~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


M

MACIEJ

Hymn na Jutrznię                                                                          [3, 43]

Macieju, jakże cudowne
Zrządzenie Bożej mądrości,
Że Ciebie właśnie wybrano
Do Apostołów wspólnoty.

Gdyż puste miejsce zostało
Po uczniu, który z rozpaczy
Odtrącił miłość Chrystusa
I zabił siebie samego.

Lecz Pan obdarzył Cię chwałą
Należną niegdyś tamtemu,
A łaska Ducha Świętego
Natchnęła usta Piotrowe.

Przyjmując ciężar posługi,
Głosiłeś ludziom zbawienie,
I aż do śmierci niezłomny,
Przez krew wyznałeś Jezusa.

Prosimy Ciebie, Macieju,
Byś pomógł nam postępować
Drogami, które ukaże
Natchnienie Ducha Świętego.

Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Majestat będzie i chwała;
Niech On za Twoją przyczyną
Dopuści nas do niebiosów. Amen.

powrót do strony głównej

MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

Wezwania do św. Maksymiliana                                [20]

Święty Maksymilianie - * módl się za nami.
-         z pobożnych rodziców urodzony,
-          pragnący niepodległości swojej Ojczyzny,
-          od dzieciństwa w Niepokalanej rozmiłowany,
-          pragnący umocnienia wiary i obyczajów chrześcijańskich w świecie,
-          założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
-          gorliwością kapłańską niezwykle pałający,
-          pociągający innych do doskonałości słowem i przykładem,
-          apostole nowych powołań zakonnych i misyjnych
-          opiekunie i stróżu wspólnot zakonnych
-          gorąco pragnący nawrócenia grzeszników i pogan,
-          niosący błądzącym prawdę i pokój,
-          apostole i redaktorze prasy katolickiej,
-          zapałem misyjnym heroicznie ogarnięty,
-          głoszący Ewangelię w Japonii,
-          mężny w znoszeniu zniewag i prześladowań,
-          napełniony nadzieją i miłością bezgraniczną,
-          podtrzymujący słabnących na duchu,
-          pragnący śmierci męczeńskiej,
-          oddający życie za ojca rodziny,
-          patronie środków społecznego przekazu,
-          patronie naszych trudnych czasów,
-          chlubo Narodu Polskiego i Zakonu Franciszkańskiego.

Módlmy się:

Boże, ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim kapłańskie serce świętego Maksymiliana, żarliwego czciciela i apostoła Niepokalanej Maryi, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wytrwale pracując dla Twojej chwały oraz pokoju i dobra na ziemi, w życiu i śmierci stawali się podobni do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Wezwania z litanii do bł. Ojca Maksymiliana

Któryś zakwitł Chrystusem w drutach kolczastych - *bądź nam przykładem.
-         Któryś zakwitł Chrystusem w ciałach męczonych
-         Któryś zakwitł Chrystusem w ciałach palonych
-         Któryś zakwitł Chrystusem w dłoniach oprawców
-         Któryś zakwitł Chrystusem w śmierci głodowej
-         Któryś potęgę piekieł pokonał miłością Krzyża
-         Któryś ogień piekielny przygasił płaszczem Maryi
-         Bądź nam przykładem.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [36]

 

Przyszedł już dzień wyzwolenia,
Skończona męka w ciemności,
Niebo schylone ku ziemi,
By uczeń odszedł do Mistrza.

Jakże cię, Święty, wysławiać,
Gdy język milknie pokornie
Wobec wielkości cierpienia
Przez które miłość dojrzała.

Bratem się stałeś obcemu,
Oddając życie za niego,
Przeto gdzie Pan zamieszkuje,
Królować będzie i sługa.

Niepokalanej rycerzu,
Przed tronem Bogarodzicy
Użal się naszej słabości,
Dopomóż sprostać nam w próbie.

Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki;
Nasza podzięka za przykład
Ofiary Maksymiliana. Amen.

 

Hymn na godzinę czytań i nieszpory                         [36]

 

Nie ma większej miłości
Od tej, przez którą człowiek
Własne życie oddaje
Za życie swego brata.

Kiedy ziarno pszeniczne
Upadnie w dobrą glebę,
Plon stokrotny przynosi
I wszystkich karmi sobą.

Tam, gdzie Pan po swej męce
Jaśnieje wieczną chwałą,
Tam i sługa otrzyma
Nagrodę za swą wierność.

Sława, cześć i podzięka
Niech będzie w Trójcy Bogu,
Który w sercach człowieczych
Zapala jasną miłość. Amen.

 

Faluje morze kolczastych drutów                                      [7]

(Sergiusz Riabinin)

 

Faluje morze kolczastych drutów.
Wyłania się z niego Krzyż
i ręce Ojca Maksymiliana
wznoszące ku Niebu Hostię...

Bezsilne są kolczaste druty
wobec tych rąk....
bo jak uwięzić obłok Boży... ?

Błogosławiony Ojcze Maksymilianie,

który mocno kochając Boga

płynąłeś pod prąd swej słabości

który wyszedłeś naprzeciw
strasznej fali konania

ufny w opiekę Maryi,

proś,

by odjęta nam była
małość

zatroskana
o swoją wygodę
o najtańszą taryfę dla życia
- największą naszą przegraną
najgłupszy zysk....

