~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


F

FAUSTYNA KOWALSKA

 

Litania do świętej Siostry Faustyny.                                                      [56]
Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego – * módl się za nami.

-         pokorna służebnico Jezusa, Wcielonego Miłosierdzia,
-         posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela,
-         ufna córko Matki Miłosierdzia,
-         powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym,
-         wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego,
-         wielka apostołko miłosierdzia Bożego,
-         szafarko Boga bogatego w miłosierdzie,
-         darze Boga dla całego świata,
-         dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu,
-         wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia,
-         uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana,
-         przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża,
-         spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych,
-         zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy,
-         olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi,
-         miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa,
-         mocna prawdziwą wiarą,
-         wytrwała niezłomną nadzieją,
-         płonąca gorącą miłością,
-         piękna prawdziwą pokorą,
-         prosta dziecięcą ufnością,
-         wzorze pełnienia woli Bożej,
-         przykładzie ofiarnej służby,
-         opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych,
-         ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci,
-         nadziejo upadających i zrozpaczonych,
-         umocnienie chorych i cierpiących,
-         wspierająca ufność w sercach konających,
-         ofiarująca się za grzeszników,
-         zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi,
-         orędowniczko cierpiących w czyśćcu,
-         prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zamiłuj się nad nami.
   
    Módl się za nami święta Faustyno.

    Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

Módlmy się:

         Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Najczęściej śpiewana pieśń w Sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach
„Faustyno sekretarko miłości”                                                              [34]

Miłość przyszła na świat, zajaśniała płomieniem,
lecz cierpi tyle lat przez ludzkie zapomnienie.
Ludzie często ten kwiat depczą i odrzucają
i miłosierdzie Boże tak bardzo znieważają.

Ref.: Faustyno, sekretarko miłości,
         Faustyno, która sypiesz łaskami,
         przez wielkość swojej świętości
         oręduj wciąż za nami.

I Pan wybrał Faustynę, obdarzył swą miłością
i opromienił ziemię przecudowną jasnością.
Nie oszczędził jej łez, nie zapewnił spokoju,
lecz tajemnicę tchnął wiecznego niepokoju.

         Ref.

Dziś stajemy przed tobą,
my mali biedni ludzie,
wspomagaj nas, Faustyno,
w tym naszym ziemskim trudzie.

 

Inwokacja.                                                                            [34]

 

1.      O, błogosławiona siostro Faustyno, wybrana wśród wielu,
Wybrana przez Boga, by głosić światu Boże miłosierdzie.
Módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami.

2.    O, błogosławiona siostro Faustyno,
samego Jezusa wierna sekretarko,
nam przekazujesz wszystkie Jego słowa,
Módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami.

3.     O, błogosławiona siostro Faustyno,
natchnieniom Jezusa i Ducha Świętego,
posłuszna byłaś aż do samej śmierci.

Módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami.

4.    O, błogosławiona siostro Faustyno,
Bóg cię dziś wynosi w chwale na ołtarze,
a miłosierdzie Jego będzie trwać na wieki.
Módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami.

powrót do strony głównej

FELIKS

 

Pieśni do św. Feliksa                                                                     [3]

 

1.      Święty Feliksie drogi nasz patronie
Szczęśliwy w życiu, szczęśliwy przy zgonie,
Nie gardź naszymi do Ciebie prośbami.
Święty Feliksie, módl się za nami.

2.    Klejnot ubóstwa i perło prostoty,
Uproś nam Święty, ażeby te cnoty
Serc naszych także stały się skarbami.
Święty Feliksie, módl się za nami.

3.     Twoim imieniem myśmy namaszczone,
Niechaj na wzór Twój będziem ozdobione
Serafickiego zakonu znakami.
Święty Feliksie, módl się za nami.

 

1.      Gdzie Rzymu gród, znad Tybru wód
Wzniósł się w niebiosy syn Biedaczyny,
to mniejszy brat - czterdzieści lat,
Ozdabiał miasto świętymi czyny.
Znały Go dobrze i dzieci małe,
gdy "Deo gratias" z nim powtarzały.
To święty Feliks, chluba zakonu,
Króluje wiecznie na wzgórzach Syjonu,
Wejrzyj na nas, błagamy.

