~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

¦więci w Polsce i ich kult
w ¶wietle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ¦WIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występuj±cych ¶więtych wybrano miejscowo¶ci, ko¶cioły (przegl±daj±c Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica po¶więcona czci ¶więtego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku s± wota;
-         w ko¶ciele jest więcej niż jeden wizerunek ¶więtego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

S

SALOMEA

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kocina

Ki

Kł par ¶w. Barbary, w. 17, 19

Oł. gł. ok. 1700, z bramkami, rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Salomei;

 

Skała

Ki

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 18, 20

Kaplica bł. Salomei, oł. z ok. poł. w. 18

 

 

Patrz rozdział 2.

Grodzisko

Kr

Kł fil. NMP, w. 17

Oł. b., w nim

 

Figura bł. Salomei marmurowa, barok;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł par archikatedralny ¶¶. Stanisława i Wacława – Wawel

Kaplica ¦w. Trójcy: polichromia W. Tetmajera 1902-4

 

Bł. Salomea z Kazimierzem Wielkim, Jadwig± i Władysławem Jagiełł±,

(na sklepieniu Bóg Ojciec, Arch. z insygniami Polski i Litwy, wybitne osobisto¶ci prowadzone przez ¶¶. polskich)

Kraków

Kr

Kł ¶w. Andrzeja i klasztor klarysek

Oł. b. z 1685
Oł. b., 1 poł. w. 18

 

Obraz bł. Salomei z w. 18;
obraz Wizji bł. Salomei z w. 18;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł bazylika ¶w. Franciszka z Asyżu

Oł. b. z ok. 1670

 

Wizja bł. Salomei z w. 17;

Patrz rozdział 2.

Poznań

Po

Kł ¶w. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów, w 17/18

Mal. ¶cienne z ok. 1702 (A. Swach)
Oł. b. ¶w. Maksymiliana Kolbe

 

Bł. Salomea odrzucaj±ca dobra doczesne; ibł. Salomea;
Obraz Bł. Salomea i Kunegunda adoruj±ce MBzD barokowy 1755;

(na podłuczach arkad) i (w kaplicy MB w owalnych medalionach ¶¶.)
(oł. pierwotnie bł. Salomei i Kunegundy)

Przysietnica

Pr

Kł par ¶w. Marcina, w. 20

Oł. b. ok. 1625, kolumnowy z rzeĽbami, w medalionie

 

Obraz bł. Salomei, współczesny ołtarzowi;

(oł. zakupiony 1710 z kła franciszkanów w Kro¶nie, przerobiony w czę¶ci cokołowej w. 20)

Smardzewice

Ra

Kł par ¶w. Anny, w. 17/18, 19, 20

Oł. b. ok. 1730, w nim

 

Obraz bł. Salomei póĽnobarokowy (wg tradycji przed 1675 ?),

 

Łagów Opatowski

Sa

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 15-16, 17

Oł. gł. ok. 1600, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Salomei;

 

Zawichost

Sa

Kł ¶¶. Jana Chrz. i Salomei, w.14, 17-19, 20

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Stolec

Sd

Kaplica ¶w. Salomei, cmentarna, w. 19

W ołtarzu

 

Obraz ¶. Salomei ok. poł. w. 19;

 

Zadroże

So

Kł par ¶w. Marcina, w. 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Stary S±cz

Ta

Kł ¦w. Trójcy i klasztor klarysek, w. 13-14, 18, 20

Portal klasztoru z trójk±tnym szczytem

 

Postać bł. Salomei;
Obraz bł. Salomei, w. 16/17;
Obraz bł. Salomea 1779;

(szczyt z wnękami, w których sgraffita)
(na drzwiczkach kraty zamykaj±cej kaplicę ¶w. Kingi)

powrót do strony głównej

SCHOLASTYKA

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Żarnowiec

Gd

Kł par NMP i klasztor benedyktynek, w. 13-15, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1700, w górnej kondygnacji

 

Obraz ¶¶. Benedykt i Scholastyka, zapewne ok. poł. w. 17, w sukienkach srebrnych;

Patrz rozdział 2.

Mogilno

Gn

Kł par ¶w. Jana Ew., w. 11-13, 15, 18, 20

W oł. b. 4 ćw. w. 18, z kolumnami

 

Obraz ¶w. Scholastyka;

 

Mokrsko Dolne

Ki

Kł par NMP, w. 13, 17, 19, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 18, z obrazami

 

Obraz ¶w. Scholastyki zapewne z czasu ołtarza;

 

Ko¶cielna Wie¶

Kl

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 12, 18, 19, 20

Oł. b. ok. 1760, w nim

 

Obraz ¶w. Scholastyki 2 poł. w. 18;

 

Stani±tki

Kr

Kł NMP i ¶w. Wojciecha oraz klasztor benedyktynek, w. 13

W oł. b. ok. 1750

W klasztorze, na korytarzu polichromia barokowa oraz

 

Obraz ¶w. Benedykta wykładaj±cego regułę ¶w. Scholastyce 1752;
Popiersia ¶¶. Scholastyki, Gertrudy, Benedykta i Pieta w obramieniach rokokowych;

Architektura ko¶cioła wczesnogotycka, stanowi±ca jeden z najwcze¶niejszych w Polsce przykładów halowego systemu przestrzennego.

Lubomierz

Le

Kł par NMP i ¶w. Maternusa, w. 18, 19,20

Na frontonie kła

 

RzeĽba ¶w. Scholastyki, barok w. 18;
RzeĽba ¶w. Scholastyki, barok, w. 18;

(kamienna)
(drewno polichromowane)

Szczepankowo

Łż

Kł par ¶w. Wojciecha, w. 16-17, 19 20

Oł. gł. 1753 z bramkami i rzeĽbami
Oł. b. jw., w zwieńczeniu

 

RzeĽba ¶w. Scholastyki;

Obraz ¶w. Scholastyki barokowy w. 17/18;

 

Ko¶cierzyna

Pe

Kł par ¦w. Trójcy, w. 20

Feretron o mosiężnych, srebrzonych ramach ok. poł. w. 19, w nim

 

Obraz w. 18 Adoracja Dzieci±tka na monogramie IHS przez ¶¶. Benedykta i Scholastykę, w sukienkach;

(srebrnych - MB i Dzieci±tka z cechami m. Gdańska i imiennymi z ok. 1756-66, oraz w sukienkach mosiężnych, srebrzonych (¶więci) ok. poł. w. 19)

Sierpc

Kł NMP, w. 15-16, 18, 20

Oł. gł. neogotycki 1893-7, w zwieńczeniu

 

Obraz ¶w. Scholastyki w. 18;


Obraz ¶w. Scholastyki w. 17-18;

(rzeĽby i obrazy barokowe)

Lubiń k/ Ko¶ciana

Po

Kł NMP i dawny klasztor benedyktynów, w. 12-13, 15-18, 20

W ołtarzu w kaplicy po 1779, z rzeĽbami

 

Obraz ¶w. Scholastyki adoruj±cej Trójcę ¦w., z czasu ołtarza;
Obraz ¶w. Scholastyki 2 poł. w. 18;
RzeĽba ¶w. Scholastyki, 1 poł. w. 18;(ołtarzowy, o cechach ludowych)
(niegdy¶ przy oł. gł.)

Sieciechów

Ra

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 18, 19

Feretron z końca w. 18, w nim

 

Obraz ¶w. Scholastyki;

Obraz ¶w. Scholastyki, barokowy w. 18;

 

Sandomierz

Sa

Kł ¶w. Michała Arch., i dawny klasztor benedyktynek, w. 17, 18, 20

Szczyt prezbiterium z pos±gami
Ołtarz ok. 1693-5, przerabiany, z nowymi figurami

 

Pos±g ¶w. Scholastyki kamienny wyk. 1765-6;
rzeĽba ¶w. Scholastyki, ok. 1900;


Obraz ¶¶. Bernard i Scholastyka 1 poł. w. 18;
Obraz ¶¶. Bernard i Scholastyka w. 17/18;

Antepedium ze srebrno-złotym, grubym haftem kwiatowym i postaciami MB, ¶¶. Benedykta i Scholastyki, z końca w. 17 lub pocz. w. 18.
(w bogato rzeĽbionych, rokokowych ramach, z oł. b. rozebranego pocz. w. 20)
(w korytarzu przyko¶cielnym)

Chełmno

To

Kł ¶¶. Jana Chrzciciela i Jana Ew., i klasztor cysterek póĽniej benedyktynek (obecnie sióstr miłosierdzia, w. 13-16/17, 19, 20

Stalle, zaplecki z 1597, z obrazami ok. 1730

 

Obraz ¶w. Scholastyki;


Obraz ¦mierć ¶w. Scholastyki, barokowy 1 ćw. w. 18;

Monstrancja barokowa pocz. w. 18 z figurkami ¶¶. Benedykta i Scholastyki 1 poł. w. 17, w zwieńczeniu glorii umieszczonych kilka starych klejnotów w. 16-17, m. i. owalna zawieszka z rubinami w emalii i wisiorkiem, prostok±tny płasko szlifowany szafir w oprawie złotej, emaliowany krzyżyk z Arma Christi, i drobne kamienie wtopione w srebrze.

Linowo Królewskie

To

 

Oł. gł. pocz. w. 18, antepedium 1 ćw. w. 18, haftowane i aplikowane

 

z postaciami ¶¶. Józefa, Benedykta i Scholastyki;

(z kła franciszkanów w Chełmnie)

Trzebnica

Wr

Kaplica ¶w. Jadwigi, w. 13

Ołtarz ok. 1730-40, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Scholastyki;
RzeĽba ¶w. Scholastyki, stiuk, barok 1679-80;

(drewniana, polichromowana, złocona, z czasu ołtarza)
(z cokołu sarkofagu ¶w. Jadwigi)

powrót do strony głównej

SEBASTIAN

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł rektoralny ¶¶. Rocha i Sebastiana (d. cmentarny), w. 17, 18, 19, 20

W oł. gł. 1680, przerabianym 1785, z bramkami, rzeĽbami

+

Obraz ¶¶. Roch i Sebastian, ok. poł. w. 17, mal. na desce;

(przemalowany zapewne ok. 1879 z domalowaniem na tle nieba MB Częstochowskiej)

Przyrów

Cz

Kł ar ¶w. Doroty, w. 20

Oł. b. pocz. w. 18

 

RzeĽba ¶w. Sebastiana;
Dwie rzeĽby ¶w. Sebastiana, barokowa w. 17 i druga z 1 poł. w. 18;

(oł. z kolumnami i rzeĽbami)

(na strychu plebanii)

Zaj±czki

Cz

Kł par ¶w. Zygmunta, w. 20

 

 

RzeĽba barokowa ¶¶. Rocha i Sebastiana, w. 17;

 

Węgrów

Dr

Kł par bazylika NMP i ¶¶. Piotra, Pawła i Andrzeja Ap., w. 16, 18, 19, 20

 

 

Obraz Męczeństwa ¶w. Sebastiana w. 17, szkoły obcej (Francja?);

 

Czerniejewo

Gn

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 16, 18, 20

 

 

Obraz ¶w. Sebastiana, w. 17;
Obraz ¶¶. Katarzyny, Sebastiana i Rocha w. 17/18;

(szkoły włoskiej, wg napisu na odwrocie mal. D. Ferretti)

KoĽmin

Kl

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 15-17, 18, 19, 20

Oł. gł. sprzed 1635
Oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeĽbami

 

Figurka ¶w. Sebastiana;
rzeĽba ¶w. Sebastiana 1 poł. w. 17;

(oł. z kolumnami, rzeĽbami, w partii cokołowej małe figurki ¶¶.)

Krotoszyn

Kl

Kł fil. ¶¶. Fabiana i Sebastiana, w. 16, 18, 20

W oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeĽbami

 

Obraz ¶¶. Fabiana i Sebastiana w. 17;

 

Kraków

Kr

Kł ¶w. Anny kolegiacki

Kaplica ¶w. Sebastiana
Polichromię wyk. 1696 (K. Dankwart)

Oł. z z pos±gami aniołków, w nim

 

Na podniebiach arkad mal. medaliony ze ¶więtymi zwi±zanymi z legend± ¶w. Sebastiana: dwie chrze¶cijanki Irena i Lucyna, dwaj młodzieńcy Marek i Marcelin z palmami męczeńskimi;
Obraz Męczeństwa ¶w. Sebastiana mal. 1696;

w pendentywach anioły z symbolami męczeństwa ¶w. Sebastiana;(mal. mediolańczyk Paweł Paganini)

Kraków

Kr

Kł par NMP Bazylika Mariacka

Ołtarz 1740-3, z czarnego marmuru, z kolumnami

 

Obraz ¶w. Sebastiana mal. przez Giambattistę Pittoniego w 1740-50 (w owalnym medalionie);
RzeĽba ¶w. Sebastian, póĽnogotycka ok. 1520;

Relikwiarze: - ¶w. Sebastiana z 1777, pochodz±cy z ko¶cioła ¦w. Sebastiana; - ¦¶. Sebastiana i Rocha, rokokowo - klasycystyczny z końca w. 18;

Kraków

Kr

Kł ¶w. Andrzeja i klasztor klarysek

 

 

RzeĽba ¶w. Sebastian, póĽnogotycka ok. 1520-25;

W barokowej bramce kamiennej, półkolistej (z końca w. 17), na przerwanym przyczółku pos±żek ¶w. Sebastiana;

Wieliczka

Kr

Kł ¶w. Sebastiana,

W oł. gł. rokokowym

+

Obraz ¶w. Sebastiana;

Patrz rozdział 2.

