~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


L - Ł

LEONARD

Litania do Św. Leonarda odmawiana w kościele pw św. Leonarda w Tyszowcach.   [48]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Św. Leonardzie, wierny sługo Maryi, - *módl się za nami.

-         ubóstwa apostolskiego wzorze,
-          ojcze ubogich,
-          między ubogimi dobrowolnie najuboższy,
-          przykładzie pokory,
-          gardzący służbą króla doczesnego dla tym gorliwszej służby Królowi nad Królami,
-          wielki miłośniku samotności i umartwienia,
-          zbawienia dusz ludzkich jedynie pragnący,
-          w pracach dla zbawienia bliźniego niestrudzony,
-          gorliwy opiekunie więźniów,
-          między niewiernymi niestrudzony głosicielu Chrystusa,
-          mężu Boży, słowem i przykładem do miłości Chrystusa zachęcający,
-          któreś kraje swoje słowem Bożym napełnił,
-          w nawałnościach pokus światowych mężna podporo,
-          rodzących w boleściach skuteczny orędowniku.
-          w życiu i po śmierci niezliczonymi cudami słynący,
-          wiarą swą nad mocami piekielnymi panujący,
-          we wszystkich chorobach tkliwy opiekunie,
-          patronie cudowny miejsca tutejszego,
-          wiernych swoich czcicieli dobroczyńco i opiekunie,
-          na ziemi naszej w Tyszowcach od wieków czczony,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami św. Leonardzie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś nam dał w życiu i czynach św. Leonarda wzór pokory i miłości bliźniego, racz wysłuchać nas niegodnych, aby sługa Twój na ziemi naszej od wieków czczony nie wypuszczał ze swej opieki wiernego ludu polskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Boże, któryś św. Leonardowi udzielił cudownej mocy wyzwalania więźniów z kajdan, za Jego pośrednictwem i przez Jego zasługi prosimy Cię, racz nas wybawić z więzów grzechów naszych i od niewoli szatańskiej zachowaj nas na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

                   Hymn o świętym Leonardzie opacie i wyznawcy (1819 r.)

 

Jeśli pragniesz doznać cudu,
Oczyść Duszę z grzechów brudu;
I zaraz udaj się skoro,
Do Leonarda z pokorą.

Uciśniony skrupułami,
Skołatany kłopotami;
Gdy z ufnością ręce wznosi,
Otrzymuje o co prosi.

Za Modlitwę Jego, życie
Bierze matka rodząc dziecie;
Same kajdany pękają;
Więźnie Wolność odbierają.

Przybądź w mego życia skonie,
Leonardzie, cny Patronie!
Gdy w wybranech stanę rzędzie,
Cud nad inne większy będzie.

Gospodarze udręczeni,
Morem bydła zasmuceni,
Unikają wszelkiej szkody;
Swe w całości mają trzody.

Bogu Ojcu i Synowi,
i równemu Im Duchowi,
Trzem Osobom niechaj słynie,
Chwała; podkąd Świat nie minie.

powrót do strony głównej

LIDIA

Litania do Św. Lidii                                                                      [3]

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Królowo wyznawców,
Święta Lidio, *módl się za nami.

-         Bojąca się Boga,
-          Pochodząca z zamożnego rodu,
-          Gorliwa w pobożności,
-          Mieszkanko Tiatyry,
-          Sprzedawczyni purpury,
-          Uważnie wsłuchująca się w Słowa Boże,
-          Otwarta na działanie łaski,
-          Przyjmująca chrzest z ręki Apostoła Narodów,
-          Uczennico świętego Pawła Apostoła,
-          Oddana sercem Jezusowi,
-          Wprowadzająca Chrystusa do swego domu,
-          Odznaczająca się niezwykłą gościnnością,
-          Gromadząca drugich na modlitwie,
-          Gorliwa wyznawczyni Chrystusa,
-          Pełna ofiarności dla dzieł Bożych,
-          Pełniąca uczynki miłosierdzia,
-          Niezwykle ofiarna dla potrzeb Kościoła,
-          Wspierająca Apostołów w ich potrzebach,
-          Przykładzie miłości Boga i bliźniego,
-          Niezawodna w wierności Panu,
-          Pełna ufności w Bogu,
-          Wzorze czystości obyczajów,
-          Przykładzie gorliwości i poświęcenia,
-          Patronko oddanych Chrystusowi,
-          Nieugięta w przeciwnościach,
-          Pełna radości w służbie Pana,
-          Apostołko Ewangelii Chrystusowej,
-          Orędowniczko nasza przed Bogiem.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Lidio,
Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie, ześlij na nas Ducha tej wiedzy i miłości do Ciebie, którym napełniłeś Twoją Służebnicę świętą Lidię; wspomagaj nas, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie szczerze całym sercem i czystą duszą, a pomnażając naszą wiarę i miłość, podobali się Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

LUDWIK IX, KRÓL

Wezwania do św. Ludwika.                                                          [3]

Święty Ludwiku, *módl się za nami.
-         chwało i patronie Francji,
-         ozdobo władców ziemskich,
-         patronie pielgrzymów i podróżnych,
-         wierny sługo Boży,
-         gorliwy wyznawco Chrystusa,
-         przykładzie życia chrześcijańskiego,
-         mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
-         obrońco wiary chrześcijańskiej,
-         mężu mocnej nadziei,
-         wzorze miłości Boga i bliźniego,
-         pocieszycielu strapionych,
-         opiekunie ubogich,
-         przeniknięty duchem miłosierdzia,
-         opiekunie chorych,
-         wzorze małżonków chrześcijańskich,
-         troskliwy ojcze rodziny,
-         mężny wśród przeciwności,
-         rozmiłowany w pokorze,
-         mężu doskonałego ubóstwa,
-         mężu wielkiego umartwienia,
-         ozdobo Kościoła świętego,
-         możny orędowniku w niebie,

Módl się za nami święty Ludwiku,
Abyśmy się tali godnymi obietnic Chrystusowych.