2.    Gdy jeszcze żył, zasłużył był
Pieścić w swych rękach Boską Dziecinę,
ach, przyczyń się, błagamy Cię,
by Bóg nam raczył odpuścić winy.
Przybądź, gdy serca bólem się krwawią,
I otrzyj oczy, które się łzawią.
Spraw, byśmy, chociaż zło się tak sroży
Przeżyli życie w miłości Bożej,
że to zdziałasz, ufamy!

3.     Spraw, by zgromadzenie sióstr felicjanek,
ten twój życia znój
przetrwał bez skazy za twoim śladem.
Niech na twój zew w cierpieniach śpiew,
Ozdobi naszych zwycięstw diadem.
Niech seraficznym duchem owiani
Dążymy cicho do tej przystani,
Gdzie triumfujesz w wiecznej radości.
Wprowadź nas, wprowadź do tej światłości,
Pomnij, żeś nam patronem.

powrót do strony głównej

FILIP

 

Wezwania do św. Filipa                                                                [3]

Święty Filipie, apostole Jezusa Chrystusa, * módl się za nami.
-         powołany do grona apostolskiego,
-         wzorze całkowitego poświęcenia się Chrystusowi,
-         cieszący się zaufaniem Boskiego Mistrza,
-         wzorze szczerej i prostodusznej wiary,
-         wzorze mocnej nadziei pokładanej w Bogu,
-         szczerze miłujący Boskiego Mistrza,
-         cieszący się Zesłaniem Ducha Świętego,
-         ubogacony darem języków i czynienia cudów,
-         apostole głoszący Ewangelię narodom,
-         zakładający Kościoły jako ośrodki nowego życia chrześcijańskiego,
-         na krzyżu oddający swoje życia za Chrystusa.
Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.

Módlmy się:

Boże, z radością oddając cześć Twojemu Apostołowi Filipowi, prosimy Cię, spraw, abyśmy radując się z jego zasług, budowali się jego przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn z liturgii godzin                                                                            [43]

 

1.      Filipie, jakże jaśniejesz
Zaszczytnym blaskiem wezwania
I jak podobnie do Piotra
Umiłowałeś Chrystusa!

2.    A On cię za to wyróżnił
Przez łaskę serca szczególną;
Objawił ci tajemnice
Swojego w Ojcu istnienia.

3.     Nie mniejszą Chrystus miłością
Obdarzył ciebie, Jakubie,
Nazwany bratem Jezusa
I podwaliną Kościoła.

4.    Bo tyś był pierwszym pasterzem
Syjonu nowej owczarni
I dotąd listem natchnionym
Pouczasz nas o zbawieniu.

5.     Mężowie błogosławieni
I męczennicy Jezusa,
Prowadźcie nas aż do nieba
Przez dar nadziei i wiary.

6.    A kiedy w Ojca mieszkaniach
Będziemy trwali na wieki,
Niech z wami razem śpiewamy
Ku chwale Trójcy Najświętszej. Amen.

powrót do strony głównej

FILIP NERI (NEREUSZ)    

Litania                                                                                                        [3]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Filipie Neri – módl się za nami
-         kapłanie rozkochany w Eucharystii
-         charyzmatyku Ducha Świętego
-         żarliwy czcicielu Bogarodzicy
-         pątniku przez Boga do Rzymu wezwany
-         wytrwały apostole Wiecznego Miasta
-         doradco papieży
-         głosie proroczy
-         patriarcho wierny tradycji Kościoła
-         godzien szczególnej miłości
-         ukryty bohaterze
-         ojcze pełen łagodności
-         kwiecie czystości
-         przedziwny stróżu niewinności
-         męczenniku miłości Bożej
-         serce zawsze płomienne
-         znawco w rozpoznawaniu duchów
-         perło wśród kapłanów
-         zwierciadło życia Bożego
-         wzorze pokory
-         przykładzie prostoty
-         blasku świętej radości
-         żywe odbicie dziecięctwa
-         ideale starości
-         kierowniku dusz
-         duszpasterzu rozbitków duchowych
-         narzędzie Boże w nawracaniu grzeszników
-         opiekunie sierot
-         wspaniały wychowawco młodzieży
-         miłośniku zacisza katakumb
-         mistrzu modlitwy doświadczającej zachwytów Bożych
-         przyjacielu „braci najmniejszych”
-         usłużny pomocniku pielgrzymów
-         powierniku Chrystusa gotowy na męczeństwo
-         codzienny sługo Słowa Bożego
-         cudotwórco szczególnie miły Bogu
-         założycielu Kongregacji i dziś aktualnej w Kościele
-         krzewicielu Oratorium opartego na miłości
-         Święty Filipie, orędowniku i patronie nasz.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Filipie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Pieśń