Skomielna Biała

Kr

Kł par ¶w. Sebastiana, w. 20

 

+

Obraz Męczeństwa ¶w. Sebastiana, wyk. 1845;

Na plebanii, z kła par. pw. ¶w. Sebastiana z w. 16, spalonego przez Niemców 1939, - monstrancja klasycystyczna; - ornat ze scen± Męczeństwa ¦więtego, w. 18, ze stuł±, manipularzem, burs± i nakryciem na kielich.

Łaziska Rybnickie

Kt

Kł fil. Wszystkich ¦więtych, w. 16, 18, 20

 

 

Skrzydła tryptyku, na rewersach malowidła; ¶w. Sebastian;

(pochodz±ce z dawnego oł. gł., póĽno-gotyckie 1 ćw. w. 16)

Krasienin

Lb

Kł par NMP i ¶w. Sebastiana, w. 17, 18, 20

W oł. b. ok. poł. w. 17 w prezbiterium

 

Obraz ¶w. Sebastiana barokowy ok. poł. w. 17;

 

Polkowice

Le

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 15, 17, 19, 20

 

 

 

W XVIII wieku został ufundowany ku czci ¶w. Sebastiana oł. b., jako wotum za ocalenie od szalej±cej zarazy.

Jemielnica

Op

Kł par NMP i dawny klasztor cystersów, w, 13/14, 17, 18, 20

W oł. b. ok. 1763, z rzeĽbami

 

obraz ¶w. Sebastiana, barokowy 2 poł. w. 17;
RzeĽba ¶w. Sebastian, póĽnogotycka koniec w. 15;(z kaplicy w G±siorowicach)

Pułtusk

Kł kolegiacki bazylika NMP,

Oł. b. 1 ćw. w. 17, z boku w kwadratowym polu

 

Obraz Męczeństwo ¶w. Sebastiana, mal. na desce, z czasu ołtarza;

(z kolumnami, uchami, obrazami)

Poniec

Po

Kł par NMP, w. 17, 18, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18

 

Obraz ¶w. Sebastiana, w. 18;
Obraz ¶w. Sebastiana z łacińskim napisem fund. i dat± 1639;

 

Blizne

Pr

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 15/16, 17, 18, 19, 20

Polichromia z ok. 1649,

 

Obraz Męczeństwo ¶w. Sebastiana w. 17, w ozdobnych ramach;
Obraz ¶w. Sebastian ok. 1723 mal. wg ryciny z obrazu Gerarda Seghersa;

(w nawie na stropie)

(przeniesiony ze zburzonego kła kapucynów na górze ¦w. Michała)

Kosina

Pr

K fil. ¶w. Sebastiana, w. 18, 20

W oł. gł. 2 ćw. w. 17 w formie tryptyku, z kolumnami

+

Obraz ¶w. Sebastiana, sygn. 1864;

Obraz ¶¶. Sebastiana i Fabiana, barokowy, silnie przemalowany;

 

Krosno Polanka

Pr

Kł par ¶w. Wojciecha, w. 15, 19, 20

 

 

Obraz ¶w. Sebastian,  z dat± 16(.)2, mal. na desce, na wcze¶niejszym malowidle, wg ryciny Hendrika van Baelen i Corneliusa I Galle, rytowników antwerpskich;

Dawny kult ¶w. Sebastiana i ¶w. Rozalii. W pierwszej ćwierci XVIII w. obrazy tych ¦więtych przybrane były srebrnymi sukienkami.

Przeworsk

Pr

Kł par Bazylika ¦w. Ducha, w. 14-15, 16/17, 19, 20

 

 

 

Dawny kult ¶w. Sebastiana. W połowie XVIII w. wizerunek ¦więtego był przybrany srebrnymi atrybutami, było przy nim kilkadziesi±t wotów.

Połomia

Rz

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 15/16, 17, 19, 20

W zwieńczeniu oł. gł. z 1 poł. w. 18, z bramkami, rzeĽbami

 

Obraz Męczeństwo ¶w. Sebastiana 1 poł. w. 17;

(wtórnie wprawiony do oł., przycięty i uzupełniony u dołu, konserw. 1969)

Ropczyce

Rz

Kł fil. NMP, w. 18, 19, 20

W oł. b. ok. poł. w. 18, z uchami

 

Obraz ¶w. Sebastiana 1 poł. w. 19;

 

Sandomierz

Sa

Kł ¶w. Michała Arch., w. 17, 18, 20

 

 

Obraz ¶w. Sebastian, w. 17/18 w bogato rzeĽbionych, rokokowych ramach;

(z ołtarza bocznego rozebranego pocz. w. 20)

Sandomierz

Sa

Kł katedralny NMP, w. 14-15, 16-19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz ¶w. Sebastian współczesny ołtarzowi, zamówiony 1776 w Rzymie;

(z rzeĽbami i obrazami)

Sandomierz

Sa

Kł ¶w. Michała Arch., i d. klasztor benedyktynek, w. 17, 18, 20

 

 

Obraz ¶w. Sebastian, w. 17/18 w bogato rzeĽbionych, rokokowych ramach;

(z ołtarza bocznego rozebranego pocz. w. 20)

S±czów

So

Kł par ¶w. Jakuba, w. 19

Kaplica ¦więtego, w oł. 2 ćw. w. 18

 

Obraz ¶w. Sebastiana;

 

Ilkowice

Ta

Kł fil. ¶w. Sebastiana, w. 19

W oł. gł.

+

Obraz ¶w. Sebastiana w. 19 (?);

Kult ¶w. Sebastiana od połowy XVIII w., zwi±zany z obron± przed epidemi± cholery. Kł z poł. w. 18, był celem pielgrzymek. Kult żywy do dzisiaj.

Chełmża

To

Kł kolegiacki ¦w. Trójcy, w. 13-14, 15/16, 18, 19, 20

Oł. b. sprzed 1824
Feretron ok. poł. w. 19, z lustrami, w nim

 

RzeĽba ¶w. Sebastiana;
Obrazy ¶¶. Rocha, Rozalii i Sebastiana, klasycystyczno ludowe;
RzeĽba ¶w. Sebastian, ok. poł. w. 18;

 

Rywałd Królewski

To

Kł par NMP i ¶w. Sebastiana i klasztor kapucynów, w. 17-18, 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18
Feretron rokokowy, w nim

+

RzeĽba ¶w. Sebastiana;
Obraz ¶w. Sebastiana, mal. na blasze w. 18/19;

(z bramkami nad którymi rzeĽby ¶¶.)

Błonie

Wa

Kł par ¦w. Trójcy, w. 13, 16-17, 18, 19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, w 2 kondygnacji

 

RzeĽba ¶w. Sebastiana;

(oł. z rzeĽbami)

Nieszawa

Kł par ¶w. Jadwigi, w. 15-16, 17, 18, 19, 20

W oł. b. 1 poł. w. 17, z rzeĽbami

 

obraz ¶¶. Fabiana i Sebastiana, barokowy w. 17, przemalowany;

 

Dobre Miasto

Wm

Kł Bazylika PJ i Wszystkich ¦więtych, w. 14-16, 17, 18, 20

Oł. b. -, na rewersie skrzydeł
Oł. b. barokowy
Oł. b., jw.

 

Męczeństwo ¶w. Sebastiana;

RzeĽba ¶w. Sebastiana;
RzeĽba ¶w. Sebastiana;

(tryptyk póĽnogotycki rzeĽbiony z mal. skrzydłami)
(kolumnowy z rzeĽbami)
(w zwieńczeniu)

Kiwity

Wm

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 14-15, 16, 18, 19, 20

Oł. gł. sprzed 1726, z rzeĽbami
W oł. b. z 1718

 

RzeĽba ¶w. Sebastiana;

obraz ¶w. Sebastiana 1 poł. w. 19;

 

Orneta

Wm

Kł par ¶w. Jana Ew., w. 14-15, 16, 18, 20

Polichromia po 1520 na ¶cianie w kaplicy pd.

 

Scena Męczeństwo ¶w. Sebastiana, pocz. w. 16;

(z klęcz±c± rodzin± fundatora oraz banderolami z minuskułowym napisem inwokacyjnym)

Radzi±dz

Wr

Kł par ¶w. Karola Boromeusza, w. 18, 20

Oł. b. ¶w. Sebastiana, 1735

 

RzeĽba ¶w. Sebastiana, w. 18;
Obraz Męczeństwo ¶w. Sebastiana;

(drewno polichromowane)
(olejny na płótnie)

Wrocław

Wr

Kł par Imienia Jezus, w. 17, 20

Freski 1704-06
W oł. b. ¦więtego, z 1893

 

Postać ¶w. Sebastiana
Obraz Męczeństwo ¶w. Sebastiana, olej na płótnie sygn. 1800;


(kopia wg Willmanna)

powrót do strony głównej

STANISŁAW bp

Zakrzewo

Bd

Kł par ¶w. Józefa, w. 18, 20

W zwieńczeniu oł. g. z ok. 1745

 

Obraz ¶w. Stanisław bp, kolisty;

Plakietka wotywna barokowa ok. poł. w. 17, w kształcie krzyża z rytowanymi herbami i postaci± ¶w. Stanisława bpa po¶rodku.

Bielsko Biała, Stare Bielsko

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w, 14-15, 17, 19, 20

W oł. gł. tryptyk, w czę¶ci ¶rodkowej
na skrzydłach

+

Santa Conversazione z MBzD w otoczeniu ¶¶. Mikołaja i Stanisława;
sceny z życia ¶w. Stanisława: Kupno wsi, Wskrzeszenie Piotrowina, S±d królewski, Zabójstwo ¶więtego, Ćwiartowanie zwłok, Strzeżenie zwłok przez orły, Pogrzeb, Kanonizacja;

(tryptyk mal., gotycki sprzed 1500, zwieńczenie wykonane na wzór starego 1930)

Biała k/ Częstochowy (Biała Górna)

Cz

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 15, 18, 19, 20

Oł. gł. pocz. w. 18, w polu ¶rodkowym

+

Obraz Wskrzeszenia Piotrowina ze scen± męczeństwa ¶w. Stanisława w tle, w. 17, z postaci± ¶w. Stanisława w srebrnej trybowanej sukience z 18 w.;

Kł z 1713 drewniany spłon±ł wraz z obrazem ¶w. Stanisława w 1962 roku, obecnie w oł. gł. jest kopia obrazu MB Częstochowskiej z 1970.

Częstochowa

Cz

Kł par ¶¶. Andrzeja Ap., i Barbary, popauliński, w. 17-18, 19, 20

W elewacji rzeĽby 1893-6
W oł. b. ¶w. Stanisława z 1747

 

¦w. Stanisław, na gzymsie narożnika;

Obraz ¶w. Stanisław bp wskrzeszaj±cy Piotrowina, sygn. i dat. 1904 Jan Grott;
Obraz ¶w. Stanisław bp wskrzeszaj±cy Piotrowina;

Relikwiarz ¶¶. Wojciecha, Stanisława i Rocha, neobarokowy 2 poł. w. 19, w formie monstrancji.

(naklejony na deskę, z ołtarza z 1747, obecnie w klasztorze)

Danków

Cz

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 14-16, 17, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z rzeĽbami, obrazami

+

Obraz Wskrzeszenia Piotrowina 1 poł 18 w.;

Relikwiarz ¶w. Stanisława bpa o dekoracji w stylu regencji 1744.
Kult ¶w. Stanisława bpa.

Miejscowo¶ć Diec. Ko¶ciół Ołtarz / miejsce Wezwanie Wizerunek Kult / Uwagi / Inne
1 2 3 4 5 6 7

Koziegłowy

Cz

Kł par Bożego Ciała i ¶w. Marii Magdaleny, w. 15-16, 17, 20

Kaplica ¶w. Stanislawa, fund. 2 poł. w. 17

 

Obraz ¶w. Stanisław bp z postaciami donatorów w. 17;

(obraz z ołtarza, przemalowany w 20 w. przez W. Podlaszewskiego)

Mstów

Cz

Kł NMP i ¶w. Augustyna oraz dawny klasztor kanoników, w. 13-15, 17, 18, 19, 20

 

 

Obraz Zabójstwo ¶w. Stanisława. z nierozpoznanym herbem oraz dat± 1636; Obraz ¶w. Stanisław bp upominaj±cy króla Bolesława ¦miałego, w. 19;

Kult ¶w. Stanisława BM, tradycja mówi o pobycie ¶w. Stanisława w Mstowie.

Niegowa

Cz

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 14-15, 16, 18, 20

Oł. gł. z 3 ćw. w. 18, w polu głównym

 

Obraz Santa Conversazione gotycko – renesansowy 1 poł. w. 16, przemalow.

MBzD w otoczeniu ¶¶. Stanisława i Mikołaja.

