~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ  5

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI CZCZENI W ZAKONACH

5.3
WYKAZ ŚWIĘTYCH WG PRZYNALEŻNOŚCI DO ZAKONU
 

1.     AUGUSTIANIE - OSA ZAKON BRACI ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA - augustianie w Polsce od XIII/XIV w.; AUGUSTIANKI - OSA ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA W POLSCE - augustianki przybyły do Polski w 4 ćw. w. XVI.
 
Nazwę przyjęli od imienia  św. Augustyna, który jest ich ojcem duchowym.
W pierwszych wiekach, w czasach prześladowań chrześcijan, wyrazem ich tożsamości było to, by nie zaprzeć się wiary, nawet jeśli często kończyło się to męczeństwem.
Gdy w IV w. ustały prześladowania rozwinęło się życie pustelnicze, gdzie chrześcijanie dążyli do zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę, refleksję, umartwienia. Zaczęło powstawać szereg wspólnot eremickich.
Św. Augustyn, po użyciu świeckiego życia, przeszedł nawrócenie, stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa i zaczął szukać Boga w odosobnieniu klasztornym. Założył klasztor w Tegaście. Człowiek wielkiej pobożności, mądrości, erudycji i pracowitości. Napisał ogromną ilość dzieł. Wyświęcony na biskupa Hippony prowadził nadal życie w klasztorze formując przyszłych kapłanów i biskupów. Dla nich ułożył regułę, która stała się podstawą duchowości wielu zakonów, jak augustianie, kanonicy regularni. Czerpali z tej augustiańskiej duchowości dominikanie, bonifratrzy i inni.
Myśli chrześcijańskiej przywrócił filozofię Platona. W skrócie można tak ująć jego myśli „dążenie do Boga to najwyższe dobro uszczęśliwiające człowieka”. Jest też znane jego powiedzenie „niespokojne jest serce moje dopóki nie spocznie w Bogu”.
Zakon augustianów powstał z połączenia kilku wspólnot eremickich powstałych po 430 roku i żyjących według reguły św. Augustyna. Unię tą zatwierdził papież Aleksander IV w 1256 roku.
Augustianie do Polski przybyli w 1343 roku.  
 
1. AUGUSTIANIE WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
AUGUSTYN BP HIPPONY IV Kraków augustianie, paulini, kł Bożego Ciała, kł św. Marka, kł śś. Piotra i Pawła, kł św. Barbary
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
IZAJASZ Boner XV Kraków augustianie, Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
EVODIUS (Ewodiusz) IV/V Strzelin
GOTARD XI Strzelin
HOSIUS   Strzelin
KLARA z Montefalco XIII Kraków augustianie
MIKOŁAJ z Tolentynu XIII/XIV Kraków augustianie
MONIKA IV/V Kraków, augustianie
RYTA (RITA) z Cascia XIV/XV Kraków augustianie
TOMASZ z Villanuova XVI Wieluń, Kraków augustianie
WERONIKA z Binasco XIII Kraków, augustianki
WILHELM z Maleval?   Kraków, augustianie

powrót do strony głównej


2.   BENEDYKTYNI - OSB MNISI REGUŁY ŚWIĘTEGO BENEDYKTA - benedyktyni w Polsce od XI w.; BENEDYKTYNKI - OSB MNISZKI ZAKONU ŚWIĘTEGO BENEDYKTA - benedyktynki w Polsce od XI w.
 
Nazwę przyjęli od swojego założyciela Benedykta (480-547) z Nursji (dziś Norcia w Umbrii, Włochy).
Nie odpowiadało mu życie w mieście, szukał odosobnienia w górach, ale stał się popularny dzięki swojej pobożności, mądrości a zarazem skromności. Gromadzili się wokół niego mnisi z podupadłych klasztorów i inni adepci życia doskonałego.
Nie udało mu się prowadzić życia pustelniczego i postanowił zorganizować garnących się do niego uczniów. W ruinach dawnej małej fortecy na Monte Casino założył w 529 roku opactwo. Wykazał się ogromnymi zdolnościami organizacyjnymi. Napisał też słynną regułę, która odpowiadała na potrzeby świata zachodniego, gdzie do modlitwy, na której głównie skupiały się wspólnoty eremickie dodał hasło „praca”. Głównymi zadaniami mnichów jest wspólna modlitwa i praca (ora et labora).
Benedyktyni wnosili do Zachodu kulturę duchową (m.in. przepisywanie ksiąg) i materialną (unowocześnianie rolnictwa). Rozkwit zakonu wiąże się z reformą Kościoła w XV wieku, a główną rolę odgrywają klasztory związane z opactwem Cluny w Burgundii.
Papież Grzegorz Wielki był wielkim protektorem św. Benedykta i w dziele „Dialogi” przedstawia jego życie i idee.
Św. Benedykt miał bliźniaczą siostrę św. Scholastykę, bardzo związaną z bratem. Starała się ona naśladować jego tryb życia, założyła klasztor i jest matką duchową wszystkich benedyktynek.
Św. Benedykt pierwszy klasztor założył na wzgórzu w okolicach Subiacko i do dziś stoją tam 2 klasztory św. Benedykta męski i św. Scholastyki żeński.
W Polsce Benedyktyni są od XI wieku.
 
2. BENEDYKTYNI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
BENEDYKT z Nursji V/VI Chełmno II; Henryków; Kraków kł Mariacki, K-ów Tyniec, K-ów Mogiła; Lubiń; Lubomierz; Sandomierz I; Tarnowo Pałuckie
SCHOLASTYKA V/VI Lubiń, Sandomierz, Staniątki, Trzebnica, Żarnowiec
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
ANDRZEJ ŚWIERAD X/XI Tropie
BENEDYKT pustelnik X/XI Tropie
PIĘCIU PIERWSZYCH POLSKICH MĘCZENNIKÓW XI Kazimierz Biskupi
BERNARD z Wąbrzeźna XVI Wąbrzeźno, Lubiń
WOJCIECH GOLSKI XX Sł. B., Lubiń
ZYGMUNT MREŁA XX Sł. B., Tyniec
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ADELGUNDA VII Przemyśl benedyktynki
ANGELINA Z MARCIANO (Angela) XIV/XV Lubomierz, Kraków, bernardynki
ARSENIUSZ IV/V Sandomierz I, kł benedyktynek
BRUNON  X Chełmno I, misjonarze
GERARD, apostoł Węgier, męczennik X/XI Bydgoszcz, Obory, Sandomierz I benedyktynki
GERTRUDA WIELKA XIII Lubin, Henryków, Kłodzko, Przemyśl, Tarnowo Pałuckie, Żarnowiec
ILDEFONS VII Staniątki
KORBINIAN XVII/XVIII Kraków Tyniec
MARCYANA (MARCJANA) III Staniątki, benedyktynki
MARCYNIAN   Sandomierz, benedyktynki
MATERNUS (MATERN) XVI Lubomierz, Łódź Łagiewniki
MAUR V Chełmno II pocysterski, Lubiń, Wielkie Czyste, Żarnowiec
MECHTYLDA z Helfty XIII Henryków; Lubiń; Przemyśl benedyktynki; Wrocław kł św. Antoniego; Żarnowiec
PELAGIA IV Sandomierz, benedyktynki Kraków, bernardynki
PIOTR Celestyn XIII Lubiń, Czerna karmelici bosi
PLACYD VI Lubomierz, Koronowo, Lubiń, Chełmno II, Żarnowiec, Łódź Łagiewniki
ROMUALD X/XI Lubiń, Kraków bernardynki
WILHELM z Akwitanii (?)  VIII/IX Henryków
 

powrót do strony głównej

3.   BONIFRATRZY - OH - ZAKON SZPITALNY ŚWIĘTEGO JANA BOŻEGO. Bonifratrzy w Polsce od pocz. XVII w.
 
Założycielem był Jan Boży (1495-1550). Urodzony w Portugalii, uprowadzony w dzieciństwie do Hiszpanii, znalazł tam opiekuna, który zapewnił mu dobre wychowanie. Był wojskowym i pędził życie pełne przygód, co zmieniło się zupełnie pod wpływem kazania św. Jana z Avili. Przebywał jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym i tam powziął postanowienie służenia chorym i poświęcenia się dziełom miłosierdzia. Założył własny szpital i przykładem swym przyciągał pomocników – uczniów, co było początkiem Zakonu Szpitalnego.
Już po śmierci Jana Bożego papież Pius V zatwierdził w 1572 roku zakon Braci Miłosierdzia z regułą św. Augustyna. Popularnie zwani bonifratrami (dobrymi braćmi).
 