 

O Filipie Nereuszu, Pan Bóg cię wezwał tu
Byś tamę stawiał złu.
I był z tobą w każdy czas.
Nie poskąpił ci swych łask.
Opuściłeś gród rodzinny, swą Florencję – miasto kwiat,
Abyś w Rzymie, wielkim, słynnym, zręby oratorium kładł.
O Filipie, kwiecie Rzymu,
Wyjdź na szlaki młodzieńczych dusz.
Zapałem serca wzrusz.
Radość czystą wszędzie siej!
Miłość dla nich zawsze miej1
Poprzez wieku twoje dzieło, oratorium daje plon.
Z Bogiem bowiem się poczęło,
Tyś mu wierny aż po zgon.

powrót do strony głównej

FLORIAN

 

Wezwania do św, Floriana                                                           [3]

Święty Florianie, * módl się za nami.
-          Nieustraszony Męczenniku Chrystusowy,
-          Niezwyciężony Obrońco wiary świętej,
-          Mężny Rycerzu Chrystusowy,
-          Setniku umiłowany przez swych żołnierzy,
-          Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,
-          Pelikanie krwią męczeńską płynący,
-          Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
-          Obrońco nasz przed klęską ognia,
-          Patronie walczących z klęską pożarów,
-          Przykładzie stanu rycerskiego,
-          Opiekunie polskiego narodu,
-          Wielokrotny obrońco naszego miasta,
-          Od wieków czczony na Kleparzu,
-          Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach.

Módlmy się:

Męczenniku święty, Święty Florianie, Twoje relikwie zostały przed wiekami do Ojczyzny naszej z wielką czcią przywiezione i częściowo złożone w naszym kościele, - Ciebie, wybrano na Patrona naszej Parafii, - prosimy Cię Święty nasz Patronie, abyś tak, jak dawniej wyjednywał łaski i cuda u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym Obrońcą i Orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego.

 

Hymn z liturgii godzin                                                         [43]

 

Miasto dostojne, królewski Krakowie,
Wysławiaj pieśnią swojego patrona,
Który cię zawsze otaczał opieką
I bronił w każdej potrzebie.

Pan go powołał do chwały męczeństwa,
By uczestniczył w cierpieniach Jezusa,
On zaś z weselem podążył śladami
Swojego Mistrza i Króla.

Odtąd przychodzi z pomocą grzesznikom
Palony ogniem podstępnej pokusy;
Gasi płomienie grożące zagładą
I niesie słabym otuchę.

Proś więc Krakowie, świętego Floriana,
Którego ciało spoczywa w twych murach,
Aby cię chronił przed zła nawałnicą
I rosą łaski orzeźwiał.

Błogosławiony niech będzie na wieki
Wszechmocny Ojciec i Syn zmartwychwstały z Duchem
Najświętszym za dar ocalenia
Od żaru wrogiej otchłani. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                           [43]

 

1.      Kiedy zabłysła nam zorza,
I słońce wschodzi na niebie,
Kraków cię sławi, Florianie,
W radosnym dniu twego święta.

2.    Męką wyznałeś przed światem
Chrystusa, Króla światłości,
Odtąd z braterską pomocą
Przychodzisz wszystkim proszącym.

3.     Wejrzyj z miłością na miasto,
Którego jesteś patronem,
Broń nas od żaru zawiści
I od gorąca niezgody.

4.    Wylej na serca wzburzone
Łagodny strumień pokoju;
Tych zaś, co gaszą płomienie,
Przed złą przygodą ochraniaj.

5.     Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki;
Cześć Florianowi świętemu
Za jego wierną opiekę. Amen.

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

W kolegiacie św. Floriana na Kleparzu od dawna wierni śpiewają pieśń - oto niektóre jej zwrotki:

Pieśń do Świętego Floriana                                                          [3]

 

·        Pobożni ludzie, w głos Pana chwalcie
Miłością Jego Serca rozpalcie,
Wzbudźcie się wszyscy do dziękczynienia
Oddajcie Bogu niskie skłonienia.