Błogosławiony Ojcze Maksymilianie,

który na wichrze Świętego Ducha
na skrzydłach z płaszcza Maryi

przez chmury cierpienia
mękę i śmierć Golgoty

pędziłeś jak sokół

do domu Ojca,

nie dopuść,
byśmy byli jak wróble

na parapetach

podwórkach

śmietnikach –

konsumentami okruchów

świata .... z okruchów

Ojcze Maksymilianie,
wierny rycerzu Chrystusa i Matki Bożej,
wierny Im

w trudzie codziennym

mękach piekielnych

w śmierci głodowej,

zawstydź nas wszystkich, którzy

dla wygodnych foteli

bułki z masłem i szynką,

wyznajemy wiarę

w czapce niewidce, niosąc ją

boczkiem,

chyłkiem,

jak towar    cichaczem,
jak towar z przemytu...

powrót do strony głównej

MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE

Litania do świętej Małgorzaty Marii                                    [61]

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa,

Święty Józefie, Patronie dusz Bogu poświęconych,
Święty Janie, Apostole Boskiej miłości,
Święty Franciszku Salezy i Święta Joanno Franciszko de Chantal, Założycielko Zakonu Nawiedzenia Sióstr Wizytek, módlcie się za nami
Święta Małgorzato, Mario, *módl się za nami,
-    dziewico, od dzieciństwa poświęcona Jezusowi,
-    dziecię ukochane Maryi,
-    chwało Zakonu Nawiedzenia,
-    ulubienico Serca Jezusowego,
-    uczennico ukochana Serca Jezusowego,
-    powiernico nieskończonej miłości Serca Jezusowego,
-    powiernico Jego Boleści z powodu ludzkiej niewdzięczności,
-    oblubienico wierna Serca Jezusowego,
-    pocieszycielko Serca Jezusowego,
-    apostołko nabożeństwa do Serca Jezusowego,
-    wielbicielko żarliwa Najświętszego Sakramentu,
-    oblubienico, poświęcająca się jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu za niewdzięczność i zapomnienie ludzkie,
-    miłośniczko żarliwa krzyża Chrystusowego,
-    przemożna Orędowniczka w nawracaniu dusz niewiernych i zatwardziałych grzeszników,
-    ofiaro miłości,
-    duszo, pozostająca pod szczęśliwą opieką Twojego Anioła Stróża,
-    chwało Serca Jezusowego,
-    rozkoszy Serca Jezusowego,
-    dziedziczko w czasie i w wieczności wszystkich skarbów Serca Jezusowego,
-    naśladująca Jezusa, cichego i pokornego sercem, która byłaś doskonale posłuszna,
-    miłośniczko życia upokorzonego i oderwanego od wszystkiego, co nie jest Bogiem,
-    mistrzyni roztropna i oświecona w życiu wewnętrznym,
-    orędowniczko przemożna dusz w czyśćcu cierpiących,
-    Ty, co zaczerpnęłaś w Sercu Jezusowym miłość tak wspaniałomyślną i tak pełną współczucia dla bliźniego,
-    w życiu im po śmierci jaśniejąca cudami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W.: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną,

O.: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, któryś niewypowiedziane bogactwa Serca Twojego Świętej Małgorzacie Marii Dziewicy cudownie objawił, pozwól nam przez jej zasługi i naśladowanie, abyśmy Cię we wszystkim i nad wszystko miłując, zasłużyli sobie na wieczne w tymże Sercu Twoim mieszkanie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
 
O słodka i miła Serca Jezusowego Oblubienico, św. Małgorzato Mario, kwiecie powabny i skromny fiołku, któryś ozdobił i upiększył ogród Zakonu Nawiedzenia, o perło droga i najbogatsze dziedzictwo rodziny św. Franciszka Walezego i św. Joanny Franciszki, o Święta Dziewico, módl się za nami. O Ty, której Pan Jezus objawił bogactwa niewypowiedziane swojego Serca i powierzył najskrytsze tajemnice swych boleści, pragnień i miłości swojej, uproś mi przyczyną swoją – łaskę, abym coraz większy zapał czując w sercu moim, coraz bardziej i bardziej wzrastał/a/ w miłości Najsłodszego Serca Jezusa mojego i to Serce Najsłodsze z Tobą i ze wszystkimi Świętymi wielbił/a/ przez nieskończone wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

MARCIN

Godzina czytań                                                                               [43]

1.      Marcinie, Pana spotkałeś w bramie,
Drżącego z zimna i ludzkiej wzgardy
Więc Go połową okryłeś płaszcza,
Ogrzałeś sercem spragnionym Boga.

2.    Szukając Pana, oddałeś wszystko
I opuściłeś ułudę świata,
A On cię wezwał, byś braciom służył
I ukazywał im dobroć Jego.

3.     Widziałeś Pana w świetlistym blasku,
Gdy On, posłuszny twojemu słowu,
Na ołtarz zstąpił, by karmić głodnych
Swą obecnością we Krwi i Ciele.

4.    Wzywałeś Pana w godzinie śmierci,
Poddany woli swojego Stwórcy,
Gotowy umrzeć, lecz żyć też gotów
Ku pożytkowi owczarni Bożej.

5.     A teraz jesteś na zawsze z Panem,
I nic nie zdoła rozłączyć obu,
Gdyż Pan i sługa stanowią jedno
Przez miłość Pana i wierność sługi.

6.    Wielbimy Ciebie, Wcielony Boże,
I Twego Ojca, i Ducha Prawdy,
A Ty nas okryj zbawienia płaszczem
I swym pokojem napełnij dusze. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                [43]

 

1.      Marcinie, równy Apostołom,
Dopomóż nam w sławieniu Boga,
I ty, co żyć lub umrzeć pragniesz
Dla dobra uczniów, wejrzyj na nas.

