~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


D


DARIA

 

Wezwania do świętej Darii.                                                                   [3]

Święta Dario męczennico, * módl się za nami.
-         otwarta na prawdę,
-         jaśniejąca mądrością i wiernością prawdziwie,
-         czcicielko jedynego Boga,
-         posłuszna natchnieniom Bożym,
-         ciesząca się łaską świętej wiary,
-         ochrzczona pod wpływem swego małżonka Chryzanta,
-         odważnie wyznająca wiarę świętą,
-         błądzących doprowadzająca do prawdziwej wiary,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         miłująca Chrystusa ponad życie,
-         składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
-         umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-         cierpliwie znosząca złość oprawców,
-         podziwu godny wzorze stałości,
-         zbudowanie dla chrześcijan,
-         gorliwa apostołko prawdy Bożej,
-         ozdobo chrześcijańskich kobiet,
-         ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,
-         ozdobo Kościoła świętego,
-         chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         potężna orędowniczko u Boga,
-         patronko cierpiących,
-         patronko umierających z Chrystusem,

Do ciebie, Panie lgnie moja dusza,
Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, niech nas wspiera modlitwa męczenników twoich Chryzanta i Darii, abyśmy zawsze doznawali pomocy od tych, których czcią otaczamy. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

Hymn (z brewiarza dla męczenników)

 

-         Pobłogosław, męczennico,
Dzień radosny twego święta,
W którym krew przelałaś mężnie,
By otrzymać wieniec chwały;

-         Dzień zwycięstwa nad ciemnością
I nad katem i sędziami,
Dzień spotkania z twoim Panem,
Który niebo ci otworzył.

-         O niezłomna wśród katuszy,
Przyrównana do aniołów,
Pośród nich jaśniejesz w szacie,
Którą własną krwią spłukałaś.

-         Kiedy stoisz przed Chrystusem,
Chciej za nami orędować:
Niech od grzechów uwolnieni
Dostąpimy miłosierdzia.

-         Bogu w Trójcy Jedynemu
Cześć, majestat i podzięka
Za to, że wywyższył ciebie
I obdarzył wieczną chwałą. Amen.

powrót do strony głównej

DOMINIK

 

Litania do świętego Dominika.                                                             [5]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, * zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo * módl się za nami.
Święty Dominiku,

-         Światłości Kościoła Bożego,
-         Gorejąca pochodnio wiary,
-         Głosicielu łaski,
-         Nauczycielu wszelkiej prawdy,
-         Mężu ewangeliczny,
-         Żarliwy apostole,
-         Miłośniku ubóstwa,
-         Głosicielu chwały niebieskiej,
-         Wzorze wstrzemięźliwości,
-         Szerzycielu różańca świętego,
-         Założycielu trzech zakonów,
-         Gorliwy apostole w nawracaniu dusz,
-         Prawdziwy doktorze w świetle nauki,
Abyśmy jedynie naszego zbawienia szukali,
Abyśmy mogli wzrastać w cnocie i w łasce Bożej,
Abyśmy strzegli się grzechu i niedowiarstwa,
Abyśmy dostąpili ostatecznej łaski,
Abyśmy zostali przyjęci w godzinę śmierci do chwały niebieskiej.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, święty Dominiku,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Daj nam, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy, przygnieceni ciężarem naszych grzechów, za przyczyną świętego Dominika, Twojego wyznawcy, zostali wyzwoleni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wezwania do świętego Dominika                                                         [3]

Święty Dominiku, * módl się za nami,
-          wybrane naczynie świętości i łaski,
-          gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
-          wzorze ducha apostolskiego,
-          żarliwy w głoszeniu świętej Ewangelii,
-          apostołujący bardziej przykładem niż słowem,
-          pełen miłości i poświęcenia dla błądzących,
-          zdobywający serca dobrocią i mocą Ewangelii,
-          niezmordowany w nawracaniu grzeszników,
-          założycielu Zakonu Kaznodziejskiego,
-          płomienny kaznodziejo,
-          nauczycielu prawdy,
-          ostojo wiary chrześcijańskiej,
-          wierny natchnieniom Ducha Świętego,
-          mężny wśród przeciwności i prześladowań,
-          rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa,
-          znoszący upokorzenia z cierpliwością,
-          mężu wielkiego umartwienia,
-          mężu doskonałego ubóstwa,
-          mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
-          gorliwy czcicielu Najświętszej Dziewicy,
-          ozdobo stanu kapłańskiego,
-          wyniszczony gorliwością o chwałę Bożą,
-          żyjący w pamięci wdzięcznych pokoleń,
-          chwalebny ojcze synów i córek duchowych,
-          możny orędowniku u Boga.

