~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii

powrót do strony głównej

Rozdział 2

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – INFORMACJA DOT. ICH ŻYCIA I POCHODZENIA,
A TAKŻE OPIS MIEJSC SZCZEGÓLNEGO ICH KULTU

C

CECYLIA

Wspomnienie 22 listopada.

Według tradycji męczennica rzymska, II/III w. Zapewne jednak pochodziła ze znacznego i bogatego rodu rzymskiego, była hojna dla Kościoła, zasłużyła tym na pochowanie obok papieży.

Patronka muzyki kościelnej, organistów, organów, muzyków, śpiewaków, poetów, lutników, producentów instrumentów muzycznych. Jest patronką wielu chórów i zespołów muzyki kościelnej.

Imię Cecylia spotykane było w źródłach średniowiecznych, poświadczone od XIII wieku, a stało się bardziej popularne w XVII wieku. Obecnie w Polsce imię to jest rzadkie i popularność jego spada.

Św. Cecylia czczona była już w średniowieczu jako patronka muzyków. W XVI w. powstał poemat „Św. Cecylia, rzymianka, panna i męczennica.” Kompozycje na jej cześć tworzono w XIX i XX w. Jest i obecnie patronką wielu chórów, kult jej jest nadal żywy.

„O świętej Cecylii” pisze współcześnie ks. Jan Twardowski:

Niewidoma święta Cecylio
         nie ma rozpaczy
         jest muzyka
co po ciemku
Boga zobaczy

W kościele w Kobułtach (Wm), obchodzony jest jej odpust.

Zanotowano 67 jej wizerunki. Można tu wymienić następujące wizerunki św. Cecylii:

-         renesansowy posążek w kościele św. Idziego w Krakowie,

-         obraz z XVII w. w kaplicy św. Cecylii w katedrze poznańskiej, w polu głównym ołtarza,

-         rzeźbę rokokową z XVIII w katedrze w Sandomierzu ukazująca ją siedzącą przy organach,

-         figurę późnobarokową w kościele w Malujowicach (Wr), przedstawiającą ją jako patronkę muzyki.

Wizerunki św. Cecylii, w wielu kościołach, znajdują się często na chórze kościelnym.W Katalogach Zabytków wymienieonych jest ich ok. 90. Wybrane miejscowości przedstawiono w rozdziale 3.

Osiem miejscowości wywodzi swoją nazwę od imienia Cecylia.

powrót do strony głównej

CHRYSTIAN (KRYSTYN, KRYSTIAN

Patriarcha Antiochii, XII w., dominikanin, zabity w czasie inwazji Saracenów.

Św. Chrystian przedstawiony jest w Wąwelnie (Pe) na predelli ołtarza. Postać jego figuruje też w herbie Grudziądza.

powrót do strony głównej

CHRYZANT

Wspomnienie 25 październik.

Chryzant był zapewne przybyszem w Rzymie. Nawróciwszy się przywiódł do wiary żonę Darię
i innych mieszkańców Rzymu. Prześladowanie ogarnęło ich za panowania Waldensa. Na śmierć zostali skazani oficjalnie za to, że zbierali się na modlitwach. Wyrok wykonano w sposób szczególnie okrutny; wrzucono ich do dołu, który pozostał po nieużywanym akwedukcie i żywcem zakopano.

W XVII wieku był przedstawiany w teatrach jezuickich (Witebsk, 1693 r.).

powrót do strony głównej

CYPRIAN

Wspomnienie 16 wrzesień.

Urodzony w północnej Afryce, III w., biskup Kartaginy. Był zwolennikiem nie odrzucania wiernych, którzy zaparli się wiary w czasie prześladowań. Przeorganizował gminy chrześcijańskie. Był autorytetem w całym kościele w sprawach dyscypliny i moralności. Odmówiwszy złożenia ofiary bożkom zginął za wiarę.

Chronił ongiś przed dżumą.

Imię jego jest rzadko spotykane, ale popularność jego rośnie. Poświadczone było w źródłach średniowiecznych od XII w.

Wizerunek jego znajduje się w kościele odpustowym w Koszęcinie (Gl), w ołtarzu głównym z XVIII w. Jest to rzeźba z XVI w.

Nazwy 6 miejscowości pochodzą od imienia Cyprian.

powrót do strony głównej

CYRIAK (CYRIAKUS, QUIRIACUS)

Wspomnienie 8 sierpień.