3. BONIFRATRZY WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
JAN BOŻY XV/XVI Cieszyn I; Kraków bonifratrzy; Lubomierz; Wrocław bonifratrzy; Zebrzydowice I; Ząbkowice Śląskie;
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
FELIKS Walezjusz XIII Kraków bonifratrzy
FRANCISZEK Camacho XVII Wrocław kł św. Klary, Kraków bonifratrzy
JAN Grande XVI Cieszyn I, Prudnik, Kraków bonifratrzy, Wrocław IV
JAN z Mathy XII/XIII Kraków bonifratrzy
PIOTR KANIZY (Kanizjusz) XVI Prudnik
     
 

powrót do strony głównej

4.   CYSTERSI - OCist  ZAKON OJCÓW CYSTERSÓW (Zakon mniszy, klerycki, habitowy). Cystersi w Polsce od XII w. - POLSKA KONGREGACJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ ŚWIATA
 
Nazwa pochodzi od miejscowości Citeaux.
Francuz Robert (1028-1110) zwany Robertem z Molesmes wstąpił do benedyktynów w Montier-la-Celle. Wybrany na przeora chciał w zakonie wprowadzić większą dyscyplinę. Z kilkoma mnichami przeniósł się do Molesmes, lecz tam również nie odpowiadała mu rozluźniona dyscyplina. W końcu, za zgodą arcybiskupa osiedlili się w pobliżu Citeaux. Robert wrócił do Molesmes, a w Citeaux opatem został Alberyk  (+ 1109)., a po nim Stefan Harding (1065-1134), który okazał się bardzo dobrym organizatorem. Ułożył konstytucję zakonu. Założył kilka opactw podległych opactwu centralnemu w Citeaux. Wyjednał w 1098 roku zatwierdzenie zakonu przez papieża Kaliksta II.
Przyjął też do zgromadzenia Bernarda (1090-1153) zwanego Bernardem z Clairvaux, który przyprowadził ze sobą 30 towarzyszy, w tym 4 swoich braci.
Bernard uzyska święcenia kapłańskie i z polecenia Stefana założył opactwo w Clairvaux. Mimo, że był słabego zdrowia wykazywał ogromną aktywność, powstawały nowe fundacje cystersów rozszerzając działanie na całą Europę (sam założył 68 opactw). Zyskał wielki autorytet, łagodził spory między różnymi zakonami, włączył się także w uśmierzanie sporów wynikłych w czasie wyboru papieża, negocjował z cesarzem i miastami włoskimi.
Zwalczał powstające herezje oraz błędne teorie intelektualisty Abelarda, doprowadzając w końcu do jego pojednania z Kościołem.
Przy całej swej aktywności był człowiekiem kontemplacji i mistykiem, na co poświęcał całe noce. Konsekwentnie praktykował regułę św. Benedykta. Miał też wielkie nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny.
Do Polski cystersi przybyli w połowie XII wieku.
 
4. CYSTERSI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
ROBERT z Molesmes XII Kraków Mogiła; Obra; Owińska; Przemęt; Tarnowo Pałuckie; Wieleń Zaobrzański
ALBERYK XII Jemielnica; Koronowo; K-ów Mogiła; Obra; Wieleń Zaobrzański
STEFAN Harding XII Henryków; Kraków Mogiła; Owińska; Obra; Tarnowo Pałuckie; Wieleń Zaobrzański
BERNARD Z CLAIRVAUX XII Henryków; Kraków kł klarysek, K-ów Mogiła; Ląd; Lubiń; Obra; Przemęt; Święta Lipka; Tarnowo Pałuckie; Wieleń Zaobrzański
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
JADWIGA Śląska XII/XIII Trzebnica, Kraków bernardynki
WINCENTY Kadłubek XII/XIII Jędrzejów
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
AGNIESZKA z Montepuliciano XIII/XIV Trzebnica, Kraków dominikanie, Kraków dominikanki
ALEKSANDER IV XIII Wieleń Zaobrzański, Poznań, franciszkanie
BENEDYKT XI XIV Kraków dominikanie;
BENEDYKT XII XIII/XIV Wieleń Zaobrzański
BENEDYKT z Nursji V/VI Sandomierz I, Lubomierz, Lubiń, Kraków kł Mariacki, Kraków Tyniec, Kraków Mogiła, Tarnowo Pałuckie, Henryków
EUGENIUSZ III XII Wieleń Zaobrzański
FELIKS III V Kraków, kł Bożego Ciała, Ląd
FRANCISZKA Rzymska XIV/XV Kraków franciszkanie;
GERTRUDA WIELKA XIII Lubin, Henryków, Kłodzko, Przemyśl benedyktynki; Tarnowo Pałuckie, Żarnowiec
HILDEGARDA XII Henryków
HUMBELINA XII Trzebnica, Henryków, Kamieniec Ząbkowicki
JULIANA z Mont Cornillon XIII Tarnowo Pałuckie, Henryków
KONSTANTY, cysters Henryków
LUTGARDA (Ludgarda) XII/XIII Tarnowo Pałuckie, Henryków
MAUR V Chełmno II pocysterski, Lubiń, Wielkie Czyste, Żarnowiec
MECHTYLDA z Helfty XIII Henryków; Lubiń; Przemyśl benedyktynki; Wrocław kł św. Antoniego; Żarnowiec
PEREGRYN III Trzebnica
PLACYD VI Chełmno II; Koronowo; Lubiń; Lubomierz; Łódź Łagiewniki; Żarnowiec
URBAN IV XIII Wieleń Zaobrzański
WOLFGANG X Wąchock

powrót do strony głównej

5.    DOMINIKANIE  - OP   ZAKON BRACI KAZNODZIEJÓW. Dominikanie w Polsce od XIII w. DOMINIKANKI   - OP   MNISZKI ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO
 
Nazwę przyjęli od swego założyciela Dominika Guzmana (1173-1221). Dominik pochodził z możnego hiszpańskiego rodu. Wyświęcony na kapłana został kanonikiem w Osmie. Później podróżując po Europie zetknął się z herezjami albigensów i waldensów bezskutecznie zwalczanych przez legatów papieskich. Spowodowało to, że zapragnął poświęcić się pracy ewangelizacyjnej. Ceniąc życie kontemplacyjne pragnął głosić ewangelię, naśladując Boskiego Mistrza w wyrzeczeniu, ubóstwie, ale także w ruchliwości potrzebnej do dotarcia z przepowiadaniem ewangelii do jak najszerszej rzeszy słuchaczy. Swą działalnością przyciągnął wielu gorliwych naśladowców.
Pierwszy ośrodek tworzącego się zakonu powstaje w Tuluzie, ale jego zatwierdzenie napotyka na trudności. Ostatecznie Dominik pisze regułę zakonu opartą na regule św. Augustyna i konstytucje norbertańskie. Zsyntetyzował dwie tendencje: kanonicką i wędrownych kaznodziejów żyjących w ewangelicznym ubóstwie.
Papież Honoriusz III w 1218 roku zatwierdził zakon, który przyjął nazwę Zakon Kaznodziejski, popularnie zwany dominikanami.
Ważną postacią w tworzeniu się zakonu dominikańskiego był Rajmund z Penafort (ok. 1180-1275), dominikanin, człowiek wielkiej wiedzy, autor wielu dzieł, profesor prawa. Będąc generałem zakonu, na polecenie papieża Grzegorza IX, podjął się opracowania konstytucji zakonnych, które obowiązywały do 1924 roku. Dostosowano je później do wymagań Kodeksu Prawa kanonicznego.
W Polsce dominikanie są od 1220 roku.  
 
5. DOMINIKANIE (-KI) WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
DOMINIK XII/XIII Cieszyn II podominikański; Janów Lubelski; Kraków klaryski, bernardynki, domini-kanie; Warszawa dominikanie
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
JACEK Odrowąż XIII Kraków dominikanie, Warszawa dominikanie, Janów Lubelski, Święta Lipka
CZESŁAW XIII Wrocław III, kł św. Wojciecha
SADOK XIII Janów Lubelski; Sieradz
MĘCZENNICY SANDOMIERSCY XIII Sandomierz kł św. Jakuba, Sieradz, Kraków dominikanie
MĘCZENNICY DOMINIKAŃSCY XV Ząbkowice Śląskie
MICHAŁ Czartoryski XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
AGNIESZKA z Montepulciano XIII/. XIV Kraków dominikanie, Kraków dominikanki, Trzebnica
ALBERT WIELKI XIII Kraków dominikanie
AMBROŻY Sieneński (Sansedonius) XIII Kraków dominikanie
ANDRZEJ Abellon XIV/XV Kraków dominikanie
ANTONIN Pierozzi XIV Kraków dominikanie, Zakrzewo Kościelne
AUGUSTYN bp lucerański XIII/XIV Kraków dominikanie
BENEDYKT XIII XVII/XVIII Zakrzewo Kościelne
BONAWENTURA z Bagnoregio XIII Warszawa dominikanie, franciszkanie; Osieczna, Łomża
FRANCISZEK Possadas XVIII Kraków dominikanie, Warszawa dominikanie
GUNDYSŁAW XII/XIII Kraków dominikanie
HERMAN Morawita (Morawianin) XIII Kraków dominikanie, Czarnowąsy, Strzelno II, Opole
INNOCENTY V XIII Kraków dominikanie, Opole
JAKUB z Mevanii XIII Kraków dominikanie
JAN z Kolonii XVI Kraków dominikanie
JOANNA de AZA XII Kraków dominikanie
KATARZYNA Ricci XVI Kraków dominikanie, dominikanki, Opole
KOLUMBA z Rieti XV Kraków dominikanie
LUDWIK Bertrand XVI Kraków dominikanie, Warszawa dominikanie
MAŁGORZATA Węgierska XIII Kraków dominikanie, Warszawa dominikanie
MANFRETUS XV Kraków dominikanie
MARIA Egipcjanka IV/V Kraków dominikanie, Sandomierz benedyktynki, Strzelno I kł św. Prokopa
MĘCZENNICY Z TULUZY XIII Kraków dominikanie;
NOTBURGA IX/X Ząbkowice Śl., podominikański
OFKA (EUFEMIA) XIV Kraków dominikanki
PIOTR z Werony XII/XIII Kraków dominikanie, Sieradz, Pilawa Dolna
PIUS V XVI Kraków, Opole, Pilawa Dolna, Warszawa - dominikanie
RAJMUND z Penyafort XII/XIII Kraków dominikanie
REGINALD XI Kraków dominikanie
RÓŻA z Limy XVI/XVII Kraków dominikanie, Warszawa dominikanie
SZYMON z Balacchi XIV Kraków dominikanie
 

powrót do strony głównej

FRANCISZKANIE  OFM  ZAKON BRACI MNIEJSCYCH  (6, 7, 8, 9) - franciszkanie w Polsce od XIII w.
 
