~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

¦więci w Polsce i ich kult
w ¶wietle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ¦WIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występuj±cych ¶więtych wybrano miejscowo¶ci, ko¶cioły (przegl±daj±c Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica po¶więcona czci ¶więtego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku s± wota;
-         w ko¶ciele jest więcej niż jeden wizerunek ¶więtego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

P

PAWEŁ Ap.

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł ¶¶. Rocha i Sebastiana, rektoralny, w. 17, 18, 19, 20

 

 

 

Relikwiarz ¶¶. Józefa, Anny i Pawła Ap., cechu murarzy, eklektyczny 2 poł. w. 19, z elementami klasycystycznymi.

W±growiec

Gn

Kł par ¶w. Jakuba, w. 16, 20

Oł. gł. ok. 1595, na gzymsie wieńcz±cym
Oł. w kaplicy MB ok. 1590-5

 

RzeĽba ¶w. Pawła;

obraz ¶w. Pawła, mal. na desce współczesny z oł., w zwieńczeniu;

(oba oł. w formie tryptyku)

W±growiec

Gn

Kł par ¶w. Jakuba, w. 16, 20

Oł. gł. ok. 1595, na gzymsie wieńcz±cym
Oł. w kaplicy MB z ok. 1590-5, w zwieńczeniu

 

RzeĽba ¶w. Pawła;

obraz ¶w. Pawła, mal. na desce współczesny ołtarzowi;

(oł. w formie tryptyku)

(oł. w formie tryptyku)

Narama

Ki

Kł par NMP, w. 17, 20

 

 

Obraz ¶w. Pawła, na desce, ok. 1460-70;

 

Kotłów

Kl

Kł par NMP, w. 18/19, 20

W oł. b. w. 18, z rzeĽbami

 

Obraz ¶w. Pawła w sukience metalowej;

 

Wieruszów

Kl

Kł par ¦w. Ducha, w. 17, 19

W oł. b. barokowym z rzeĽbami

 

Obraz ¦mierci ¶w. Pawła w. 18;

 

Kraków

Kr

Archikatedra ¶¶. Stanisława bpa i Wacława – Wawel

Kaplica ¦w. Krzyża – w oł. tryptyk, na rewersie skrzydła

 

Mal. Nawrócenia ¶w. Pawła, na tle krajobrazu, na ramie napis dewocyjny z dat± 1467,

(tryptyk ¦w. Trójcy)

Kraków

Kr

Kł Nawrócenia ¶w. Pawła i klasztor misjonarzy

W oł. gł. 1761-2, z czarnego i różowego marmuru, kolumnowy z pos±gami

+

obraz Nawrócenia ¶w. Pawła, póĽnobarokowy; restaurowany 1929, odnowiony 1960

(mal. zapewne przez Tadeusza Kuntze ok. 1756)

Leszczyny

Kt

Kł ¦w. Trójcy (d. par), w. 17, 19

Oł. gł. po poł. w. 17, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Pawła;

 

Depułtycze

Lb

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 18, 20

Oł. b. nowy, z obrazami

 

Obraz ¶w. Pawła, z 2 poł. w. 18;

(wzmiankowany 1789 jako włoski, fund. F. Olędzkiego sufragana kijowskiego)

Boguszyce

Ło

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 16, 18, 19, 20

Polichromia ok. 1558
Skrzydło tryptyku 1558, na awersie

 

Nawrócenie ¶w. Pawła;

Mal. postać ¶w. Pawła (sygn. 1558);

(scena na ¶cianie )

(Figury czę¶ci ¶rodkowej w oł. gł.)

Nysa

Op

Kł ¶¶. Piotra i Pawła, seminaryjny (d. bożogrobowców), w.18, 20

Konfesjonał, w zwieńczeniu

 

RzeĽba ¶w. Pawła;

Obrazy:  Nawrócenie ¶w. Pawła; - Kazanie ¦więtego przed Feliksem i Druzill±; - Uzdrowienia Eutychesa w Troas przez ¶w. Pawła, mal. 1764-5;

(regencyjny z rzeĽbami aniołków)

Czerwińsk

Kł NMP i klasztor salezjanów, w. 12-13, 14/15, 16, 17, 18, 20

Mal. ¶cienne 1 poł. w. 13
Stalle ok. poł. w. 18, w zapleckach

 

Nawrócenie ¶w. Pawła oraz zapewne ¦cięcie ¦więtego.
Obraz ¶w. Pawła, w. 20;

(odsłonięte 1951 i wówczas konserwowane)

Miszewo Murowane

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 15, 17, 18, 19, 20

Oł. b. koniec w. 18, w polu ¶rodkowym

 

Obraz Nawrócenie ¶w. Pawła koniec w. 18,

 

Rębowo

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 16, 17-18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1620, z bramkami, rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Pawła z czasu ołtarza;

(uzupełniany w. 19 i 20)

Chyby

Po

Kł ¶w. Stanisława bpa, w. 17

Oł. gł. ok. 1590, w kształcie tryptyku, w polu bocznym

 

Obraz ¶w. Paweł, mal. na desce ok. 1590-1600 (przemalowany);

(wotywny z klęcz±cymi postaciami donatora z synem w strojach polskich)

Krosno

Pr

Kł par ¦w. Trójcy, w. 14-15, 17-19, 20

Kaplica ¶¶. Piotra i Pawła – Oł. z ok. 1646, na predelli

 

Obraz Nawrócenie ¶w. Pawła,

(oł. kolumnowy z rzeĽbami i uchami)

Przysietnica

Pr

Kł par ¶w. Marcina, w. 20

W oł. b. z 1 ćw. w. 17

 

Skrzydła tryptyku 1545 z mal. Nawrócenie ¶w. Pawła;

(główny w starym ko¶ciele)

Sandomierz

Sa

Kł par Nawrócenia ¶w. Pawła, w. 15, 17, 18, 19, 20

Na szczycie zach.
Oł. gł. ok. po. w. 17, z obrazami
nastawy, barokowe ok. 1715, z

+

Kamienny pos±g ¶w. Pawła, barokowy;
Nawrócenia i ¦cięcia ¶w. Pawła;

obrazami z dziejów ¶w. Pawła mal. 1715 oraz mal. medalionami z głowami Chrystusa i MB w zwieńczeniach;


(wykonanymi lub całkowicie przemalowanymi w 1706)
(między stallami a ołtarzem głównym, w formie szerokich, rzeĽbionych ram)

Polana Zdanów

Sd

Kaplica ¶w. Sebastiana, w. 18, 20

 

 

RzeĽba ¶w. Pawła drewno polichromowane, koniec w. 15;

 

Strzegom

Sd

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 14-16, 20

 

 

RzeĽba ¶w. Pawła, drewniana polichromowane w. 15;

 

Wabcz

To

Kł par ¶w. Bartłomieja, w. 13-14, 18, 19, 20

Oł. b. 1766, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Pawła z czasu ołtarza;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny Bazylika NMP i ¶w. Andrzeja

Oł. b. ¶w. Anny sprzed 1639, (dawniej ¶w. Pawła),
Stalle kanonickie 1734-8,

 
Obraz ¶w. Pawła 1 poł. w. 17;

(kolumnowy z uszakami i rzeĽbami)


(na osi naczółków)

Orneta

Wm

Kł par ¶w. Jana Ew., w. 14-15, 16-18, 19, 20

Oł. w kaplicy ok. 1617, przerabiany, w nim na belkowaniu
w drugiej kondygnacji

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, gotyckie 2 poł. w. 15(?), odnowione 1609 (napis na księdze ¶w. Pawła);
Obraz Męczeństwo ¶w. Pawła, pocz. w. 17;