Męczennik rzymski, III/IV w., zamęczony w czasach prześladowań Dioklecjana w Rzymie, przy drodze prowadzącej do Ostii.

Pomaga w walce ze złem i w godzinie śmierci. Patron ciężko pracujących rolników, robotników przymusowych. Jeden z 14 Wspomożycieli.

Imię jego nie występuje w Polsce.

Święty Cyriak jest związany z legendarną histrią powstania Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty, którzy w XIII wieku byli sprowadzeni do Czech i tam nazywani Cyriakami, później sprowadzeni do Polski i tu nazywani markami (od kościoła pod wezwaniem św. Marka w Krakowie, przy którym zostali osadzeni).

W średniowieczu w teatrach jezuickich przedstawiany był jak głosił Ewangelię ze św. Janem i św. Wincentym. Według Pruszcza jego relikwie były w katedrze wawelskiej i w kościele karmelitów „Na Piasku” w Krakowie.

Kaplica pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Cyriaka z XX w. znajduje się w Kapicach w parafii Osowiec (Łż), odbywa się tu odpust w święto św. Cyriaka.

Przedstawiony jest w Dzierżoniowie (Wr) w ołtarzu bocznym z XVIII w. kościoła św. Jerzego; Na obrazie z XVIII wieku, który znajduje się w ołtarzu bocznym kościoła św. Marka w Krakowie, przedstawiony jest z innymi świętymi zakonu marków (Quiriacus); Jest także pokazany na fresku z XVII w. w kościele jezuitów w Kłodzku (Wr).

powrót do strony głównej

CYRYL I METODY

Wspomnienie 14 luty.

Bracia urodzeni w Macedonii, IX w., misjonarze. - Konstantyn (Cyrylem został dopiero na łożu śmierci), po studiach wykładał filozofię, był także bibliotekarzem na dworze cesarskim. Tęskniąc jednak za życiem kontemplacyjnym, wstąpił do klasztoru na górze Olimp. – Metody był starszym bratem Konstantyna Cyryla. W młodości zapowiadał się na świetnego prawnika, ale zmęczony światowym życiem tak jak jego brat schronił się do klasztoru.

Prowadzili działalność misyjną wśród Chazarów, na Morawach, w Panonii (wówczas słowiańskiej). Opracowali dla Słowian pismo głagolicę i na ten język przełożyli Pismo Święte.

Współpatronowie Europy. Patroni drugorzędni Śląska opolskiego. Chronią w czasie burzy.

Imię Cyryl znane było w średniowieczu, poświadczone od XV wieku, obecnie jest spotykane w Polsce bardzo rzadko.

Święta Jadwiga Królowa sprowadziła w 1389 roku do Krakowa mnichów obrządku wschodniego. Myślała o nawróceniu Rusi. Osiedli oni przy kościele Świętego Krzyża. Z tego czasu pozostał mało rozwinięty kult św. Cyryla i Metodego, choć biskup Zbigniew Oleśnicki zaliczył ich do patronów Królestwa Polskiego. Legendę o św. Cyrylu i Metodym ogłoszono na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze modlitwy liturgiczne pochodzą z XV w. Święto ich notują kalendarze z XV i XVI w. w Gnieźnie, Krakowie, Płocku, Poznaniu i Włocławku. Hymn o świętych pochodzi z 1500 roku. Na początku XVII wieku dzień św. Cyryla i Metodego zaznaczano jako święto lokalne.

W 1860 roku postanowiono w Wielkopolsce obchodzić 13 września 1863 roku milenium powstania dynastii Piastów, początku zaprowadzenia w Polsce chrześcijaństwa i rozpoczęcie misji Cyryla i Metodego. Komitet obchodów tej „manifestacji religijno - narodowej”, jak ją nazwano w społeczeństwie polskim, poparty przez arcybiskupa Leona Przyłuskiego, zaplanował m. in. odbudowę kościoła Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu z kaplicą Apostołów Słowian świętych Cyryla i Metodego. Także założenie Towarzystwa św. Wojciecha, mającego na celu podniesienie oświaty wśród ludzi. Nie doszło do tego przez wybuch Powstania Styczniowego.