 
 
Nazwa pochodzi od założyciela Franciszka z Asyżu (1182-1226).  Postać Franciszka to odpowiedź Boga na wypaczenia w Kościele, na dążenie do władzy, bogactwa a zapomnienie o nauce Chrystusa, który chciał Kościoła bogatego w miłość bliźniego, pokorę. Takim właśnie był św. Franciszek: pokorny i ubogi, posłuszny wskazaniom Bożym, gdy usłyszał „Franciszku idź i napraw mój Kościół”. Choć początkowo myślał o fizycznej naprawie zrujnowanych kościołów, to okazało się, że chodzi o duchową naprawę całego Kościoła.
Te ubogie środki, którymi posługiwał się Franciszek przyciągały do niego coraz więcej uczniów. Wędrowali głosząc Ewangelię, nauczając i stosowali się do słów Chrystusa : „nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10,5-16). Posądzani o nauczanie bez stosownych uprawnień udali się do papieża, który pod wpływem wewnętrznych natchnień ujrzał we Franciszku ratunek dla chylącego się do upadku Kościoła.
Papież Innocenty III w 1209 roku zatwierdził ustnie I Zakon św. Franciszka – Bracia Mniejsi, a Honoriusz III potwierdził to oficjalnie w 1223 roku.
Dzieło Franciszka rozprzestrzeniało się z niezwykłą szybkością w całej Europie.
 
Zafascynowana postacią Franciszka Klara, pochodząca z bogatej rodziny w Asyżu, postanowiła wspomagać jego dzieło modlitwą i tak powstał II Zakon św. Franciszka Pań Ubogich, popularnie zwanych klaryskami.
W Polsce franciszkanie są od 1227 roku.
 
W XV i XVI w., dla ściślejszego zachowania pierwotnego ubóstwa i surowszej reguły, powstały odgałęzienia zakonu franciszkańskiego tzw. obserwantów (w Polsce zwanych bernardynami) i reformatów.
Obecnie obie te gałęzie występują pod wspólną nazwą franciszkanie (OFM), w odróżnieniu od pierwotnego konwentu franciszkanów konwentualnych (OFM conv).
W niniejszym opracowaniu ujęto ich oddzielnie, gdyż występowały przez kilka wieków pod odrębnymi nazwami i do dziś zachowały się pochodne od nich nazwy ulic, przynależności, kościołów itp.

powrót do strony głównej

6.   FRANCISZKANIE KONWENTUALNI  - OFM  Conv.  - ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH.  W Polsce od XIII wieku.
 
Zakon św. Franciszka miał kilku wybitnych uczonych. Można tu wymienić Włocha Bonawenturę z Bagnoregio (1221-1274). W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony, gdy jego matka zwróciła się o pomoc do św. Franciszka. Wstąpił do zakonu Braci Mniejszych. Odbywał studia pod kierunkiem znakomitych mistrzów (np. Aleksander z Halès), napisał wiele ważnych dzieł filozoficznych i teologicznych. Wybrany na generała franciszkanów kodyfikował ustawy zakonne. Zyskał miano drugiego założyciela rodziny serafickiej. W roku 1273 mianowany kardynałem przez papieża Grzegorza X, a w 1488 roku doktorem Kościoła.
Jan Duns Szkot (1256-1308), napisał wiele teologicznych dzieł stając się mistrzem całej franciszkańskiej szkoły, gdzie w centralnym miejscu znajduje się Chrystus. Przyczynił się też do rozwoju katolickiej mariologii.
 
6. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI
WIEK
MIEJSCE KULTU

 

 

 

ZAŁOŻYCIEL
 
 

 

 

 

FRANCISZEK Z ASYŻU

XII/XIII

Kraków reformaci, bernardyni, bernardynki, klaryski, paulini; Leżajsk; Poznań franciszkanie; Przemyśl reformaci; Święta Lipka

BONAWENTURA Z BAGNOREGIO

XIII

Chwalęcin; Kalisz I franciszkanie; Kalisz II poreformacki; Kraków bernardyni, bernardynki, klaryski, reformaci; Leżajsk; Łomża; Miejska Górka; Osieczna; Poznań franciszkanie; Warszawa dominikanie; Wrocław franciszkanie

JAN DUNS SCOTT (SZKOT)

XIII/XIV

Leżajsk; Kraków franciszkanie, Poznań kł franciszkanów, kł farny jezuici; Przemyśl franciszkanie

 

 

 

POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU
 
 

 

 

 

JAN ŁOBDOWCZYK (JAN z Łobdowa)

XIII

Chełmno I misjonarze, Łódź Łagiewniki

JAKUB Strepa (Strzemię)

XIV

Kraków bernardyni, Przemyśl franciszkanie,

RAFAŁ Chyliński

XVIII

Łódź Łagiewniki, Kraków franciszkanie

SZYMON Z TORUNIA

XIII

Chełmno

MAKSYMILIAN Maria Kolbe

XIX/XX

Niepokalanów

MELCHIOR JÓZEF FORDON

XIX/XX

Sł. B.

WENANTY JÓZEF KATARZYNIEC

XIX/XX

Sł. B.

JÓZEF ACHILLES PUCHAŁA

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

JÓZEF IGNACY GUZ

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

JAN ANTONIN BAJEWSKI

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

KAROL HERMAN STĘPIEŃ

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

LUDWIK PIUS BARTOSIK

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

PIOTR BONIFACY ŻUKOWSKI

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

STANISŁAW TYMOTEUSZ TROJANOWSKI

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

MICHAŁ TOMASZEK

XX

Sł. B.

ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI

XX

Sł. B.

 

 

 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI
 
 

 

 

 

AGNIESZKA Czeska

XIII

Poznań franciszkanie, Kraków bernardynki; Wrocław I franciszkanie;

AKURSJUSZ

XIII

Kraków franciszkanie

ANTONI Z MALASDINA

 

Przemyśl franciszkanie

ALEKSANDER IV

XIII

Wieleń Zaobrzański, Poznań, franciszkanie

ANDRZEJ Caccioli

XIII

Zamarte, Poznań franciszkanie

APOLONIA

III

Kraków kł Mariacki, Kraków kł bernardynek, Poznań franciszkanie

ASTESANUS z Cisalpiny

XIII/XIV

Kraków franciszkanie

BENEDYKT z Urbino

XVI/XVII

Łomża, Miejska Górka

BERARD z Carbio

XIII

Poznań franciszkanie

BONAWENTURA bp z Potenzy

XVII/XVIII

Sanok franciszkanie

DANIEL z Belvedere

XII/XIII

Poznań franciszkanie

DYDAK z Alkali

XV

Stary Sącz, Kęty, Kraków klaryski, Kraków reformaci, Przemyśl reformaci, Leżajsk, Łódź Łagiewniki

ELIGIUSZ

VI

Kraków franciszkanie

EUFEMIA

III

Kraków franciszkanie

FILOMENA

III

Kalisz I franciszkanie, Kobyłka

GABRYEL Ferreti

XIV/XV

Zamarte, Miejska Górka

GERMANA

XVI

Piotrkowice

GILERMUS Z VAURONILLON

XV

Kraków franciszkanie

GWIDON z Cortony (Kortony)

XII/XIII

Poznań franciszkanie

HENRYK Z HELMS (HELMISIUS)

XVI

Kraków franciszkanie

HUGON Z NOVO CASTRO

XIV

Kraków franciszkanie

HUMILIANA

XIII

Osieczna

JAN Józef od Krzyża

XVIII

Kęty, Osieczna, Pilica

JAN z Prado

XVI/XVII

Osieczna

JAN z San Fekundo

XV

Kraków franciszkanie

JÓZEF z Kupertynu

XVII

Kraków, Poznań, Przemyśl - franciszkanie;

KONRAD z Piacenzy

XIII/XIV

Miejska Górka, Wrocław, pofranciszkański

KONSTANCJA

IV

Poznań franciszkanie

KORNELIUSZ I

III

Sanok

LANDOLF Z NEAPOLU (LANDULFUS)

XIV

Kraków franciszkanie

LEONARD z Porto Maurizio

XVII/XVIII

Kraków reformaci, Kęty, Chocz, Miejska Górka, Poznań bernardyni, Przemyśl,

LUDWIK bp Tuluzy

XIII

Leżajsk, Łomża, Poznań franciszkanie, Poznań bernardyni, Węgrów, Ratowo

LUDWIK Z PRUS

XV

Kraków franciszkanie

MAŁGORZATA z Kortony

XIII

Leżajsk, Miejska Górka

MATERNUS (MATERN)

XVI

Lubomierz, Łódź Łagiewniki

MĘCZENNICY JAPOŃSCY

XVII

Miejska Górka, Kraków kł św. Barbary jezuici, Poznań fara; Chojnice

MĘCZENNICY JAPOŃSCY, franciszkanie

XVI

Poznań kł św. Franciszka, Przemyśl franciszkanie

MĘCZENNICY z Ceuty

XIII

Poznań kł św. Franciszka, Przemyśl franciszkanie

MĘCZENNICY z Gorkum

XVI

Miejska Górka

MĘCZENNICY Z MARRAKESZU: Berard, Piotr; Acursius (Akursjusz); Adiut; Otton;

XIII

Kraków franciszkanie

MIKOŁAJ IV

XIII

Poznań franciszkanie

MIKOŁAJ FERBER

XV

Kraków franciszkanie

PACYFIK z Nowary

XV

Kraków reformaci, Chocz, Osieczna, Korycin, Szczawin Kościelny, Zaręby Kościelne, Węgrów, Zamarte

PASCHALIS Baylon

XVI

Osieczna, Włocławek, Leżajsk, Chocz, Kalisz II, Kalwaria Zebrzydowska, Konin

PIOTR Regalado

XIV/XV

Poznań franciszkanie, Zamarte

PIOTR z Alkantary

XVI

Kraków bernardyni, klaryski, reformaci; Miejska Górka; Osieczna; Poznań bernardyni; Przemyśl reformaci; Wrocław I franciszkanie

PLACYD

VI

Łódź Łagiewniki

SALOMEA

XIII

Warszawa franciszkanie, Kraków franciszkanie, Kraków bernardynki, Kraków klaryski, Nowe Miasto n/ Pilicą, Przemyśl franciszkanie,

STEFAN BRULEFER

XV

Kraków franciszkanie

SYKSTUS IV

XV

Poznań franciszkanie

SYKSTUS V

XVI

Poznań franciszkanie

WAWRZYNIEC z Brindisi

XVII

Warszawa franciszkanie Krosno, Łomża, Sędziszów Młp

WILHELM VARRO

XIII

Kraków franciszkanie

WILHELM Z OCKHAM

XIV

Kraków franciszkanie

WITALIS z Salzburga

VIII

Warszawa franciszkanie

 

 

 

 

powrót do strony głównej


7.    BERNARDYNI  - OFM Bern - FRANCISZKANIE ZAKON BRACI MNIEJSZYCH OBSERWANCI  Bernardyni w Polsce od XV wieku.
BERNARDYNKI  - OSF - B - MNISZKI TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU. Bernardynki w Polsce od XV wieku.
 