 

Płoskinia

Wm

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 14, 18-19, 20

Ambona 3 ćw. w. 17, w zaplecku

 

Obraz ¶w. Pawła;

Obraz ¶w. Pawła, pocz. w. 19;
RzeĽba ¶w. Pawła, barokowa;(pochodzi z niezachowanego ołtarza bocznego z 1721)

Góra ¦l±ska

Wr

Kł Bożego Ciała, pom., w. 16. 18, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz ¶w. Pawła, w polu ¶rodkowym;
obraz ¦więtego  z w. 16;

 

Gręboszów

Wr

Kł fil. ¶w. Katarzyny, w. 19

Tryptyk rzeĽbiony, póĽnogotycki 1517

 

RzeĽba ¶w. Pawła;

(w kwaterze skrzydła)

¦roda ¦l±ska

Wr

Kł par ¶w. Andrzeja Ap., w. 13-14, 17, 19, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Pawła;

 

Wrocław

Wr

Kł par NMP „Na Piasku”

Tryptyk, na skrzydle

 

Mal. postać ¶w. Pawła;

(tryptyk MBzD rzeĽbiony ok. 1490 z malowanymi skrzydłami)

powrót do strony głównej

PAWEŁ PUSTELNIK (PAWEŁ Z TEB)

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł par ¶¶. Andrzeja i Barbary, w.

Oł. b. ¶w. Pawła eremity, kolumnowy z rzeĽbami

 

Obraz ¶w. Paweł Pustelnik, nowa kopia obrazu barokowego;

(przy tęczy pierwszy 1643),

Częstochowa

Cz

Kaplica ¶w. Barbary „nad ¬ródłem”

 

 

Obraz ¶w. Paweł Pustelnik, z ołtarza z 1747 barokowy;

(restaurowany 1882 przez Andrzeja Zaborskiego)

Częstochowa

Cz

Kł par ¶w. Zygmunta i dawny klasztor paulinów

 

 

 

Monstrancja z barokow± glori± promienist±, 4 ćw. w. 17, trybowana i grawerowana, z koron± ze sztucznymi kamieniami, trzon z figurk± klęcz±cego ¶w. Pawła Eremity, na ramionach figurki ¶¶.

Częstochowa

Cz

Kł ¶¶. Rocha i Sebastiana, rektoralny, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1680 z kolumnami i niszami w której

 

RzeĽba ¶w. Pawła Eremity, (być może z dawnego ołtarza ¦więtego na Jasnej Górze);

 

Le¶niów

Cz

Kł NMP i klasztor paulinów, w, 16, 18, 19, 20

W oł. b. 1 ćw. w. 18, z rzeĽbami

 

Obraz ¶w. Pawła Pustelnika ok. 1730;

Zegar szafkowy wyk. w Londynie, ok. poł. w. 19, z malowidłem ¶w. Pawła.

Wieluń

Cz

Kł ¶w. Mikołaja i klasztor bernardynek, w. 14-17,19

Oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeĽbami, w nim

 

Obraz ¶w. Pawła Pustelnika w. 18;

 

Iwanowice

Ki

Kł par ¦w. Trójcy, w. 18

W oł. b. wczesnobarokowym

 

Obraz ¶w. Pawła Pustelnika na złotym tle;

 

Kraków

Kr

Bazylika Trójcy ¦w. I klasztor dominikanów

 

 

Obraz Odwiedziny ¶w. Antoniego Pustelnika u ¶w. Pawła, mal. 1614-20 przez Tomasza Dolabellę

(z h. Nałęcz (?) w narożniku, należ±cy do cyklu fund. do refektarza przez przeora Erazma Koniuszowskiego)

Kraków

Kr

Kł ¶¶. Michała Arch., i Stanisława bpa oraz klasztor paulinów „Na Skałce”

Polichromia, z 1744-45
Oł. z rzeĽbami, w nim

 

¶w. Pawła Pustelnika (kruk z bochenkiem chleba w dziobie, atrybuty)
Obraz Spotkanie ¶¶. Pawła i Antoniego pustelników, 1842;
Obrazy:  ¶¶. Paweł i Antoni pustelnicy, w. 17;
 - ¦w. Paweł Pustelnik, 2 poł. w. 19; - Cykl 10 obrazów z życia ¶w. Pawła Pustelnika z 1 poł. w. 19;

Monstrancja z 1706, z klęcz±cym ¶w. Pawłem Pusteln.;
3 relikwiarze ¶w. Pawła Pustelnika:
1. PóĽnobarokowy z 1797;
2. Barokowo - klasycystyczny z 1 tercji w. 19;
3. W kształcie monstrancji z 2 poł. w. 19;

Topólno

Pe

Kł par NMP, w. 17, 20

Oł. gł. po 1681, z bramkami i rzeĽbami
Oł. b. koniec w. 17, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Pawła Pustelnika z modelem kła w Topólnie;
rzeĽba ¶w. Pawła Pustelnika;
Obraz Adoracja ¶w. Pawła Pustelnika, barokowy w. 18;

 

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Polichromia mal. 1750-2, scena
Oł. b. 1907, w zwieńczeniu
Obudowa wej¶cia, z rzeĽbami w niszach

 

kruki nios±ce chleb ¶w. Pawłowi Pustelnikowi,
RzeĽba ¶w. Pawła Pustelnika, barokowa;

¶¶. pustelników Antoniego i Pawła;

(sceny w lunetach, w tondach)

(kopia oł. fund. 1630, z kolumnami i rzeĽbami)
(wej¶cie zach. w nawie głównej)

Stara Wie¶

Pr

Kł par NMP i dawny klasztor paulinów, w. 14-17, 18, 19, 20

Polichromia ok. 1760, na sklepieniu
Oł. b. ok. 1760, w zwieńczeniu
w polu ¶rodkowym
W pn. - wsch. narożniku dziedzińca kaplica Odpustowa, murowana 1873; w niej

 

MBzD adorowana przez ¶w. Pawła Pustelnika i paulinów;
RzeĽba ¶w. Pawła Pustelnika unoszonego przez anioły;
Obraz ¦mierć ¶w. Pawła Pustelnika;
Obraz ¦mierć ¦więtego z przedstawieniem u góry adoracji obrazu MB Częstochowskiej przez stany ¶wieckie i duchowne: szlachtę, biskupa i paulinów, 2 poł. w. 17;


(obraz sprzed 1690, szkoła jasnogórska, odnawiany w. 19)

Beszowa

Sa

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, popauliński, w. 15, 17, 20

Oł. b. z ok. poł. w. 17, w nim

 

Obraz ¶¶. Pawła i Antoniego Pustelników, w. 17;

 

Włodawa

Si

Kł par ¶w. Ludwika, popauliński, w. 18, 19, 20

W fasadzie nisze, w nich rzeĽby
Kaplica ¶w. Pawła Pustelnika, w oł. po 1776
Ambona rokokowa, na baldachimie

 

¦¶. Pawła eremity, 2 poł. w. 18;

Obraz ¦mierci ¶w. Pawła Pustelnika zapewne 4 ćw. w. 18, silnie zniszczony w aureoli z blachy srebrnej;
Figura ¶w. Pawła Pustelnika z krukiem po 1776;

Relikwiarz ¶w. Pawła Pustelnika póĽnobarokowy w. 18, w kształcie palmy (herb paulinów), z popiersiem ¶w. Pawła z medalionem na relikwie (uszkodzonym), oraz dwoma figurkami lwów na stopie.