O dawnym kulcie świętych Braci na Śląsku świadczy to, że ludność nazywa „cyrylikami” granitowe krzyże pokutne. Kult świętych w południowej Polsce wywodzi się z Moraw.

Kult Świętych został wznowiony po ogłoszeniu Ich współpatronami Europy w 1980 roku.

Pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego zanotowano 11 kościołów i kaplic. Parafialne w miejscowościach: Sahryń (ZL), Hajnówka (Dr), Katowice-Załęska Hałda (Kt), Knurów (Kt), Bolesławiec (Le), Żyrardów (Ło), Poznań – Jeżyce (Po), Radom (Ra); filialne: Ostrów Stary (Gn), Suszkowice (Op), oraz parafialny kościół pod wspólnym wezwaniem Śś. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu Kazanowie (Pr)

         Na przełomie XIX i XX wieków były dość liczne wizerunki Świętych Braci na Śląsku.

powrót do strony głównej

CYRYL JEROZOLIMSKI

Wspomnienie 18 marzec.

Urodzony zapewne w Jerozolimie, IV w., biskup, doktor Kościoła. Trzykrotnie wyganiany przez cesarzy sprzyjających arianizmowi. Autor znakomitych homilii i głębokich katechez.

Wizerunek jego znajduje się w kościele pw śś. Ap. Piotra i Pawła w Krakowie, w ołtarzu głównym posąg z XVII wieku. Przedstawiony jest również na polichromii z XVII w. w Chwalęcinie (Wm). Znajdujemy go również w kościele św. Barbary w Krakowie na polichromii z XVIII wieku.

powrót do strony głównej

CZESŁAW

Wspomnienie 20 lipca.

Polak, XIII wiek, dominikanin. Możliwe ale naukowo nie potwierdzone, że był bratem św. Jacka i bł. Bronisławy, krewnym Iwona, biskupa krakowskiego. Zapewne był prowincjałem dominikanów we Wrocławiu. Kult jego został zatwierdzony w 1713 r.

Patron Wrocławia i drugorzędny patron diecezji opolskiej.

Imię Czesław, poświadczone w źródłach historycznych od XIII wieku, należy do grupy imion bardzo licznie występujących, ale popularność jego nieco spada.

Kult jego rozpoczął się bardzo wcześnie. Już niecałe sto lat po śmierci w 1330 roku, biskup Nanker podniósł relikwie Czesława z grobu, umieszczając je w osobnej kaplicy. Występuje w źródłach od XIV w. i już wówczas przybywały do Wrocławia do bł. Czesława pielgrzymki. Z XV w. zachowało się oficjum o św. Czesławie, ułożone przez ojca Pawła Meysnera na święto 15 lipca. Lektor Stanisław piszący w połowie XIV wieku żywot św. Jacka, wspominając Czesława nazywa go świętym i dodaje, że po śmierci spoczął on we Wrocławiu i słynie tam niezliczonymi cudami.

Kolejnym świadectwem jest już piętnastowieczna relacja Jana Długosza o cudownej obronie Wrocławia przed Tatrami:

”Gdy Tatarzy już parę dni oblegali Wrocław, nie próbując zresztą go szturmować, Czesław brat zakonu kaznodziejskiego rodem Polak i pierwszy przeor klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu, który wraz ze swymi braćmi i innymi wiernymi schronił się był do grodu, modlitwami swymi ze łzami zanoszonymi do Boga odpędził oblegających. Gdy bowiem trwał on na modlitwie, oto ognisty słup od Boga posłany zstąpił z nieba na jego głowę i dziwnym blaskiem nie dającym się opisać, oświecił miasto Wrocław i okolice. Cudowne to zjawisko tak przeraziło Tatarów, że tracąc odwagę w sercach odstąpili od oblężenia, a nawet wprost uciekli.”

Reformacja zatrzymała dalszy rozwój jego czci, rozbudzonej ponownie dopiero na początku XVII w. przez przeora wrocławskiego Abrahama Bzowskiego (1606 żywot pt. „Tutelaris Silesiae”, 1607 - rozpoznanie relikwii). Sto lat później, w roku 1713 Klemens XI zatwierdził kult błogosławionego Czesława dla diecezji wrocławskiej i całego zakonu dominikańskiego. Niedługo potem również i inne diecezje polskie przyjęły jego święto. W 1723 roku przeniesiono relikwie do konfesji w nowej, bogato przyozdobionej kaplicy, która z pożogi wojennej w 1945 r. ocalała nietknięta, podczas gdy kościół św. Wojciecha legł w gruzach.

