~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4
WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH

 

4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

4.2         WEZWANIA KOŚCIOŁÓW ŚWIĘTYCH XX WIEKU


Rozdział ten poświęcony jest imiennie świętym, szczególnie czczonym w Polsce, podane są ilościowe dane o wezwaniach i wizerunkach ujęte w tabele. Przedstawia obraz kultu świętych w poszczególnych diecezjach na podstawie :


-         Wezwań kościołów wg Informatorów Diecezjalnych;

-         Istniejących wizerunków, ich wieku oraz miejsca usytuowania wg Katalogów Zabytków Sztuki w Polsce. Dotyczy to głównie wizerunków zaliczanych do zabytków, tzn. do XIX w., wyjątkowo w nowszych katalogach podane są też wizerunki z XX wieku.
 

4.1. – Obejmuje najliczniejszą grupę świętych. Przedstawia on w tabelarycznym ujęciu dane dla Osób beatyfikowanych i kanonizowanych przed XX wiekiem.

Jako wizerunek przyjęto obraz, rzeźbę (figurę, posąg), polichromię, natomiast wybrano tylko kilka miejsc jego usytuowania, np. ołtarz główny, boczny, feretron, relikwiarz itp. Przyjęto tylko niektóre miejsca umieszczenia wizerunków – te, które opisane są najczęściej, natomiast jest wiele innych podawanych sporadycznie np. kielich, lichtarz, balustrada, chór itp.

Tabela dotyczy jednego Świętego: górna część tabeli przedstawia ilość, rodzaj i wiek wizerunku; dolna odnosi się do rozkładu wg diecezji.

Ponieważ sumuje się tu rodzaj wizerunku i miejsce jego usytuowania, liczbową wartość sumaryczną określono jako pozycja, bo jeden wizerunek może mieć wartość 1, 2 lub 3.


1.      Polichromia, figura – obrazy wolno stojące, ambona, relikwiarz, witraż, monstrancja, stalle.
2.    Feretron, tryptyk, fasada (+ obraz lub figura).
3.     Zwieńczenie ołtarza (+ ołtarz, obraz lub figura).

Do ujęcia tabelarycznego potrzebne były pewne uproszczenia, i tak :

Przyjęto liczbowe określenie wieku, natomiast w Katalogach Zabytków często podawano styl, w jakim obraz (figura) zostały wykonane:


                       .......styl......                                      .....wiek........

Gotyk                                              < lub =   XV
Późny gotyk                                    XV – XVI
Renesans (w sztuce polskiej)         XV – XVII
Manieryzm                                     XVI – XVII
Barok                                              XVII – XVIII
Rokoko                                            XVIII
Klasycyzm                                       XVII – XVIII
Regencja                                         XIX
Eklektyzm                                       2 poł. w. XIX

 

Słowem polichromia określono też malowidło, fresk;

Słowem relikwiarz – pacyfikał, herma.

Bliższe informacje dotyczące świętych przedstawiono w rozdziale 3. Jeśli ilość pozycji (z tabeli) dotycząca danego świętego była większa niż 39, wybrano tylko 10-20%.

 

4.2. Podaje wezwania kościołów i kaplic poświęconych świętym XX wieku w układzie tabelarycznym wg diecezji. Popularność Świętych z XX wieku określono na podstawie ilości wezwań kościołów, w których znajdują się także ich wizerunki, najczęściej nowe, nie mogą być zatem ujęte w Katalogach Zabytków Sztuki w Polsce.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~