Grzywna

To

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 13, 20

Chrzcielnica z 2 poł. w. 16, na pokrywie

 

Scena Nakarmienie ¶w. Pawła Pustelnika;

(pokrywa z w. 17, malowana)

Łęczeszczyce

Wa

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela paulinów, w. 18, 20

Oł. b., po poł. w. 18

 

W polu głównym ¶w. Paweł eremita;

(o mensie murowanej, z mal. postaciami ¶¶. na tle iluzjonistycznej architektury)

Warszawa

Wa

Kł archikatedralny bazylika ¦cięcia ¶w. Jana Chrzciciela.

 

 

Obraz ¶w. Paweł Pustelnik na tle pejzażu ze ¶wi±tyni± Włochy (?) w. 17/18 (w zakrystii);

 

powrót do strony głównej

PIOTR Ap.

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Tarnowskie Góry

Gl

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 16-17, 18, 19

W nowym oł. gł.

 

Obraz Nadanie władzy ¶w. Piotrowi, klasycystyczny 1841, sygn.;

(Fryderyk Bouterweck w Paryżu)

Młodzawy

Ki

Kł par ¦w. Ducha i NMP, w. 18, 19, 20

Oł. b. ok. 1745, w polu ¶rodkowym

 

Obraz Wręczenie kluczy ¶w. Piotrowi, sygn. 1746, przemalowany ok. 1937;

 

Piotrkowice

Ki

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 17, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 18, w polu ¶rodkowym

+

Obraz Chrystusa wręczaj±cego klucze ¶w. Piotrowi, koniec w. 17;

 

Kowalew

Kl

Kł par ¶w. Bartłomieja, w. 20

Oł. b., w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Piotra 2 poł. w. 17;

 

Kalwaria Zebrzydowska

Kr

Kaplice na dróżkach:
Pałac Heroda, w. 17

Dom Kajfasza, jw.

Ogrójec, jw.

Oł. b., w nim

W oł. w kaplicy górnej
W oł. w kaplicy, w nim

 

Obraz Uwolnienie ¶w. Piotra z okowów, mal. 1 ćw. w. 19;
Obraz Zaparcie się ¶w. Piotra, 1 ćw. w. 19;
Obraz Chrystus budz±cy Szymona – Piotra, 1 poł. w. 19;

(wszystkie 3 ołtarze barokowo klasycystyczne)
(obraz powtórzony dwukrotnie)

Kraków

Kr

Kł ¶w. Anny kolegiacki

Po obu stronach okna płaskorzeĽby,
Kaplica ¶w. Piotra w Okowach, polichromia 1677:W oł. z 1699

 

PłaskorzeĽba Wizji ¶w. Piotra;

scena Zaparcia się ¶w. Piotra na tle płaskorzeĽbionych atrybutów stanu kapłańskiego, w medalionie ¶w. Piotr z kogutem na tle atrybutów rybaka; motywy okrętu, wioseł i okowów na tle dekoracji z róż;
Obraz Uwolnienie ¶w. Piotra z więzienia, mal 1699 (Innocenty Monti);

Dekoracja stiukowa i polichromia: na ¶cianach tarczowych płaskorzeĽbione sceny z życia ¶w. Piotra: - Wręczenie kluczy; - Uleczenie kaleki.
Na pendentywach malowane postacie aniołów z symbolami i napisami dotycz±cymi ¶w. Piotra.

Kraków

Kr

Kł par Bożego Ciała i klasztor kanoników regularnych

Witraż
Oł. b. 1740, z  obrazami
Stalle 1624-32, w zapleckach obrazy
W kaplicy ¶w. Anny oł. 1619, kolumnowy

 

¶w. Piotr, w. 14/15;
Obraz Chrystusa przekazuj±cego klucze ¶w. Piotrowi; i ¶w. Piotra;
Obraz Chrystus i Piotr krocz±cy po morzu;
Pos±g ¶w. Piotra w niszy;

(restaurowany w. 19 i 1939)

(oł. ł±czy się okładzin± z ambon±)

W zakrystii komoda z szafami z 1 poł. w. 17, z malowidłami, na boku szafy Piotra Apostoła płacz±cego;

Kraków

Kr

Kł ¶¶. Piotra i Pawła oraz d. kolegium jezuitów, par. Wszystkich ¦więtych

W płycinach płaskorzeĽbione sceny z życia patronów kła:
W oł. gł. z w. 18 wkomponowanym w apsydę, w polu ¶rodkowym


w zwieńczeniu

 

Spotkanie ¶¶. Piotra i Pawła, Ukrzyżowanie ¶w. Piotra, ¦cięcie ¶w. Pawła,

obraz Wręczenie kluczy ¶w. Piotrowi, mal. ok. 1820 przez Józefa Brodowskiego (na polecenie Senatu Wolnego Miasta Krakowa na wzór pierwotnego malowidła Szymona Czechowicza).

rzeĽbiona grupa z apoteoz± ¶w. Pawła;

Głównymi w±tkami programu s± w nawi±zaniu do wezwania ko¶cioła: jedno¶ć Ko¶cioła Wschodniego z Zachodnim. Pn. strona ko¶cioła po¶więcona ¶w. Piotrowi, Ko¶ciołowi Zachodniemu i ¶w. Ignacemu Loyoli, - pd. ¶w. Pawłowi, Ko¶ciołowi Wschodniemu i ¶w. Franciszkowi Ksaweremu.
Oł. gł. realizuje 3 w±tkowy program ikonograficzny: apoteoza ¶¶ Piotra i Pawła, jedno¶ć Ko¶cioła Wschodniego z Zachodnim

Kraków

Kr

Bazylika Trójcy ¦w. I klasztor dominikanów

Oł. zestawiony z czę¶ci ok. 1600, w predelli

 

Obraz z pocz. w. 16, mal. temper± na desce, z przedstawieniami: ¶¶., m. in. ¶w. Piotra;
Obraz Zaparcie się ¶w. Piotra, barokowy z w. 18;

(w tzw. sieni gotyckiej)

Kraków

Kr

Kł ¶¶. Katarzyny i Małgorzaty oraz klasztor augustynów

Malowidła ¶cienne w krużgankach, w większo¶ci gotyckie

 

malowidło ze ¶w. Piotrem siedz±cym na tronie, z ok. 1430,

 

Wadowice

Kr

Kł par ¶w. Piotra, w. 20

 

+

 

Ko¶ciół, jeden z obiektów „zespołu wotywnego”, jest wotum za cudowne ocalenie życia Papieża Jana Pawła II po zamachu na placu ¶w. Piotra w dniu 13 maja 1981 r.

Rybitwy

Lb

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 17, 20

W oł. gł. 1634, w polu ¶rodkowym
Feretron w. 19, w mim

 

Obraz Adoracji Trójcy ¦w. i MB przez ¶¶., m. i. ¶w. Piotra, 1634 sygn.;
Obraz ¶w. Piotra, przemalowany, ludowy;

(oł. przekształcany w. 18 i 20)
(obraz z napisem fund. ks. Stanisława Tulkiewicza)

Jelenia Góra

Le

Kł Serca PJ, pomocniczy, w. 18, 20

 

 

RzeĽba ¶w. Piotra, drewno polichromowane barok, w. 18;

 

Pożdżenice

Łd

Kł par ¶¶. Kazimierza i Barbary, w. 19

W oł. b. wczesnobarokowy, w nim

 

Obraz ¶w. Piotra, w. 17;

 

Boguszyce

Ło

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 16, 18, 19, 20

Skrzydło tryptyku 1558, na awersie

 

Mal. postać ¶w. Piotra;

(Figury czę¶ci ¶rodkowej w oł. gł.)