Milejczyce

Dr

Kł par ¶w. Stanisława bpa w. 18, 20

W oł. gł. 1744, z rzeĽbami

+

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina w. 20;

 

Pobikry

Dr

Kł par ¶w. Stanisława bpa w. 19, 20

Oł. gł. ok. 1860, w polu głównym

+

obraz Wskrzeszenie Piotrowina, sygn. 1907;

(nad bramkami rzeĽby z 2 poł. w. 18)

Topczewo

Dr

Kł par ¶w. Stanisława w. 20

 

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa;

Obraz otoczony dawnym kultem.

Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice

Gl

Kł ¶w. Marcina, w. 15, 18, 20 (s. par, nowy wzniesiony w. 19/20)

Polichromia 1707
Oł. gł. ok. poł. w. 17

 

Postać ¶w. Stanisława bpa;
rzeĽby ¶¶. Stanisław i Wojciecha;

(na sklepieniu prezbiterium, w polach między lunetami)

Gniezno

Gn

Kł archikatedralny NMP, w. 10-11, 14-15, 16?17, 18, 20

Kaplica ¦więtego zw. Sufragańsk±, oł. stiukowy w. 18, z
W starym kapitularzu

 

Obrazem: ¶w. Stanisław z Piotrowinem przed s±dem królewskim, ok. poł. w. 17;

Obraz ¦mierć ¶w. Stanisława bpa, mal. 1777 wg obrazu T. Dolabelli

(obraz z warsztatu Tomasza Dolabelli)

Sokolniki

Gn

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 17/18, 19

Polichromia 1787,
W oł. gł. 1 ćw. w. 18, z bramkami, rzeĽbami z 4 ćw. w. 17 i w. 18
Oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeĽbami i obrazami

+

Scena Męczeństwo ¶w. Stanisława;

Obraz MBzD, u dołu scena Męczeństwa ¶w. Stanisława, sukienka MB srebrna, rokokowa;
RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina;

(w nawie)

Chotelek Zielony

Ki

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 16, 18

W oł. 2 poł. w. 17, z bramkami, rzeĽbami
¦rodek mal. tryptyku z pocz. w. 16

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa o charakterze barokowym;
Santa Conversazione z MBzD i ¶w. Stanisławem bp;(trzeciej postaci brak, brak jednej deski)

Kazimierza Mała

Ki

Kł par NMP i ¶w. Stanisława bpa, w. 19, 20

W oł. b. ok. 1700

+

Współczesny obraz ¶w. Stanisława bpa, w sukience;

W oł. b. z pocz. w. XVIII był obraz ¶więtego w sukience, obecnie w ko¶ciele w Topoli. Przystrojenie wizerunku ¶wiadczy o dawnym kulcie, który trwa do dzisiaj.

Kielce

Ki

K katedralny NMP i ¶w. Konstantyna, w. 12-16, 17, 18, 19

Oł. b. 1750-65, z rzeĽbami
Tryptyk mal. ok. 1500, na awersach skrzydeł

 

Obraz ¶w. Stanisława bpa z czasu ołtarza;
postacie ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Tryptyk ze scen± koronacji NMP w polu ¶rodkowym pochodzi z Łagiewnik.
Dwa relikwirzyki szafkowe w formie póĽnorenesansowych tryptyczków ok. 1630, w snycerskich obramieniach z mal. na skrzydłach przedstawieniami: ¶w. Stanisława, ¶¶. Dziewic oraz ¦w. Rodziny i ¶¶. Wojciecha i Stanisława (w zakrystii)
Pastorał póĽnobarokowy z dat± 1739 i figurk± ¶w. Stanisława.

Małogoszcz

Ki

Kł ¶w. Stanisława bpa, w. 16

W ołtarzu

+

Obraz ¶w. Stanisława wskrzeszaj±cego Piotrowina, w otoczeniu szlachty, koniec w. 18

Dawny kult ¶w. Stanisława, na odpust jeszcze na pocz. w. XX przybywały liczne rzesze wiernych.

Nowy Korczyn

Ki

Kł ¶w. Stanisława, w. 13-15, 18, 19, 20

Polichromia wyk. 1761
Oł. gł. z 1761

+

Sceny z życia ¦więtego: s±d przed Bolesławem ¦miałym; Zabójstwo; Uzdrowienie kardynała; Kanonizacja ¦w.; Wskrzeszony młodzieniec podczas kanonizacji ¶w. Stanisława;
Postać ¶w. Stanisława;
Obraz Wskrzeszenie Piotrowina, 1763;

- na ¶cianach prezbiterium;
-na sklepieniu nawy;
(oł. kolumnowy z rzeĽbami)

Szaniec

Ki

Kł par NMP, w, 15, 20

W oł. b.

 

Obraz ¶w. Stanisława bpa, koniec w. 18;
witrażyk ze ¶w. Stanisławem z ok. 1500;

 

¦winiary

Ki

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 17, 18, 19

W oł. b.

Feretron z w. 18, w nim

+

Obraz ¶w. Stanisława z Piotrowinem w. 18;
obraz ¶w. Stanisława z Piotrowinem z tegoż czasu;

 

Tarczek

Ki

Kł par ¶w. Idziego, w. 13-14, 17, 20

Tryptyk z ok. 1540-50, na awersach skrzydeł mal.

 

Sceny z życia ¦więtego (tryptyk w ramach złoconych, zdjęte przemalowania w 1955-6)

Monstrancja wieżyczkowa z 1626, z figurkami ¶¶., m.in. ¶w. Stanisława z Piotrowinem.

Zaborówek

Ki

Kł par ¶¶. Idziego i Mikołaja, w, 15, 20

W oł. b. (w starych ramach) tryptyk z 1 poł. w. 16

 

Postać ¶w. Stanisława (malowana na skrzydle)

Relikwiarz ¶w. Stanisława w kształcie ręki, drewniany, zapewne w. 18.

Zembocin

Ki

Kł ¶w. Stanisława bpa

W oł. b. rokokowym

+

Obrazy Wskrzeszenie Piotrowina; Zabójstwo ¶w. Stanisława z w. 17;

(obok zabytkowe wota)

Bralin

Kl

Kł NMP, odpustowy w Pólku pod Bralinem, w. 18, 19

Oł. b. z pocz. w. 17, w polach bocznych figury ¶¶.

 

Figurka ¶w. Stanisława bpa, gotycka ok. 1500;

 

Kalisz

Kl

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 13-14, 17

Oł. gł. 1758, z rzeĽbami
w polu głównym

+

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina, zapewne po poł. w. 18;(całkowicie przemalowany w końcu w. 19)

Kobylin

Kl

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 16, 17, 18, 19, 20

Nad wej¶ciem
Oł. gł.: tryptyk gotycko renesansowy ok. 1518, mal., na desce – czę¶ć ¶rodkowa tryptyku
na awersach kwaterw zwieńczeniu między kolumnami
W kaplicy ołtarz z ok. poł. w. 17

+

RzeĽba ¶w. Stanisława z Piotrowinem,
Sceny z życia ¶w. Stanisława bpa, konserwowany 1951-55;

Scena Zabójstwa ¶w. Stanisława, z prawej u dołu klęcz±ca postać fund.;
Sceny: Kupno wsi i ¦wiadczenie Piotrowina przed s±dem królewskim oraz Wskrzeszenie Piotrowina i Rozsiekanie zwłok ¶w. Stanisława;
RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, póĽnogotyckie ok. 1518;
RzeĽby ¶¶. Wojciecha i Stanisława;

(stiukowa barokowa w. 17)
(Obramienie i zwieńczenie ołtarza póĽnorenesansowe 1613 (?) z ornamentami okuciowymi)

(fundator bp krakowski Jan Konarski i herb Abdank);

Monstrancja wieżyczkowa, góra póĽnogotycka pocz. w. 16, po bokach glorii i w zwieńczeniu figurki MB i ¶¶.; na renesansowej stopie z końca w. 16 w kartuszach postacie ¶¶., m.in. Stanisława.

Serafinów

Kl

Kł fil ¶w. Rozalii, w.. 18, 19, 20

Oł. gł. z 1 poł. w 18

 

RzeĽba ¶w. Stanisława;
Obraz ¶w. Stanisława bpa póĽnorenesansowy, ok. 1600;

(o. kolumnowy z rzeĽbami)
(na odwrociu MB Bolesna malowany na płótnie w pocz. w. 18)

Żerków

Kl

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 18, 19, 20

Dekoracja stiukowa i malowidła 1 ćw. w. 18
W oł. gł. 1 ćw. w. 18, z rzeĽbami

+

Sceny z życia ¶w. Stanisława bpa;


Obraz Wskrzeszenie Piotrowina;

(na żagielkach kopuły i w apsydzie)


Pacyfikał ¶w. Stanisława, barkowy z literami, znakiem złoniczym Leszna.

Frydman

Kr

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 13/14, 17, 18, 19, 20

Oł. gł. 1751-7, po¶rodku w niszy z lustrami

+

Pełno figuralna scena Zabójstwa ¶w. Stanisława bpa;

 

Kraków

Kr

Kł archikatedralny ¶¶. Stanisława i Wacława – Wawel

Kaplica 1628-30 ¶w. Stanisława bpa

+

W 13 wieku ustawiony w krzyżu kła ołtarz – grobowiec ¶w. Stanisława bpa, obecny z w. 16/17;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Bazylika ¶¶. Michała Arch., i Stanisława bpa, „Na Skałce”, paulinów

Oł. b. z 1745, z pos±gami Wiary i Nadziei

 

Obraz ¶w. Stanisława bpa, w. 17, w sukience srebrnej pozłacanej, 2 poł. w. 17, odnowiony 1916

 Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł ¶w. Andrzeja i klasztor klarysek

Stalle z 1701 z malowidłami

 

Postać ¶w. Stanisława;

Obrazy : ¦w. Stanisław bp, w. 17 i drugi barokowo ludowy;

Relikwiarz ¦więtego w kształcie trumienki z hebanu, z dekoracj± ze srebrnej blachy, zwieńczony figurk± ¶w. Stanisława bpa.

Kraków

Kr

Bazylika ¦w. Trójcy i klasztor dominikanów

Ołtarzyk z pocz. w. 17, w polach bocznych ¶¶.
Kaplica ¶w. Róży – polichromia w. 18, w żagielkach
- ołtarz ok. 1621, w szczycie
W niszach ¶cian pos±gi ¶¶.
W tzw. sieni gotyckiej, ołtarz zestawiony głównie z czę¶ci z ok. 1600

 

¦w. Stanisław bp;Obraz Męczeństwo ¶w. Stanisława bpa, z pocz. w. 17, z sze¶cioma scenami z życia ¶więtego;
¦w. Stanisław bp w otoczeniu czcicieli (pierwotne przedstawienie po pożarze w 1850 zast±pione 1898)
rzeĽba ¶w. Stanisława bpa;

pos±g ¶w. Stanisława bpa, 1 poł. w. 17;

Obraz z pocz. w. 16, mal. temper± na desce, ze ¶¶. Andrzejem, Bartłomiejem i Piotrem, ¶w. Stanisława z Piotrowinem przed królem Bolesławem (po¶rodku);

Ołtarzyk wyk. zapewne w warsztacie dominikańskim w Krakowie, przeniesiony w 1901 do klasztoru dominikanów z kaplicy na Pr±dniku Dominikańskim (Pr±dnik Czerwony) pod Krakowem, w 1924 wł±czony do epitafium Iwona Odrow±ża; architektoniczny o schemacie tryptyku.
(¦wiadczenie przed królem, ¦mierć ¶w. Stanisława, strzeżenie zwłok ¦więtego przez orły, Sadzawka z pływaj±c± ryb±, Złożenie członków ciała ¦więtego, Pogrzeb)

W¶ród wotów plakieta z trybowanym przedstawieniem Męczeństwa ¶w. Stanisława bpa.

Kraków Więcławice

Kr

Kł par ¶w. Jakuba, w. 18, 19, 20

Tryptyk mal. 1477, na skrzydłach wewn.

 

Mal. postać ¶w. Stanisława bpa;

Relikwiarz ¦więtego póĽnobarokowy z 1787 r.

Ćwiklice

Kt

Kł par ¶w. Marcina, w. 16/17, 18, 19/20

Tryptyk mal. gotycki z 3 ćw. w. 15

 

Obraz Santa Conversazione, w czę¶ci ¶rodkowej;

MBzD w otoczeniu ¶¶. Stanisława i Marcina.

Biskupice

Lb

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 18, 19, 20

Wej¶cie z trójk±tnym szczytem, w płycinie

+

Mal. scena Wskrzeszenia Piotrowina, 1957;

Po 1863, być może w czasie remontu w 1887, zniesiono rzeĽbę ¶w. Stanisława ze szczytu fasady.
Dawny kult ¶w. Stanisława, na odpust przyjeżdżali wierni z dalszych miejscowo¶ci. ¦piewa się specjaln± pie¶ń o ¶w.

Gorzków

Lb

Kł par ¶¶. Stanisława, w. 17, 19, 20

Oł.  gł. z 1 poł. w. 18

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa ok. poł. w. 18;
Obraz Zabójstwo ¶w. Stanisława z 1 poł. w. 17;


(obraz o tradycjach gotycko- renesansowych)

Piotrawin

Lb

Kł par ¶¶. Tomasza Ap., i Stanisława bpa, w. 15, 17, 18/19, 20

W oł. gł. 1 poł. w. 17

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa z czasu ołtarza, odnawiany 1847, 1960;

Patrz rozdział 2.