2.    I teraz powtórz dawne czyny:
Napełnij światłem przełożonych,
Pomnażaj wszędzie cześć Kościoła,
Szatańskie oddal omamienia.

3.     ty, co władzę masz nad piekłem,
Tonących w grzechu dobądź z głębi;
Jak płaszcz dzieliłeś dla biednego,
Tak okryj nas sprawiedliwością.

4.    Przypomnij sobie własną chwałę,
Przez którą byłeś wyróżniony,
I wspomóż teraz miłościwie
Pasterzy poczet znamienity.

5.     Jednego Boga w Trójcy Świętej
Z Marcinem razem wyznajemy,
A on niech taką wiarę zawsze
Przykładem swoim w nas umacnia. Amen.

 

Pieśni śpiewane w kościele św. Marcina w Zawadzie.               [35]

 

Marcinie święty Patronie naszych domów, naszej wioski,
Dziś do nieba wznosim dłonie, by Bóg zmniejszył nasze troski.

Tyś drżące ciało biednego płaszczem przyodział w potrzebie,
Uchroń nas do losu złego, o to my prosimy ciebie.
Przyjm nasze modły, ofiary; uproś czego nam potrzeba,
Zlej na nas niebieskie dary i zaprowadź nas do nieba.

 

Dziękujemy Bogu za opatrzność Jego,
Nie zapomina ludu Mu wiernego.
Daje nam swoich Świętych za Patrony,
Na przykład życia i za opiekuny.

Od Niego mamy Marcina świętego
na cny biskupi świecznik stawionego,
Który jak niegdyś ludowi swojemu,
Tak nam ku życiu świeci pobożnemu.

W stanie żołnierskim, jeszcze nie ochrzczony,
Widząc żebraka, iż był obnażony,
Litością zdjęty, gdyż nie miał innego
Kawałkiem płaszcza przyodzial nagiego.

Nocy następnej Chrystus Mu się zjawia
I w darowanej szacie się przedstawia,
Uczynną miłość pochwala Marcina,
Cieszy, przyjmuje za swojego syna.

(Stara pieśń o wielu zwrotkach, z których śpiewane są cztery)

powrót do strony głównej

MAREK

Godzina czytań                                                                              [43]

1.      Marku, mężny towarzyszu
I wytrwały pomocniku
Apostołów w ich posłudze,
Przyjmij hołd i prośby nasze.

2.    Przez naukę tych zwiastunów
Czas rozpoczął się radosny
Szczęścia, prawdy i pokoju,
Które darem są Chrystusa.

3.     Ciebie też wezwało niebo
Do dźwigania z nimi trudów;
Dzielisz równą z nimi chwałę
I jaśniejesz równą mocą.

4.    Spraw, o wielki dawco światła,
Aby słońce Chrystusowe
Ożywiało wszędzie ziarna,
Co w spichlerzach spoczną nieba.

5.     Kiedy pośród Apostołów
Staniesz przy Sędziego
ronie,
Z naszych długów nas uwolnij
I wyjednaj łaskę Jego.

6.    Bogu w Trójcy cześć na zawsze;
Oby On nam w swoim domu
Dał się cieszyć z tobą, Marku,
Wieczną chwałą i nagrodą. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Z weselem ducha sławimy cię, Marku,
Pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś
Przez Ewangelię o życiu Jezusa,
Syna Bożego.

2.    Jak twoja matka, darzyłeś miłością
Piotra Opokę, i za nim poszedłeś,
By wiernie zebrać głoszone przez niego
Słowo Chrystusa.

3.     Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze
Mowy i czyny wcielonej Mądrości,
Przez które ludzie poznali na zawsze
Drogę zbawienia.

4.    Apostoł Paweł ukochał cię, Marku,
Ty zaś za jego płomiennym przykładem
Cierpieniem, pracą i krwi swej ofiarą
Boga uczciłeś.

5.     Niech twa przyczyna wyjedna nam łaskę,
Byśmy się stali świadkami Jezusa,
A On niech raczy ukazać nam chwałę
Swego oblicza. Amen.

powrót do strony głównej

MARIA MAGDALENA

Litania do świętej Marii Magdaleny                                                    [5]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, - *módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, *módl się za nami.
-         Zwierciadło pokuty,
-          Siostro wskrzeszonego Łazarza,
-          Uczennico Chrystusa Pana,
-          która zostałaś powołana przez Chrystusa do prawdziwej pokuty,
-          która obmyłaś łzami nogi Chrystusa,
-          która obtarłaś swymi włosami nogi Jezusa i je ucałowałaś,
-          która namaściłaś Jezusa kosztownymi olejkami,
-          która zasłużyłaś, by usłyszeć z ust samego Chrystusa Pana, iż grzechy twoje są darowane,
-          która wyprosiłaś u Chrystusa wskrzeszenie Łazarza,
-          która ze swoją siostrą Martą gościłaś Chrystusa w swoim domu,
-          która nie odstępowałaś Jezusa podczas Jego świętej męki,
-          która wraz z innymi zdejmowałaś Najświętsze Ciało Jezusowe z krzyża,
-          która pośpieszyłaś w dzień Wielkiejnocy od rana do grobu Chrystusa,
-          która oczekiwałaś ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa,
-          która zasłużyłaś widzieć chwalebnego Chrystusa pod postacią Ogrodnika,
-          która oznajmiłaś Apostołom Zmartwychwstanie Chrystusa,
-          która zasłużyłaś widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Mario Magdaleno.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Już jasna wzeszła jutrzenka
Głosząca triumf Chrystusa,
Gdy przyszłaś, Mario, do grobu,
By ciało Pana namaścić.