Bieńkowice

Op

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 18, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 19, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Piotra, mal. 1736;

 

Blichowo

Kł par ¶w. Anny, w. 18, 19, 20

Oł. b. z krucyfiksem koniec w. 17

 

Postać ¶w. Piotra (z mieczem) ok. 1600, pomalowana olejno i złocona w. 20;

(u stóp krzyża rzeĽbiona grupa trzech ¶pi±cych apostołów)

Czerwińsk

Kł NMP i d. klasztor kanoników regularnych (obecnie salezjanów), w. 12-13, 14/15, 16, 17, 18, 20

Mal. ¶cienne 1 poł. w. 13,
Stalle ok. poł. w. 18, w zapleckach

 

Chrystus wręczaj±cy klucz ¶w. Piotrowi;
Anioł budz±cy ¶w. Piotra w wiezieniu;
Ukrzyżowanie ¶w. Piotra;

Obraz ¶w. Piotra, w. 20;

(Mal. odsłonięte 1951 i wówczas konserwowane; scena ujęta półkoli¶cie zamknięt± arkad±)

Maków Mazowiecki

Kł par Bożego Ciała, w. 15, 17, 19, 20

Oł. b. barokowy, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Piotra 1955, sygn.;

(oł. uzupełniany w. 19)

Pułtusk

Kł kolegiacki bazylika NMP, w. 15/16, 18, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 17, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Jan Chrzciciel ukazuj±cy Chrystusa ¶¶. Andrzejowi i Piotrowi, barokowy 1 poł. w. 18;
Obraz: Łzy ¶w. Piotra, koniec w. 17;

(oł. kolumnowy z uchami i rzeĽbami, obraz przemalowany)

Troszyn

Kł par ¶w. Leonarda, w. 17, 19, 20

Oł. gł. ok. 1640, , w zwieńczeniu

 

Obraz ¶w. Piotra w. 17, przemalowany;

(z uszakami i rzeĽbami)

Leszno Wielkopolskie

Po

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. sprzed 1719, w zwieńczeniu
Oł. w kaplicy ok. 1744, z rzeĽbami
Ambona po 1725

 

Obraz ¶w. Piotra (mal. ok. 1740, sygn. Szymon Czechowicz);
rzeĽba ¶w. Piotra;

rzeĽba ¶w. Piotra (zapewne nowsza);

(z bogat± dekoracj± i rzeĽbami)

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna ¶¶. Piotra i Pawła,

Witraż wyk. 1966
Zakrystia wikariuszowska
Kaplica Złota

 

Przekazanie kluczy ¶w. Piotrowi;
Obraz ¶w. Piotra, na desce, zapewne pocz. w. 17;
półplastyczna figura ¶w. Piotra, fragment z sarkofagu Mieszka I i Bolesława Chrobrego;

(w oknie zach.)
(z Muzeum ArchiDiec.lnego)

Sarkofag wyk. i ofiarowany 1840 przez Oskara Sosnowskiego; neogotycki, z piaskowca.
Krzyż wczesnogotycki 1 poł. w. 14, pierwotnie pacyfikał, darowany 1885 katedrze jako krzyż procesyjny, z miedzi złoconej, kutej i grawerowanej; na ramionach plakietki z przedstawieniami ¶¶. m, in. Piotra Ap.  Monstrancja barokowa 1712, złota zdobiona emali±, szlachetnymi kamieniami i biżuteri± w. 17, na owalnym nodusie postać ¶w. Piotra;

Poznań

Po

Kł par Bożego Ciała i d. klasztor karmelitów, w. 15-16, 18, 20

Konfesjonał ok. 1730
Kaplica MB, polichromia po 1727

 

Obraz ¶w. Piotra ok. 1730-40;

Nadanie władzy Piotrowi;

(na zapleckach, drzwiczkach i w zwieńczeniu obrazy)
(na ¶cianach)

Przemęt

Po

¶¶. Piotra i Pawła, w. 17-18, 20, cmentarny

Oł. gł. ok. 1775, na zasuwie

 

Obraz Wręczenia kluczy ¶w. Piotrowi, ok. 1650;

(z bramkami i rzeĽbami)

Brzozów

Pr

Kł par kolegiata Przemienienia Pańskiego, w. 15-16, 17, 18, 20

Polichromia poł. w. 18, w prezbiterium
Oł. gł. 1688-1700
Oł. b. z końca w. 17, z rzeĽbami

 

scena Przekazania kluczy ¶w. Piotrowi;

RzeĽba ¶w. Piotra;
RzeĽba ¶w. Piotra, współczesna ołtarzowi;

(w iluzjonistycznym obramieniu architektonicznym)
(kolumnowy z uchami i współczesnymi rzeĽbami)

Grabownica

Pr

Kł par ¶¶. Mikołaja i Józefa, w. 20

W oł. b. z fragmentami w. 17

 

Obraz ¶w. Piotra ok. 1720;

Obraz dewocyjny, Chrystus trzymaj±cy krzyż, z MB, ¶¶. Mari± Magdalen±, Piotrem i Benedykt± oraz dobrym łotrem wyk. 1736;

Fragmenty póĽnorenesansowe z 1 poł. w. 17 pochodz± ze zburzonego kła kapucynów na górze ¶w. Michała w Bliznem.
Obraz fund. Piotra Górskiego dziedzica Grabownicy Starzeńskiej, który kazał przedstawić siebie jako łotra.

Krosno

Pr

Kł par ¦w. Trójcy, w. 14-15, 17-19, 20

Kaplica ¶¶. Piotra i Pawła – Oł. ok. 1646 w polu głównym
Oł. b. 1713, w antepedium
Ambona po 1638

 

Obraz Przekazanie kluczy ¶w. Piotrowi,


WypukłorzeĽba z przedstawieniem ¶w. Piotra;
Mal. postać ¶w. Piotra 1785;
Obraz ¶w. Piotra ze scen± męczeństwa w tle, ok. poł. w. 17, odnowione 1970

(oł. z kolumnami, rzeĽbami i uchami)
(na drzwiach z kaplicy ¶w. Wojciecha)

Sulejów Podklasztorze

Ra

Kł ¶w. Tomasza Kantuaryjskiego i d. klasztor cystersów, w. 13-15, 16, 18, 19, 20

Oł. b. 1645, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Piotra;

 

Połomia

Rz

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 15-16, 17, 19, 20

W oł. gł. tryptyk, na skrzydle

 

Mal. postać ¶w. Piotra;

(tryptyk póĽnogotycki ok. 1500)

Hanna

Si

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł.  ok. 1740-50, z bramkami, rzeĽbami, na zasuwie
na mensie w kartuszu

+

Obraz Wręczenie kluczy ¶w. Piotrowi, z nakładan± srebrn± aureol± wokół głowy Chrystusa;
Przeczucie Męki ¶w. Piotra, z tegoż czasu;
RzeĽba ¶w. Piotra póĽnobarokowa 2 lub 3 ćw. w. 18 z resztkami polichromii ;

(obraz współczesny ołtarzowi)(druga analogiczna ¶w. Pawła niezachowana, niegdy¶ stały na cokołach przy oł. gł.)

Michałowice

Wa

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 18, 19, 20

Polichromia, w prezbiterium w medalionie
Konfesjonał w. 18, w zwieńczeniu

 

Przedstawienie ¶w. Piotra;


rzeĽba ¶w. Piotra, barokowa 2 poł. w. 18;

Polichromia po 1752, tworzy w absydzie prezbiterium oprawę dla oł. gł. oraz w nawie dla oł. b.; z pilastrami jońskimi i kompozytowymi, podwieszonymi girlandami oraz popiersiami ¶¶.