Witów

Łd

Kł ¶w. Marcina, cmentarny w. 19

Tryptyk 1585; na kwaterach ¶¶.

 

Obraz ¶w. Stanisława bpa, w. 17/18;

(pole ¶rodkowe w renesansowej ramie z dat± i literami)

Boguszyce

Ło

Kł par ¶w. Stanisława, w. 16

Polichromia w. 16
Oł. gł. pocz. w. 18, na bramkach
Oł. b. jw., w nim

+

Postacie ¶¶. Stanisława i Wojciecha;
RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha póĽnogotyckie 1 poł. w. 16;
Obraz ¶w. Stanisława bpa;

 

Krzemienica

Ło

Kł par ¶w. Jakuba, w. 16

Oł. b. 2 poł. w. 17, z obrazami

 

Obrazy Wskrzeszenia Piotrowina koniec w. 17;
Cud ¶w. Stanisława w. 17;

 

Luszyn

Ło

Kł par ¶w. Stanisława, w. 16, 17, 19

Oł. gł. ok. 1700, po bokach
w zwieńczeniu

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Obraz Męczeństwa ¶w. Stanisława 2 poł. w. 19;

 

Łowicz

Ło

Kł katedralny NMP i ¶w. Mikołaja, w. 15, 16/17, 18, 19, 20

Oł. b. w nawie 2 poł. w. 19

 

Obraz ¶w. Stanisława wskrzeszaj±cego Piotrowina, w. 18 (?);

Monstrancja ofiarowana przez bpa Stanisława Szembeka 1720, z figurkami ¶¶. Stanisława i Wojciecha, regencyjna.

Wielki Mędromierz

Pe

Kł par ¶w. Stanisława, w. 19, 20

W oł. b., w polu ¶rodkowym

+

Obraz Zabójstwo ¶w. Stanisława z ok. poł. w. 19;

(oł. zestawiony z elementów 17-19 w.)

Bodzanów

Kł NMP, w. 15-17, 19, 20

Oł. gł. 1764, z rzeĽbami
Oł. b. 1 ćw. w. 17, w niszach rzeĽby, w zwieńczeniu

 

RzeĽba ¶w. Stanisława bpa, barokowa w. 18;
Obraz ¶w. Stanisława wskrzeszaj±cego Piotrowina 2 poł. w. 18, przemalowany;

Relikwiarz ¶w. Stanisława bpa, barokowy w. 17 w formie krzyża o ramionach zakończonych trójlistnie, na których rozety oraz oprawy po kamieniach; z nowym nodusem.

D±browa

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 18/19

W nowym oł. gł., w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶w. Stanisław bp wskrzeszaj±cy Piotrowina, poł. w. 19;

Kł drewniany z 1796-1801, przeniesiony 1895 z Ostrowi Mazowieckiej, wówczas remontowany i przerobiony.

Kuczbork

Kaplica cmentarna w. 17/18

W oł. z ok. 1700, z obrazami

 

Obraz ¶w. Stanisława w. 18;

Ołtarz zapewne przeniesiony z kła par ¶w. Bartłomieja.

Chyby

Po

Kł ¶w. Stanisława bpa, w. 17, 19

Oł. gł. ok. 1590-1600, w polu ¶rodkowym

+

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina, w. 18/19;

(w kształcie tryptyku)

Kolonia Polska

Po

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 20

Oł. gł. z końca w. 19, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa, sygn. 1930;

Ołtarz eklektyczny pierwotnie w kaplicy Czartoryskich na Wawelu.

Poznań

Po

Kł par ¶w. Jana Jerozolimskiego „Za murami”, w. 12/13, 14, 15/16, 18, 20

Kł ¶w. Stanisława – opis do R.2.

Oł. gł. mal. tryptyk póĽnogotycki 1 ćw. w. 16, w ¶rodku
na awersach skrzydeł

oł. b. ok. 1837, z kolumnami, rzeĽbami, po bokach

 

Sacra Conversazione MBzD, ¶¶. Janem Chrzcicielem i Stanisławem bp;

sceny Wskrzeszenia Piotrowina,
Zabójstwo ¶w. Stanisława przez króla;
RzeĽba ¶w. Stanisława bpa z czasu ołtarza;

Tryptyk konserwowany 1830, 1927, 1945 i 1956.

Pru¶ce

Po

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 19-20

W oł. gł.

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa, w. 19;

Dawny kult ¶w. Stanisława, obraz zwany łaskawym, otoczony kultem do czasów obecnych.

Krosno Białobrzegi

Pr

Kł NMP i klasztor franciszkanów, w. 14-16, 17-18, 19, 20

Kaplica NMP i ¶w. Stanisława bpa 1647-8, - w ołtarzu z 1890

 

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina przez ¶w. Stanisława bpa, z portretami fund., (rodziny O¶więcimów) mal. ok. 1650, odnowiony 1912;

(oł. kopia pierwotnego z wykorzystaniem starych elementów i obrazów)

Leżajsk

Pr

Kł par Bazylika NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Oł. b. 1755-8, z rzeĽbami, w polu ¶rodkowym

 

Obraz ¶w. Stanisław bp z rycerzem Piotrem, w tle sceny z życia ¶więtego, sukienki z masy papierowej 2 poł. w. 18;

(za ¶więtym mężczyzna, zapewne autoportret malarza Szymona Hermanowicza),

Łańcut

Pr

Kł par ¶w. Stanisława bpa w. 15-16, 17, 18, 19/20

W oł. gł. ok. 1900

+

Obraz ¶w. Stanisława z Piotrowinem, sygn., 1860;

 

Sonina

Pr

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 17, 18-19, 20

W oł. b. w. 19 z rzeĽbami z 2 ćw. w. 17 z obrazami

 

Obraz ¶w. Stanisław wskrzeszaj±cy Piotrowina, 2 ćw. w. 17;

(w polu ¶rodkowym, przemalowany)

¦rednia Wie¶

Pr

Kl par NMP, w. 16, 18, 20

W oł. b. 2 ćw. w. 18

 

Obraz ¶w. Stanisława bpa;

(kolumnowy z rzeĽbami)

Uherce

Pr

Kł par ¶w. Stanisława, w. 18, 20

W oł. gł., kolumnowym z uchami, rzeĽbami

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa, kopia poprzedniego (obecnie na plebani), mal, ok. 1950;

(oł. uzupełniany)

Janowiec

Ra

Kł par ¶¶. Stanisława bpa i Małgorzaty, w. 14-16/17, 20

Oł. b. 1718 z rzeĽbami, w polu głównym

+

Obraz ¶w. Stanisława wskrzeszaj±cego Piotrowina koniec w. 18,

 

Solec n/ Wisł±

Ra

Kł ¶w. Stanisława bpa, w. 18

 

+

Obraz ¶w. Stanisława w. 18;

Patrz rozdział 2.

Wieniawa

Ra

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 16, 18, 20

Kaplica ¶w. Stanisława, ołtarz poliptyk rzeĽbiony 1544 z mal. skrzydłami zewnętrznymi
w predelli

 

W polu ¶rodkowym Zabójstwo ¶w. Stanisława bpa, na rzeĽbionych kwaterach sceny: Kupno wsi Piotrawin, Wskrzeszenie Piotrowina, ¦wiadczenie Piotrowina przed królem i Legenda o orłach;
Złożenie bpa do grobu;

Tła złote, wytłaczane w renesansowy ornament ro¶linny, górne czę¶ci pól wypełnione li¶ciastymi maswerkami (w polu ¶rodkowym ponadto delfinami), w scenie Legendy data 1544.

Zwoleń

Ra

Kł par ¦w. Krzyża, w. 16/17, 18, 20

Kaplica ¶w. Stanisława bpa z 1620-30, - w oł. z ok. 1630, z rzeĽbami

 

PłaskorzeĽbiona scena Zabójstwa ¶w. Stanisława;

 

Dobrzechów

Rz

Kaplica cmentarna, w. 19

 

 

Obraz ¶w. Stanisław bp w. 18/19, w drewnianej sukience;

Dwie rzeĽby biskupów, póĽnobarokowe w. 18;

Ożarów

Sa

Kł par ¶w. Stanisława, w. 19, 20

W nowym oł. gł.

+

Obraz ¶w. Stanisława wskrzeszaj±cego Piotrowina barokowy 1677;

(odnowiony 1942)

Sandomierz

Sa

Kł katedralny NMP, w. 14-15, 16-17, 18, 19, 20

W kaplicy mansjonarskiej, w oł. z w. 18, tabernakulum z 1699

 

Wła¶ciwe cyborium srebrne wczesnobarokowe 1639, w formie rotundy o bogatej dekoracji trybowanej ze scen± Ukrzyżowania oraz postaciami ¶¶. Stanisława i Wojciecha;
Obraz wotywny Wskrzeszenie Piotrowina, wyk. ok. 1520;


(z klęcz±cymi postaciami fund., we współczesnej ramie)

¦widnica ¦l±ska

Sd

Kł par ¶¶, Stanisława i Wacława, w. 13-16, 20

Oł. gł. 1694, z rzeĽbami

+

RzeĽba ¶w. Stanisława bpa;
Obraz scena z życia ¶w. Stanisława, olejny na płótnie, koniec w. 17, sygn.;

RzeĽba ¶w. Stanisława, drewno polichromowane, gotyk, w. 15 (na plebani).

Niwiski

Si

Kł par NMP, w. 18, 19/20

W oł. b. z rzeĽbami sprzed poł. w. 18,

 

Obraz ¶w. Stanisława bpa, sygn. 1901;

Dwa obrazy ¶w. Stanisław bp, 1 poł. w. 18 i z w. 18;

 

Zbuczyn

Si

Kł par ¶¶. Stanisława bpa i Anioła Stróża, w. 18, 20

W oł. b. z rzeĽbami z w. 18

+

Obraz Sacra Conversazione MBzD, ze ¶¶. Stanisławem i Wawrzyńcem, mal. na desce pocz. w. 17;

na złotym tle, kilkakrotnie przemalowywany;

Żelechów

Si

Kł fil. ¦w. Stanisława bpa, w. 18, 19, 20

W oł. gł. z ok. poł. w. 17

+

Obraz ¶w. Stanisława, mal. na desce, zapewne w. 17, doszczętnie przemalowany;

Ołtarz pochodzi z kła par w Borowiu. Obraz był celem pielgrzymek w XVII i XVIII wieku, w XIX w. okre¶lany był jako cudowny.

Będzin

So

Kł par ¶w. Tomasza z Canterbury, w. 18

Oł. gł. 2 ćw. w. 19, o charakterze barokowym, w nim

 

Obraz Zabójstwo ¶w. Stanisława bpa;

 

Pustynia

Ta

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 17, 20

W oł. gł. z pocz. w. 17; - w zwieńczeniu

+

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina;
Obraz ¶w. Stanisław bp;

Patrz rozdział 2.

Skrzydlna

Ta

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 16

W oł. gł.

W feretronie z w. 18

 

Obraz MB ze ¶¶. Stanisławem i Mikołajem, mal. na desce w. 16;
Obraz - kopia ludowa obrazu z oł. gł.;

 

Skrzydlna

Ta

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 16

W oł. gł.

W feretronie, w. 18

 

Obraz MB ze ¶¶. Stanisławem i Mikołajem, w, 16;
Obraz jw., kopia ludowa obrazu z oł. gł.

(obraz mal. na desce)

Szczepanów

Ta

Kł ¶w. Stanisława bpa, pomocniczy, w. 18

W oł. gł. w. 18

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa z fundatorami i h. Dębno, pocz. w. 16;

Patrz rozdział 2.

Dulsk

To

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W zwieńczeniu oł. b. z ok. 1730
Feretron ludowy w. 19, w nim

 

Obraz ¶w. Stanisława  w. 18;

Obraz ¶w. Stanisława bpa;

 

Brodnia

Kł par ¶w. Stanisława, w. 18, 19, 20

W oł. gł.

 

Obraz ¶w. Stanisława, bbarokowy;

 

Brze¶ć Kujawski

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 14-15, 16-18, 19, 20

Witraż wyk. 1969-70
Oł. gł. 1917, pod polem głównym

+

Postać ¶w. Stanisława bpa;
sze¶ć płaskorzeĽbionych scen z życia ¶w. Stanisława bpa;

(w miejsce zniszczonego)
(w formie tryptyku)

Modzerewo

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 18, 20

Oł. gł. 1 po. w. 17, z bramkami, rzeĽbami
W oł. b. z 2 poł. w. 18
Feretron z końca w. 18, w nim

+

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina w. 18;

PłaskorzeĽba ¶w. Stanisław bp;

 

Sieradz

¶w. Stanisława i klasztor urszulanek (podominikański), w. 14, 17-20

Oł. gł. z 1 poł. w. 18

w krużganku klasztoru

+

Obraz Wskrzeszenia Piotrowina z w. 18, przemalowany ok. poł. w. 18;
Obraz Wskrzeszenia Piotrowina, sygn. 1647, z herbem i literami;

(oł. z rzeĽbami, bramkami i przeĽroczami, które odzielaj± chór zakonny)

Włocławek

Kł katedralny NMP, w. 14-15/16, 17, 18, 19/20, 20

Witraż neogotycki
Kaplica NMP, w niszach arkad marmurowe rzeĽby
W kaplicy ¶w. Kazimierza, po bokach ołtarza

 

¦w. Stanisław bp;
Pos±gi ¶¶. Stanisława i Wojciecha, wyk. z czerwonego marmuru w. 17;

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, w. 17/18;

Witraże z w. 19/20 pierwotnie przeznaczone do bazyliki Jasnogórskiej.
Monstrancja wieżyczkowa, renesansowa z reminiscencjami gotyckimi, przy cylindrycznym reservaculum odlewane figurki ¶¶. Wojciecha i Stanisława.
Korony z obrazu MB ¦nieżnej (swobodne kopie tzw. Władysławowskich koron jasnogórskich), na większej po bokach ¶¶. Wojciech i Stanisław.