O łaskach doznanych za jego wstawiennictwem wspomina „Żywot św. Jacka” napisany przez lektora Stanisława (zm. 1365 r). W 1469 i 1606 r. dokonano rozpoznania relikwii bł. Czesława. Później też pisano „Ozdobił Wszechmocny Bóg darem czynienia cudów bł. Czesława, gdyż wielu chorych modlitwą swą przyprowadził do zdrowia”.

O popularności bł. Czesława może świadczyć czterowiersz z kalendarza z XVIII w.:

16 lipca - św. Czesława Wyznawcy, dominikanina
         Przystąpili pod Wrocław z potęgą Tatarzy,
         Chcąc go wniwecz zrujnować, lecz im się nie darzy.
         Czesław, przeorem będąc, modlił się gorąco,
         Wtem Niebo bomby rzucać poczęło burząco.

Bł. Czesław jest patronem kościołów w miejscowościach: Śmielin (Bd), Górażdże (Op), Opole, w Sworach (Si) kościół nosi wezwanie Bł. Czesława i Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzone są dwa odpusty dodatkowe. Zanotowano 24 jego wizerunków. Wybrane miejscowości z nim związane przedstawiono w rozdziale 3.

Osiem miejscowości wywodzi swoją nazwę od imienia Czesław.

Wrocław

Kościół dominikanów pw św. Wojciecha, ul św. Katarzyny 15. Kościół z XIII w., rozbudowany w XIV i XV w, odbudowany po zniszczeniach wojennych 1945 r. W kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Podkamienia (woj. lwowskie). W 1945 roku kościół legł w gruzach, ocalała tylko kaplica z relikwiami bł. Czesława.

Po prawej stronie kościoła znajduje się kaplica bł. Czesława. Na marmurowej konfesji są reliefy przedstawiające sceny z życia i działalności bł. Czesława. Przedstawione jest jego życie i chwała w niebie, na polichromii z XVIII w. widzimy sceny z nim związane wokół jego medalionu. W kaplicy są też obrazy z XVIII w.:

-         bł. Czesław udziela chrztu dostojnikowi tatarskiemu,

-         bł. Czesław wskrzesza dziecko.

Bł. Czesław jest również przedstawiony w otoczeniu członków rodu Odrowążów na płaskorzeźbie w zwień-czeniu brązowej tablicy z XVIII w. z opisem jego życia. W witrażu z XX w. jest też postać Błogosławionego. Znajdują się tu dwa srebrne relikwiarze z XVIII w. oraz kielich mszalny z roku 1715 z ośmioma scenami z życia bł. Czesława.

Kaplica bł. Czesława zachowała się cudownie zasypana gruzem zburzonego kościoła. Piękny, bogaty barok z kopułą. W kaplicy na ołtarzu jest wieczyste wystawienie - adoracja Najświętszego Sakramentu. Ludzi zawsze sporo, modlących się. Wotów starych nie ma, nowych 2 gablotki. Powojenny napływ polskiej ludności do Wrocławia spowodował ponowne ożywienie kultu bł. Czesława. Szczególnie stało się to widoczne, kiedy w 1951 roku dominikanie polscy z powrotem objęli swą dawną placówkę. Pierwszy przełożony odzyskanego klasztoru już w 1951 roku wprowadził zwyczaj odprawiania przy grobie świętego w każdą środę uroczystej Mszy św. w intencjach próśb zanoszonych do Boga za jego przyczyną, a składanych na specjalnych kartkach. Ponieważ ilość tych próśb i podziękowań wzrasta z każdym rokiem, w 1963 r. wprowadzono księgę, w której wierni mogli wpisywać wszystkie swoje intencje polecane bł. Czesławowi.

Kult bł. Czesława wśród mieszkańców Wrocławia rozrósł się do tego stopnia, że ordynariusz wrocławski, arcybiskup Bolesław Kominek, zwrócił się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o ogłoszenie bł. Czesława patronem miasta. Ojciec św. Paweł VI, 3 sierpnia 1963 r. zadośćuczynił przedstawionej prośbie. W 1992 roku obchodzono tu centralne uroczystości 750 lecie śmierci bł. Czesława.