Czarne

Kł fil. ¶w. Michała Arch., w. 18, 20

Oł. b. wyk. po 1793, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Piotra, na który nałożone metalowe aureola, tiara i kogut;

 

Wrz±ca Wielka

Kł par ¶w. Jakuba, w. 19

W oł. pocz. w. 17, z rzeĽbami

 

Obraz ¶w. Piotra;

Oł. pochodzi z kła w Kole;

Chwalęcin

Wm

Kł fil. ¦w. Krzyża, w. 18, 19, 20

Polichromia 1748-9, w obramieniach iluzjonistycznych
Ambona 1750, na belkowaniu baldachimu

 

Postać ¶w. Piotra;


rzeĽba ¶w. Piotra;


Obraz ¶w. Piotra 2 ćw. w. 18;

(na nasadach sklepień nad filarami i pilastrami 30 propagatorów ¦w. Krzyża)

Orneta

Wm

Kł par ¶w. Jana Ew., w. 14-15, 16-18, 19, 20

Oł. w kaplicy ok. 1617, na belkowaniu
w polu głównym

w drugiej kondygnacji

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, gotyckie 2 poł. w. 15(?);
Obraz Chrystus wręczaj±cy klucze ¶w. Piotrowi 1609;
Obraz Męczeństwo ¶w. Piotra, pocz. w. 17;
Obraz Chrystus Zmartwychwstały w otoczeniu apostołów przekazuj±cy ¶w. Piotrowi swoj± owczarnię, w. 18/19;

(odnowione 1609, napis na księdze ¶w. Pawła)

Skolity

Wm

Kł NMP, w. 15-18, 20

W oł. gł. z w. 17

 

Obraz MBzD w otoczeniu ¶¶. Józefa, Jana Ew., i Piotra;

Na obrazie sukienki i korony, srebrne, barokowe.

Kobyłka

WP

Kł par ¦w. Trójcy, w. 18, 19, 20

Polichromia wyk. po 1742

 

Powołanie Piotra i Andrzeja na apostołów;
Nadanie kluczy ¶w. Piotrowi;

(na sklepieniu nawy głownej i prezbiterium)

Bukowa ¦l.

Wr

Kł fil. ¶w. Jakuba, w. 16-18, 19, 20

W neogotyckim Oł. gł. rzeĽby

 

RzeĽba ¶w. Piotra, barkowa 2 poł. w. 17;

(rzeĽby i fragmenty barokowe)

Góra ¦l±ska

Wr

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 14-15, 16-18, 20

Oł. b. ¶w. Piotra, 2 poł. w. 18

 

Obraz ¶w. Piotra, olejny na płótnie w. 18;

 

Gręboszów

Wr

Kł fil. ¶w. Katarzyny, w. 19

Tryptyk, w kwaterze skrzydła

 

RzeĽba ¶w. Piotra;

(tryptyk rzeĽbiony, póĽnogotycki 1517)

Strzelniki

Wr

Kł fil. ¶w. Antoniego, w. 13-17, 18, 20

Polichromia ok. poł. w. 15, na ¶cianie zach.

 

kompozycja S±du Ostatecznego, w strefie dolnej ¶w. Piotr otwiera zbawionym wrota niebios;

 

Wrocław

Wr

Kł pw ¦w. Trójcy, bonifratrów

Oł. b. Ukrzyżowania, sprzed 1727

 

RzeĽba ¶w. Piotra pokutuj±cego;

Obraz ¶w. Piotr w okowach, olejny na płótnie, w. 18;

z rzeĽbami

powrót do strony głównej

PIOTR Z ANKALTARY

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Skoczów

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 16-18, 19, 20

Oł. b. po poł. w. 18, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Piotra z Alkantary w. 19;

Przed elewacj± kła, kamienny pos±g ¶w. Piotra z Alkantary, 2 poł. w. 18.

Wieluń

Cz

Kł ¶w. Mikołaja i klasztor bernardynek, w. 14, 17, 19

Oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeĽbami, w nim

 

Obraz ¶w. Piotra z Alkantary 1 poł. w. 18;

 

Węgrów

Dr

Kł par ¶¶. Piotra z Alkantary i Antoniego Padewskiego i dawny klasztor reformatów, w. 17-18, 20

Fasada z pilastrami,
Polichromia 1706-11
W oł. w kaplicy pocz. w. 18
Polichromia 1 poł. w. 18

+

Pos±g ¶w. Piotra z Alkantary;
¦mierć ¶w. Piotra z Alkantary;
Obraz ¶w. Piotra z Alkantary koniec w. 18, sygn.;
¶w. Piotra z Alkantary;

(kamienne pos±gi po bokach)
(na kopule w kaplicy)


(w krużganku, w ramieniu pd.)

Pińczów

Ki

Kł NMP i klasztor reformatów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. b. 1747-9, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Piotra z Alkantary z czasu ołtarza;
Obraz ¶w. Piotra z Alkantary w. 17;(sprzed 1683, w barokowych ramach)

Kraków

Kr

Kł ¶w. Kazimierza i klasztor reformatów

W szczycie elewacji frontowej we wnęce
Oł. b. 1745-47, w nim

 

PłaskorzeĽba ¶w. Piotra z Alkantary, silnie odnowiona 1974;
Obraz ¶w. Piotra z Alkantary, sygn., odnowiony 1934;

 

Wieliczka

Kr

Kł par ¶w. Franciszka z Asyżu i klasztor reformatów, w. 17, 18

Fasada wsch. z 3 płaskorzeĽbami
Oł. b. w. 18, w nim

 

PłaskorzeĽba ¶w. Piotra z Alkantary;

Obraz ¶w. Piotra z Alkantary, w. 18;

 

Miedniewice

Ło

Kł par NMP i ¶w. Józefa oraz dawny klasztor reformatów, w. 17-18, 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18
Oł. b. ok. poł. w. 18, w zwieńczeniu
Oł. b. jw., w polu ¶rodkowym
antepedium

 

RzeĽba ¶w. Piotra z Alkantary
Obraz ¶w. Piotra z Alkantary, w. 18;

Obraz ¶w. Piotra z Alkantary;

Krzyż ¶w. Piotra z Alkantary mal. 1802;

(oł. kolumnowy z rzeĽbami, fund. 1765 przez gwardiana Jakuba Kernera);

Góra ¶w. Anny

Op

Kł ¶w. Anny i klasztor franciszkanów, w. 15-16, 17, 19, 20

Oł. b. po 1882, w polu ¶rodkowym

 

Obraz  ¶w. Piotra z Alkantary, w. 18;

(o charakterze barokowym)

Pułtusk

Kł par ¶w. Józefa, poreformacki, w. 17/18, 19/20

Oł. b. w. 18, z rzeĽbami, w glorii
w polu ¶rodkowym

 

Kartusz z inwokacj± do ¶w. Piotra z Alkantary i dat± 1777;
Obraz ¦więtego, 4 ćw. w. 18;

 

Szczawin Ko¶cielny

Kł par NMP, poreformacki, w. 18, 19, 20

W oł. b. 4 ćw. w. 18,

 

Obraz ¶w. Piotra z Alkantary;

(kolumnowy z rzeĽbami)

Osieczna

Po

Kł ¶w. Walentego i klasztor reformatów, w. 17/18, 20

Oł. gł. 1784, po bokach
W oł. b. 1785-7
antepedium

 

RzeĽba ¶w. Piotra z Alkantary;