·        Uznajcie wielką w tym dobroć Pana,
Że nam obrońcę dał - Floryjana,
Którego pewni będąc przyczyny
Głośmy przed światem cne jego czyny.

·        Stąd zaufani w Twojej obronie
Prosimy Ciebie święty Patronie,
Strzeż nas w pokoju umacniaj w wierze
I kto Cię wzywa niech pomoc bierze.

·        Spraw, że i teraz gdy Cię błagamy
Skutku próśb naszych niech doznawamy
Ratuj od ognia, strzeż nas w zarazach,
Bądź nam patronem w wszelkich złych razach.

·        Lecz nade wszystko chroń od zarazy
Złych obyczajów Boga obrazy.
A niech zakwitnie starym zwyczajem
Pobożność ojców z miłością wzajem.

powrót do strony głównej

FRANCISZEK Z ASYŻU

 

Litania do św. Franciszka z Asyżu                                                        [5]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Mario, * módl się za nami.

Święty Franciszku, * módl się za nami.
-         Wspaniały wzgardzicielu świata,
-         Gorliwy naśladowco Chrystusa,
-         Założycielu trzech zakonów,
-         Mocny filarze Kościoła katolickiego,
-         Nauczycielu świętego posłuszeństwa,
-         Zwierciadło pokory,
-         Miłośniku ubóstwa,
-         Przykładzie łagodności,
-         Opoko cierpliwości,
-         Pałający ognistą miłością do Boga,
-         Wzorze miłości bliźniego,
-         Wybrany wizerunku cnót ewangelicznych,
-         Pokój czyniący.
-         Mężu według Serca Bożego,
-         Zwycięzco szatanów,
-         Obrazie ukrzyżowanego Jezusa,
-         Pięciu ranami ozdobiony przyjacielu Boga,
-         Miłością Boską gorejący,
-         Wielki opiekunie ubogich,
-         Żarliwy w zachowaniu czystości.
Módl się za nami, święty Franciszku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa, daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Św. Ojca Franciszka.                                                  [3]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, * zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Św. Mario Niepokalanie poczęta, * módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki, * módl się za nami.
-         kwiecie łaski Bożej,
-         wielki naśladowco Chrystusa,
-         pragnący śmierci męczeńskiej,
-         piastunie ran Chrystusowych,
-         znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,
-         mocą czynienia cudów obdarzony,
-         gorejący miłością Bożą,
-         miłością bliźniego przepełniony,
-         miłośniku pokory,
-         wzorze pokuty,
-         przykładzie posłuszeństwa,
-         miłośniku czystości,
-         dobrami świata rządzący,
-         patriarcho ubogich,
-         żywy obrazie cnót ewangelicznych,
-         założycielu trzech zakonów,
-         bojowniku Chrystusowy,
-         pogromco szatana,
-         filarze Kościoła świętego,
-         obrońco wiary katolickiej,
-         tarczo wojujących za prawdę,
-         zwycięzco złości świata,
-         odnowicielu obyczajów chrześcijańskich
-         drogowskazie dla błądzących,
-         lekarzu chorych na duszy,
-         dzielny orędowniku u Boga,
-         święty nasz Ojcze,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca świętego Franciszka Kościół Swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Pieśni do św. Franciszka                                                     [1, 3, 12]

 

·        Witaj, Ojcze ukochany,
Co zdobisz Serafów chór,
Ty Jezusa nosisz rany,
Tyś, świętości dla nas wzór.

·        Pobłogosław Twoje dzieci,
Pociągnij na drogę Twą,
Niech się miłość w nas roznieci,
Niech ogarnie mocą swą.

·        Ojcze, niech za Twym przykładem,
Wszystkim dla nas będzie Bóg,
Niech idziemy Twoim śladem,
Wśród wygnańczych ziemi dróg.

·        W sercu naszym niech nosimy
Znamię Jezusowych Ran,
Ojcze, łaski tej prosimy,
Niech nam jej użyczy Pan.

·        Niech w ubóstwie i pokorze
Trwamy przez ten ziemski czas,
Aż wieczności błysną zorze,
Aż Bóg z Tobą złączy nas.

·        O Franciszku! możny w niebie,
U Jezusa, Marii stóp,
Twoje Dzieci proszą Ciebie,
Dla nas wszystkich miejsce zrób.

 

1.      Ojcze ubogich, który już w niebie,
Cieszysz się wiecznej chwały skarbami,
Z wielką ufnością błagamy Ciebie,
Święty Franciszku, módl się za nami.