2.    Z pośpiechem biegłaś, lecz anioł
Obwieścił światu wesele,
Bo Ten, którego szukałaś,
Zmartwychwstał pełen potęgi.

3.     Za twoją miłość bez granic
Spotkała ciebie nagroda,
Gdy w ogrodnika postaci
Poznałaś Mistrza swojego.

4.    Cierpiałaś z Matką Dziewicą
Pod krzyżem Odkupiciela,
A teraz widzisz Go żywym
I głosisz Jego zwycięstwo.

5.     Szczęśliwa córo Magdali,
Coś ukochała Jezusa,
Prosimy, spraw, niech miłością
I nasze serca zapłoną.

6.    Pragniemy, Chryste, jak Maria
Najwierniej oddać się Tobie
I z nią na wieki Cię sławić
W królestwie Twojej światłości. Amen.

 

Pieśń                                                                                     [1, 25]

 

1.      Maryja Magdalena w świecie się kochała
I w grzechach nieszczęśliwa przez długi czas trwała.

2.    Żyła ona w tym czasie, gdy się już narodził
Jezus Chrystus, Syn Boży w Judzkiej ziemi chodził.

3.     Gdy spotkała Chrystusa, życie swe zmieniła
I z miłości dla Niego pokutnicą była.

4.    Gdy był ukrzyżowany, pod krzyżem klęczała;
Nogi Jego przebite łzami oblewała.

5.     Chrystus się jej ukazał, gdy u grobu była;
Oną wieścią radosną uczniów pokrzepiła.

6.    Bogu niech będą dzięki, w Trójcy Jedynemu,
Że nie da nigdy zginąć pokutującemu.

powrót do strony głównej

MARTA

 

Hymn z liturgii Godzin                                              [3, 36, 43]

 

1.    Wysławiamy ciebie, Marto,
Któraś zasłużyła sobie,
Aby Chrystus wchodził często,
W twego domu szczęsne progi.

2.  Chętnie tak wielkiego Gościa
Otaczałaś staraniami
I o wiele się troszczyłaś,
Miłowaniem przynaglona.

3.   Gdy z radością karmisz Pana,
Brat i siostra twoja mogą
Z Jego słowem przyjąć strawę
Łaski, która daje życie.

4.  Kiedy Pan w przededniu śmierci
Namaszczony był przez Marię,
Ty złożyłaś Mu z oddaniem
Dar posługi twej ostatniej.

5.   Wierna służebnico Mistrza,
Spraw, niech miłość nas rozpali,
By dla Niego nasze serca
Stały się przyjaznym domem.

6.  Cześć niech będzie Bogu w Trójcy,
Który niech nam w swoim domu
Kiedyś da zamieszkać z tobą
I wychwalać Go na wieki. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                               [43]

 

1.      Już blask słoneczny oświeca ziemię,
I przypomina przyjaciół Pana:
Łazarza, Martę i wierną Marię,
Siedzącą w ciszy u stóp Jezusa.

2.    Szczęśliwi ludzie o czystym sercu,
Wśród których gościł sam Bóg Wcielony,
By dzielić z nimi człowiecze troski
I błogosławić ich proste życie.

3.     I do nas przybądź, Mesjaszu Boży,
Pozostań z nami przez dzień ten cały;
Niech Twa obecność rozproszy smutek,
Umocni zgodę i miłość bratnią.

4.    Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Naszemu Panu i Jego Ojcu
Z Najświętszym Duchem, którego łaska
Niech nas przywiedzie do bram wieczności. Amen.

powrót do strony głównej

MATEUSZ

Hymn z liturgii Godzin                                                                            [43]

1.      Mateuszu Apostole,
Bóg ozdobił ciebie chwałą,
Znakiem swojej łaskawości,
Która niesie przebaczenie.

2.    Jako celnik, swe bogactwa
Gromadziłeś zatroskany,
Ale Chrystus ciebie wezwał,
Byś osiągnął skarby w niebie.

3.     Rozgorzało twoje serce,
Więc za Mistrzem śpieszysz wiernie
I przyjmujesz Go w swym domu,
By się stać mieszkańcem nieba.

4.     Zbierasz wszystko, co powiedział
I co czynił Syn Dawida,
By na piśmie to przekazać
Światu jako pokarm łaski.

5.     Gdy Chrystusa głosisz światu,
Na świadectwo krew przelewasz,
Twą ofiarą pragniesz bowiem
Dać dowody swej miłości.

6.    Męczenniku, Apostole
I Ewangelisto święty,
Daj nam w niebie śpiewać z tobą
Ku Chrystusa wiecznej chwale. Amen.

powrót do strony głównej

MATKA TERESA Z KALKUTY

Wezwania                                                                             [3]

Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, * módl się za nami.
-         od młodych lat służebnico Boga,
-         posłuszna woli Bożej,
-         chwało stanu zakonnego,
-         nauczycielko i wychowawczyni młodzieży,
-         wzorze pobożności,
-         rozmiłowana w ubóstwie Chrystusa
-         nauczycielko pokory,
-         przykładzie cichości,
-         wzorze chrześcijańskiej dobroci,
-         przykładzie chrześcijańskiej miłości
-         wzorze miłosierdzia ewangelicznego,
-         opuszczająca wszystko z miłości do bliźnich bezdomnych,
-         matko sierot i ubogich,
-         ucieczko opuszczonych,
-         pociecho umierających,
-         apostołująca przykładem życia,
-         świetlany wzorze apostołów miłości,
-         zdobywająca serca mocą miłości,
-         spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,
-         do głębi przejęta duchem Chrystusa,
-         wyniszczona gorliwą służbą Chrystusowi w najbiedniejszych,
-         czerpiąca nowe siły z modlitwy i Eucharystii,
-         ciesząca się chwałą świętych w niebie,
-         można orędowniczko nasza przed Bogiem.