Obraz ¶w. Piotra z Alkantary;
z aniołem i atrybutami ¶w. Piotra z Alkantary;
Obraz ¶w. Piotra z Alkantary, ok. poł. lub 2 poł. w. 18;

(oł. kolumnowy, z pilastrami i rzeĽbami)

Poznań

Po

Kł par ¶w. Franciszka z Asyżu i klasztor bernardynów, w. 15-17, 18, 20

W ¶cianie fasady nisze

 

RzeĽba ¶w. Piotra z Alkantary, póĽnobarokowa ok. 1730;
Obraz ¦w. Piotr z Alkantary, sygn. 1852;
RzeĽba ¦w. Piotr z Alkantary;

(w niszy piaskowcowa rzeĽba)


(rzeĽba z kła w Katowicach Panewnikach przejęta po 1948)

Pilica

So

Kł Imienia Jezus i klasztor reformatów, w. 18

W oł. b. w stylu regencji

 

Obraz ¶w. Piotra z Alkantary, sygn.;

Obraz ¶w. Piotr z Alkantary przyjmuj±cy jałmużnę od anioła;

(Szymon Czechowicz)

powrót do strony głównej

PIOTR I PAWEŁ

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Gromadno

Bd

Kł par ¶w. Jakuba, w. 19

Oł. gł. neobarokowy, w polu ¶rodkowym

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, póĽnobarokowe w. 18;

 

Trzcianne

Bi

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 19, 20

Oł. gł. w. 20, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶¶. Piotr i Paweł, klasycystyczny ok. poł. w. 19, sygn.;
RzeĽby ołtarzowe ¶¶. Piotra i Pawła, 2 poł. w. 18, o charakterze barokowym;

 

Czechowice Dziedzice

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 18, 19, 20

Oł. w kaplicy, w polu ¶rodkowym

 

Obraz Pożegnanie ¶¶. Piotra i Pawła, włoski w. 17;

(rokokowy poł. w. 18, z rzeĽbami)

Skoczów

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 16-18, 19, 20

Oł. gł. pocz. w. 19, z rzeĽbami
w polu ¶rodkowym

+

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

obraz Spotkania ¶¶. Piotra i Pawła w. 18;

Obraz stanowi dar bpa wrocławskiego Filipa von Schafftgotsch, mal. wg obrazu Jana Lanfranco z Rzymu.

Przybynów

Cz

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 16, 18-19

W oł. gł. rokokowym 2 poł. w. 18

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, mal. przez B. Rutkowskiego (?)

(z rzeĽbami i obrazami)

Skrzeszew

Dr

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 18, 19, 20

Oł. w kaplicy ok. poł. w. 18, z rzeĽbami

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła w. 18 w polu ¶rodkowym;

Relikwiarz ¶¶. Piotra i Pawła, barokowy koniec w. 18, w kształcie krzyża z rytymi symbolami ewangelistów.

¦ledzianów

Dr

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18-19, 20

 

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła 1 poł. w. 19, konserwowany 1982;

Patrz rozdział 2.

Puck

Gd

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 13-15, 17, 18-19, 20

W oł. gł.

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

Patrz rozdział 2.

Koty

Gl

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

W zach. elewacji tablica z
Oł. gł. neogotycki, z rzeĽbami

+

Popiersiami ¶¶. Piotra i Pawła;

rzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła w. 18;

(tablica erekcyjna 1530, ceramiczna)

¦wibie

Gl

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 16-17, 20

Oł. b. ok. 1720-30, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, barokowy, przemalowany;

 

Gniezno

Gn

Kł fil. ¶¶. Piotra i Pawła, w. 17

W neogotyckim oł. gł.

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, póĽnogotyckie koniec w. 15;

 

Kije

Ki

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 12, 17, 18, 20

W polach bocznych fasady
Oł. gł. 3 ćw. w. 18, z rzeĽbami
W oł. b. ok. 1775, z rzeĽbami

+

Kamienne pos±gi ¶¶. Piotra i Pawła, barokowe w niszach muszlowych;
rzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

obraz ¶¶. Piotra i Pawła z czasu ołtarza;

Pacyfikał, relikwiarz ¶¶. Piotra i Pawła, relikwiarz ¦w. Krzyża, w stylu regencji, sprzed 1740;

Koniusza

Ki

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 14-15, 17, 18, 20

Oł. gł. regencyjny, antepedium z
w polu ¶rodkowym

 

PłaskorzeĽb± Męczeństwa ¶¶. Piotra i Pawła;
Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, mal. 1885;

 

Racławice

Ki

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18

W fasadzie portal z

W oł. b. rokokowo klasycystycznym

+

RzeĽbami ¶¶. Piotra i Pawła, w stylu regencji;
Obraz MBzD oraz ¶¶. Piotrem i Pawłem, na desce ze złotym tłem, w. 16, w sukienkach 1790;

oraz kartusz, na którym atrybuty ¶¶.,

Sędziszów

Ki

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł. rokokowy, przerabiany, w nim

+

Obraz Pożegnanie ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18;

 

Brzezinki

Kl

Kł fil. NMP, w. 16-17, 20

Tryptyk, na skrzydłach

 

¦¶. Piotr i Paweł;

(gotycki 1 ćw. w. 15, rzeĽbiony)

Kalisz

Kl

Kł NMP, kolegiacki, w. 14/15, 18, 19, 20

Oł. gł. 1829, w nim poliptyk z ok. 1500, w czę¶ci ¶rodkowej wmontowane mal. skrzydła tryptyku

 

Postacie ¶¶. Piotra i Pawła, 2 ćw. w. 16;

Poliptyk póĽnogotycki mal., pierwotny oł. gł. kolegiaty przeniesiony w. 18 do ko¶cioła ¶w. Wojciecha na Zawodziu, ponownie umieszczony w kolegiacie i zmontowany w nowej szafie 1892, dzieło warsztatu ¶l±skiego, tzw. Mistrza z Go¶ciszowic ok. 1500.
Patena romańska przed 1200, fund. dla klasztoru cystersów w L±dzie przez Mieszka Starego, z popiersiami Piotra i Pawła.

Rożniów

Kl

Kł fil. ¦w. Trójcy, w. 18, 20

W oł. gł. tryptyk, na skrzydłach

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

(gotycki rzeĽbiony, koniec w. 15)

Głodówka

Kr

Kaplica ¶¶. Piotra i Pawła, w. 20

 

+

 

Kaplica jest usytuowana przy schronisku i czynna w sezonie letnim, obchodzony jest odpust ¶więtych Apostołów Piotra i Pawła 29. 06.

Kraków

Kr

Kł ¶¶. Piotra i Pawła oraz d. kolegium jezuitów, par. Wszystkich ¦więtych

W prezbiterium, w dużych płycinach
Oł. gł. z czarnego marmuru, rzeĽby z drewna wyk. 1726-35

+

Spotkanie ¶¶. Piotra i Pawła;

w apsydzie apoteoza ¶¶ Piotra i Pawła, prymat papiestwa i jedno¶ć Ko¶cioła Wschodniego z Zachodnim;

(płaskorzeĽbione sceny z życia patronów ko¶cioła)
Pn. strona kła po¶więcona ¶w. Piotrowi, Ko¶ciołowi Zachodniemu i ¶w. Ignacemu Loyoli, pd. ¶w. Pawłowi, Ko¶ciołowi Wschodniemu i ¶w. Franciszkowi Ksaweremu.