2.    My tak ubodzy na tym wygnaniu,
A tyś bogaty niebios darami,
W ojczyźnie wiecznej, w rajskim mieszkaniu,
Święty Franciszku, módl się za nami.

3.     Proś, by złość w sercach naszych ustała,
By świat zapłakał pokuty łzami,
By w sercach wiara zmartwychpowstała,
Święty Franciszku, módl się za nami.

4.    Ty, coś tak kochał biednych grzeszników,
Ratuj nas, Ojcze, Twymi prośbami,
Byśmy zmienili się w pokutników,
Święty Franciszku, módl się za nami.

5.     Uproś nam wzgardę ziemskich próżności,
Naucz nas Jezusa chodzić śladami,
Naucz pokory i cierpliwości,
Święty Franciszku, módl się za nami.

6.    Tyś Serafinem Bożej miłości,
Tyś ozdobiony Zbawcy ranami,
Serca już nasze wskrzesz z oziębłości,
Święty Franciszku, módl się za nami.

7.     Pan Jezus z Matką swoją Przeczystą,
Niech już wszechwładnie rządzi sercami,
By Mu składały cześć wiekuistą,
Święty Franciszku, módl się za nami.

 

1.      Spieszmy na górę zbawienia
Śladem Franciszka świętego;
Hymny dlań głośne i pienia
Z serca niech płyną wszystkiego,
Refren : Chwała Ci Ojcze i Panie,
             W tym Serafickim Patronie;
             Oto na jego wezwanie
             Służym Ci w świętym zakonie!

2.    Matką nam święta Pokuta,
Święte miłujem Ubóstwo,
Złość w nas Regułą jest skuta,
W myślach króluje nam Bóstwo,
Ref...

3.     Wojsko pokoju idziemy
za ubożuchnym Hetmanem,
Gdzie nas czekają diademy
W niebie nam przyobiecanym,
Ref...

 

·        O Franciszku, Ojcze nas ubogich,
O Franciszku, proś za nas!
O Franciszku Seraficki święty,
Święty ojcze, proś za nas!

·        Abyśmy sobą i światem gardzili,
Boga miłować się zawsze starali,
O Franciszku, proś za nas,
Święty ojcze, żegnaj nas!

·        Byśmy zawsze w pokucie, w pokorze,
O Franciszku, proś za nas!
Szli za tobą w każdej życia porze;
Święty ojcze, posil nas!

·        Zwróć miłosierne swe oczy i błogie
Na dziatki swoje zbyt nędzne, ubogie!
O Franciszku, proś za nas,
Święty ojcze, posil nas!

·        O Franciszku, łaski nam wybłagaj,
O Franciszku, proś za nas!
Dziatki swoje od pychy wybawiaj.
Święty ojcze żegnaj nas!

·        Wielki przyjacielu Boskiego Ojca,
Bądź nam pomocą, potężny obrońco.
O Franciszku, proś za nas,
Święty ojcze, żegnaj nas!

powrót do strony głównej

FRANCISZEK KSAWERY

 

Litania do św. Franciszka Ksawerego                                         [5]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Mario, * módl się za nami.

Święty Franciszku Ksawery, * módl się za nami.
-         Apostole Hindusów,
-          Zwiastunie pokoju,
-          Kaznodziejo prawdy,
-          Przykładzie łagodności i pokory.
-          Wzorze ufności w Bogu,
-          Zwierciadło posłuszeństwa,
-          Przykładzie ubogich,
-          Zwycięzco samego siebie,
-          Mężu według Serca Bożego,
-          Pochodnio oświecająca pogan,
-          Ucieczko strapionych,
-          Podporo biednych,
-          Pocieszycielu smutnych,
-          Opiekunie opuszczonych,
-          Ojcze ubogich,
-          Skarbie Boskiej miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Franciszku Ksawery,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do świata Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół cieszył się z naszych wyznawców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

FRANCISZEK REGIS

 

Pieśń o św. Franciszku                                                                           [1]

·        Wznieśmy dziękczynienia głosy
Dla Jezusa Zbawiciela,
Który swymi dziś niebiosy
Męczennika uwesela.

·        Pan Najwyższy ludu swego,
Wieczna mężnych sług Korona,
Kleta błogosławionego
Tuli dziś do swego łona.