Stary Zamek

Wr

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 13, 19, 20

W oł. gł. 1714

+

Obraz ¶w. Stanisława bpa z czasu ołtarza;

Patrz rozdział 2.

Wrocław

Wr

Kł katedralny ¶w. Jana Chrzciciela, w. 11/13-14, 15, 17, 18,20

Kaplica ¶w. Stanisława bpa, ołtarz 1713-24, z rzeĽbami

 

Obraz ¶w. Stanisława, olejny na płótnie, współczesny;

Relikwiarz ¶w. Stanisława bpa, srebro czę¶ciowo złocone, trybowane, szkło, gotyk, 1465;

Wrocław

Wr

Kł archikatedra ¶w. Jana Chrzciciela, w. 11/13-14, 15, 17, 18, 20

Kaplica ¦więtego, oł. marmurowy 1713 – 24, z rzeĽbami

 

Obraz ¶w. Stanisława, olejny na płótnie współczesny ołtarzowi

Relikwiarz ¦więtego, srebrny czę¶ciowo złocony, trybowany, gotyk 1465.

Górecko Ko¶cielne

ZL

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 17/18, 19, 20

W oł. gł. z w. 18

+

Obraz Wskrzeszenie Piotrowina, w sukience srebrnej, pozłacanej;

Patrz rozdział 2.

Lubaczów

ZL

Kł konkatedralny ¶w. Stanisława bpa, w. 19

 

 

Obraz ¶w. Stanisława bpa;

Dawny kult ¦więtego, w połowie w. XVIII jego obraz był przybrany srebrnymi atrybutami, były przy nim wota.

powrót do strony głównej

STANISŁAW I WOJCIECH

Miejscowo¶ć

Diecezja

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Skarżyce

Cz

Kł par ¦w. Trójcy i ¶w. Floriana, w. 16, 17, 18, 20

W oł. gł. z końca w. 18

 

Obraz ¦w. Trójcy adorowanej przez ¶¶. Stanisława i Wojciecha, barokowy w. 17;

(do czasu ostaniego odnowienia po 1950 z map± Polski na globie ziemskim, między Bogiem Ojcem a Chrystusem)

Gniezno

Gn

Kł archikatedra NMP, w. 10-11, 14-15, 16?17, 18, 20

Oł. b. z ok. poł. w. 17, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Srebrne popiersia ¦więtych, ok. 1725-30

(oł. z czarnego i białego marmuru)
(popiersia barokowe, nadnaturalnej wielko¶ci, dar abpa T. Potockiego)

L±d

Gn

Kł par NMP i ¶w. Mikołaja oraz d. klasztor cystersów, obecnie salezjanów, w. 17, 18, 19, 20

W oł. gł. barokowym
Oł. b. z ok. poł. w. 18, z rzeĽbami
W oratorium

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;
RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

postacie ¶¶. Stanisława i Wojciecha;(na ¶cianie wsch. mal. gotyckie wyk. technik± freskow± ok. 1370)

Miłosław

Gn

Kł par ¶w. Jakuba, w. 17, 19, 20

Oł. gł. z 1620, przerabiany

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

(w oł. rzeĽby i obrazy z w. 16-19)

Pomorzany

Gn

Kł fil NMP, w. 19

Oł. gł. z 2 poł. w. 18

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Ryszewko

Gn

Kł par ¶w. Marii Magdaleny, w. 18, 19

Oł. b. ok. 1610-20, kolumnowy

 

PłaskorzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, póżnogotyckie 1 ćw. w. 16;

 

Waliszewo

Gn

Kł fil ¶w. Katarzyny, w. 18, 19

Oł. gł. ok. 1760, nad bramkami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha 1 poł. w. 17;

 

W±growiec

Gn

Kł par ¶w. Jakuba, w. 16, 20

W kaplicy NMP polichromia z 1587,
Oł. ok. 1590-95, na skrzydłach

 

Postacie ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

obrazy ¶¶. Stanisława i Wojciecha, mal. na deskach, współczesne ołtarzowi;

(na polach sklepienia)

(w formie tryptyku)

Żoń

Gn

Kl par ¶w. Marcina, w. 18, 19, 20

Oł. b. kolumnowy z obrazami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, wczesnobarokowe ok. poł. w. 17;

(rzeĽby po bokach oł.)

Chmielnik

Ki

Kł ¦w. Trójcy, w. 17-18, 20

Oł. barokowy z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, w. 17;

(oł. z fragmentami z w. 17 i 18)

Koniecpol

Ki

Kł par ¦w. Trójcy, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 17, w zwieńcz. bramek

 

Relikwiarze w formie trumieniek, nad nimi pos±gi ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Monstrancja w stylu regencji 1728, z figurkami ¶¶. Stanisława i Wojciecha.

Pińczów

Ki

Kł NMP i klasztor reformatów, w. 16-17, 18, 19, 20

W oł. b. z ok.. poł. w. 18

 

Obraz MB Mirowskiej z w. 17, z domalowanymi półpostaciami ¶¶. Stanisława i Wojciecha, w sukienkach z 1 poł. w. 18;

(obraz sprzed 1683 odnowiony 1958)

Zaborówek

Ki

Kł par ¶¶. Idziego i Mikołaja, w. 15, 20

W oł. gł. tryptyk z ok. 1500

 

Postacie ¶¶. Stanisława i Wojciecha, na mal. skrzydłach;

(skrzydła tryptyku ustawione po bokach oł. gł.)

Grębanin

Kl

Kł par NMP, w. 17-19

W oł. gl. z 1629

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Kotłów

Kl

Kł par NMP, w. 14, 18, 20

W rokokowym oł. gł.

 

Obraz MBzD adorowanej przez ¶¶. Stanisława i Wojciecha, sygn. 1605;

(odnowiony 1950)

Krotoszyn

Kl

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 16, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1630-40, między kolumnami
Oł. b. 3 ćw. w. 18

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

rzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Monstrancja póĽnorenesansowa 1635, z boku glorii figurka ¶w. Stanisława (drugiej brak), h. Krotoszyna na stopie.

Podzamcze

Kl

Kł fil. ¶w. Rocha, w. 18, 19, 20

Oł. gł. z 1 poł. w. 17

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Biała

KK

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 17-18, 19

Oł. gł. z 2 ćw. w. 17

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Kraków

Kr

Kł par NMP, bazylika Mariacka,

Na służkach, pod baldachimami
Oł. gł., pentaptyk z 1477-89 W. Stwosza

 

Pos±gi ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Pos±gi ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

(ustwione na konsolach, w połowie ¶cian naw, rekonstr. 20 w.)
(po bokach ołtarza, polichromowane i złocone)

Kra¶nik

Lb

Kł par NMP i d. klasztor kanoników regularnych, w. 15, 16, 18-19, 20

Oł gł. z ok. 1620-30

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

(oł. okazały z dekoracjami i rzeĽbami)

Matczyn

Lb

Kł par NMP, w., 20

Oł. gł. z 2 poł. w. 17

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha z poł. w. 18;

(oł. uzupełniany z rzeĽbami)

Biała

Łd

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł. ok., poł. w. 17 z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Lutomiersk

Łd

Kł par NMP, w. 18

W oł. gł. barokowym

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, koniec w. 17;

 

Parzęczew

Łd

Kł ¶w. Rocha, na cmentarzu, w. 17

Oł. gł. z ok. 1600

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Poddębice

Łd

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 17, 19, 20

Oł. gł. z 1 poł. w. 17

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Lubiewo

Pe

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 19, 20

Oł. gł. neobarokowy z 2 poł. w. 19

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, 2 ćw. w. 17;

( zestawiany, z rzeĽbami z w. 17 i 18)

Przysiersk

Pe

Kł par ¶w. Wawzyńca, w. 19

Oł. gł. z 1 ćw. w. 18, z bramkami na nich

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Monstrancja z 1751 rokokowa z figurkami ¶¶. Stanisława i Wojciecha na ramionach.

Bodzanów

Kł NMP, w. 15-17, 19, 20

W niszach ołtarza bocznego z 1 ćw. w. 17

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha z w. 18;

Monstarncja wyk. po 1932, na wzór skradzionej (znanej z fotografii), wieżyczkowej z w. 15/16, z figurkami ¶¶. Stanisława i Wojciecha oraz MBzD.

Strzegowo

Kł par ¶w. Anny, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. z pocz. w. 17, po bokach obrazy

 

Obraz ¶¶. Stanisława i Wojciecha, zapewne 2 poł. w. 18;

(oł. przerabiany, kolumnowy z uchami)

Dalewo

Po

Kł par ¶w. Wojciecha (pierwotnie także ¶w. Stanisława), w. 17, 20

W oł. gł., z bramkami, rzeĽbami

+

Obraz adoracji MBzD przez ¶więtych. Stanisława i Wojciecha, 1 ćw. w. 17, w sukience srebrnej z 1 poł. w. 18;

(Oł. zestawiony z fragmentów z końca w. 17 i 1 poł. w. 18)

Dolsk

Po

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 15, 18, 19, 20

Oł. gł. z ok. 1627

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

(oł. z bogat± dekoracj±, rzeĽbami, obrazami)

Gostyń

Po

Kł par ¶w. Malgorzaty, w. 14/15-16, 17, 20

Stalle 2 ćw. w. 17, na zapleckach

 

Malowane postacie ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Lutom

Po

Kł par NMP i ¶w. Andrzeja Ap., w. 18, 19, 20

Oł. b. po 1860, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha z ok. poł. w. 17;

 

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna ¶¶. Piotra i Pawła

Na parapecie chóru muzycznego

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, póĽnogotyckie ok. 1500;
RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, wczesnobarokowe ok. poł. w. 17;

(ze zbiorów Muzeum ArchiDiec.lnego)
(odnowione 1972)

¦rem Wielkpolski

Po

Kł par NMP, w. 14-15, 16, 19, 20

W nowym ołtarzu bocznym

 

Obraz adoracji MB przez ¶¶. Stanisława i Wojciecha, 1 ćw. w. 17, w sukience barokowej z w. 17;

(odnowiony 1950)

Włoszakowice

Po

Kł par ¦w. Trójcy, w. 17

W oł. gł. 1637 z bramkami

 

Obraz adoracji Trójcy ¦w. przez ¶¶. Stanisława i Wojciecha, przemalowany;

Tabliczka wotywna z 1 poł. w. 18 ze ¶¶. obok krzyża, pod którym gorej±ce serce.

Krosno Polanka

Pr

Kł par ¶w. Wojciecha, w. 15, 17, 20

Oł. gł. z pocz w. 17, po bokach

 

Obrazy ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

(oł. kolumnowy z obrazami, przerabiany)

Rymanów

Pr

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 18, 20

Oł. b. póĽnobarokowy, po bokach
w polu głównym

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha w. 20;
obraz ¦więtych, koniec w. 18;

 

Iłża

Ra

Kł farny NMP, w. 18, 19, 20

Oł. gł. z 1629, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Szydłowiec

Ra

Kł par ¶w. Zygmunta, w. 15/16, 18, 20

Poliptyk mal. ok. 1505 póĽnogotycki
Oł. gł. ok. 1618-27, w polach bocznych
W uszakach oł. b. z ok. 1625

 

Mal. postacie ¶¶. Stanisława i Wojciecha;
Mal. na desce o wzorzystym, złoconym tle z przedstawieniami ¶¶. Stanisława i Wojciecha;
RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

(na skrzydłach zewnętzrnych)


(kwatery przemalowane)

Poręby Dymarskie

Rz

Kł par ¶¶. Wojciecha i Stanisława, w. 17, 19, 20

W kolumnowym oł. gł. z 3 ćw. w. 17 z bramkami

+

Obraz MBzD adorowana przez ¶¶. Stanisława i Wojciecha współczesny ołtarzowi;

 

Łagów Opatowski

Sa

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 15-16/17

W oł. gł. ok. 1600, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Parysów

Si

Kł par NMP, w. 20

Oł. gł. z 2 ćw. w. 17

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

(oł. z rzeĽbami i obrazami, uzupełniany)

Siewierz

So

Kł ¶w. Walentego, w. 17, 20

Oł. gł. z 1620-40, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

Odporyszów

Ta

Kł par ¶w. Małgorzaty, w. 18, 19

 

 

Obraz MBzD oraz ¶¶. Stanisławem i Wojciechem, na desce w. 17;

(srebrne sukienki z końca w. 17, obok liczne wota)

Chełmża

To

Kł kolegiacki ¦w. Trojcy, w. 13-14, 15-18, 19, 20

Oł. gł. kolumnowy z rzeĽbami ok. 1650, w zwieńczeniu
Oł. b. 1 poł. w. 17, po bokach

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;


rzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Hermy relikwiarzowe ¦więtych (z głow± wykonan± i szat± czę¶ciowo uzupełnion± w. 18), wyk. 1625-42 przez złotnika toruńskiego z fund. kanoników chełmińskich (z herbami, literami fund.).