Kraków

Kr

Bazylika Trójcy ¦w. I klasztor dominikanów

Kaplica ¶w. Róży (Lubomirskich) ołtarz ok. 1620

 

Pos±gi ¶¶. Piotra i Pawła;

Obraz ¦¶. Piotr i Paweł ukazuj±cy się ¶w. Dominikowi, barokowy z w. 17/18, gruntownie przemalowany z końcem w. 19;
Obraz ¶w. Tomasz z Akwinu ze ¶¶. Piotrem i Pawłem, póĽnobarokowy z w. 18;
Obraz Zakonnicy dominikańscy ze ¶¶. Piotrem i Pawłem, barokowy z końca w. 17, na blasze;

(w hemisferycznie zamkniętych niszach)

Kraków Tyniec

Kr

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła i klasztor benedyktynów, w. 1-13, 15, 17, 18, 20

Oł. gł. poł. w. 18, w nim

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, póĽnobarokowy, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Wieliczka

Kr

Kopalnia Soli

Kaplica ¶w. Antoniego, oł. b., w. 17

 

Pos±gi ¶¶. Piotra i Pawła, wyk. w soli;

 

Ćwiklice

Kt

Kł par ¶w. Marcina, w. 16/17, 18, 19/20

Tryptyk, na awersach skrzydeł

 

Postacie ¶¶. Piotra i Pawła;

(tryptyk mal. gotycki, 3 ćw. w. 15)

Paniowy

Kt

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18

Oł. gł. pocz. w. 17, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

Monstrancja póĽnobarokowa 1770, z figurkami Trójcy ¶w. oraz ¶¶. Piotra i Pawła.

Kamionka

Lb

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 15-16, 17-19, 20

Oł. gł. 3 tercja w. 18,
Feretron, w nim

+

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;
Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18;

(nad bramkami)
(w ramach barokowych w. 17)

Dziewień

Le

Kł fil. ¶¶. Piotra i Pawła, w. 14, 16, 17, 20

Oł. gł. poł. W. 17, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, mal. 1960, sygn.;

 

Legnica

Le

Kł katedralny ¶¶. Piotra i Pawła, w. 14, 19

Portal główny

+

¶¶. Piotra i Pawła rzeĽba dwupostaciowa, kamień, gotyk 2 poł. w. 15;

 

Szklary Górne

Le

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 16, 19, 20

Oł. gł. ok. 1720-30, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, mal 1820 sygn.;
RzeĽby ¶¶. Piotr i Paweł, drewno polichromowane, gotyk, ok. 1510;

 

Biała

Łd

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 17, w zwieńczeniu

+

RzeĽbiona grupa Chrystusa wręczaj±cego klucze ¶w. Piotrowi i księgę ¶w. Pawłowi;

 

Żychlin

Ło

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 19

Oł. gł. 1 poł. w. 19, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła 1 poł. w. 19;

 

Czyżew

Łż

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 19

Oł. gł. neorenesansowy, w polu głównym
po bokach w niszach

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, mal. 1875 sygn.;
rzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, barokowe ok. 1740;

(pochodz± podobno z kła w Sterdyni)

Jabłoń Ko¶cielna

Łż

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 19

Oł. b. po 1872, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, sygn. 1868;

(fund. Ignacego Jedlińskiego, wła¶ciciela Mazur)

Trzcianne

Łż

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w.. 19, 20

Oł. gł. w. 20, w nim

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła ok. poł. w. 19, sygn.;
rzeĽby ołtarzowe ¶¶. Piotra i Pawła barokowe, 2 poł. w. 18;

 

Biała

Op

Kł fil. ¶¶. Piotra i Pawła, w. 15, 17

Oł. gł. 2 poł. w. 17, w polu ¶rodkowym

+

Obraz Trójcy ¦w. Adorowanej przez ¶¶. Piotra i Pawła, 1700;

 

Nowa Cerkiew

Op

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 17, 18

Po bokach wieży dwie nisze, w nich
Oł. gł. koniec w. 18, w polu ¶rodkowym

+

Pos±gi ¶¶. Piotra i Pawła;

Obraz ¶¶. Piotr i Paweł na soborze w Jerozolimie, koniec w. 18;(kolumnowy z rzeĽbami)

Nysa

Op

Kł ¶¶. Piotra i Pawła, seminaryjny (dawny bożogrobowców), w.18, 20

W nawie kolumny na wysokich cokołach
W oł. gł. 1730, z rzeĽbami

+

mal. popiersia ¶¶. Piotra i Pawła;

obraz ¶¶. Piotra i Pawła, współczesny ołtarzowi;

(w owalnych medalionach rokokowych)

Opole

Op

Kł katedralny ¦w. Krzyża, w. 13-15, 15/16, 17, 19, 20

Kaplica Piastowska, w. 1516, ponad mens± na ¶cianie tryptyk, na rewersie skrzydła
Kaplica ¶w. Anny, w. 16, nad now± mens± na ¶cianie tryptyk, w czę¶ci ¶rodkowej
Oł. gł. 1773, po bokach na konsolach

 

Postacie ¶¶. Piotra i Pawła;MBzD w otoczeniu ¶¶. Piotra i Pawła;
rzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

Tryptyk z 1519, rzeĽbiony przeniesiony z Kostowa (w Kostowie był w oł. gł., przeniesiony 1804 z Łowkowic)


Tryptyk rzeĽbiony w. 15,
przeniesiony z Gołkowic (pow. kluczborski), gdzie znajdował się w oł. gł.
(oł. stiukowy, retabulum z kolumnami i rzeĽbami)

Prudnik

Op

Kł ¶¶. Piotra i Pawła bonifratrów, w. 18, 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 19, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła współczesny ołtarzowi;

 

Równe

Op

Kł par ¶¶ Piotra i Pawła, w. 16, 19, 20

W oł. gł. 2 ćw. w. 19, w polu ¶rodkowym

+

RzeĽby ¶¶ Piotra i Pawła;
Obraz ¶¶ Piotra i Pawła, współczesny ołtarzowi;

 

Sidzina

Op

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 13-14, 17, 19

Oł. gł. 1 ćw. w. 18, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, ok. poł. w. 19;

 

Tworków

Op

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 17, 20

W ¶cianie bocznej
Oł. gł. koniec w. 17, z rzeĽbami

+

Pos±gi ¶¶. Piotra i Pawła, w. 19/20;
RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

( w niszy pos±gi)

Zubrzyce

Op

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 16, 18, 19

Oł. gł. ok. poł. w. 19, w polu ¶rodkowym
Ambona w. 18/19,

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła poł. w. 19;

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;(na baldachimie)

Opalenie

Pe

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 17,

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Pogódki

Pe

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł. z dekoracj± sprzed 1767, w polu głównym

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła 2 poł. w. 19;

(z kolumnami, bramkami, uchami i rzeĽbami)

Dziektarzewo

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 16, 19, 20

Oł. b. w. 19, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła;

 

Kamionna

Po

Kł par NMP w. 15-16, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

 

Kostrzyn Wielkopolski

Po

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 14, 18-19

W oł. gł. póĽnobarokowym

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła;

(w zwieńczeniu herb i data 1760)

Obrzycko

Po

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł. ok. 1780, z rzeĽbami

+

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

 

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna ¶¶. Piotra i Pawła,

Witraże wyk. 1967, , po bokach
Antepedium oł. gł., w czę¶ci ¶rodkowej z tkaniny haftowanej w. 17, po bokach
Kaplica ¶¶. Piotra i Pawła (obecnie Szołdrskich, MB i ¶¶. Aniołów)
Zakrystia wikariuszowska

+

¦¶. Piotr i Paweł;

postacie ¶¶. Piotra i Pawła (z usuniętego neoromańskiego antepedium wyk. 1836-40, z blachy miedzianej srebrzonej);