 
Nazwa pochodzi od Bernardyna ze Sieny (1380-1444), dał on w zakonie franciszkańskim początek zreformowanej jego gałęzi, której członkowie nazwani byli obserwantami. Bernardyn napisał wiele cennych dzieł teologicznych podkreślając też rolę Matki Bożej i prawdę o Niepokalanym Poczęciu. Obserwanci przestrzegali bardzo ściśle reguły franciszkańskiej.
Wybitnym obserwantem był Jan Kapistran (1386-1456), uzyskał on w 1446 roku od papieża bullę, która przy zachowaniu formalnej jedności przyznawała obserwantom niezawisłość od franciszkanów konwentualnych. Był on przywódcą i organizatorem obserwantów, jego kazania rozszerzały zasięg zakonu poza Alpy, a ok. 1450 roku dotarł on na Śląsk i do Krakowa.
 
 
7. BERNARDYNI
WIEK
MIEJSCE KULTU
ZAŁOŻYCIEL
FRANCISZEK Z ASYŻU XII/XIII Kraków reformaci, bernardyni, bernardynki, klaryski, paulini; Leżajsk; Poznań franciszkanie; Przemyśl reformaci; Święta Lipka

BERNARDYN ZE SJENY

XIV/XV

Kraków bernardyni, franciszkanie; Leżajsk; Poznań bernardyni,

JAN KAPISTRAN

XIV/XV

Kraków bernardyni, reformaci, paulini; Leżajsk; Poznań ber-nardyni; Włocławek

 

 

 

POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU
 
 

 

 

 

JAN z Dukli

XV

Dukla, Kraków bernardyni

SZYMON z Lipnicy

XV

Kraków, bernardyni

WŁADYSŁAW z Gielniowa

XV

Warszawa, Gielniów

RAFAŁ z Proszowic

XV/XVI

Warta I, Gielniów

HADRIAN OSMOŁOWSKI

XIX/XX

Sł. B.

ANASTAZY PANKIEWICZ

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

KRYSTYN GONDEK

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

NARCYZ TURCHAN

XX

Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

 

 

 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI
 
 

 

 

 

ADRIAN (HADRIAN III)

IX

Kolanowice

ALEKSANDER z Hales

XII/XIII

Poznań franciszkanie

ANDRZEJ Caccioli

XIII

Zamarte, Poznań franciszkanie

ANDRZEJ Comitibus (Conti)

XIII

Grodzisk Wlkp., Zamarte, Poznań franciszkanie, Kalisz II pofranciszkański

ANGELA (ANGELINA)

XIV/XV

Kraków, bernardynki

APOLINARY

II

Kraków, bernardynki

APOLONIA

III

Kraków kł Mariacki, Kraków kł bernardynek, Poznań franciszkanie

BERARD z Carbio

XIII

Poznań franciszkanie

BONAWENTURA z Bagnoregio

XIII

Kraków bernardyni, Kraków bernardynki, Kraków klaryski, Kraków reformaci; Kalisz I franciszkanie, Kalisz II poreformacki, Leżajsk, Poznań franciszkanie, Warszawa dominikanie, Osieczna, Łomża

DANIEL z Belvedere

XII/XIII

Poznań franciszkanie,

DOMINIK

XII/XIII

Kraków bernardynki

DYDAK z Alkali

XV

Stary Sącz, Kęty, Kraków klaryski, Kraków reformaci, Leżajsk, Łódź Łagiewniki

ELEONORA

VI/VII

Kraków, bernardynki

FRANCISZEK Solano

XVI/XVII

Leżajsk., Poznań bernardyni, Zamarte

FRANCISZEK z Paoli

XV

Kraków franciszkanie

GABRYEL Ferreti

XIV/XV

Zamarte, Miejska Górka

IWO (IWON)

XIII

Frombork, Leżajsk, Przemyśl franciszkanie

JADWIGA Śląska

XII/XIII

Trzebnica, Kraków bernardynki

JAKUB z Marchii

XV

Leżajsk, Poznań bernardyni, Zamarte

JAN Duns Scott (Szkot)

XIII/XIV

Leżajsk, Poznań kł franciszkanów, Poznań kł farny jezuici

JAN z Perugii

XII

Grodzisk Wlkp.

JUSTYNA z Padwy

III

Kraków bernardynki

KINGA

XIII

Stary Sącz klaryski, Kraków bernardynki, Kraków klaryski

KLARA

XIII

Kraków klaryski, Kraków bernardynki, Wrocław II

KRYSTYNA z Bolzano

III/IV

Kraków bernardynki

LEONARD z Porto Maurizio

XVII/XVIII

Kraków reformaci, Kęty, Chocz, Miejska Górka, Poznań bernardyni

LUDWIK bp Tuluzy

XIII

Leżajsk, Łomża, Poznań franciszkanie, Poznań bernardyni, Węgrów, Ratowo

MAŁGORZATA z Kortony

XIII

Leżajsk, Miejska Górka

MECHTYLDA z Helfty

XIII

Henryków; Lubiń; Przemyśl benedyktynki; Wrocław kł św. Antoniego; Żarnowiec

MELCHIZEDECH.

XV

Warta I bernardyni

PACYFIK z Nowary

XV

Kraków reformaci, Chocz, Osieczna, Korycin, Szczawin Kościelny, Zaręby Kościelne, Węgrów, Zamarte

PASCHALIS Baylon

XVI

Osieczna, Włocławek, Leżajsk, Chocz, Kalisz II, Kalwaria Zebrzydowska, Konin

PAWEŁ Eremita (Pustelnik)

III

Alwernia, Kraków paulini, Warszawa paulini

PELAGIA

IV

Kraków, bernardynki, Sandomierz benedyktynki

PIOTR Regalado

XIV/XV

Poznań franciszkanie, Zamarte

PIOTR z Alkantary

XVI

Kraków bernardyni, klaryski, reformaci; Miejska Górka; Osieczna; Poznań bernardyni; Przemyśl reformaci; Wrocław I franciszkanie

PIOTR z Sassoferrato

XII

Grodzisk Wlkp., Warta II bernardynki

POSSIDONIUS  (POSYDONIUSZ)

IV/V

Alwernia

ROMUALD

X/XI

Lubiń, Kraków bernardynki

RÓŻA z Viterbo

XIII

Kraków bernardynki, Poznań karmelitanie

SALOMEA

XIII

Kraków bernardyni, Kraków klaryski, Nowe Miasto n/ Pilicą

SALWATOR z Horthy

XVI

Leżajsk, Pilica

SERAFIN z Montegranaro

XVI

Lubartów; Sędziszów Młp

ZENO (ZENON)

IV

Alwernia

 

 

 

powrót do strony głównej


8.   REFORMACI OFM Ref  - FRANCISZKANIE ZAKON BRACI MNIEJSZYCH REFORMOWANI. Reformaci w Polsce od XVIII wieku.
 
 
Jak sama nazwa wskazuje jest to odłam Braci Mniejszych, którzy chcieli dalszego zreformowania zakonu w duchu pokuty i pogłębionego ascetyzmu. Twórcą takiej reformy był Hiszpan Piotr z Alkantary (1499-1562), który za przyzwoleniem papieża Juliusza III w 1544 roku założył klasztor – odosobnienie przy kościele Krzyża Świętego w Cebollas koło Coiry.
Bracia przestrzegający ścisłej reguły zakonnej, oddający się pokucie, umartwieniom, długim modlitwom zostali nazwani alkantrystami.
Piotr z Alkantary w 1557 roku został generalnym komisarzem franciszkanów konwentualnych zreformowanych. Był autorem dzieł ascetycznych.
Jan Józef od Krzyża (1654-1734) był kontynuatorem dzieła Piotra z Alkantary jako odnowiciel życia franciszkańskiego poprzez pokutę i ascezę. Przy tym służył on radą i pomocą kardynałom, biskupom a także sławnym ludziom świeckim.
 