·        Niech nas jego wzór przenika
Prosim, Boże nasz jedyny,
W tym tryumfie Męczennika
Daj i nasze zgładzić winy.

powrót do strony głównej

FRANCISZEK SALEZY

 

Litania do św. Franciszka Salezego                                    [5]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Mario, * módl się za nami.

Święty Franciszku, * módl się za nami.
-         naśladowco Chrystusa,
-          pełen darów Ducha Świętego
-          do Boskiej woli się stosujący
-          światło Kościoła
-          obrońco wiary
-          dobry pasterzu
-          przykładzie pokory
-          miłośniku ubóstwa
-          obrazie cichości
-          pomocniku pokutujących
-          ucieczko grzesznych
-          podporo ubogich
-          lekarzu utrapionych
-          naśladowco Apostołów
-          ozdobo wyznawców
-          założycielu zakonu Nawiedzenia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Franciszka Salezego                                    [3]
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, * zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * módl się za nami.

Święty Franciszku Salezy, * módl się za nami.
-         Nauczycielu Boskiej miłości,
-          Apostole Chrystusa Ukrzyżowanego,
-          Ogniem miłości Bożej stale gorejący,
-          Ozdobo biskupów,
-          Troskliwy pasterzu swojej owczarni,
-          Wytrwały pracowniku winnicy Pańskiej,
-          Nieugięty stróżu wiary,
-          Nieulękniony obrońco sprawiedliwości,
-          Niestrudzony głosicielu Ewangelii,
-          Wzorze miłości, gromadzącej odłączonych do jednej owczarni,
-          Apostole Genewy, walczący wyłącznie miłością i pokorą,
-          Doktorze Kościoła,
-          Pokorny uczniu Serca Jezusowego,
-          Obrazie łagodności Chrystusowej,
-          Przykładzie głębokiej pokory,
-          Szkoło miłości cierpliwej,
-          Roztropny dusz przewodniku,
-          Głosicielu świętości w życiu Ludu Bożego,
-          Przyjacielu grzeszników na wzór Chrystusa,
-          Najłaskawszy ojcze ubogich,
-          Pocieszycielu strapionych,
-          Opiekunie wdów i sierot,
-          Wspomożycielu umierających,
-          Ojcze wszystkich opuszczonych,
-          Najmiłosierniejszy karmicielu głodnych,
-          Żarliwy czcicielu Matki Bożej,
-          Doskonały naśladowco Chrystusa Pana,
-          Szczególny nasz Patronie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Franciszku Salezy,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, który dla zbawienia dusz uczyniłeś świętego Franciszka Biskupa i Wyznawcę wszystkim dla wszystkich, spraw łaskawie, abyśmy przeniknięci Twoją miłością, idąc za Jego przykładem i wsparci Jego zasługami, dostąpili szczęścia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

FRYDERYK

 

Wezwania do św. Fryderyka                                                                  [3]

Święty Fryderyku, biskupie i męczenniku* módl się za nami.
-         Wzorze kapłana Chrystusowego,
-         Męczeński świadku Jezusa Chrystusa,
-         Niestrudzony pasterzu dusz,
-         Gorliwy siewco słowa Bożego,
-         Światło Kościoła świętego,
-         Wzorze modlitwy,
-         Mężu żywej wiary,
-         Wzorze miłości Boga i bliźniego,
-         Wzorze świętości,
-         Wzorze pokuty,
-         Nauczycielu cnót,
-         Obrońco świętości małżeństwa,
-         Pogromco występków,
-         Ofiaro przyjemna Bogu,
-         Patronie w naszych potrzebach,
-         Nasz orędowniku u Boga,

Módl się za nami święty Fryderyku
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Fryderyka, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, gorącą miłością ku Tobie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Amen.

 

Hymn                                                                                             [3]

 

·        Męczenniku, któryś poszedł
Śladem Słowa Wcielonego,
Zwyciężyłeś swoich wrogów
I radujesz się wiecznością.

·        Mocą daną ci od Pana
Obmyj nasze serca z grzechów,
Oddal gorycz zniechęcenia
I powstrzymaj zło grożące.

·        Już opadły z ciebie więzy
Krępujące twoje ciało;
Spraw, niech miłość Chrystusowa
Z kajdan świata nas wyzwoli.

·        Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem, dawcą pocieszenia;
Wieczna cześć niech będzie Bogu,
Który cię nagrodził w niebie.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~