Mokre

To

Kł par NMP, w. 14, 17, 18, 19, 20

W polach bocznych oł. gł. z ok. 1641

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Monstarncja z końca w. 17, w glorii figurki ¶¶. Stanisława i Wojciecha oraz MBzD na półksiężycu.

Ryńsk

To

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 14-17, 18

Oł. gł. z ok. poł. w. 17, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

Monstrancja z pocz. w. 17, wieżyczkowa, na stopie plakietki oraz figurki ¶¶. Stanisława i Wojciecha.

¦więte

To

Kł par ¶w. Barbary, w. 18, 20

Oł. gł. z 1730, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha, pocz w. 17;

(oł. zestawiany z elementami z pocz. w. 17)

D±browa Wielka

Kł par ¶w. Michała Archanioła, w. 18

W oł. b. z ok. 1700

 

Obraz ¶¶. Stanisława i Wojciecha, w. 17/18;

 

Pęczniew

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1640,

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha z ok. 1700;

(oł. z barokowymi uszakami i rzeĽbami)

Frombork

Wm

Kł katedralny bazylika NMP, w. 14-15, 16-17, 18, 19, 20

Oł. b. ¶w. Stanisława Kostki z ok. 1640
W oł. b. NMP, po 1650

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

RzeĽby ¶¶. Stanisława, Wojciecha;

(z kolumnami, uszakami i rzeĽbami)

(z marmuru i alabastru użytego do rzeĽb)

Rokitno

ZG

Kł par NMP, w. 18

W oł. gł. z 1720, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Stanisława i Wojciecha;

 

powrót do strony głównej

STANISŁAW KOSTKA

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł par ¶w. Zygmunta, i d. klasztor paulinów, w. 14-15, 16, 17, 18/19, 20

Oł. b. 1787, uzupełniany, z rzeĽbami w, 19, na zasuwie

 

Obraz ¶w. Stanisław Kostka, mal. 1961 Ludomir ¦lendziński;


Obraz Modlitwa ¶w. Stanisława Kostki, mal. 1866 Helena Czarnowska w Dubicach;

Relikwiarz ¶w. Stanisława, neobarokowy 3 tercja w. 19, z br±zu złoconego i srebra, owalna promienista gloria zwieńczona krzyżem o trójlistnie zakończonych ramionach, wokół puszki ażurowy wieniec ornamentu z motywami rocaille, nodus i stopa gładkie;

Sterdyń

Dr

Kł par ¶w. Anny, w. 18/19, 20

W oł. w kaplicy z 4 ćw. w. 18
Feretron barokowy koniec w. 18, w nim

 

Obraz Wizji ¶w. Stanisława Kostki sygn. 1834;
Obraz ¶w. Stanisława Kostki, mal. na blasze;

 

Koryta

Kl

Kł par NMP i ¶w. Mikołaja, w. 18, 19, 20

W oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeĽbami

 

Obraz Adoracji Matki Boskiej przez ¶w. Stanisława Kostkę ok. 1630;

 

Krotoszyn

Kl

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 16, 18, 19

Oł. b. 2 ćw. w. 18, z kolumnami, w nim

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki przyjmuj±cego Komunię 1 ćw. w. 17, w sukience srebrnej barokowej w. 17/18;

 

Kraków

Kr

Kł ¶¶. Piotra i Pawła (par. Wszystkich ¦więtych) i d. kolegium jezuitów

Kaplica ¶w. Stanisława Kostki, Oł. wyk. po 1864 na wzór pierwotnego kolumnowy z rzeĽbami (elementy z 2 tercji w. 17), w nim
W kaplicy Naj¶w. Sakramentu polichromia 1718, ze scenami z życia

 

Obrazy Wizji ¶w. Stanisława Kostki z 2 tercji w. 17 oraz ¶w. Stanisława Kostki w¶ród jezuitów o¶mioboczny, w kondygnacji górnej. Na mensie obraz Matki Boskiej z Dzieci±tkiem, Hodegetria w typie Piekarskiej, gotycki z 1 poł. w. 15 na desce;
¦w. Stanisława Kostki oraz przedstawieniem procesji i przekazania głowy ¶w. Stanisława Kostki jezuitom przez króla Władysława IV;
Obrazy - cykl obrazów z życia ¶w. Stanisława Kostki, z 1 ćw. w. 18:
¦w. Stanisław Kostka w drodze do Rzymu; - ¦w. Franciszek Borgiasz przyjmuje ¶w. Stanisława Kostkę w Rzymie; - Kolokwium ¶w. Stanisława;

Kaplica urz±dzona w 1639 w zwi±zku z uroczystym wprowadzeniem relikwii ¶w. Stanisława Kostki.

Kraków

Kr

Kł par ¶w. Stanisława Kostki, w. 20

Kaplica ¶w. Stanisława Kostki, w ołtarzu

+

Obraz Wizja ¶w. Stanisława Kostki;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł ¶w. Barbary i dom prowinc., jezuitów, w. 15-16, 19, 20

Oł. b. póĽnobarkowy w nim
Oł. b. jw., w zwieńczeniu
W zakrystii oł. jw. z 2 poł. w. 18, w nim
W klasztorze

 

Obraz ¦więtego z 2 poł. w. 18;

obraz ¶w. Stanisław Kostka;

obraz MBzD adorowanej przez ¶¶. Stanisława Kostkę i Alojzego Gonzagę;
Obrazy: - ¶w. Stanisław Kostka, włoski z w. 17/18; - Stanisław Kostka z Dzieci±tkiem, włoski z w. 18, z dat± 1772 na odwrociu, uprzednio przypisywany Giambettinowi Cignarollemu; być może mal. przez Giandomenica Cignarollego (1722-93); - Stanisław Kostka z 1 poł. w. 19; - Mezzotint: - Wizja ¶w. Stanisława Kostki, sygn. Gotlieb Heuss, wg rys. Jana Jerzego Bergmullera z 1 poł. w. 18; - ¦w. Stanisław Kostka w drodze do Rzymu, z w. 18 (obcięty); - ¦w. Stanisław Kostka z w. 18/19; - ¦w. Stanisław Kostka, ze scenami z jego życia w medalionach z w. 18, na pergaminie;

(sprowadzony z Rzymu)(mal. przez Tomasza Dolabellę ok. 1616-18, przemalowany)Relikwiarz ¶w. Stanisława Kostki, zakupiony 1637, w kształcie puszki z kryształu górskiego z opraw± zdobion± niellem;


Dawny kult ¶w. Stanisława Kostki, istniał w XVII w. Jeszcze na pocz±tku XX w. obraz ¶w. Stanisława okre¶lano jako łaskami słyn±cy.

Kraków Więcławice

Kr

Kł par ¶w. Jakuba, w. 18, 19, 20

Oł. rokokowy sprzed 1773

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki z dat± 1670 (lecz istniej±cy już przed 1630);

(z rzeĽbami ¶¶. jezuickich)

Lublin

Lb

Kł archikatedralny ¶¶. Jana Chrzciciela i Jana Ew., w. 16, 18/19, 20

 

 

 

Kult ¶w. Stanisława Kostki przy otoczonym czci± Jego obrazie.

Gieczno

Łd

Kł par Wszystkich ¦więtych i ¶w. Jakuba, w. 18

Oł. b. ok. 1720, w nim
Feretron w stylu regencji, w nim

 

Obraz Komunii ¦w. Stanisława Kostki z sukienk± i wotami w. 18;
Obraz Komunii ¦w. Stanisława Kostki ok. 1720;

 

Łowicz

Ło

Katedra NMP i ¶w. Mikołaja, w. 15, 16/17, 18, 19, 20

 

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki z Dzieci±tkiem, mal na drzewie, pocz. w. 18;

(w ramie obitej blach± ozdobn± z herbem D±browa, ok. 1720)

Rawa Mazowiecka

Ło

Kł NMP i d. klasztor jezuitów, w. 17, 18, 20

Oł. b. barokowy 1 poł. w. 18, w nim

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki w sukience pocz. w. 18;

 

Łomża

Łż

Diec. Seminarium Duchowne

 

 

Obraz Wizja ¶w. Stanisława Kostki;

Patrz rozdział 2.
(z d. ko¶cioła jezuitów).

Nysa

Op

Kł ¶¶. Piotra i Pawła seminaryjny, rozbudowany w. 19/20 i 20

W kaplicy oł. kolumnowy z rzeĽbami, obrazami, na mensie

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki, mal. ok. 1860;

(w bogatej ramie rokokowej oraz relikwiarzyk skrzynkowy rokokowy)

Chojnice

Pe

Kł fil. NMP, pojezuicki, w. 18, 20

Polichromia w. 18,

W oł. w kaplicy z 2 ćw. w. 18

 

W nawie scena ¦mierć ¶w. Stanisława Kostki;
¶w. Stanisław Kostka z Dzieci±tkiem;
Obraz Wizja ¶w. Stanisława Kostki;

przemalowana silnie w. 20

(kolumnowy ze współczesnymi obrazami)

Przysiersk

Pe

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 19

W oł. b. 3 ćw. w. 17, w prezbiterium

 

Obraz Komunia ¶w. Stanisława Kostki, barokowy ok. poł. w. 17;

(poł±czony bramk± z oł. gł.)

Kacice

Kł fil. ¶w. St. Kostki, pojezuicki w. 17, 20

Oł. gł. sprzed 1699, w polu głównym

+

Obraz Przemienienie Pańskie;

Patrz rozdział 2.
(kopia z w. 19 wg Rafaela)

Płock

Kł par ¶w. Stanisława Kostki, w. 20

 

+

 

 

Przasnysz

Kł par NMP, w. 15, 16, 17, 19, 20

W neorokokowym oł. b.

 

Obraz ¶w. Stanisław Kostka w. 18;

 

Pułtusk

Kł kolegiacki bazylika NMP i ¶w. Mateusza, w. 15/16, 18, 20

Oł. b. 1721, kolumnowy,

 

Obraz ¶w. Stanisław Kostka adoruj±cy Matkę Bosk± z Dzieci±tkiem;

Patrz rozdział 2.
W barokowym oł., na zasuwie ¶w. Stanisław Kostka adoruj±cy Matkę Bosk± z Dzieci±tkiem, w zwieńczeniu ¶w. Stanisław Kostka przed Maryj± z Chrystusem; w przęsłach bocznych w 6 owalnych medalionach sceny z życia i cuda ¶w. Stanisława Kostki.
relikwiarz ¦w. Stanisława Kostki rokokowy ok. 1760-80, owalna stopa z szerok± kryz± z repusowanymi motywami, puszka w kartuszu z romboidaln± glori± promienist±.
Wota Z w. 17/18 prostok±tne, z rytowanymi postaciami, - Wizja ¶w. Stanisława Kostki; Z 1709 z półpostaci± ¶w. Stanisława Kostki z Dzieci±tkiem; - Z 1 poł. w. 18 Z Matk± Bosk± i ¶w. Stanisławem Kostk±; z pocz. w. 19 ze ¶w. Stanisławem Kostk± i klęcz±cymi postaciami kobiety, mężczyzny i chłopca.
Kolebka kultu ¶w. Stanisława Kostki na Mazowszu. ¦więty Stanisław jest tutaj otoczony czci± do czasów dzisiejszych.

Rostkowo

Kł par ¶w. Stanisława Kostki, w. 15-18 kaplice i drewniany kł na miejscu dworu Kostków, obecny murowany w. 19, 20

W neogotyckim oł. gł.

+

Obraz ¶w. Stanisława Kostki przyjmuj±cego Dzieci±tko Jezus z r±k Matki Boskiej mal. koniec w. 19, sygn.

Patrz rozdział 2.

Strzegocin

Kł NMP i ¶¶. Franciszka z Asyżu i Antoniego Pad. oraz d. klasztor bernardynów, w, 17-18, 20

Oł. iluzjonistyczny z kolumnami, mens± sarkofagow±, w polu głównym

 

Obraz Komunia ¶w. Stanisława Kostki, sygn. 1910, olejny w snycerskich profilowanych ramach;

Drewniany kł spłon±ł 1771 wraz z cudownym obrazem MB przeniesionym tutaj z Sokołowa i czę¶ci± wyposażenia
Pacyfikał z ok. poł. w. 16 (z póĽniej wstawionymi relikwiami ¶w. Stanisława Kostki) stopa i nodus zapewne z kielicha w. 15, krzyż z odlewan± pasyjk±.