         Boże, który uwolniłeś św. Ludwika od trosk ziemskich, przenosząc go do chwały królestwa niebieskiego, spraw, abyśmy dzięki niemu zawsze szukali Twego wiecznego Królestwa, nie zaniedbując naszych obowiązków na ziemi. Amen.

         Responsorium.

         Czynił to, co jest w oczach Pana; nie było takiego jak on między wszystkimi królami: trwał przy Panu, nie odstąpił od Niego. Przestrzegał Jego przykazań, toteż Pan był z nim.

Pan wiódł sprawiedliwego prostymi drogami,
I ukazał mu królestwo Boże.

         Módlmy się:

         Boże, któryś świętego Ludwika z królestwa ziemskiego przeniósł do chwały Królestwa niebieskiego; prosimy Cię przez jego zasługi i modlitwy, abyś nas uczynił współdziedzicami Króla królów, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

LUDWIKA DE MARILLAC

Pieśń do św. Ludwiki                                                                    [1]

O błoga chwilo, gdy już u Boga
Ciebie widzimy, o Matko droga!
Niech Twa opieka będzie nad nami!
Święta Ludwiko, módl się za nami!

O matko nasza, niech imię Twoje
Osładza nasz cierpienia, znoje;
Daj niech pociechy słońce zaświeci,
Matko Ludwiko, błogosław dzieci.

A nasze domy weź w swą obronę,
Spojrzyj na głowy kornie schylone;
Przyjdź nam z pomocą w każdej potrzebie
Przed tronem Pana, o Matko w niebie.

powrót do strony głównej

ŁUCJA

Wezwania do świętej Łucji.

Święta Łucjo, dziewico i męczennico, - *módl się za nami.
-         oblubienico Chrystusa,
-          otwarta na prawdę Bożą,
-          jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,
-          czcicielko jedynego Boga,
-          posłuszna natchnieniom Bożym,
-          ciesząca się łaską świętej wiary,
-          odważnie wyznająca wiarę świętą,
-          ozdobo chrześcijańskich dziewic,
-          przykładzie mocnej nadziei,
-          z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
-          umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-          przykładzie czystości i męstwa,
-          cierpliwie znosząca złość oprawców,
-          podziwu godny wzorze stałości,
-          miłująca Chrystusa ponad życie,
-          składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-          zbudowanie dla chrześcijan,
-          ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,
-          ozdobo Kościoła świętego,
-          chwało bohaterów chrześcijańskich,
-          potężna orędowniczko u Boga,
-          patronko cierpiących,
-          patronko chorych na oczy,
-          patronko umierających z Chrystusem.

Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Łucji, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

ŁUKASZ

Hymn na godzinę czytań                                                                        [43]

O Łukaszu, towarzyszu
I wytrwały pomocniku
Apostołów w ich posłudze,
Przyjmij hołd i prośby nasze.

Przez naukę tych zwiastunów
Czas rozpoczął się radosny
Szczęścia, prawdy i pokoju,
Które darem są Chrystusa.

Ciebie też wezwało niebo
Do dźwigania z nimi trudów;
Dzielisz równą z nimi chwałę
I jaśniejesz równą mocą.

Spraw, o wielki dawco światła,
Aby słońce Chrystusowe
Ożywiało wszędzie ziarna,
Co w spichlerzach spoczną nieba.

Kiedy pośród Apostołów
Staniesz przy Sędziego tronie,
Z naszych długów nas uwolnij
I wyjednaj łaskę Jego.

Bogu w Trójcy cześć na zawsze;
Oby On nam w swoim domu
Dał się cieszyć, o Łukaszu,
Razem z tobą wieczną chwałą. Amen.

 

Hymn na Jutrznię i Nieszpory                                     [43]

 

Sławimy pieśnią twój tryumf Łukaszu,
Zdobyty męką i krwią purpurową,
I podziwiamy zwieńczenie nagrodą
Za twe zasługi.

Natchniony Duchem, z miłością i wiedzą
Objawiasz światu naukę Chrystusa
I miłosierdzie Dobrego Pasterza
W przedziwnych dziełach.

Z przezorną troską spisałeś nam dzieje
I uczniów Pana chwalebne uczynki,
A także sprawy młodego Kościoła,
Co w przyszłość wiodą.

O towarzyszu i świadku naoczny
Wielkości Pawła i jej naśladowco,
Dopomóż serce rozpalić miłością
Chrystusa Pana.

Lekarzu, przybądź z pomocą w cierpieniach,
Umocnij wiarę, by ulgę przyniosła
I wreszcie Boga w radości bez kresu
Osiągnąć dała. Amen.

 

Pieśń śpiewana w kościele pw Nawiedzenia NMP w Surhowie         [35]

 

Ewangelisto Łukaszu, Patronie,
Któryś zostawał przy Królowej tronie
Maryi godność opisałeś piórem,
Za to niebiosa stały się otworem

Staw się za nami do tej Matki Boga,
Nie zaszkodzi nam w życiu żadna trwoga.
W życiu skutecznym bądź naszym Patronem,
Ujdziemy kary za grzechy przed tronem.

Spieszcie więc prędzej do tego Patrona,
Doznacie, że w ni jest pewna obrona.
Spieszcie znękane i wszyscy grzesznicy,
Żalem strudzeni, chromy i kalecy.

Święty Patronie! Spraw, czego żądamy,
Niech będzie Twoja opieka nad nami.
Spraw to, żebyśmy Bogu służyli,
A potem z Tobą w niebie Go chwalili. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~