Krapkowice (Op)

Wieś w pobliżu Kamienia Śląskiego.

Parafia w Otmęcie, kościół filialny w Malni. Był tutaj kościółek drewniany. Ksiądz bp sufragan Antoni Adamiuk zaproponował wystawienie kościoła ku czci bł. Czesława, gdyż pochodził on zapewne z Kamienia Śląskiego a nie ma żadnego sanktuarium w Ziemi Opolskiej.

Wystawiono ku czci Błogosławionego nowoczesny kościół poniżej kościółka drewnianego na wzniesieniu. Panorama piękna na całą okolicę. Miejsca dla pielgrzymów na przeszło 50 tysięcy.

powrót do strony głównej

CZTERDZIESTU MĘCZENNIKÓW

Wspomnienie 9 marca.

Żołnierze z Sebasty Armeńskiej zamęczeni w czasie prześladowań Licyniusza, III w. Za odmowę zaparcia się wiary zostali pozostawieni nago na zamarzniętym jeziorze.

Ołtarz boczny św. Młodzianków w katedrze w Pelplinie (Pe) w swojej symbolice ujmuje też cześć dla Żołnierzy z Sebasty.

W XIX wieku pod tym wezwaniem był kościół w Sadkowicach (Ło).

powrót do strony głównej

CZTERNASTU WSPOMOŻYCIELI

Określa się ich również jako Czternastu Orędowników.

Kult 14 Wspomożycieli powstał w Europie, w średniowieczu, podczas epidemii dżumy. Z Frankonii kult ten przeszedł do Czech, Węgier, na Śląsk, do Małopolski, do Włoch.

Spośród plejady świętych, przede wszystkim tych uważano za Wspomożycieli, którzy w pobożności ludowej uchodzili za szczególnych pomocników wśród przeciwności losu i klęsk. Głoszono, że święci ci zdobyli zasługi szczególne i dlatego cieszą się dodatkowymi przywilejami. Z takich Wspomożycieli pobożność ludowa tworzyła grupy czczone i wzywane razem. Najsławniejszą pod koniec średniowiecza stała się grupa 14 Wspomożycieli i Orędowników:

         AKACJUSZ, żołnierz patron w prześladowaniach i trwodze przed śmiercią,
         BARBARA, patronka wojska, flisaków, górników oraz w niebezpieczeństwie pożaru i burz,
         BŁAŻEJ, patron w chorobach gardła, zębów,
         CYPRIAN, biskup patron w pokusach i opętaniu.
         DIONIZY Areopagita lub biskup Paryża, patron w bólach głowy,
         ERAZM, patron w chorobach wewnętrznych,
         EUSTACHY Rzymski patron leśniczych i myśliwych,
         IDZI, opat patron dobrej spowiedzi, macierzyństwa, pasterzy, zabłąkanych,
         JERZY, patron żołnierzy oraz w chorobach skóry, w czasie epidemii,
         KATARZYNA z Aleksandrii, patronka filozofów i teologów,
         KRZYSZTOF, patron w podróżach, powodzi i braku pogody,
         MAŁGORZATA z Antiochii, patronka kobiet brzemiennych,
         PANTALEON, lekarz patron w bólach głowy i innych chorobach ludzi i zwierząt,
         WIT, patron głuchoniemych, nerwowo chorych i epileptyków.

Czasem w miejsce niektórych patronów wprowadzano innych np. św. Dionizego zastępowano św. Mikołajem z Myrry. Pisano też: „Powodzie, pożary, zarazy, huragany, czy różnego rodzaju dolegliwości fizyczne dotykały zarówno lud jak i zakonników, i wszyscy szukali ratunku u szczególnie uprzywilejowanych męczenników”.

W XVI w. ukazała się pieśń, przytaczamy fragment:

Dałeś też nam wspomożenie
Przez swych świętych przyczynienie,
Gdy modlą się za nami
W każdej naszej złej przygodzie,
Tak w niemocy jak i szkodzie

A nad insze są wybrani,
Którzy ciężko mordowani
Krew swoją rozlewając
Swe żywoty potępili
A w boleściach stale byli
Twój Zakon potwierdzając.

