~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


C

CECYLIA

 

Pieśń do św. Cecylii                                                                      [1, 4]

1.      W chwale Bożej, na niebiosach,
Płyną hymny dziękczynienia;
Dusze Świętych w zgodnych głosach
Wraz z Cecylią nucą pienia.

2.    Serce, Bogu poślubione,
Anioł z niebios strzegł w czystości;
Przez Cecylię nawrócone,
Weszły dusze w próg wieczności.

3.     Dusze, zmyte krwią dla wiary,
Białych lilij tworzą wieńce;
Niosą Bogu z serc ofiary
Grona dziewic i młodzieńce.

4.    W szczęściu nieba, u stóp Boga,
Śpiewa zastęp dusz przeczystych;
Za Cecylią pewna droga
Do przybytków wiekuistych.

5.     Niby echo spoza świata,
Brzmi organów mocny ton,
Świętym hymnem w niebo wzlata,
Wzbija się przed Boży tron;

6.    Pieśń przedziwna nas zachwyca,
Skąd melodia płynie ta?
To Cecylia Męczennica
Hymn pochwalny Panu gra.

7.     Niech podąża za Barankiem
Orszak czystych, jasnych dusz,
Białych lilii zdobny wiankiem,
Barwny blaskiem rajskich róż.

8.    Niech nam dusze czystość zbroi,
Zdobi cnoty cudny kwiat,
Bo niewinność dusze stroi
W najpiękniejszą z wszystkich szat.

9.    Kto chce Bogu śpiewać godnie,
Kto Jezusa pragnie czcić,
Niech zapali cnót pochodnię,
Na wzór świętych zacznie żyć.

10.           Patronko proś za nami,
Trzeba w święty kroczyć bój,
Grzech niech nigdy nas nie splami,
Niech nas wiedzie sztandar Twój.

powrót do strony głównej

CYRYL I METODY

 

Z godziny czytań                                                                            [43].

 

1.      Bracia wybrani przez Boga,
Miłością Jego złączeni,
Poszli w odległe krainy,
By głosić wiarę Chrystusa.

2.    Pan ich obdarzył mądrością,
Zapałem, wiedzą i męstwem,
Aby pogańskim narodom
Wskazali drogę do Niego.

3.     Błogosławieństwem się stali
Dla Słowian wielkiej rodziny,
Której przynieśli Nowinę
I dali język modlitwy.

4.    Dzisiaj niech swoją opieką
Otoczą ludzi w udręce.
Aby cierpienie wydało
Stokrotny owoc dla nieba.

5.     Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki,
Sława zaś Bożym posłańcom
Za dar zbawiennej nauki. Amen.

powrót do strony głównej

CZESŁAW

 

Litania do Błogosławionego Czesława                                                  [32]

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, * zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Błogosławiony Czesławie, * módl się za nami.
-         Wierny naśladowco Chrystusa,
-         Słowem i przykładem życia Chrystusa opowiadający,
-         Mężu ducha prorockiego,
-         Cudotwórco Boży,
-         Wielki Czcicielu Najświętszego Sakramentu,
-         Umiłowany synu Najświętszej Dziewicy,
-         Chlubo rodu Odrowążów,
-         Niestrudzony pielgrzymie,
-         Wierny uczniu świętego Dominika,
-         Towarzyszu prac i podróży świętego Jacka,
-         Organizatorze życia zakonnego,
-         Wzorze gorliwości zakonnej,
-         Fundatorze licznych klasztorów dominikańskich,
-         Świadku cudu świętego Dominika,
-         Apostole Czech, Saksonii, Prus, Śląska i Polski,
-         Ozdobo zakonu kaznodziejskiego,
-         Patronie dobrej sławy,
-         Gorliwy duszpasterzu,
-         Pełen miłości dla cierpiących i nieszczęśliwych,
-         Opiekunie ubogich i chorych,
-         Zabiegający o zbawienie grzeszników,
-         Słynący głęboką wiedzą i nauką,
-         Niewzruszony w wierze,
-         Pełen ufności w Bogu,
-         Wzorze kapłanów,
-         Umocnienie wątpiących i słabych,
-         Tarczo obronna przeciw nieprzyjaciołom,
-         Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,
-         Wzorze doskonałej czystości,
-         Pełen ubóstwa doskonałego,
-         Przykładzie wyrzeczenia się i umartwienia,
-         Niedościgniony w oddaniu się służbie Bożej,
-         Mężu modlitwy i umartwienia,
-         Niezwykle umiłowany przez Boga,
-         Twierdzo nieugiętego charakteru,
-         Orędowniku nasz przed Bogiem,
-         Szczególny Patronie miasta Wrocławia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami Błogosławiony Czesławie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Nieskończona Miłości, Ty powierzyłeś Błogosławionemu Czesławowi głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa, spraw za Jego przyczyną, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej obecności według zasad Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do bł. Czesława (do użytku prywatnego)                                        [3]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Mario, Bogurodzico, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie święty nasz Rodaku, * módl się za nami.