8. REFORMACI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
FRANCISZEK Z ASYŻU XII/XIII Kraków reformaci, bernardyni, bernardynki, klaryski, paulini; Leżajsk; Poznań franciszkanie; Przemyśl reformaci; Święta Lipka
PIOTR z Alkantary XVI Kraków bernardyni, klaryski, reformaci; Miejska Górka; Osieczna; Poznań bernardyni; Przemyśl reformaci; Wrocław I franciszkanie
JAN JÓZEF OD KRZYŻA XVIII Kęty; Osieczna; Pilica
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
WENANTY Andress XVIII Kęty
ALOJZY KOSIBA XIX/XX Sł. B.
BRUNON ZEMBOL XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
MARCIN OPRZĄDEK XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ANDRZEJ Comitibus (Conti) XIII Grodzisk Wlkp., Zamarte, Poznań franciszkanie, Kalisz II pofranciszkański
ANDRZEJ Hibernon XVI Pilica
BENWENUT XIII Węgrów, Poznań franciszkanie
BONAWENTURA z Bagnoregio XIII Kraków bernardyni, Kraków bernardynki, Kraków klaryski, Kraków reformaci; Kalisz I franciszkanie, Kalisz II poreformacki, Leżajsk, Poznań franciszkanie, Warszawa dominikanie, Osieczna, Łomża
DYDAK z Alkali XV Stary Sącz, Kęty, Kraków klaryski, Kraków reformaci, Przemyśl reformaci, Leżajsk, Łódź Łagiewniki
JAN Kapistran XIV/XV Kraków bernardyni, Kraków reformaci, Kraków paulini, Leżajsk, Włocławek, Poznań bernardyni
KAROL Sezze XVII Wieliczka
KONRAD z Piacenzy XIII/XIV Miejska Górka, Wrocław I, franciszkanie
LEONARD z Porto Maurizio XVII/XVIII Kraków reformaci, Kęty, Chocz, Miejska Górka, Poznań bernardyni
LUDWIK bp Tuluzy XIII Leżajsk, Łomża, Poznań franciszkanie, Poznań bernardyni, Węgrów, Ratowo
PACYFIK z Nowary XV Kraków reformaci, Chocz, Osieczna, Korycin, Szczawin Kościelny, Zaręby Kościelne, Węgrów, Zamarte
PACYFIK z San Severino XVII/XVIII Kęty, Sędziszów Młp
PASCHALIS Baylon XVI Osieczna, Włocławek, Leżajsk, Chocz, Kalisz II, Kalwaria Zebrzydowska, Konin
PROSPER V Pińczów, Kraśnik
PULCHERIA V Pińczów
SALWATOR z Horthy XVI Leżajsk, Pilica
SEBASTIAN z Apparizio XVI Kęty
     

powrót do strony głównej


9.   KAPUCYNI   OFM  Cap.  - ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW. Kapucyni w Polsce od XVII w.
 
Wśród obserwantów w XVI wieku narastała chęć głębszych reform. Zwolennikiem tego był Mateusz z Bascio. W 1528 roku papież Klemens VII udzielił zezwolenia na zachowanie reguł o większej surowości i na noszenie habitu z ostro zakończonym kapturem (stąd nazwa kapucyni). Wystąpił spór z prowincjałem obserwantów, ostatecznie w 1543 roku Kapituła wybrała generała zakonu kapucynów o. Franciszka z Jesi.
Potwierdzeniem słuszności powstania zakonu kapucynów było to, że zaraz na początku istnienia zakonu wstępują do niego prości ludzie, których życie i postawa sprawia, że stają się świętymi; tj. Feliks z Cantalice (1525-1587); Serafin z Montegranaro (1540-1604); Józef z Leonissy (1556-1612); Fidelis z Sigmaringen (1577-1623).
Jest to okres szerzenia się reformacji i pojawiania się świętych z zakonu kapucynów – jest ważnym elementem katolicyzmu.  
 
9. KAPUCYNI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
FRANCISZEK Z ASYŻU XII/XIII Kraków reformaci, bernardyni, bernardynki, klaryski, paulini; Leżajsk; Poznań franciszkanie; Przemyśl reformaci; Święta Lipka
MATEUSZ Z BASCIO XVI Sędziszów Młp
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
HONORAT z Białej (Wacław Koźmiński) XIX/XX Nowe Miasto n/ Pilicą
ANICET ADALBERT KOPLIŃSKI XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
FLORIAN STĘPNIAK XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
FIDELIS CHOJNACKI XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
HENRYK KRZYSZTOFIK XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
SYMFORIAN FELIKS DUCKI XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
ZYGMUNT NESTOROWICZ XX Sł. B.
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ANIOŁ z Acrio (Akry) XVIII Łomża, Sędziszów Młp
ANZELM XI Sędziszów Młp
BENEDYKT z Urbino XVI/XVII Łomża, Miejska Górka
BERNARD z Asyżu XIII Sędziszów Młp, Żdżary
BERNARD z Balbao   Sędziszów Młp kapucyni
BERNARD z Corleone XVII Łomża kapucyni
BONAWENTURA z Bagnoregio XIII Kraków bernardyni, Kraków bernardynki, Kraków klaryski, Kraków reformaci; Kalisz I franciszkanie, Kalisz II poreformacki, Leżajsk, Poznań franciszkanie, Warszawa dominikanie, Osieczna, Łomża
DYDAK z Kadyksu XVIII Sędziszów Młp
IDZI z Asyżu XIII Przemyśl franciszkanie;
EGIDIUS ENNEUS   Sędziszów Młp
FELIKS z Cantalice XVI Sędziszów Młp, Kraków kapucyni
FELIKS z Nikozji XVIII Łomża
FIDELIS z Sigmaringen XVI/XVII Sędziszów Młp, Łomża, Żdżary
FRANCISZEK Z Palemone XVI Sędziszów Młp.
FRANCISZEK z Paoli XV Sędziszów Młp, Kraków franciszkanie
HERUBIN   Sędziszów Młp
JAN CHRZCICIEL z Nursa XVI Sędziszów Młp
JÓZEF z Leonissy XVII Łomża, Sędziszów Młp kapucyni
JUSTINUS  z Panigaleo ()   Sędziszów Młp
KONRAD z Parzham XIX Sędziszów Młp
LUDWIK bp Tuluzy XIII Leżajsk, Łomża, Poznań franciszkanie, Poznań bernardyni, Węgrów, Ratowo
PACYFIK z San Severino XVII/XVIII Kęty, Sędziszów Młp
SALOMEA XIII Warszawa franciszkanie, Kraków franciszkanie, Kraków bernardynki, Kraków klaryski, Nowe Miasto n/ Pilicą
SERAFIN z Montegranaro XVI Lubartów; Sędziszów Młp
TUDERTINUS VI Sędziszów Młp
WAWRZYNIEC z Brindisi XVII Warszawa franciszkanie Krosno, Łomża, Sędziszów Młp
WERONIKA Giuliani XVII/XVIII Łomża, Warta I pobernardyński
     
 

powrót do strony głównej

10.    KLARYSKI   OSC  - ZAKON ŚWIĘTEJ KLARY. Klaryski w Polsce od XIII wieku.
 
Nazwę przyjęły od patronki św. Klary (1194-1253), która była razem ze św. Franciszkiem założycielką zakonu. Ze względu na ścisłe więzy klarysek z franciszkanami (patrz św. Franciszek), nazywany jest II Zakonem św. Franciszka.
Ich głównym zadaniem jest życie w ubóstwie, modlitwa kontemplacyjna w odosobnieniu klauzurowym.
Klaryski są w Polsce od 1245 roku.  
 
10. KLARYSKI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
FRANCISZEK Z ASYŻU XII/XIII Kraków reformaci, bernardyni, bernardynki, klaryski, paulini; Leżajsk; Poznań franciszkanie; Przemyśl reformaci; Święta Lipka
KLARA XIII Kraków, kł św. Andrzeja klaryski, Kraków bernardynki, Wrocław II
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
JOLANTA (JOLENTA) XIII Kalisz I franciszkanie
KINGA XIII Stary Sącz klaryski, Kraków bernardynki, Kraków klaryski
SALOMEA XIII Warszawa franciszkanie, Kraków franciszkanie, Kraków bernardynki, Kraków klaryski, Nowe Miasto n/ Pilicą
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
BERNARD z Clairvaux XII Kraków kł klarysek
BONAWENTURA z Bagnoregio XIII Kraków klaryski
DYDAK z Alkali XV Stary Sącz, Kęty, Kraków klaryski, Kraków reformaci, Leżajsk, Łódź Łagiewniki
PIOTR z Alkantary XVI Kraków bernardyni, klaryski, reformaci; Osieczna, Poznań bernardyni, Przemyśl reformaci
     
 

powrót do strony głównej


11.     JEZUICI   SJ  - TOWARZYSTWO JEZUSOWE. Jezuici w Polsce od XVI wieku
 
Towarzystwo Jezusowe założył Ignacy Loyola (1491-1556), Hiszpan z rycerskiego rodu z kraju Basków. Uczestniczył w walkach hiszpańsko – francuskich i zraniony poważnie, w czasie rekonwalescencji odkrył swą drogę do Boga. W benedyktyńskim klasztorze w Montserrat, w czasie modlitwy, skupienia, przeżyć mistycznych, doszedł do przemyśleń, które odzwierciedliły się później w opracowanych przez niego „Ćwiczeniach duchowych”.
W Paryżu kontynuował studia humanistyczne i tu zdobył pierwszych uczniów, którzy złożyli śluby ubóstwa, czystości, udania się do Ziemi Świętej, pracy wśród niewiernych i bezwzględnemu podporządkowaniu się decyzjom papieskim. W ten sposób stworzył zawiązek przyszłego Towarzystwa Jezusowego.
Ignacy ukończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Zredagowaną formułę zakonna w 1540 roku zatwierdzi papież Paweł III jako Towarzystwo Jezusowe, a Ignacy został jego przełożonym.
W Polsce Jezuici są od 1564 roku.
 