Cześć liturgiczną odbiera Czternastu Wspomożycieli od około 1477 roku. Liczniejsze ślady kultu zachowały się na Śląsku. W XV w. poświęcono kościół pod ich wezwaniem w Trzebnicy, a w XVII wieku w Lubawce. Pod wezwaniem Czternastu Wspomożycieli są kościoły w Trzebnicy (Wr) i Lubawce Podlesie (Le).

Większość wizerunków, których zanotowano 35, znajduje się w kościołach diecezji wrocławskiej. O przejściu kultu do innych dzielnic kraju świadczą obrazy w kościołach niektórych innych diecezji.

Lubawka Podlesie (Le)

Miasto nadgraniczne nad dopływem Odry, Bobrem. Osada w posiadaniu cystersów z Krzeszowa do XIX w. Prawa miejskie otrzymała w XIII w.

Kościół pw Czternastu Wspomożycieli z XVII w., przebudowany został w XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się płaskorzeźba z XVIII w., a na ścianach ich obrazy również z XVIII w. Są nimi: święte Katarzyna, Małgorzata i Barbara oraz święci Jerzy, Pantaleon, Błażej, Wit, Krystofor Wielki, Erasmus, Eustachy, Cyriak, Idzi, Achacjusz, Sebastian.

Kościół jest w odległości około 2 km od miasta a około 1 km od Góry Świętych. Była tu letnia rezydencja opata. Kościółek barokowy a przy nim klasztor na kilkunastu mnichów cysterskich. Kościół i klasztor z zapleczem gospodarskim wystawił opat Bernard Rosa z Krzeszowa. Przedtem był kościółek (1626) ale opat go powiększył i upiększył w 1687 roku. Ostatnia przebudowa w 1723 roku.

W głównym ołtarzu jest przedstawionych we wspaniałej rzeźbie Czternastu Wspomożycieli. Rzeźba unikalna tych Czternastu Świętych w Polsce.

Na ścianach wiszą duże obrazy z podpisami tychże Wspomożycieli, portrety dobrego pędzla. W tejże kaplicy w kościele są na ścianach trzy obrazy wotywne, świadczące o kulcie, złożone w podzięce. Na jednym jest 14 Świętych a u dołu niewiasta klęczy z dzieckiem, rok 1778. Na drugim pani z niemowlęciem, u góry św. Biskup (Dionizy? Błażej? Erazm?). Obraz trzeci; mąż na łożu śmierci lub umierający. Przy łożu klęczy niewiasta i troje dzieci. U góry 14 Orędowników.

W uroczystość św. Krzysztofa odprawia się tu Msza św. dla kierowców.

powrót do strony głównej

CZTERY DZIEWICE

Od początków chrześcijaństwa szczególnym kultem były św. Agnieszka, Agata, Cecylia, Łucja, dla Bliskiego Wschodu - św. Barbara, Małgorzata, otoczone święte dziewice, męczennice. Dla Europy północnej była to św. Urszula, dla Europy południowej Katarzyna.

W Krotoszycach (Le), w kościele z XV w. przebudowanym w XVII i XIX w., w ołtarzu głównym znajduje się obraz Czterech dziewic. Przedstawia on Matkę Bożą oraz święte Barbarę, Małgorzatę, Dorotę i Katarzynę. Święte te najczęściej występują jako Cztery Dziewice. Na Śląsku św. Małgorzatę zastępuje często św. Jadwiga.

W katedrze w Poznaniu, w ołtarzu głównym, pentaptyku z XVI w. (pochodzącym z Wrocławia), przedstawione są wizerunki świętych Katarzyny, Barbary (obok Matki Bożej ) oraz rzeźby świętych Doroty, Agnieszki, Małgorzaty, Kunegundy, Anny Samotrzeć, Klary, Magdaleny, Otylii, Heleny, Urszuli, Jadwigi i Apolonii.

W Bąkowie (Op), w tryptyku z XIV w. przedstawione są święte: Cecylia, Rozalia, Aniela, Urszula, Weronika, Katarzyna, Dorota, Małgorzata, Barbara, Agnieszka, Apolonia, Jadwiga, Elżbieta, Magdalena.

W Krotoszycach (Le) w ołtarzu głównym z 1520 roku jest ich obraz. Święte Dorota, Barbara, Katarzyna przedstawione są w Cegłowie (WP) na tryptyku z XV wieku oraz w Łubnicach (Kl) na tryptyku z XVI wieku.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~