Módl się za nami błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego wypełnia wszystkie przykazania, spraw, abyśmy za przykładem błogosławionej Matki Teresy pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na zaliczenie do błogosławionych w Twoim królestwie. Amen.

powrót do strony głównej

MATYLDA

Wezwania do św. Matyldy                                                            [3]

Święta królowo Matyldo - * módl się za nami.

-         Wierna służebnico Boga,
-         Z Bogiem na modlitwie złączona,
-         Wzorze modlitwy, skupienia i kontemplacji,
-         Ciesząca się łaską świętej wiary,
-         Z wiarą łącząca dobre czyny,
-         Pełna mocnej nadziei,
-         Miłująca Chrystusa i Jego Ewangelię,
-         Wzorze miłości Boga i bliźniego,
-         Przeniknięta duchem miłosierdzia,
-         Pocieszycielko strapionych,
-         Opiekunko ubogich,
-         Wzorze gościnności,
-         Goszcząca Chrystusa w ubogich,
-         Przykładdzie życia chrześcijańskiego,
-         Wzorowa małżonko królewska,
-         Wzorze życia cnotliwego,
-         Mężnie znosząca przykrości,
-         Fundatorko kościołów i klasztorów,
-         Ozdobo chrześcijańskich kobiet,
-         Ciesząca się chwałą nieba,
-         Nasza orędowniczko u Boga.

Do Ciebie Panie lgnie moja dusza,

Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:  Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Matyldę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki.  Amen.

powrót do strony głównej

MĘCZENNICY ZA WIARĘ Z CZASU II WOJNY ŚWIATOWEJ

WEZWANIA DO 108 BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW

Uwielbiając miłosiernego Ojca w niebie za to, że przez beatyfikację 108 Męczenników dał Ludowi Bożemu na polskiej ziemi, na nasze czasy, możnych orędowników i żywe wzory, jak zwyciężać w Chrystusie, przyzywajmy dziś z ufnością Ich wstawiennictwa.

Bł. Julianie (Nowowiejski), pasterzu Kościoła płockiego, błogosławieni Władysławie (Goral) i Leonie (Wetmański), biskupi z Lublina i Płocka; Pan wam powierzył przewodzenie Ludowi Bożemu w wierze i miłości, tak w życiu, jak i śmierci męczeńskiej;

         Uproście dla pasterzy Kościoła na polskiej ziemi wielką czujność i męstwo w strzeżeniu go przed siłami ciemności.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy kapłani, rektorzy seminariów duchownych z Włocławka, Poznania, Kielc i Warszawy: bł. Henryku (Kaczorowski), Romanie (Sitko), Józefie (Pawłowski), Romanie (Archutowski); animatorzy kultury chrześcijańskiej, profesorowie wychowawcy: bł. Emilu (Szramek) z Katowic, Antoni (Zawistowski) z Lublina, Henryku (Hlebowicz) i Franciszku (Rosłaniec) z uniwersytetów w Wilnie i Warszawie;

Przez swoją ofiarę krwi, orędujcie za tymi, którym powierzona jest misja formowania umysłów, serc i sumień powołanych do kapłaństwa.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, duszpasterze z Ikaźni i Dryssy: bł. Władysławie (Maćkowiak), Stanisławie (Pyrtek) i Mieczysławie (Bohatkiewicz); dał wam Pan złożyć ofiarę z życia pod znakiem opieki św. Kazimierza;

Uproście nam wielką łaskę wyznawania razem z wami w czasie naszych prób i doświadczeń, że tylko Chrystus jest Panem i Królem.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, żarliwi czciciele Bożej Matki: bł. o. Piusie (Bartosik) i o. Antoninie (Bajewski) z Niepokalanowa, kapłanie Józefie (Kowalski) z rodziny zakonnej św. Jana Bosko; bł. siostry Marto (Wołowska) i Ewo (Noiszewska) z rodziny Sióstr Niepokalanek; bł. o. Alfonsie Mario (Mazurek), karmelito z Czernej, o. Ludwiku (Mzyk), werbisto z Chludowa, bł. Antoni (Świadek), kapłanie z Bydgoszczy;

Prowadźcie nas przez Niepokalaną do Bożego Syna.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Bł. Czesławie (Jóźwiak), Edwardzie (Klinik), Franciszku (Kęsy), Edwardzie (Kaźmierski), Jarogniewie (Wojciechowski) z Oratorium Salezjańskiego z Poznania;

Proście Pana za młodymi Polakami, by nie zgasili w sobie światła wiary, z którego płynie wielka, ofiarna miłość ojczyzny.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, kapłani Wielkiego Piątku: bł. Marianie (Górecki) i Bronisławie (Komorowski) z Gdańska, Piotrze (Dańkowski) z Zakopanego, Narcyzie (Putz) z Poznania, bł. ojcowie kapucyni Anicecie (Kopliński), Henryku (Krzysztofik) i Florianie (Stępniak);