11. JEZUICI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
IGNACY LOYOLA XV/XVI Kłodzko; Kraków kł śś. Piotra i Pawła; Święta Lipka
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
STANISŁAW Kostka XVI Rostkowo, Kłodzko
ANDRZEJ Bobola XVI/XVII Warszawa, jezuici
MELCHIOR Grodziecki XVI/XVII Kłodzko, Cieszyn II podominikański
PIOTR Skarga XVI/XVII Kraków kł. Piotra i Pawła; Sł. B.
WOJCIECH Męciński XVII Sł. B., Chojnice
JAN Beyzym XIX/XX Kraków bazylika NSPJ jezuitów
WŁODZIMIERZ Ledóchowski XIX/XX Sł. B.
WOJCIECH MARIA Baudiss XIX/XX Sł. B.
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ACHACY (Akacjusz) IV Kłodzko
ALFONS Rodriguez XVI/XVII Kraków jezuici bazylika NSPJ i kł św. Barbary
ANTONI Baldinucci XVII/XVIII Poznań fara pojezuicki
ATHENOGENES III Kobyłka
BARBARA Langa XVI/XVII Kraków jezuici, kł św. Barbary, kł śś. Piotra i Pawła,
Chełmno I, misjonarze
     
BERNARD z Clairvaux XII Święta Lipka
CYRIAK (Cyriakus, Quiriacus) IV Kraków kł św. Marka, Kłodzko
CYRYL Aleksandryjski IV/V Bydgoszcz, Kraków kł św. Tomasza, Kraków kł śś. Piotra i Pawła jezuici, Obory, Poznań fara pojezuicki
CYRYL Jerozolimski IV Bydgoszcz, Chwalęcin;  Kraków jezuici kł św. Barbary i kł Piotra i Pawła pojezuicki
DIONIZY biskup III Chwalęcin, Kłodzko
DOMINIK XII/XIII Święta Lipka
ERAZM IV Kłodzko
EUSTACHY III Frombork, Kłodzko
FILOMENA III Kalisz I franciszkanie, Kobyłka
FRANCISZEK Borgia (Borgiasz) XVI Kraków jezuici kł św. Barbary
FRANCISZEK de Geronimo (Hieronymo) XVII/XVIII Brzeg, Chojnice
FRANCISZEK z Asyżu XII/XIII Święta Lipka
GUNSALWUS  Z LAGOS XIV Poznań fara, pojezuicki
HELENA IV Święta Lipka
IGNACY Azevedo XVI Poznań fara, pojezuicki
JAKUB Kisai XVII Poznań fara pojezuicki
JAN de Britto XVII Poznań fara, pojezuicki
JAN Duns Scott XIII/XIV Poznań kł farny jezuici
JAN Franciszek Regis XVII Kraków jezuici kł św. Barbary
JAN z Gioto (Goto) XVI Chojnice, Kraków jezuici; Poznań fara
KLAUDIUSZ la Colombiere XVII Kraków jezuici, bazylika
MAKARY (MACARIUS), bp Jerozolimy III/IV Chwalęcin, Frombork, Święta Lipka
MARC Karosza (MAREK Kriz) XVI/XVII Kłodzko
MATYLDA X Żmigród, Święta Lipka
MAURYCY III Święta Lipka, Frombork
MĘCZENNICY JAPOŃSCY XVII Miejska Górka, Kraków kł św. Barbary jezuici, Poznań fara, Chojnice
PANTALEON IV Kłodzko
PAULA V Święta Lipka
PAWEŁ Miki XVI Chojnice
RUDOLF Aquaviva XVI/XVII Chojnice
STEFAN Pongracz XVI/XVII Kłodzko
TEODOR ŻOŁNIERZ (T. Z EUCHAITY  III/IV Frombork; Święta Lipka
WIT III/IV Kłodzko
     
 

powrót do strony głównej

12.           KANONICY REGULARNI   CRL  - ZAKON KANONIKÓW REGULARNYCH ŚW. AUGUSTYNA KONGREGACJI LATERAŃSKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA. Za ojca duchowego i prawodawcę zakonnicy przyjęli św. Augustyna, w Polsce od XI/XII w.
 
Nazwa wywodzi się od wspólnot biskupich, biorących początek od św. Augustyna, który siedzibę biskupią zamienił w klasztor.
Początek powstania kanoników regularnych sięga IV w., gdy z inicjatywy różnych biskupów powstawały wspólnoty, których ideały opierały się na wzorcach przekazanych przez apostołów w Kościele Jerozolimskim. Chodziło o połączenie ideału życia monastycznego z posługą kapłańską.
Euzebiusz biskup Vercelli utworzył taką wspólnotę, ale dominującą rolę odegrała wspólnota zorganizowana w Hipponie przez św. Augustyna. Zadaniem jej było formowanie przyszłych księży. Były to tzw. wspólnoty kleryckie pod nazwą „kanonicy”.
W XI w., przyjmując wytyczne synodu Laterańskiego (1059 r.), uformował się zakon kanoników regularnych laterańskich oparty na regule św. Augustyna. Wymienić tu należy Ubalda z Gubbio (1080-1160), który miał udział w zreformowaniu kanoników regularnych. Od XI do XIII wieku zakon przeżywał okres rozkwitu i w tym czasie wydał wielu świętych.
W Europie w wiekach XVII i XVIII wiele klasztorów kanoników regularnych przestało istnieć, praktycznie ocalała tylko kongregacja laterańska we Włoszech i w Polsce (przy kościele Bożego Ciała w Krakowie).
Do Polski kanonicy regularni przybyli na przełomie XI i XII w.
 
12. KANONICY REGULARNI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
AUGUSTYN BP HIPPONY IV Kraków augustianie, paulini, kł Bożego Ciała, kł św. Marka, kł śś. Piotra i Pawła, kł św. Barbary
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
STANISŁAW Kazimierczyk V Kraków kł Bożego Ciała, Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ADRIAN VII/VIII Wąchock, Kraśnik
AKWILIN X/XI Czerwińsk, Kraków, kł Bożego Ciała
ALBIN bp z Angers V/VI Kraków, kł Bożego Ciała, Czerwińsk
AMABIL V Kraków, kł Bożego Ciała
ANAKLET (Cletus, Klet) I Kraków, kł Bożego Ciała, św. Marka
ANIAN I Kraków, kł Bożego Ciała
ANTONI Pustelnik (opat) III/IV Kraków paulini, Włodawa, Czerwińsk, Miejska Górka
BERNARD z Aosty XI Kraków, kł Bożego Ciała
CELASTIUSZ VIII Kraśnik
CERBONIUSZ VI Kraków, kł Bożego Ciała
ELEUTER (Eleuteriusz) II Kraków, kł Bożego Ciała
EWARYST I/II Kraków, kł Bożego Ciała
FELIKS III V Kraków, kł Bożego Ciała
FLORYD VI Czerwińsk
FRYGDIAN VI Kraków, kł Bożego Ciała
GELAZY I V Kraków, kł Bożego Ciała
GWARYN XII Kraków, kł Bożego Ciała
HERKULAN VI Czerwińsk, Kraków, kł Bożego Ciała
JAN Ruysbroeck XIV Kraków, kł Bożego Ciała
JAN z Bridlington XIV Czerwińsk, Kraków, kł Bożego Ciała
KLEMENS Aleksandryjski II/III Kraśnik
KLEMENS I I Kraków, kł Bożego Ciała
LAURENCJUSZ III Kraków, kł Bożego Ciała
LEON I Wielki V Poznań pokarmelicki, Kraków paulini, Kraków kł Bożego Ciała, Chwalęcin,
LUCJUSZ I III Kraków, kł Bożego Ciała
MALACHIASZ XII Czerwińsk
MAŁGORZATA Alacoque XVII Kraków kł Bożego Ciała
MANSWET IV Kraśnik
MARCELI  I IV Kraków, kł Bożego Ciała
MARCELIN IV III/IV Czerwińsk, Kraśnik
MĘCZENNICY KANONICY REGULARNI XVI Kraków kł Bożego Ciała
ODULF z Utrechtu IX Czerwińsk
PAPIAN XVI Kraśnik
PATRYK IV/V Kraśnik, Kraków, kł Bożego Ciała
PIOTR Fourier XVI/XVII Kraków, kł Bożego Ciała
PONCJAN III Kraków, kł Bożego Ciała
PROSPER V Kraśnik, Pińczów
ROMAN Jurajski V Kraśnik
SATURNIN III Kraków, kł Bożego Ciała
SERGIUSZ I VII Kraków kł Bożego Ciała
SYKSTUS I II Kraków, kł Bożego Ciała
TEODORYK X Kraśnik
TEOTONIUSZ XI Czerwińsk, Kraków, kł Bożego Ciała
TRUDO VII Kraśnik
UBALD z Gubbio XII Kraków, kł Bożego Ciała
URBAN I III Kraków, kł Bożego Ciała
WILHELM z Eskill (?) XII  Czerwińsk
     
 

powrót do strony głównej

KARMELICI   OCarm   ZAKON BRACI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL. (13, 14)
 
Nazwa pochodzi od góry Karmel, gdzie od IV w. osiedlali się pustelnicy, z czasem zjednoczeni dali początek zakonu karmelitów.
Ich patronem i wzorem życia był prorok Eliasz (IV w. p. Ch.). Jeden z najważniejszych proroków Starego Testamentu, uznawany jest za prekursora Chrystusa (Chrystus nazywa Jana Chrzciciela „Eliaszem” – Mt 11, 14;).
Z opisów w Starym Testamencie Eliasz ukazuje się jako mąż posłuszny Bogu, walczący z pogańskimi bożkami o czystość wiary w prawdziwego Boga Izraela. Dokonując na górze Karmel wielkiego cudu wykazuje potęgę prawdziwego Boga i nicość bożków (1Kr. 20, 20-39). Przebywającemu na pustyni Eliaszowi Bóg ukazał się, nie w grzmotach i błyskawicach jak Mojżeszowi, a w łagodnym powiewie, co można odczytać jako wskazanie na łagodność i miłość Chrystusa i Jego Matki.  Odchodząc z ziemi na ognistym wozie symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa (2Kr 2,1-11).
Pustelnicy z góry Karmel, po zdobyciu Jerozolimy przez Saracenów, zostali wypędzeni do Europy, gdzie w XII w. utworzyli zakon karmelitów przyjmując za ojca duchowego proroka Eliasza. Zatwierdzony został przez papieża Innocentego IV w 1242 roku.
W historii zakonu, w pierwszych latach ich powstania zapisali się:
-         Bertold z Kalabrii, kolejno drugi generał zakonu;
-         Brohard, następca Bertolda;