-         Odważny wyznawco wiary katolickiej,
-         Ozdobo i chlubo Śląska i całej Polski,
-         Obrońco i Orędowniku nasz przed Bogiem
-         Pobożny krzewicielu czci matki Bożej,
-         Założycielu klasztorów kaznodziejskich,
-         Misjonarzu nawracający błędnowierców i grzeszników,
-         Wspaniały kwiecie czystości,
-         Mistrzu życia wewnętrznego i czynnego,
-         Wzorze poświęcenia i cnót bohaterskich,
-         Pogromco złych nałogów,
-         Robotniku Boży, pracujący dla dobra ludzkości,
-         Szczodrobliwy żywicielu ubogich,
-         Pocieszycielu smutnych i nieszczęśliwych,
-         Lekarzu chorych na duszy i na ciele,
-         Gorliwy nauczycielu i wychowawco młodzieży,
-         Siewco kultury chrześcijańskiej,
-         Roztropny gospodarzu w sprawach doczesnych i wiecznych,
-         Cudowny wybawco miasta Wrocławia,
-         Niebiański opiekunie ojczyzny naszej,
-         Któryś częstą modlitwą łączył się z Bogiem,
-         Któryś oddawał się pokucie i umartwieniu,
-         Któryś panował nad sobą i był pełen pogody,
-         Któryś wnikał w położenie bliźnich dla niesienia im pomocy,
-         Któryś szedł wytrwale drogą prawdy i uczciwości,
-         Abyśmy pracowali nad ulepszeniem i zbawieniem duszy,
-         Abyśmy się strzegli pychy, chciwości i samolubstwa,
-         Abyśmy unikali grzechów i wszelkiej podłości,
-         Abyśmy byli zgodnym, rozważnym, wiernym Bogu narodem,
-         Abyśmy się strzegli bezbożności i barbarzyństwa,
-         Abyśmy sumiennie spełniali swe obowiązki,
-         Abyśmy przeszli życie dobrze czyniąc,
-         Abyśmy z Tobą Boga wiekuiście chwalili.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Czesławie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Czcigodny nasz Rodaku, Błogosławiony Czesławie, Orędowniku i Patronie. Błagaj Wszechmocnego Boga, abyśmy doskonalili ducha naszego, byli jak najbardziej rozważnym, obowiązkowym, uczciwym, zgodnym, zawsze wiernym Bogu narodem! Módl się za nami, żeby rychło zabliźniły się nasze rany przez wojnę narodowi naszemu zadane, aby nad Polską i całą ludzkością jaśniała tęcza sprawiedliwego i trwałego pokoju. Amen.

 

Pieśń o Bł. Czesławie.                                                          [7, 25]

 

1.      Tobie niech zabrzmi Boże cześć i sława,
Przy dniu dorocznym świętego Czesława,
Który Twe Imię rozgłaszał przed światem,
Z Jackiem swym bratem.

2.    Sławą ujęty cudów Dominika,
Porzuca chętnie godność kanonika,
I z Patryarchy rąk habit odbiera,
Światu umiera.

3.     Ogniem miłości Boskiej rozpalony,
Z Rzymu w północne udaje się strony:
Czechom, Ślązakom słowo Boże głosi,
Klasztory wznosi.

4.    Gdy dzicz Tatarska polskie niszczy strony,
I aż w Śląsk swoje zapuszcza zagony,
Jego przyznają modłom Wrocławianie,
Swe zachowanie.

5.     Coś życie strawił w kaznodziejskiej pracy,
Twojej przyczyny błagają rodacy:
Uproś nam łaskę byśmy w wierze stali,
Do śmierci trwali.

 

Pieśń do bł Czesława                                                                     [32]

 

1.      Perło Śląska, cny Czesławie,
Ty przed Bogiem stoisz w sławie,
Tobą Wrocław w świecie słynie,
Twoje imię nie zaginie!

2.    Lat siedemset będzie temu,
Wydarzeniu przedziwnemu,
Gdyś ocalił śląskie włości
Od Tatarskiej nawałności.

3.     Wiele wieków my wytrwali,
Swojej mowy nie oddali,
Strzegli mowy i sumienia,
Od dusznego zatracenia.

4.    Bóg to sprawił miłosierny,
Któregoś Ty sługa wierny
Twa modlitwa nas wspierała,
Niech Ci będzie za to chwała!

5.     Więc w wolności dzisiaj dobie,
Wdzięczne modły niesiem Tobie,
Niechaj dalej, jak od wieka
Broni Polski Twa opieka.

 

Pieśń śpiewana w kościele pw Najśw. Serca Pana Jezusa i bł. Czesława w Sworach:

 

Błogosławiony Ty Swór Patronie
Czesławie święty przy Bożym tronie
Wstaw się za nami dziś Ciebie błagamy
W niedoli naszej Ciebie wzywamy.

Za Dominika idąc śladami,
Przybyłeś z braćmi by mieszkać z nami
By kraj ten zmierzyć od krańca w kraniec
Głosząc wśród ludu święty Różaniec.

Ty Swór parafii ostoją byłeś
Dzikiego wroga precz odpędziłeś
Modlitwa twoja jak słup ognisty
Cud ten sprawiła i łzy twe czyste.

Ludziom strapionym niosłeś pociechę
Na dwór książęcy i niską strzechę
Ojcowskie serce w Tobie gorzało
Świętości wzorem w krąg promieniało.

Czesławie święty racz błogosławić
Ojczyznę naszą cnotami wsławić
Byśmy za Tobą szlakami męstwa
Idąc, zdobyli palmy zwycięstwa.

Bądź nam Patronem, czuwaj nad nami
Jako czuwałeś nad praojcami
Płaszcz Twej opieki niech nas otoczy
Zwróć ku nam swoje ojcowskie oczy.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~