Módl się za nami święty Dominiku,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, pozwól, aby Twój Kościół umacniał się dzięki zasługom i nauce świętego Dominika. Niech ten wybitny obrońca prawd Bożych stanie się i naszym niestrudzonym orędownikiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Dominika dziś sławimy,
Męża cnót ewangelicznych;
Nosząc imię „Własność Pana”,
Także życiem Panu służył.

2.    Czystość w nim jaśniała bielą,
Tak podobną kwiatom lilii;
Jak pochodnia płonął żarem
Troski o zbawienie grzesznych.

3.     Zdeptał złudę tego świata,
Serce swe umocnił wiarą,
Aby walczyć bez oręża,
Silny tylko łaską Boga.

4.    Jego bronią było słowo,
Cuda, pomoc wiernych braci,
Nade wszystko zaś modlitwa,
Pełna łez i wytrwałości.

5.     Bogu w Trójcy Jedynemu
Chwała, cześć i uwielbienie,
A przyczyna Dominika
Niechaj niebo nam otworzy. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      Własnością Pana jesteś, Dominiku,
Posłany przezeń do grzesznych i słabych,
Byś im objawił łaskę miłosierną
Naszego Boga.

2.    Przez całe życie wiernie Mu służyłeś,
Zwalczając błędy zasiane przez wroga;
Płomiennym słowem rozpalałeś serca
Oziębłych ludzi.

3.     Nad twoim czołem świeci gwiazda prawdy,
Co jasnym blaskiem rozprasza ciemności;
Niech jej promienie drogę nam ukażą
Do źródła wiary.

4.    Jednemu Bogu: Ojcu i Synowi
Z płomiennym Duchem niech będzie podzięka
Za Dominika, który dał nam przykład
Miłości Słowa. Amen.

 

Pieśń do św. Dominika                                                                          [3]

 

Nowy Apostoł przed światem sławiony,
Dominik święty, niech będzie chwalony,
Który rzecz samą z swym imieniem złączył,
Kiedy dusz wiele, do wiary przyłączył.

Ten kwiat czystości zachował bez zmazy,
Żadnej na duszy swej nie znając skazy,
Ten jak pochodnia gorejąc miłością,
Szukał zbawienia grzeszników z litością.

Więc hymn radości nowej zaśpiewajmy,
Dominikowi godną chwałę dajmy,
Który różańcem gromił heretyków,
I zatwardziałych nawracał grzeszników.

Wesel się Matko Chrystusów Kościele,
W przypominaniu cnót i zasług wiele,
Od wszystkich wiernych wielbione męża,
Który swą pracą starł chytrego węża.

Bądź pochwalony Dominiku święty,
Do nieba z chwałą przez Jezusa wzięty,
Jak miłym byłeś Bogu, to dowodzi
Ta woń przecudna, co z grobu wychodzi.

Pokaż się dla nas przemożnym Patronem,
Gdy przyjdzie stanąć przed Sędziego tronem,
Prosimy Ciebie przyczyń się za nami,
Do łaski Jego Twoimi prośbami.

Pobożny Ojcze! troskliwy Patronie,
Twoich czcicieli miej w swojej obronie,
A my Cię póki nie zawrzem powieki
Wychwalać będziem i wzywać opieki.

powrót do strony głównej

DOROTA

 

Litania do św. Doroty                                                                   [3]

Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.
Chryste zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami.
Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Doroto, * módl się za nami.
Święta Dziewico i Męczennico,
Św. Doroto, Wierna służebnico Boga żywego,
-         Gorliwa pomnożycielko chwały Bożej,
-         Uwielbiająca Pana nieba i ziemi,
-         Ukazująca moc i dobroć Boga,
-         Z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
-         Miłująca Chrystusa ponad wszystko,
-         Nazywająca Chrystusa swoim Oblubieńcem,
-         Składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         Umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-         Doświadczana przez potwarze i tortury,
-         Mężnie znosząca złość oprawców,
-         Doprowadzająca błądzące siostry do Pana,
-         Oddająca swoje życie w ręce Chrystusa,
-         Ciesząca się w niebie celem swoich tęsknot,
-         Ozdobo Kościoła świętego,
-         Chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         Odważnie wyznająca wiarę świętą,
-         Przykładzie mocnej nadziei,
-         Wzorze doskonałej miłości odrzucającej strach przed śmiercią,
-         Jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi,
-         Podziwu godny wzorze stałości,
-         Jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,
-         Zbudowanie dla chrześcijan,
-         Potężna orędowniczko u Boga,
-         Szczególna wspomożycielko proszących,
-         Nadziejo do Ciebie się uciekających,
-         Błądzących prowadząca do Boga,
-         Wypraszająca grzesznikom łaskę pokuty,
-         Patronko cierpiących,
-         Patronko błogosławionej śmierci,
-         Prowadząca do życia wiarą i miłością.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Doroto,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Panie, święta Dorota Dziewica i męczennica niech nam wybłaga miłosierdzie Twoje, ona bowiem miłą Tobie była tak dla zasług czystości jak i w męczeństwie, którym wyznawała Twoją moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Średniowieczna pieśń - legenda o św. Dorocie, napisana ok. 1420 r., zawiera 130 wierszy.         [2]

 

1.      Doroto, cna dziewko czysta,
Ciebie czci cyrkiew św(ięta).
Boś ty panna wyborna
Bogiem (sławiena) zwolena.

2.    O twej krasie, o twej czystości
Nie moż żadny wypisaci,
Jim(i) jeś ty ozdobiena,
Krystem ślibiena.

3.     Radujęcy (się) z chocim swym,
Pomożyż nam zde (h) rzesznym
K wiecznej radości.

4.    Doro joś oćca jimiała,
Teodora matką twą,
Odjąd jeś ty cielestna
Dorotą krczena.

5.     Krolewskiego jeś rodu była,
Wsze zboże opuściła,
Wzdawszy domy i miasta
Bohu służyła.

6.    W Kapadocyji (w) włości twe,
W Cezaryi w mieście twym
Porodziła(ś) się.

7.     Fabrycyjusz, krol okrutny,
Krześcijanom si(ę) prociwi,
Je ci krasy pożądał
I ślibce posłał.

8.    Ślibując bohactwa mnoho,
Złat, kamienie droho,
Chcąc by jemu pozwoliła,
Krysta zaprzała.

9.    Ale ta dziewka prze cność cna,
Sue tak (w) wierze stwierdzona,
Krolem wzhardzała.

10.            Rozgniewał się krol ukrutny,
Wymyślił ciężkie męki,
Jąż to bezmiłościwy
Kazał męczyci.

11.  Be(z) studu dziewkę swiązachu,
Haniebnie obnażachu.
Bichuwachu tak wielmi
Je to ciało sław(ne).

12.Tak je wielmi tepiechu,
Aż potocy teczechu,
Te krwi niewinne.

13. Potem na piądła rozpięchu,
Wędzicami tarhachu
Je to ciało prosławne,
Wielice zbite.

14.Ogniowymi pochodniami
palili są ciało je
Bez małem aż do skończenia
Pro imię Boże.

15. Gdyż była martwa na poły,
Zawrzeli ją w żalarzy
Katowi(e) liszy.

16.Dziewięć dni w żalarzy była
Be(z) wszego pokarmu,
Suc tak wielmi strudzena,
Krystem zleczena.

17. Gdyż dziewkę na sąd wiedziechu,
Jakaż to zarze wschodziechu,
Świetłośc(i) i krasy je,
Te to roże śliczne.

 

Pieśń do św. Doroty                                                                      [3]

 

Doroto święta Dziewico,
Chrystusa oblubienico,
Tyś za wiarę Jezusową,
Dała pod miecz swoją głowę.

Przez twe chwalebne męczeństwo,
Zjednaj nam Panno zwycięstwo
Nad czartem, światem i ciałem,
Byśmy Boga czcili społem.