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna ¶¶. Piotra i Pawła

Kaplica ¶w. Marcina, od 1817 do 1906 pw ¶w. Stanisława Kostki
Kaplica MB i ¶¶ Aniołów

 

Polichromia na kopułkach tematycznie zwi±zana ze ¶w. Stanisławem Kostk±, mal. ok. 1962;

Obraz Komunia ¶w. Stanisława Kostki, mal. 1817;

(przebudowana 1731 pw MB Częstochowskiej i ¶w. Stanisława Kostki)


(pierwotnie w oł. kaplicy MB Częstochowskiej i ¶w. Stanisława Kostki)

Poznań

Po

Kł par ¶w. Stanisława bpa i d. kolegium jezuitów, w. 17/18

Dekoracja sztukatorsko malarska, w tondzie reliefowe
Polichromia 1701, w przę¶le krzyżowym
w zach. ramieniu transeptu


W kaplicy póĽniejsza 1740-50
w prze¶le ¶rodkowym
pod chórem

Oł. gł. ¶¶. Stanisława bpa i Stanisława Kostki, 1 poł. w. 18, ze stiukowymi rzeĽbami, pilastrami, kolumnami, obrazy w polu głównym
W oł. b. z 1735, kolumnowym
W kaplicy Oł. z 1747, z rzeĽbami

 

Popiersie ¶w. Stanisława Kostki oraz w nawie oraz Czysto¶ć i Modlitwa, cnoty ¶w. Stanisława Kostki;
Postać ¶w. Stanisława Kostki;

Wizja ¶w. Stanisława Kostki, M±ż upodobania bożego, M±ż oddania się miło¶ci boskiej, Cudowna komunia oraz ¦więty ugodzony strzał± bożej miło¶ci;
Czciciele Maryi ¶w. Stanisław Kostka;
Maryia Matka Pięknej Miło¶ci ze ¶¶. Janem Ewangelist±, Bernardem z Clairvaux i Stanisławem Kostk±,
Zwycięstwo pod Chocimem za wstawiennictwem ¶w. Stanisława Kostki;
RzeĽby: ¦w. Stanisław bp z Piotrowinem i ¦w. Stanisław Kostka poskramiaj±cy bestię – symbol grzechu, w zwieńczeniu Ekstaza ¶w. Stanisława Kostki, adoruj±ce anioły oraz personifikacje Wiary i Nadziei;
Wskrzeszenie Piotrowina, mal. 1756;
Komunia ¦w. Stanisława Kostki;

RzeĽby ¶w. Franciszek Borgiasz błogosławi±cy klęcz±cego ¶w. Stanisława Kostkę, obok putto z kart± z inskrypcj±;

(Warsztat Alberto Bianco - ?)

Relikwiarz ¶w. Stanisława Kostki 2 poł. w. 19 (?), kartuszowy, stopa gładka, profilowana, póĽniejsza;


(rekonstruowane 1949)
(anioły z kartuszami z h. D±browa (¶w. Stanisława Kostki), w szczycie i na spływach aniołki podtrzymuj±ce girlandy kwiatowe)

(mal. ok. 1756 Szymon Czechowicz, zapewne do 1829 ze srebrnymi aplikacjami)
(obramienie pola ¶rodkowego bogato zdobione z kartuszem, rzeĽbami)

Golcowa

Pr

Kł par NMP i ¶w. Barbary, w. 16, 18, 19

 

 

Obraz ¶w. Stanisław Kostka, koniec w. 17 mal. na desce, z postaci± klęcz±cego fundatora z herbem i literami;

 

Przemy¶l

Pr

Kł par ¶w. Józefa, salezjanie w. 20

Oł. gł. z 1924-7 z rzeĽbami ¶¶.

 

RzeĽba ¶w. Stanisława Kostki;

wzorowany na oł. gł. kła dominikanów w Krakowie, wyk. przez uczniów salezjańskiej szkoły zawod. w O¶więcimiu.

Stara Wie¶

Pr

Kł par NMP i d. klasztor paulinów, w. 18, 20

Kaplica Nowicjacka, Oł. 1897, w nim

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki, zapewne w. 18, silnie przemalowanym;
Obraz Wizja Stanisława Kostki, kopia obrazu Carla Maratty z ko¶cioła ¦w. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie, 1 poł. w. 18;
Obraz Adoracja Matki Boskiej przez ¶¶. Ignacego Loyolę, Stanisława Kostkę i Alojzego Gonzagę w. 18/19;

Portrety rodziców ¶w. Stanisława: Jana i Zofii z Odrow±żów oraz babki Anny z Radziwiłłów, historyzuj±ce, zapewne koniec w. 19.
(kopia obrazu przywieziona z Rzymu 1835 - obraz znajdował się w Kro¶nie, a następnie w Brzozowie);
(pochodzi z kolegium jezuitów w Kro¶nie)

Wojtkowa

Pr

Kł fil. ¶w. Maksymiliana Kolbe, w. 20

Oł. b. 1 poł. w. 19, w nim

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki;

 

Frombork

Wm

Katedra bazylika NMP, w. 14-15, 16-18, 19, 20

Oł. b. ¶w. St. Kostki ok. 1640, w nim

 

Obraz Mistyczna Komunia ¶w. Stanisława Kostki 2 poł. w. 17;

(kolumnowy z uszakami, rzeĽbami)

¦więta Lipka

Wm

Kł bazylika NMP, w. 17-18, 20

W oł. b. ¶w. Stanisława Kostki, 1700

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki;

 

Wrocław

Wr

Kł katedralny ¶w. Jana Chrzciciela, w. 11/13-14, 15, 17, 18, 20

Kaplica ¶w. Stanisława Kostki, w ołtarzu

 

Obraz ¶w. Stanisława Kostki, olejny na płótnie, współczesny ołtarzowi;

(oł. z szarego marmuru z ok. 1713-24, z rzeĽbami)

Sulechów

ZG

Kł par ¶w. Stanisława Kostki, w. 20

W prezbiterium tryptyk przedstawiaj±cy

+

życie ¶w. Stanisława Kostki wyk. 1982;

 

Tyszowce

ZL

Kł par ¶w. Leonarda, w. 19, 20

W oł. b. po 1879 z obrazami

 

Obraz ¶w. Stanisław Kostka ok. poł. w. 18, z herbem Kostków D±browa;

(gruntownie przemalowany, z dat± 1940 i sygn.)

powrót do strony głównej

STEFAN KRÓL

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Chotel Czerwony

Ki

Kł par ¶w. Bartłomieja, w. 15-17, 19, 20

Nad portalem w gotyckiej wnęce

 

płaskorzeĽba kamienna ¶w. Stefana (?) zapewne ok. poł. w. 15;

Tablica erekcyjna, nad portalem w kruchcie, gotycka, kamienna płaskorzeĽbiona, z MBzD i ¶¶. Stefana, Hieronima, w obramieniu inskrypcyjnym;

Kraków

Kr

Par archikatedralna ¶¶. Stanisława bpa i Wacława, Wawel

Kaplica ¦w. Krzyża, 3 ćw. w. 15,
na ¶cianach

 

Postać ¶w. Stefana;

(Polichromia 1470, przemal. w. 16 restaurowana ostatni w. 20)

Ko¶cian

Po

Kł par NMP, w. 14, 15-16, 18, 19, 20

Na belce tęczowej

w zwieńczeniu oł. w kaplicy ¶w. Anny,

 

RzeĽba ¶w. Stefana póĽnogotycka 1 ćw. w. 16, restaurowana 1897 i 1949;
Obraz ¶w. Stefana;(Oł. póĽnorenesansowy z kolumienkami i obrazami)

Rogalinek

Po

Kł par NMP i ¶w. Michała Arch., w. 18

Oł. gł. koniec w. 18

 

RzeĽba ¶w. Stefana;

(z bramkami, nad którymi rzeĽby)

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

 

 

 

Relikwiarz ¶w. Stefana Węgierskiego, w. 16, wzmiankowany 1597. miedziany, pozłacany w kształcie ręki (ze Lwowa).

Włodawa

Si

Kł par ¶w. Ludwika d. paulinów, w. 18, 19, 20

Przy filarach nawy na cokołach rzeĽby

 

RzeĽba ¶w. Stefana, ok. 1776-81;

 

Chojne k/ Sieradza

Kł par ¶w. Wojciecha, w. 17, 20

Stalle 1 poł. w. 17, w zapleckach obrazy

 

Obraz ¶w. Stefana, przemalowany po poł. w. 19;

 

Sieradz

Kł ¶w. Stanisława bpa, w. 14-17, 18, 19, 20

Oł. b. pocz. w. 18, z rzeĽbami i obrazami

 

RzeĽba ¶w. Stefana z w. 18;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny Bazylika NMP, 14, 15-19, 20

Oł. b. sprzed 1643
 - w naczółku

 

RzeĽba ¶w. Stefana (?);
obraz ¶w. Stefana, sygn.;

(kolumnowy z uszakami, rzeĽbami)

powrót do strony głównej

SZCZEPAN

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bielsko Biała
Stare Bielsko

Kł par ¶w. Stanisława, w. 14-15, 17, 19, 20

Polichromia, postacie ¶¶.

 

¦w. Szczepan;

(gotycka w prezbiterium 4 ćw. w. 14)

Złoty Potok

Cz

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w, 15-16, 17, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 17, przerabiany

 

Pos±g ¶w. Szczepana, w. 17;

(z kolumnami i rzeĽbami)

Zacharzowice

Gl

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 16, 17, 18, 19, 20

Tryptyk, na rewersie skrzydła

 

Postać ¶w. Szczepana;

(tryptyk rzeĽbiony ¶w. Anny Samotrzeć, ok. 1510, skrzydła malowane)

Gorysławice

Ki

Kł fil. ¶w. Wawrzyńca, w. 15-16, 17, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 17, w nim

 

Obraz ¶¶. Szczepana i Wawrzyńca z fundatorem w stroju kanonickim z zatartym herbem;

 

Mnichów

Ki

Kł par ¶w. Szczepana, w. 18

Oł. gł. rokokowy, z rzeĽbami, obrazami

+

Obraz ¶w. Szczepana w. 18;

 

Bieruń Stary

Kt

Kł ¶w. Walentego, cmentarny, w. 16-17, 20

Oł. b. barokowy z czę¶ciami w. 17-18

 

RzeĽba ¶w. Szczepana;

 

Lubomierz

Le

Kł par NMP i ¶w. Maternusa, w. 18, 19

 

 

RzeĽba ¶w. Szczepana, drewniana, polichromowana, barok, w. 18;
Obraz Ukamienowanie ¶w. Szczepana, olejny na płótnie, barok, w. 18;

 

Kołacinek

Łd

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 18, 19, 20

W oł. b. klasycystycznym

 

Obraz Męczeństwa ¶w. Szczepana sygn. 1870;

 

Brynica

Op

Kł par ¶w. Szczepana, w. 20

Oł. gł. pocz. w. 18, w polu ¶rodkowym

 

Obraz Męczeństwa ¶w. Szczepana współczesny;

(przerabiany, z kolumnami, rzeĽbami)

Jemielnica

Op

Kł par NMP i d. cystersów, w. 13/14, 17, 18, 20

 

 

Obraz ¶w. Szczepan, ok. poł. w. 18;

 

Nysa

Op

Kł ¶w. Krzyża „Jerozolimski”, w. 17, 19

Oł. gł. ok. poł. w. 17

 

RzeĽba ¶w. Szczepana;

(z rzeĽbami po bokach)

¦liwice

Pe

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 19, 20

Oł. gł. 3 ćw. w. 17, w zwieńczeniu

 

RzeĽba ¶w. Szczepana w tradycjach barokowych ok. 1830;

(przekształcony, z uszakami, rzeĽbami)

B±dkowo Ko¶cielne

Kł par ¶w. Szczepana, w. 18, 19

W zwieńczeniu oł. gł. neogotyckiego z 2 poł. w. 19

+

Obraz ¶w. Szczepana po. w. 17 (?)

 

Poznań

Po

Kł ¶w. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów

Oł. gł. sprzed 1690, z bramkami

 

RzeĽba ¶w. Szczepan, na gzymsie zwieńczenia, współczesny ołtarzowi;

(w górnej i w dolnej kondygnacji filarkami, niszami, kolumnami i rzeĽbami, ołtarz odnawiany w. 19 i 20)

Szamotuły

Po

Kł NMP i ¶w. Stanisława bpa, 15-16, 18, 19, 20

Oł. b. 1701 3 osiowy z czarnego drzewa,

 

Obraz ¶w. Szczepana, mal. 1701zapewne przez A. Swacha;

(w polach bocznych obrazy)

Jarosław

Pr

Kł par Bożego Ciała, w. 16, 17, 19, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.         Dawny kult ¶w. Szczepana. W XVII w. przy Jego ołtarzu było kilkadziesi±t wotów.

Dębowa Ł±ka

To

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 13/14-15, 17, 19, 20

Oł. b. 1 poł. w. 17, w górnej kondygnacji

 

RzeĽba ¶w. Szczepana w. 18;

 

Warszawa

Wa

Kł archikatedralny Bazylika ¶w. Jana Chrzciciela

Stalle, zaplecki dzielone pos±gami na konsolach

 

Pos±g ¶w. Szczepana;

Stalle (pierwotne wotum króla Jana III za wyprawę wiedeńsk±, po 1683) spalone 1944, odtworzone 1963-73.