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18;

(w ¶rodkowym NMP)
Monstrancja neogotycka 2 poł. w. 19, z odlewanymi figurami Chrystusa, dwóch aniołów, ¶¶. Piotra i Pawła.
Relikwiarz ¶w. Sabiny, póĽnogotycki z dat± 1510, w kształcie o¶miobocznej puszki na czterech nóżkach - jabłkach; na siedmiu ¶ciankach ryte cztery sceny z Męczeństwem ¶w. Sabiny i postacie ¶¶. Piotra, Pawła i Wawrzyńca, na ósmym boku napis dedykacyjny;

Krosno

Pr

Kł par Bazylika ¦w. Trójcy, w. 14-15, 17-19, 20

Kaplica ¶¶. Piotra i Pawła – w oł. ok. 1646, między kolumnami w niszach
w zwieńczeniu

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, współczesne ołtarzowi;


Obraz Pożegnanie ¶¶. Piotra i Pawła;
Obraz Pożegnanie ¶¶. Piotra i Pawła, barokowy ok. 1700;

(zbudowana w. 15/16, w poł. w. 17 przekształcona; oł. z kolumnami rzeĽbami i uchami)

Rymanów

Pr

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 18, 20

Oł. b., koniec w. 18, w nim

 

Obraz Spotkanie ¶¶. Piotra i Pawła, współczesny ołtarzowi;
RzeĽby ¶¶. Piotr i Paweł rokokowe, koniec w. 18 (ze starego ołtarza głównego);

 

Tyrawa Solna

Pr

Kł fil. ¶¶. Piotra i Pawła, w. 19, 20

W oł. b. 3 ćw. w. 19, z kolumnami

+

Ikona ¶¶. Piotra i Pawła, współczesna ołtarzowi;

 

Janów Lubelski

Sa

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 17/18, 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, na zasuwie

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła ze ¶więtym dominikańskim, w. 18;

(z rzeĽbami i obrazami)

Brzozowice

Sd

Kł fil. ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

 

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, ołtarzowy w. 19;
RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18;

(olejny na płótnie)

(drewno polichromowane barok)

Tłumaczów

Sd

Kł fil. ¶¶, Piotra i Pawła, w. 18, 19

Oł. gł. w. 18, z rzeĽbami

+

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18;
Obraz ¶¶. Piotr i Paweł, , w. 20;


(olejny na płótnie)

Hanna

Si

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

W oł. b. z końca w. 18 lub 1 poł. w. 19

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła 1 poł. w. 18;

(oł. ustawiony na tle iluzjonistycznej architektury ołtarzowej)

Wodynie

Si

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18

Oł. b. w. 18, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła mal. 1893, sygn.;

 

Poręba Radlna

Ta

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 16, 20

 

+

Obraz Adoracja Imienia Jezus przez ¶¶. Piotra i Pawła w. 17;

(przemalowany 1865)

Chełmno

To

Kł pokatedralny Bazylika NMP, w. 13-14, 16, 18, 19, 20

Na filarach od strony nawy głównej oraz na półfilarach
W tęczy pocz. w. 18, grupa rzeĽb
Oł. gł. 1710, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Piotra, Pawła, ok. 1330-40;


rzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła na krańcach, wyk. zapewne 1710;
RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, być może 4 ćw. w. 18;
RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, barokowe pocz. w. 18;

(stiukowe rzeĽby apostołów, gotyckie)

Chełmno

To

Kł ¶¶. Jana Chrzciciela i Jana Ew., ss. Miłosierdzia, w. 13-14, 17/18, 19, 20

Oł. gł. 17/18, z rzeĽbami, po bokach

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

Obraz ¶w. Piotr w okowach, mal. 1 poł. w. 17;

 

Dębowa Ł±ka

To

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 13/14, 15, 17, 19-20

W oł. gł. z 1615, kolumnowym

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, ok. 1615, przemalowany;

 

Zieleń

To

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 14-15, 18-19

Oł. gł. ok. poł. w. 17, w polu ¶rodkowym

+

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;
obraz ¶¶. Piotra i Pawła mal. 1877;

(gotyckie, koniec w. 14)

Drwalew

Wa

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 19, 20

W oł. b. w. 18, z rzeĽbami

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła 2 poł. w. 18;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny Bazylika NMP i ¶w. Andrzeja Ap.

Oł. b. sprzed 1639, między kolumnami
Oł. b. po 1650, MB, jw.
Stalle 1734-8, na osi naczółków

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

Obrazy 2 ćw. w. 18: na czę¶ci pn. ¶w. Piotr; na pd. ¶w. Paweł;

(dawniej ¶w. Pawła, z kolumnami, uszakami i rzeĽbami)


(obrazy w bogatych, rzeĽbionych ramach, umieszczone 1743)

Orneta

Wm

Kł par ¶w. Jana Ew., w. 14-15, 16-18, 19, 20

Oł. gł. 1744 z kolumnowy z rzeĽbami
Oł. w kaplicy z fragmentów z ok. 1740
Oł. w kaplicy ok. 1617, przerabiany, w nim na belkowaniu
Ambona 1744, na bramce

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, w dolnej kondygnacji;

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła w dolnej kondygnacji;
RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła, gotyckie 2 poł. w. 15(?), odnowione 1609 (napis na księdze ¶w. Pawła);
RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

Monstrancja póĽnogotycka z pocz. w. 16, wieżyczkowa z cylindryczn± puszk±, z manierystycznymi figurkami w przezroczach: ¶¶. Piotra, Pawła, Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela w dolnej kondygnacji, NMP w górnej, ¶w. Andrzeja w zwieńczeniu i Grupy Ukrzyżowania oraz aniołów z Arma Christi na zakończeniu sterczyn.

K±ty Wrocławskie

Wr

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 15-16, 20

W oł. gł. neogotyckim 1879

+

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła, olejny na płótnie koniec w. 19;

 

Miejsce

Wr

Kł fil. Wniebowst±pienia Pańskiego, w. 20

W oł. b. tryptyk, na skrzydłach

 

kwatery z postaciami ¶¶. Piotra, Pawła, przemalowany ok. 1720;

(gotycki koniec w. 15, rzeĽbiony z mal. skrzydłami)

Pawłów Trzebnicki

Wr

Kł fil. ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Tryptyk, na skrzydłach

+

RzeĽby ¶w. Piotra i Pawła, drewno polichromowane;

(tryptyk gotycki MBzD, ok. 1470)

Sułów

Wr

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1820, w polu ¶rodkowym

+

Obraz Pożegnanie ¶w. Piotra i Pawła, olejny na płótnie, barok, 1727;

 

Wrocław

Wr

Kł katedralny ¶w. Jana Chrzciciela

Kaplica ¶¶. Piotra i Pawła, w oł. z 1718
Portal główny 1 poł. w. 14

 

Obraz ¶¶. Piotra i Pawła;

RzeĽby kamienne ¶¶. Piotra i Pawła oraz ¶w. Pawła z klęcz±cym chłopcem;

 

Ziębice

Wr

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł. w. 18, z rzeĽbami

+

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

(w polu ¶rodkowym)

Kożuchów

ZG

Kł par NMP, w. 13-14, 15-16, 18

Oł. gł. z 1668, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Piotra i Pawła;

 

Żagań

ZG

Kł fil. ¶¶. Piotra i Pawła, w. 13-15, 17-18

W oł. gł.

 

Obraz Męczeństwo Apostołów, koniec w. 17, mal. na płótnie;

 


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~