Byśmy Mu wiernie służyli,
Po śmierci niebo nabyli,
Uproś Oblubieńca swego,
Aby zbawił z nas każdego.

 

Hymn na godzinę czytań                                                        [36]

 

1.      Sławmy niewiastę roztropną
I ozdobioną cnotami,
Która bogata w zasługi,
Nagrodą nieba się cieszy.

2.    Sercem pokornym i cichym
Szukała Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.

3.     Czysta w uczuciach i myśli
Pochlebstwem świata wzgardziła;
Bóg ją napełnił świętością
I dał jej chwałę wieczystą.

4.    Całe swe żyie oddała
Doskonałości uczynkom.
Teraz już w niebie z radością
Ogląda Boże oblicze.

5.     Bądź pochwalon na wieki,
Nasz Boże w Trójcy Jedyny;
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do królestwa. Amen.

powrót do strony głównej

DOROTA Z MĄTWÓW

Hymn z modlitwą o świętej Dorocie z Prus Wdowie:                [38]


Kochanie Dźiwne Boga Przedwiecznego,
Matki Przeczystey Swiętych także iego,
Dorotha Pruska: Wiecznie Uwielbiona:
Badź od nas sług twych, Stokroć Pozdrowiona.

Cieszym śię że ćię, z Rodzaiu Wieiskiego,
Z Rżemięsła ktemu y z Stanu niskiego,
Pan sobie Obrał (Wieczne Sczęśćie twoie)
Za Ukochaną wielce Corkę swoię.

W lat śiedmi będąc Boską moc poznawszy,
W Męce JESUSA zaraz zakochawszy
Onęś na ciele srogo wyrazała
Twym: któreś przez lat czterdźieści zraniała.

Ten Serceć wyiął Stare, a dał Nowe,
Na wszelką wolą Swiętą swą Gotowe,
Z czegoś miłośćią iego tak gorzała
Że często mdleiąc, ledwieś nie konała.

I nie chcąc czekać aż po śmierci, wiecznie
Przy niem bydź zawdy: lecz zaraz obecznie
Chcąc: w Kośćiele się Zamurować dałaś
Tumskim w Quidżynie, y Taras Ray niałaś.

Tam szatan ziadu Szalał, to widzący:
Hufcę swe Straszne, na cię Przywodzący:
Tam, Mocą Pańską, przez ćię zwycięzony,
Z chanbą swą wielką znikał: przymuszony.

Anielskić Pokarm raz co dźień dawano:
Lecź Dwakroć na dźień, gdyć go dać Niechciano:
Złaknienia Tegosz Sczęśliwieś Skonała:
Byś bez Przestanku nim śię Nasycała.

Pruskie Ziemice, y Gdańsk Miasto zacne,
Twemi postępki są y w niebie Znacne,
W ktorycheś Zyćie takie prowadźiła
Z pomocy pańskiey, y Wiek swoy skończyła.

Tworco Wszech Swiętych, Pokłon wieczny tobie
Ześ tak Przedźiwny, wtak lichey Osobie,
I nie przekładasz nad Ubogie Panow:
Wszstkich miłując, choć nierownych Stanow.

Przez Twey Dorothy modlitwy za nami
Day Serce nowe: twoiemi mękami
Wszystko Zranione: by rźewno płakało,
Ze ćię niekiedy Pana obrazało.

Modlitwa

Boże, który z wielkiey ku nam miłości, braku w ludziach nie czyniąc, Swiętą Dorothę z Prus Wieśniaczkę za osobliwą sobie Służebnicę przed wieki obrawszy: Onęsz Sercem nowym, y niezliczonemi łaskiey twey dary przedźiwnie ozdubić raczył: Spraw pokornie prośiemy aby wszyscy ktorży ćiebie, za to wniey chwalemy:aby tesz zasług y proźb pomocą, serca odnowę otrzymać, y w liczbie wybranych owych dźień on ostatni znaleść się godni byli. Przez pana naszego JESUSA Chrystusa Syna twoiego, ktoremu z tobą w iedności Ducha Swiętego Kroluiącemu Pokłon, część y Chwała na wieki Wiekow. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~