~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


G

GABRRIEL

Hymn z liturgii godzin                                                                             [43]

 

1.      Sławimy was, Archaniołowie,
Radosną pieśnią w dzień świąteczny
I podziwiamy waszą chwałę
W promiennym domu Wszechmocnego.

2.    MICHALE, książę wojsk niebieskich,
Niezwyciężony w żadnym boju,
Niech Twa prawica nas umocni
I podda wszystkich łasce Boga.

3.     GABRIELU, Pan cię ustanowił
Zwiastunem wielkich swych tajemnic;
Prosimy ciebie, naucz ludzi
Miłować drogę Jego światła.

4.    RAFALE, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebios,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

5.     A wy, zastępy Jasnych Duchów,
Opieką swoją nas otoczcie
I wyjednajcie nam u Boga,
By dał nam radość nieba z wami.

 

Pieśń o św. Gabrielu                                                                     [3]

 

Wesołym sercem ku czci najświętszemu,
Krzyknijmy w głosy Imieniu Pańskiemu:
Bo dziś Gabryel przybył złotopióry,
Z niebieskiej góry.

I mówi z Świętą Posłaniec Dziewicą,
By pozwoliła Bożą być Rodzicą:
Dziś triumfują z tej miary Anieli,
Wszyscy weseli.

Przeto dziś wszyscy, cośmy tu przybyli
Słuszna rzecz, byśmy Anioła wielbili,
Z siedmiu stojących przed Bogiem jednego,
Co przedniejszego.

Jest to pośrednik i poseł noszący
Wielkie poselstwa, światu zwiastujący
Od Majestatu skryte tajemnice,
Bożej Stolice.

Prześwietny Duchu, zwiastuj nam, żądamy
On pokój wieczny, którego czekamy:
Byśmy za czasem tam byli przyjęci,
Gdzie żyją święci.

 

Pieśń do św. Gabriela                                                                   [3]

 

1.      Archanioł Boży Gabryel,
Posłan do Panny Maryjej,
Z majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k' Niej:
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

2.    Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna świątobliwa;
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3.     Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się Maryja,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4.    „Jezus nazwiesz Imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego;
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa,
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata całego”.

5.     Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu
Dziękujmy w uniżoności
Za ten cud Jego miłości.

powrót do strony głównej

GENOWEFA


Litania (wezwania) do św. Genowefy                                          [44]

Św. Genowefo, od dzieciństwa napełniona Bogiem  * módl się za nami.
-         poświęcona Chrystusowi przez św. Germana,
-          posłuszna Duchowi Św.,
-          nieustraszona w gorliwości wiary,
-          która znalazłaś niechęć i opuszczenie,
-          która spędzałaś godziny na modlitwie,
-          której posty i modlitwa uratowały miasto,
-          która darzyłaś króli wymagającą przyjaźnią,
-          której mądrość oświecała pogan
-          której roztropność prowadziła wodzów,
-          której czystość triumfowała nad kłamstwem,
-          której siła podnosiła słabnącą odwagę,
-          która współczułaś cierpiącym ubogim,
-          która nakarmiłaś cudownie biednych,
-          która godziłaś Boga z grzesznikami,
-          która przyprowadzałaś do Kościoła zagubionych,
-          która czytałaś w sercach,
-          która uzdrawiałaś chorych,
-          która opanowywałaś powodzie,
-          która ustanawiałaś pokój między wrogami,
-          która łagodziłaś los więźniów,
-          Patronko Paryża i Francji.

Módlmy się:

Ześlij Panie ducha inteligencji i miłości, którym napełniłeś Twoją Córkę Genowefę, abyśmy chętni do służby Tobie i starający się do Niej upodobnić, podobali się Tobie przez naszą wiarę i całe życie. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą na wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

GERTRUDA

Litania do św. Gertrudy                                                                        [5]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Mario, * módl się za nami.

Święta Gertrudo,
-         Wybrana Oblubienico Jezusa Chrystusa,
-         Kwiecie woniejący w ręku Jezusa,
-         Różo bez ciernia,
Jezu Chryste, Oblubieńcze świętej Gertrudy * zmiłuj się nad nami.
-         Przez Jej pokorę,
-         Przez Jej świętą czystość,
-         Przez Jej nieustającą cierpliwość,
-         Przez Jej gorejącą miłość do Ciebie,
-         Przez miłość, z którąś w Jej sercu z radością mieszkał,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Gertrudo,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

         Boże, Ty upodobałeś sobie przebywanie w sercu świętej Gertrudy, dziewicy, za jej wstawiennictwem oświeć ciemności naszego serca, abyśmy z radością doświadczali, że jesteś w nas obecny i działasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

GRZEGORZ

Z godziny czytań                                                                            [43]

 

1.      Łagodny mnichu i czujny pasterzu,
Grzegorzu, przybądź do nas, twoich braci,
By razem z nami wysławiać pokornie
Majestat Boga

2.    Kochałeś życie ukryte przed światem,
Lecz Pan cię wyniósł i obdarzył władzą,
Byś pasł owczarnię roztropnie i mądrze
Na całej ziemi.

3.     Wśród zgliszcz i ruin dawnego porządku
Głosiłeś pokój, zgodę, przebaczenie
I przygarnąłeś do serca Kościoła
Pogańskie ludy.

4.    Na zawsze wierny nauce Chrystusa,
Spisałeś w księgach słowa pełne prawdy,
A w nasze usta włożyłeś melodie
Mieszkańców nieba.

5.     Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka
Za wielkość sługi wszystkich sług Chrystusa;
Niech jego światło prowadzi nas pewnie
Do bram wieczności. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      Niegdyś pogan apostole,
Teraz niebian towarzyszu,
Przyjdź, Grzegorzu, na ratunek
Ludom już wierzącym w Boga.

2.    Tyś dla biednych był ostoją
I wzgardziłeś chwałą świata,
By w ubóstwie naśladować
Swego Mistrza ubogiego.

3.     Chrystus, wieczny Kapłan,
sprawił, żeś Kościoła stał się głową,
A następcą będąc Piotra
Żyłeś według jego wzoru.

4.    Świętej Księgi trudne strony
Wyjaśniałeś umiejętnie,
Bo niebiańskie tajemnice
Jezus - Prawda ci objawił.

5.     O pasterzu znamienity
I Kościoła chlubne światło,
Nie opuszczaj w złej przygodzie
Pouczonych twoim słowem.

6.    Niechaj będzie chwała Ojcu
I Synowi Jedynemu
Razem z Duchem równym Obu,
Teraz, zawsze i na wieki. Amen.

powrót do strony głównej

GWIDON Z MONTPELLIER

Pieśń                                                                                              [55]

 

Przez święte czyny Ojca Gwidona,
Który z miłością Ciebie szukał,
Pozwól nam, Panie, wypełnić dzieło,
Które otrzymał z Twego Ducha.
Ref.: Pocieszycielu, Tyś przed wiekami
Zapalił światło Jego serca.
Pragnących kochać jak Ojciec Gwidon
Rozpalaj ogniem miłosierdzia.
Przez wierne serce Ojca Gwidona,
Którym ogarniał Cię w ubogich,
Prosimy Ciebie o światło Ducha,
Które oświeci nasze drogi.
Ref. Pocieszycielu, Tyś przed wiekami
Zapalił światło Jego serca.
Pragnących kochać jak Ojciec Gwidon
Rozpalaj ogniem miłosierdzia.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~