-         Albert Avogadro (+ 1214), patriarcha Jerozolimy. Na prośbę Bertolda napisał regułę obowiązującą dotąd w zakonie karmelitańskim. Jej główne postulaty to kontemplacja, braterstwo, służba wśród ludzi.
W Polsce Karmelici są od 1397 roku.

powrót do strony głównej

13.    KARMELICI TRZEWICZKOWI   Karmelici w Polsce od XIV wieku.
 
13. KARMELICI TRZEWICZKOWI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
BERTOLD z Kalabrii XII  Obory, Kraków kł św. Tomasza
BROCHARD (BROKARD) XII/XIII Kraków karmelitanki, Obory
ALBERT AVOGADRO, PATRIARCHA XII Kłodawa; Kraków kł św. Tomasza, Obory; Trutowo
   
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
STANISŁAW z Poznania XV Bydgoszcz karmelici
HILARY PAWEŁ JANUSZEWSKI XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ALBERT Siculus (z Trapani) XIV Bydgoszcz,  Poznań pokarmelicki
ANASTAZY MĘCZENNIK VII Obory,
ANDRZEJ Corsini XIV Bydgoszcz, Obory, Trutowo, Poznań pokarmelicki
ANGELUS AUGUSTYN Mazzinghi XIV Markowice, Kłodawa, Trutowo
ANGELUS, ANIOŁ Karmelita XII/XIII Bydgoszcz, Obory, Trutowo, Poznań pokarmelicki, Przemyśl karmelici
ANIELA XII/XIII Poznań pokarmelicki
ANTONI męczennik   Bydgoszcz
AVERTINUS Gallus (AWERTYN) XIV Obory, Bydgoszcz
CYRYL Aleksandryjski IV/V Bydgoszcz, Kraków kł św. Tomasza, Kraków kł śś. Piotra i Pawła jezuici, Obory, Poznań fara
DIONIZY papież III Bydgoszcz; Kraków kł św. Tomasza; Obory; Trutowo
ELPIDUS   Bydgoszcz
EUFRAZJA z Tebaidy IV/V Poznań kł pokarmelicki
EUFROZYNA z Aleksandrii V Poznań kł pokarmelicki
EUGENIA z Aleksandrii II Poznań pokarmelicki
FRANCISZEK ze Sjeny XIV Bydgoszcz
FRANK (FRANCUS) XIII Obory, Poznań pokarmelicki, Przemyśl karmelici
GERARD, apostoł Węgier, męczennik X/XI Bydgoszcz, Obory, Sandomierz I benedyktynki
GERARD, PATRON ANTIOCHII   Bydgoszcz
JAN Jerozolimski IV Bydgoszcz
JAN patriarcha VI Bydgoszcz
JOANNA Scapelli   Poznań, pokarmelicki
LEON I Wielki V Poznań pokarmelicki, Kraków paulini, Kraków kł Bożego Ciała, Chwalęcin,
MARIA Magdalena de Pazzi XVII Trutowo, Poznań pokarmelicki, Przemyśl karmelici i karmelitanki
PIOTR Tomasz XIV Obory, Bydgoszcz; Poznań pokarmelicki
PIOTR z Ambienne   Obory
SARA  V/VI Poznań pokarmelicki
SERAFIN (SERAFION) III Bydgoszcz
SPIRYDION z Cypru IV Bydgoszcz, Obory
SYLWESTER I III/IV Obory
SZYMON Stock XIII Czerna, Poznań pokarmelicki, Trutowo
TELESFOR II Kraków kł św. Tomasza, Obory, Bydgoszcz, Głębowice, Trutowo, Poznań kł pokarmelicki
TERESA z Avilli (od Jezusa, Wielka) XVI Poznań karmelici, Poznań pokarmelitański
TYTUS Brandsma XX Kraków karmelici
     
 

powrót do strony głównej


14.    KARMELICI BOSI  - OCD BRACIA BOSI ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL. Karmelici Bosi w Polsce od pocz. XVII wieku
KARMELITANKI BOSE  - OCI MNISZKI BOSE ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
 
 
Nazwa wskazuje na to, iż przyjmując za swoją historię karmelitów reformują regułę w duchu ubóstwa i pogłębienia życia kontemplacyjnego. Inicjatorką była karmelitanka Teresa z Avili (1515-1582), której nie odpowiadała obecna w zakonie złagodzona dyscyplina. Taka złagodzona dyscyplina w męskim zakonie karmelitów nie podobała się również Janowi od Krzyża (1542-1591). Oboje współpracując energicznie walczą o zaostrzenie i reformę Karmelu. Równocześnie zarówno Teresa jak i Jan mają przeżycia mistyczne i piszą dzieła, które stają się klasykami chrześcijańskiej literatury mistycznej.
Po przezwyciężeniu wielu trudności wreszcie papież Grzegorz XIII wydaje breve w 1588 roku oddzielające karmelitów bosych od trzewiczkowych.
W Polsce karmelici bosi są od 1605 roku.
 
14. KARMELICI BOSI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
JAN OD KRZYŻA XVI Czerna; Frombork; Kraków paulini; Poznań karmelici; Przemyśl karmelici, karmelitanki
TERESA z Avilli (od Jezusa, Wielka) XVI Poznań karmelici, Poznań pokarmelitański
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
RAFAŁ KALINOWSKI XIX/XX Czerna, Poznań karmelici
TERESA MARIA MARCHOCKA XVII Kraków dominikanie, Poznań kł św. Józefa
ALFONS MARIA MAZUREK XX Patrz rozdział 2 – 108 MzaW
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ALEKSANDER Macchiavelli XIV Czerna
ANGELUS, ANIOŁ Karmelita XII/XIII Bydgoszcz, Obory, Trutowo, Poznań pokarmelicki, Przemyśl karmelici
BROCHARD (BROKARD) XII/XIII Kraków karmelitanki, Obory
FRANCISZKA z Amboise XV Kraków karmelitanki
FRANK (FRANCUS) XIII Obory, Poznań pokarmelicki, Przemyśl karmelici
MARIA Acaria  XVI/XVII Poznań karmelici
MARIA MAGDALENA de Pazzi XVII Przemyśl karmelici i karmelitanki
PIOTR Celestyn XIV Czerna karmelici, Lubiń
RÓŻA z Viterbo XIII Poznań karmelitanie, Kraków bernardynki
SZYMON Stock XII/XIII Czerna, Poznań pokarmelicki, Trutowo
TERESA MAŁGORZATA od Najśw. Serca Jezusowego XVIII Kraków, karmelitanki
TYTUS Brandsma XX Kraków karmelici
     
 

powrót do strony głównej

15.    MARKOWIE  - KANONICY REGULARNI OD POKUTY (FRATRES DE POENITENTIA). W Polsce zwani „markami”, od XIII do XIX w.
 
Nazwę przyjęli od kościoła św. Marka w Krakowie dokąd przybyli z Czech w XIII wieku.
Początki powstania zakonu są raczej legendarne. Papież Anaklet w 81 roku ustanowił męską kongregację przeznaczoną do prowadzenia szpitala w Rzymie. Szpitalnicy ci zostali nazwani krzyżowcami ze względu na noszony przez nich na płaszczach czerwony krzyż, a także wykazywali wielką pobożność do Krzyża Świętego. Wielu z nich zostało męczennikami w czasie prześladowań. W IV wieku wspólnota została odnowiona przez św. Cyriaka, a senator Demetriusz przeznaczył dla nich szpital przy kościele Najświętszej Maryi Panny, sam stając się członkiem zakonu i ponosząc śmierć męczeńską w czasie prześladowań Juliana Apostaty.
Prawdopodobnie zatwierdzenie zakonu nastąpiło w tym samym roku (1256), co połączenie wspólnot eremickich w zakon augustianów. Otrzymali oni nazwę Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty, Błogosławionych Męczenników reguły św. Augustyna.
Z czasem charyzmat męczeństwa i posługi w szpitalach przekształcił się w charyzmat pracy duszpasterskiej, kaznodziejstwa i posługi w konfesjonale.
Do Polski zakon został sprowadzony z Czech, gdzie nazywali się oni cyriakami – od założyciela św. Cyriaka.
W XIX wieku, w czasie zaborów, nastąpiła kasacja zakonu. W kościele św. Marka pozostało wiele obrazów przedstawiających wybitnych członków zakonu.
 