Siedl±tków

Kł fil. ¶w. Marka, w. 17, 19

Oł. gł. ok. 1635-42, w polu bocznym

 

Obraz ¶w. Szczepana;

(ze współczesnymi obrazami)

¦więta Lipka

Wm

Kł Bazylika NMP, w. 17-18, 20

Oł. gł., 1711-14, kolumnowy

 

Figura ¶w. Szczepana;

(z rzeĽbami w bocznych płaszczyznach ołtarza, w trzeciej kondygnacji)

Jastrzębie

Wr

Kł fil. ¶w. Wawrzyńca, w. 19, 20

W oł. b. tryptyk, na awersie skrzydła

 

Mal. postać ¶w. Szczepana;

(tryptyk z końca w. 15rzeĽbiony z malowanymi skrzydłami)

powrót do strony głównej

SZYMON AP

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Złoty Potok

Cz

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, . 15, 17, 18, 19

 

 

 

W XIX w. było notowane tutaj cudowne Ľródło ¶w. Szymona.

Bodzanów

Kr

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 18

Ołtarz z 2 poł. w. 18, ze współczesnym

 

obrazem ¶w. Szymona, zakupiony 1791 z ko¶cioła duchaków w Wieliczce;

 

Kraków

Kr

Kł par ¶¶. Katarzyny i Małgorzaty augustianów

 

 

Obraz ¶w. Szymon, z 1 poł. w. 17;

5 obrazów z cyklu przedstawiaj±cego Ap., w półpostaci z wersetami z Credo

Czarny Bór

Le

Kł par Serca PJ, w. 20

 

 

RzeĽba ¶w. Szymona, barok ok. 1700;

(drewno polichromowane i złocone)

Stęszew

Po

Kł NMP, w. 20

Oł. b. 1905,

 

RzeĽba ¶w. Szymona Ap.;

(z kolumnami i rzeĽbami z ok. 1638-40)

Blizne

Pr

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 15/16, 17, 19, 20

Polichromia w. 17, w nawie na ¶cianach

 

Scena Męczeństwa ¶w. Szymona;

 

Sandomierz

Sa

Kł par Nawrócenia ¶w. Pawła, w. 15, 17, 18, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 17, w zwieńczeniu
w predelli mal.

 

RzeĽba ¶w. Szymona Ap.;

scena męczeństwa ¶w. Szymona Ap., współczesna ołtarzowi;

 

Mordy

Si

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 17/18, 19/20

 

 

Obraz ¶w. Szymona Ap., barokowy 1 poł. w. 18, przemalowany w. 20;

 

S±czów

So

Kł par ¶w. Jakuba, w. 19

Ołtarz w kaplicy MB ok. poł. w. 17

 

RzeĽba ¶w. Szymona Ap.;

 

Chełmża

To

Kł ¦w. Trójcy, kolegiacki, w. 13-14, 15/16, 17, 18, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Szymona Ap.;

 

Michałowice

Wa

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 18, 19, 20

Polichromia po 1752, w prezbiterium

 

Popiersie ¶w. Szymona, w medalionie;

Relikwiarz ¶¶. Antoniego, Szymona i Tadeusza, rokokowy 3 ćw. w. 16, z pozłacan± figurk± Ukrzyżowanego.

Mingajny

Wm

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 19/20, 20

Oł. gł. ok. 1900, z fragmentami ołtarza szafiastego ok. 1520,

 

RzeĽba ¶w. Szymona (dorobiona po 1960);

(w awersach skrzydeł mieszcz± się rzeĽby apostołów)

Orneta

Wm

Kł par ¶w. Jana Ew., w. 14-15, 16, 18, 19, 20

Oł. gł. 1744, w górnej kondygnacji
Ołtarz w kaplicy 1617, przerabiany

 

RzeĽba ¶w. Szymona;

rzeĽba ¶w. Szymona 1817;

(3 kondygnacjowy z bramkami, kolumnami, rzeĽbami)
(w polach bocznych 1 kondygnacji rzeĽby)

Ole¶nica ¦l±ska

Wr

Kł ¦w. Trójcy, pomocniczy, w. 18. 20

Oł. b. ok. 1755 stiukowy, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Szymona;

 

powrót do strony głównej

SZYMON I JUDA TADEUSZ

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Rychwałd

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 18, 20

Oł. b. regencyjny, w nim współczesny

 

Obraz ¶¶. Szymona i Judy;

 

Żarki Miasto

Cz

Kł par ¶¶. Szymona i Judy, w. 16, 18, 19

Oł. gł. 1746, z rzeĽbami i obrazami

+

Obraz ¶¶. Szymona i Judy Tadeusza 1 poł. w. 18;

 

Zachorzowice

Gl

Kł par ¶w. Wawrzyńca, w. 16, 17, 18-19, 20

Oł. b. ok. 1720, z rzeĽbami i obrazami

 

Obraz ¶¶. Szymona i Judy;

(pochodzi z kła klasztornego w Jemielnicy, odnowiony 1897 i 1905)

Kraków

Kr

Kł NMP,  Bazylika Mariacka

W oł. b. w nawie głównej z 1745

 

Obraz ¶¶. Szymona i Judy 1 poł. w. 19 (?)

(obok wota z XVIII w. i kilkadziesi±t nowych, dawny żywy do dzisiaj kult ¶więtych Szymona i Judy Tadeusza)

Łętownia

Kr

Kł par ¶¶. Szymona i Judy, w. 18

Oł. gł. rokokowy, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶¶. Szymona i Judy w. 18;

 

Raciechowice

Kr

Kł par ¶¶. Jakuba i Katarzyny, w. 17/18, 20

Oł. b. 1779, z rzeĽbami i obrazami

 

Obraz ¶¶. Szymona i Judy w. 18;

 

Stara Rawa

Ło

Kł par ¶¶. Szymona i Judy, w. 18, 20

Oł. gł. póĽnobarokowy

+

Obraz ¶¶. Szymona i Judy pocz. w. 19;

(z rzeĽbami i obrazami)

Szczodrowo

Pe

Kł par ¶¶. Szymona i Judy, w. 15-16, 18, 20

Oł. b. ok. 1640, na konsolach

+

PłaskorzeĽby ¶¶. Szymona i Judy;

Obraz ¶¶. Szymona i Judy Tadeusza z dat± 1826;
RzeĽby ¶¶. Juda Tadeusz i Szymon (?) w. 18;

(kolumnowy z rzeĽbami, zapewne poprzednio gł., odnawiany 1958)

Dobra

Ta

Kł par ¶¶. Szymona i Judy, w. 18, 19

Polichromia 1760,
W oł. b.

 

Postacie ¶¶. Szymona i Judy;
Obraz ¶¶. Szymona i Judy 1 poł. w. 19;

(zachowana czę¶ciowo, przedstawia postacie apostołów)

Chełmno

To

Bazylika NMP, w. 13-14/15, 17, 19, 20

Na filarach oraz na półfilarach stiukowe rzeĽby apostołów
Stalle 3 ćw. w. 17, na zapleckach ¶¶.

 

RzeĽby ¶¶. Szymona i Judy (konsola i baldachim przy rzeĽbie ¶w. Judy Tadeusza odtworzona 1928);

mal. postać ¶w. Szymona;

(rzeĽby stiukowe, od strony nawy gł., z nich 10 gotyckich ok. 1330-40)

Czarny Kierz

Wm

Kł fil. ¶w. Jakuba, w. 17-18, 19

Ołtarz 1 poł. w. 18, z rzeĽbami

 

RzeĽby ¶¶. Szymona i Judy;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny bazylika NMP, w. 14, 15, 17, 18, 19, 20

Oł.¶¶. Judy Tadeusza i Szymona, na belkowaniu

 

RzeĽby ¶¶. Szymon i Juda

(oł. z końca w. 17, z kolumnami, z marmuru czarnego, białego i brunatnego oraz alabastru użytego do rzeĽb)

Wrocław

Wr

Kł par Imienia Jezus, w. 17, 20

W ołtarzu ¶¶. Judy i Szymona, 1790

 

Obraz Apostoł wzięty do nieba, olejny na płótnie, klasycyzm, ok. 1800, sygn.

(szary marmur, z rzeĽbami)

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł ¦w. Trójcy, NMP i ¶¶. Jana Chrzciciela, Tomasza Kantuaryjskiego w. 17, 18, 19, 20

 

 

Obrazy ¶¶. Judy i Szymona w. 18, w jednakowych ramach;

 

powrót do strony głównej

SZYMON STOCK

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Głębowice

Kł par NMP, w. 14, 16-18, 20

W oł. gł. póĽnorenesansowym

 

Obraz MB wręczaj±cej szkaplerz ¶w. Szymonowi Stockowi, ok. poł. w. 17;

 

Międzyrzecze

Kł par ¶w. Marcina, w. 16-19, 20

W oł. rokokowym 1769, z rzeĽbami

 

Obraz MB Szkaplerznej ze ¶w. Szymonem Stockiem, mal. 1777;

(odnowiony 1900)

Czacz

Po

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 14-15, 17, 18-19, 20

Na ¶cianie tęczowej

W oł. gł. 1798, kolumnowym z rzeĽbami

 

MB Szkaplerzna oraz ¶w. Szymon Stock po¶ród dusz w czy¶ćcu;
Obraz MB Szkaplerznej z Dzieci±tkiem, podaj±cej welon ¶w. Szymonowi Stockowi; u dołu obrazu klęcz±cy fund., w polskim stroju;

(mal. al. secco ok. 1653)

(fund., z Błociszewa Wojciech Gajewski kasztelan rogoziński, przy nim herb z inicjałami i dat± 1655,monogram malarza, O S (?))

Poznań

Po

Kł par Bożego Ciała i d. klasztor karmelitów,  w. 15, 17, 20

Feretron rokokowy, w ażurowych ramach

 

Obraz MBzD wręczaj±ca szkaplerz ¶w. Szymonowi Stockowi;
Obraz ¶w. Szymon Stock i Matka Boska Szkaplerzna;

(postacie MB i Dzieci±tka w koronach i sukienkach srebrnych, czę¶ciowo złoconych, ok. poł. w. 18)

¦roda Wielkopolska

Po

Kł NMP kolegiacki, w. 15-16, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 17 z rzeĽbami

 

Obraz MB Szkaplerznej ze ¶w. Szymonem Stockiem (przemalowany);

 

Sulejów Podklasztorze

Ra

Kł ¶w. Tomasza Kantuaryjskiego d. cystersów, w. 12/13, 15, 16, 18, 19, 20

Oł. b., w bogatych rokokowych ramach

 

Obraz ¶w. Szymona otrzymuj±cego suknię (szkaplerz) ok. poł. w. 17;

 

Szydłowiec

Ra

Kł par ¶w. Zygmunta, w. 15/16, 18, 20

Oł. b. ok. 1620-30, z uszakami i  rzeĽbami, w nim

 

Obraz MB Szkaplerznej z ¶¶. Szymonem Stockiem i Scholastyk±, w sukience rokokowej;

 

Poręby Dymarskie

Rz

Kł par ¶¶ Stanisława i Wojciecha, w. 17, 18, 20

W oł. b. kolumnowym z uchami, rzeĽbami

 

Obraz MB daj±cej szkaplerz ¶w. Szymonowi Stockowi 3 ćw. w. 17;

(odnawiany 1914 i 1980)

Pstr±gowa

Rz

Kł fil. z 1993, kaplica w. 18/19ာ 20, w niej

W ołtarzyku z w. 18/19 z kolumnami, rzeĽbami i obrazami

 

Obraz MB Szkaplerzna ze ¶w. Szymonem Stockiem;

(zasuwany obrazem ¶w. Bartłomieja)

Krosno

Wm

Kł NMP odpustowy, w. 18, 20

W oł. b. po 1725, obraz współczesny ołtarzowi, przemalowany

 

Obraz  NMP z Dzieci±tkiem wręczaj±ca szkaplerz bł. Szymonowi Stockowi, ze srebrnymi koronami, nimbem, lili±, paskiem i banderol±;

(oł. kolumnowy z rzeĽbami)

(na banderoli napis inwokacyjny, zapewne współczesnymi obrazowi)

powrót do strony głównej

SZYMON Z LIPNICY

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Kł ¶w. Bernarda ze Sieny i klasztor bernardynów

Kaplica bł. Szymona z Lipnicy, - ołtarz mauzoleum z 1662, przerobiony 1944-46, marmurowy

 

Po¶rodku kaplicy; na mensie ustawiony sarkofag z pos±giem bł. Szymona z Lipnicy w pozycji leż±cej;
Obraz bł. Szymona z Lipnicy, ze scenami z życia błogosławionego;

Patrz rozdział 2.

Leżajsk

Pr

Kł NMP, i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Muzeum prowincji Bernardynów (1971)

 

Obraz Bł. Szymon z Lipnicy, sygn. 1943, (ze Lwowa);
RzeĽba
bł. Szymon z Lipnicy (ze Zbaraża) póĽnobarokowa 1 poł. w. 18;

Plakietka fund. nieznanego szlachcica, jego żony i dzieci dla bł. Szymona z Lipnicy, malowane ok. poł. w. 18, z literami (z Krakowa);

Lipnica Murowana

Ta

Kł par ¶w. Andrzeja Ap., w. 14, 18-19

Polichromia po 1854, na ¶cianie
W oł. b. rokokowym

 

Postać bł. Szymona z Lipnicy;

Obraz bł. Szymona z Lipnicy;

 

Lipnica Murowana

Ta

Kł bł. Szymona z Lipnicy, w. 17

W oł. gł. ok. poł. w. 19

+

Obraz bł. Szymona z Lipnicy, przy obrazie kilkadziesi±t wotów;

Patrz rozdział 2.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~