Uproście nam umiłowanie krzyża w służbie Kościołowi.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, którzy z miłości do Boga poszliście na śmierć za braci: bł. o. Hilary (Januszewski) z krakowskiego Karmelu na Piasku, br. Grzegorzu (Frąckowiak) z zakonu werbistów, br. Józefie (Zapłata) z rodziny Braci Najświętszego Serca Jezusowego, Marianno (Biernacka) jednocząca rodziny Bożym pokojem;

Uproście nam łaskę szacunku dla Bożego daru życia.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Kapłani duszpasterze, którzy nie opuściliście ludu w niebezpieczeństwie śmierci, bł. Antoni (Beszta-Borowski) z Bielska Podlaskiego, Leonie (Nowakowski) z Bytonia, Marianie (Skrzypczak) z Płonkowa, Zygmuncie (Pisarski) z Gdeszyna, Kazimierzu (Sykulski) z Końskich, Zygmuncie (Sajna) z Góry Kalwarii, współbracia marianie z Rosicy, Jerzy (Kaszyra) i Antoni (Leszczewicz), ojcowie franciszkanie z Iwieńca, Achillesie (Puchała) i Hermanie (Stępień), o. Michale (Czartoryski) z zakonu św. Dominika;

Proście za nami o męstwo wiary na naszych drogach życia.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, którzy złożyliście swe życie, by ratować „starszych braci w wierze” — Żydów: bł. s. Julio (Rodzińska), dominikanko zwana matką sierot, s. Klemenso (Staszewska), urszulanko z Rokicin Podhalańskich, bł. kapłanie Michale (Piaszczyński) z Łomży;

Uczcie nas patrzeć oczami Chrystusa na ludzi innych narodów i przekonań.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, założyciele zgromadzeń zakonnych: bł. Antoni (Rewera), kapłanie z Sandomierza, o. Anastazy (Pankiewicz) z łódzkiej dzielnicy Doły, opiekunie biednej i odrzuconej młodzieży; przewodnicy na drogach formacji życia zakonnego: bł. o. Józefie (Cebula) z rodziny oblatów Maryi, o. Alojzy (Liguda) z zakonu werbistów;

Gdy naszą cywilizację coraz bardziej ogarnia duch praktycznego ateizmu, konsumizmu i obojętności; wypraszajcie młodym ludziom wezwanym do służby Bożej odwagę do stawania się czytelnymi znakami Boga w świecie.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, wychowawcy dzieci i młodzieży: bł. bracia (Grelewscy) Kazimierzu i Stefanie z Radomia, prefekci z Wielunia, bł. Maksymilianie (Binkiewicz) i Ludwiku (Gietyngier), Edwardzie (Detkens) z Warszawy, Franciszku (Dachtera), prefekcie z Bydgoszczy, Marianie (Konopiński) z Poznania, s. Mario Antonino z rodziny Sióstr Szkolnych z Mikuliczyna;

Ratujcie swym wstawiennictwem polskich nauczycieli; upraszajcie dla nich mądrość otwierania młodych serc na dobro i prawdę oraz męstwo w zmaganiach z zakusami zła.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, duszpasterze wiernego ludu ziemi wielkopolskiej i Kujaw: bł. Janie Nepomucenie (Chrzan) z Żerkowa, Stanisławie (Kubski) z Inowrocławia, Władysławie (Mączkowski) z Łubowa, Aleksy (Sobaszek) z Siedlemina; bł. Józefie (Kut) z Gościeszyna; bł. Edwardzie (Grzymała) z Włocławka, Dominiku (Jędrzejewski) z Gosławic;

Orędujcie za kapłanami, by mieli serca gotowe do ofiarnej posługi cierpiącym, biednym, nieporadnym, odsuniętym na margines życia społecznego.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennice, siostry zakonne, które złożyły życie na ofiarę za nawrócenie błądzących, bł. s. Katarzyno Celestyno (Faron), służebniczko ze Starej Wsi, i bł. Mieczysławo (Kowalska), mniszko klarysko-kapucynko z Przasnysza;

Uproście łaskę nadziei dla cierpiących z powodu błędów swoich bliskich.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, świetlane wzory kapłańskiego braterstwa: proboszczu i wikariuszu z Osięcin, bł. Wincenty (Matuszewski) i Józefie (Kurzawa), proboszczu z Kutna, bł. Michale (Woźniak) i ks. Michale (Oziębłowski) wikariuszu, bł. Adamie (Bargielski), prefekcie z Myszyńca, który oddałeś swą wolność za uwolnienie proboszcza;

Wyjednajcie swym wstawiennictwem przed Panem, by kapłani mieli dla siebie wzajemnie serca pełne miłości Bożej i ofiarnej służby.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Alumni męczennicy, bł. Bronisławie (Kostkowski) i Tadeuszu (Dulny) z seminarium włocławskiego; bł. br. Fidelisie (Chojnacki) z klasztoru kapucynów w Lublinie, gorące pragnienie kapłaństwa otwierało wasze serca na przyjęcie każdej ofiary dla Chrystusa;

Uproście alumnom naszych seminariów ducha żarliwej miłości Chrystusa i Kościoła.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, apostołowie miłości ojczyzny: bł. kapłani Józefie (Stanek), pallotynie, kapelanie powstańców z Warszawy, Władysławie (Miegoń), kapelanie żołnierzy marynarzy, Władysławie (Demski), nauczycielu z Inowrocławia, Franciszku (Rogaczewski), duszpasterzu Gdańska, bł. siostro Alicjo (Kotowska), zmartwychwstanko z Wejherowa;