15. MARKOWIE WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
CYRIAK (QUIRIACUS) IV Kłodzko; Kraków kł św. Marka
AUGUSTYN BP HIPPONY IV Kraków augustianie, paulini, kł Bożego Ciała, kł św. Marka, kł śś. Piotra i Pawła, kł św. Barbary
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
MICHAŁ Giedroyć XV Kraków kł św. Marka, Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków
ŚWIĘTOSŁAW ZWANY MILCZĄCYM XV Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków; Kraków bazylika Mariacka
JAKUB Sojecki z Przyrowa XVI/XVII Kraków, kł św. Marka
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
CAESARIUS VI Kraków kł św. Marka
CHILARIUS IV Kraków kł św. Marka
CLETUS (patrz ANAKLET) I Kraków, kł św. Marka, kł Bożego Ciała
CONCESSUS III Kraków kł św. Marka
DEMETRIUSZ III Kraków kł św. Marka
LIBERIUSZ (LIBERIUS) IV Kraków kł św. Marka, bazylika Mariacka
LUDMIŁA IX/X Kraków kł św. Marka
MICHAEL XV Kraków kł św. Marka
MORICUS XIII Kraków kł św. Marka
RAJNOLD (RAJNHOLD) X Kraków kł św. Marka
SALENCUS   Kraków kł św. Marka
SOLICITUS XII Kraków kł św. Marka
VENTURA XII Kraków kł św. Marka

powrót do strony głównej

16.    MISJONARZE  - CM  - ZGROMADZENIE KSIĘŻY MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO á PAULO. Misjonarze w Polsce od poł. w. XVII
 
Założycielem zgromadzenia był Francuz Wincenty de Paul (1581-1660) Urodził się w Pouy (obecnie Saint-Vincent-de-Paul) we Francji. W 1600 r. otrzymał święcenia kapłańskie i był zatrudniony jako wychowawca synów dowódcy galer królewskich, spowiednik jego żony. Nie odpowiadało mu życie dworskie. Wielkie wrażenie wywarł na nim okrutny los galerników. Postanowił służyć chorym i ubogim, nieszczęśliwym. Był znakomitym kaznodzieją i spowiednikiem. Wygłaszał też nauki misyjne, szczególnie dla zubożałej ludności wiejskiej. Widząc, iż sam nie zaradzi wszystkim problemom, założył świeckie Bractwo Miłosierdzia i Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, których członkowie wspomagali go w pracy. W 1625 r. powołał Zgromadzenie Misji (tzw. lazarystów od siedziby ich w paryskim opactwie św. Łazarza) oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (szarytek). W zorganizowaniu tej żeńskiej rodziny zakonnej wielką rolę spełniła Ludwika de Marillac.
Ostatecznie oba zgromadzenia zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1633 roku.
Misjonarze św. Wincentego do Polski przybyli w 1651 roku.
 
16. MISJONARZE WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
WINCENTY DE PAUL XVI/XVII Kraków misjonarze I, misjonarze II
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ALEKSANDER Newski XIII Kraków Kleparz misjonarze
BARBARA Langa XVI/XVII Kraków jezuici, kł św. Barbary, kł śś. Piotra i Pawła, Chełmno I, misjonarze
BRUNON X/XI Chełmno I, misjonarze
FRANCISZEK Regis Clet XIX Kraków Stradom misjonarze,
HOMOBONUS XII Chełmno I, Kraków bazylika Mariacka
JAN GABRYEL Perboyre XIX Kraków Kleparz II i Stradom I misjonarze
JAN HENRYK Gruyer XVIII Kraków Stradom I misjonarze
JÓZEF Hymnograf IX Kraków Kleparz II misjonarze
JUSTYN de Jacobis XIX Kraków Stradom I misjonarze,
LUDWIK JÓZEF Francois XVIII Kraków Stradom I misjonarze
LUDWIKA de Marillac XVI/XVII Kraków Kleparz II misjonarze
PIOTR IRENEUSZ Rogue XVIII Kraków Stradom I misjonarze
WŁODZIMIERZ X/XI Kraków Kleparz II misjonarze
 

powrót do strony głównej

17.    NORBERTANKI   Opraem - SIOSTRY KANONICZKI REGULARNE ZAKONU PREMONSTRATENSÓW, BIAŁE KANONICZKI ŚW. NORBERTA. Norbertanki w Polsce od poł. w. XII
 
Nazwa pochodzi od założyciela św. Norberta.
Św. Norbert (1082-1134) wywodził się z możnego rodu von Geenep z Nadrenii (Niemcy) i był przeznaczony przez ojca do wysokich godności kościelnych. Początkowo uczestniczył chętnie w dworskim życiu, jednak kiedy cudem uniknął śmierci, wstąpił do opactwa benedyktyńskiego w Siegburg, by modlić się i pokutować. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został wędrownym kaznodzieją. Działał w północnej Francji, głosił konieczność reform obyczajów kleru i wiernych, nawoływał do pokuty i życia według Ewangelii. Jego nauki ściągały rzesze słuchaczy, ale próba zreformowania, w duchu surowszych zasad, kolegiaty w Laon nie powiodła się. Nie bez przyczyny był jego szorstki, bezkompromisowy charakter. Osiada wraz ze swoimi uczniami w Premontre (Francja) i tutaj w 1120 roku zakłada zakon Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy (inaczej premonstratensów lub norbertanów).
Przyjął on obostrzoną regułę św. Augustyna i miał charakter pokutniczy o surowej ascezie.
Równocześnie powstaje jego żeńska gałąź zwana norbertankami. W 1126 roku zakon został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III.
Charakterystyczną cechą duchowości św. Norberta było przekazanie swym uczniom szczególnego nabożeństwa do Pana Jezusa Eucharystycznego i miłości do Jego Matki, dla której ułożył specjalne godzinki.
Do Polski zakon został sprowadzony z Czech w 1162 roku.
 
 
17. NORBERTANKI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
NORBERT von Gennep XI/XII Brynica; Czarnowąsy; Kraków norbertanki
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
BRONISŁAWA XIII Kraków, kł norbertanek
WACŁAWA XIII Czarnowąsy
WERONIKA ze Strzelna XV Strzelno I
EMILIA PODOSKA XIX Sł. B.
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ADRIAN Janssen XVI Kraków norbertanki, Strzelno I, norbertanki, Pełcznica
AURELIA   Kraków norbertanki
EWERMOD XII Kraków norbertanki
FRYDERYK z Halum XII Kraków norbertanki
GEBHARD XI Brynica
GERTRUDA z Altenbergu XIII Kraków norbertanki
GILBERT z Neuffontaines XII Czarnowąsy, Kraków norbertanki
GOTFRYD z Cappenbergu XII Pełcznica
HERMAN JÓZEF XIII Kraków norbertanki, Nowy Sącz, Pełcznica,
HERMAN Morawita (Morawianin) XIII Czarnowąsy, Strzelno II
HILDEGUNDA XII Kraków norbertanki
HROZNATA z Teplej XIII Kraków norbertanki
ISFRYD z Ratzeburga XIII Kraków norbertanki
JAKUB Lecops XVI Strzelno I, Kraków norbertanki
KRYSTYNA od Chrystusa XVII Kraków norbertanki, Czarnowąsy
LUDOLF (LUDOLFUS) z Ratzeburga XIII Kraków norbertanki, Czarnowąsy, Strzelno I
MARCINA   Kraków norbertanki
PETRONELA XVI Kraków norbertanki
PONCJA XVI Kraków norbertanki
RESTYTUT III Strzelno I norbertanki
RIQUERA XII Kraków norbertanki, Czarnowąsy
     
 

powrót do strony głównej

18.    PAULINI  - OSPPE  - ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA
 
Nazwa pochodzi od imienia św. Pawła Pustelnika z Teb (228-341) patrona zakonu.
Zakon powstał na ziemi węgierskiej i utworzył się z zamieszkujących lasy i groty pustelników, których w 1215 roku zgromadził Bartłomiej, biskup Pecs – fundując dla nich kościół i klasztor pod wezwaniem św. Jakuba na górze Patacs.  Za założyciela zakonu uważa się bł. Euzebiusza, był kanonikiem kapituły katedralnej w Ostrzyhomiu (Węgry). W 1216 wraz z kilkoma towarzyszami udał się na pustelnię. Na górze Pilis wybudował pustelnię i kościół Św. Krzyża gromadząc wokół siebie rozproszonych po lasach i grotach pustelników. Nawiązał kontakt z podobną grupą na górze Patacs (wspomnianą wyżej), po połączeniu został przełożonym wszystkich zakonników. Pustelnicy żyli według wzoru Pawła Pustelnika, kultywując szczególnie nabożeństwo do Matki Bożej. Euzebiusz z Ostrzyhomia zmarł w 1270 roku. Zatwierdzenie reguły paulinów nastąpiło prawie 40 lat po śmierci Euzebiusza, dokonał tego papież Klemens V w roku 1308. Nadał on zakonowi regułę św. Augustyna i oficjalnie zatwierdził Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.
Rok później zostają zatwierdzone pierwsze konstytucje zakonne. Zakon rozprzestrzenił się na Węgrzech i Półwyspie Bałkańskim, w Polsce, Austrii i Niemczech, znany był także we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Portugalii, skąd dotarł do Ameryki Południowej wraz z pierwszymi pionierami chrześcijaństwa.
Do Polski z Węgier sprowadził paulinów książę Władysław Opolczyk. Paulini przybyli w 1382 r. do Częstochowy, otrzymując wzgórze jasnogórskie wraz z niewielkim kościołem pod wezwaniem Matki Bożej. W nim wkrótce umieścili, od wieków otaczany wielką czcią, Cudowny Wizerunek Matki Najświętszej. W toku historii Jasna Góra stała się duchowa stolicą Polaków, symbolem wierności i religijności narodu.
 
18. PAULINI WIEK MIEJSCE KULTU
     
ZAŁOŻYCIEL    
     
PAWEŁ Z TEB (PUSTELNIK, EREMITA) III Alwernia; Częstochowa paulini, Kraków paulini; Warszawa paulini
EUZEBIUSZ z Ostrzyhomia XIII Kraków paulini
     
POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZAKONU    
     
STANISŁAW z Oporowa XVI Kraków paulini
     
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI    
     
ANTONI Pustelnik (Opat) III/IV Kraków paulini, Włodawa, Czerwińsk, Miejska Górka
FELICJAN III Włodawa
HERMENGILDUS VI Włodawa
JAN Kapistran XIV/XV Kraków paulini
JAN od Krzyża XVI Kraków paulini, Kęty, Frombork, Poznań karmelici
LEON I Wielki V Kraków paulini
     

powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~