Proście Pana za nami o mądrość i odwagę ofiarnej służby dla ojczyzny.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, świeccy apostołowie: bł. Stanisławie (Starowieyski), niestrudzony organizatorze Akcji Katolickiej na Lubelszczyźnie, bł. Natalio (Tułasiewicz), nauczycielko z Poznania, bł. Franciszku (Stryjas), katecheto dzieci z podkaliskich wiosek;

Uproście nam mądrość, jak przenikać tkanki życia społecznego i politycznego Ewangelią Chrystusa.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy, duszpasterze oddani posłudze miłosierdzia i wychowania: bł. Władysławie (Błądziński) i Wojciechu (Nierychlewski) ze zgromadzenia św. Michała Archanioła, bł. Józefie (Czempiel), apostole trzeźwości z Chorzowa, bł. Włodzimierzu (Laskowski), proboszczu z Lwówka, bł. Józefie (Straszewski) z Włocławka, bł. Stanisławie (Mysakowski) i Kazimierzu (Sykulski) z Lublina, bł. Bolesławie (Strzelecki), apostole dobroci z Radomia;

Proście Bożego Mistrza za wychowawcami, którzy w imię miłości Boga i ojczyzny przez wytrwały trud i własny przykład formują dusze młodych do odpowiedzialności i służby człowiekowi.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Męczennicy z rodzin zakonnych: franciszkanie z Włocławka, bł. o. Krystynie (Gondek) i Narcyzie (Turchan), bracia Marcinie (Oprządek) i Brunonie (Zembol), bł. Stanisławie (Kubista), werbisto z Górnej Grupy, bł. o. Innocenty (Guz), spowiedniku z Niepokalanowa o anielskiej cierpliwości, bracia franciszkanie z drukarni o. Maksymiliana Tymoteuszu (Trojanowski) i Bonifacy (Żukowski), br. Symforianie (Ducki), kapucynie, obrońco masakrowanych w Oświęcimiu;

Orędujcie za powołanymi do życia w zakonach, by mogli jak najgłębiej odkryć piękno człowieczeństwa oddanego bez reszty Bogu i ogarniętego Jego łaską.

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!

Panie i Boże nasz, który obdarzyłeś łaską męczeństwa sługi Twoje, synów i córki z polskiej ziemi, bądź uwielbiony za dar ich wiary i miłości, za ich ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską posługę, za umiłowanie ludzi i ziemi ojczystej.

Bądź uwielbiony za to, że z Twoim słowem miłosierdzia i pojednania niestrudzenie przekraczali wszelkie granice ludzkich podziałów, aby wszyscy stanowili jedno w wysławianiu Twojej miłości.

Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość, dla jakiej przyjęli cierpienie i śmierć męczeńską, naśladując Ofiarę Boskiego Mistrza.

Boże w Trójcy Świętej jedyny, niech będzie uwielbione Twoje święte Imię przez Błogosławionych Męczenników z naszej polskiej ziemi, teraz i na wieki.

powrót do strony głównej

MICHAŁ ARCHANIOŁ

Litania do Świętego Michała Archanioła                        [5]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, - *módl się za nami.

Święty Michale, Książę przesławny, *módl się za nami.
- dzielny w walce,
- pogromco szatana,
- wodzu wojska niebieskiego,
- zwiastunie bożej chwały,
- radości Aniołów,
- przedstawiający Najwyższemu nasze prośby,
- obrońco dusz sprawiedliwych,
- wysłanniku Boga,
- przewodniku nasz w modlitwie,
- nasza tarczo w pokusach,
- warownio ludu Bożego,
- stróżu i patronie Kościoła,
- dobroczyńco sławiących Cię narodów,
- chorąży zbawienia,
- aniele pokoju,
- prowadzący dusze do wiecznej światłości,
- zwierzchniku w niebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Michale Archaniele,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś świętego Michała Archanioła ustanowił obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem Raju, udziel za Jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Michała Archanioła                                [3]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, - *módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, *módl się za nami.
-         Książę przesławny,
-          Hetmanie hufców anielskich,
-          dzielny w walce z szatanem,
-          mieczu karzący złe duchy,
-          pogromco szatana,
-          postrachu złych duchów,
-          odwieczny przeciwniku szatana,
-          wodzu wojska niebieskiego,
-          zwiastunie Bożej chwały,
-          radości aniołów,
-          zaszczycie nieba,
-          przedstawiający Najwyższemu nasze prośby,
-          obrońco dusz sprawiedliwych,
-          posłanniku Boży,
-          przewodniku nas w modlitwie,
-          tarczo w pokusach,
-          warownio Ludu Bożego,
-          Stróżu i Patronie Kościoła,
-          dobroczyńco sławiących Cię narodów,
-          chorąży zbawienia,
-          aniele pokoju,
-          prowadzący dusze do wieczności,
-          zwierzchniku w niebie,
-          rządco dworu niebieskiego,
-          mieczu karzący buntowników.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Michale Archaniele,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Pieśń o św. Michale Archniele                                  [1, 12]

 

Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale:
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi patronem, święty Michale.

Za obrońcę mi bądź i patrona,
Niech mnie wspomoże twoja obrona;
Uśmierz czartowską zuchwałość srogą,
Bądź przewodnikiem, bądź mi i drogą.

Gdy na sąd Boski pójdę z mieszkania
Ziemi, od piekła broń mnie karania
I od wiecznego wyzwól więzienia,
Dla najsłodszego Jezus Imienia.

Niech po ostatnim żywota skonie
Wnijdę za tobą, święty patronie,
Tam, gdzie jest żywot i gdzie śpiewanie;
Chwałać, cześć, Boże, zastępów Panie!

powrót do strony głównej

MICHAŁ KOZAL

Litania do błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Błogosławiony Michale Kozalu,

-    wierny sługo Chrystusa i ludzi,
-    chlubo Kościoła świętego,
-    czcicielu Bogarodzicy Dziewicy,
-    meżu głębokiej i wytrwałej modlitwy,
-    wielki miłośniku Eucharystii,
-    niestrudzony głosicielu Słowa Bożego,
-    mistrzu męczenników,
-    ofiarujący swoje życie za wolność Kościoła,
-    przykładzie w przyjmowaniu cierpienia,
-    wzorze miłowania nieprzyjaciół,
-    orędowniku uciśnionych i prześladowanych za wiarę,
-    przykładzie całkowitego zawierzenia Opatrzności Bożej,
-    duszpasterzu dzieci i młodzieży,
-    wzorze wyrzeczenia i zdyscyplinowania,
-    doskonały kierowniku sumień,
-    wychowawco kleryków,
-    duchowy przewodniku kapłanów,
-    podporo współwięźniów,
-    wzorze ofiarnej gorliwości kapłańskiej,
-    odznaczający się duchem posłuszeństwa,
-    świadku życia czystego i ubogiego,
-    sumiennie wypełniający swoje obowiązki,
-    mężu o wyjątkowej stałości ducha,
-    promieniujący szczerą miłością Ojczyzny,
-    patronie trudnych czasów,
-    niezwykły nasz orędowniku w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W.: Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa,

O.: Aby życie Jezusa objawiło się w naszym  śmiertelnym ciele.

Módlmy się:

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła. Spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy Eucharystycznej, mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

MIKOŁAJ

Litania do świętego Mikołaja                                                                [5]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święty Mikołaju, * módl się za nami.
-         wierny sługo Boży,
-         przewodniku błądzących,
-         podporo upadających,
-         ratunku tonących,
-         uzdrowienie chorych,
-          mistrzu wstrzemięźliwości,
-         mężu według Serca Bożego,
-         ozdobo kapłanów,
-         oświecicielu biskupów,
-         opiekunie sierot,
-         patronie ludzi młodych,
-         opiekunie panien,
-         odwracający prawowiernych od złego
-         pociecho strapionych.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy bez przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśni do św. Mikołaja                                                             [1, 25]

 

1.      Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami,
Winszując sobie wzajem z niebiosami,
Że się narodził miłością przejęty,
Mikołaj święty.

2.    Wszyscy, którzy się jemu polecali,
Dziwnej pomocy zawsze doznawali.
Każdy w potrzebie swej był wspomożony
I pocieszony,

3.     I my Go także pokornie wzywamy,
A jako dzieci do Ojca wołamy:
Broń nas i ratuj w wszelkiej potrzebie,
Prosimy Ciebie.

4.    Przynieś nam z nieba, Mikołaju święty,
Gdy schodzisz do nas dobrocią przejęty,
Chleba, radości i wszelkich cnót mnóstwo,
Błogosławieństwo.

 

W Pierścu, w kościele pod Jego wezwaniem, odmawiana jest specjalna litania do św. Mikołaja. Oto niektóre z 35 wezwań:           [35]

Święty Mikołaju cudotwórco, *módl się za nami.
-    Wspomożycielu ubogich,
-         Obrońco dziewic,
-         Opiekunie żeglujących,
-         Wskrzesicielu umarłych,
-         Odnowicielu świątyń Bożych,
-         Pasterzu dobry swoich owieczek,
-         Pogromco szatana,
-         Zdrowie nieszczęsnych,
-         Podporo więźniów,
-         Jałmużniku szczodry,

Święty Mikołaju, Opiekunie rodzin chrześcijańskich - módl się za nami.

 

Śpiewane są także 4 pieśni o św. Mikołaju, trzy z nich powstały po 1945 roku. Poniżej fragmenty czwartej, starszej pieśni:

1

Wszyscy wierni chrześcijanie nie zapominajcie
Co za drogi, co za znaczny skarb od Boga macie;
Święty Mikołaj, mąż Boski, biskup cudowny mireński
Co cudami i skarbami zdobił krąg ziemski.

2

Szczodrobliwość, bliskich miłość rosła z nim w miłości
Gdy rodzice te to dziecię odeszli w prędkości.
Swe majątki Chrystusowi w wiano dawał, kochankowi
Serca swego, i wszystkiego co miał, dziedzicowi.

3

Gdy mieszczanin z tych tam krain ma trzy córki własne
Dla ubóstwa do państwa chce dać panny krasne
Dźwiga Mikołaj z niewoli, aby odwiódł od złej doli.
Oknem w nocy dla pomocy wrzuca złote kule.

4

Służyć Bogu aż do grobu była Jego wola
I dlatego do świętego stanu kapłańskiego wstąpił,
A potem pokutuje, stopy Jezusa całuje
W Jeruzalem z wielkim żalem serca upatruje...

8

Gdy Konstantyn, chrześcijanin panować zaczynał
Kościół Boży i tych którzy wygnani sprowadzał.
Święty Mikołaj się wrócił, zbory pogańskie wywrócił
Zbór Diany: tak nazwany, w Mirze do cna zburzył.

9

Gdy zrozumiał, iż umrzeć miał, gotował się pilnie
By na wieki z Boga ręki, wierz człowiecze pewnie,
Dostał koronę w radości za wierność, pracę i trudności,
Gdzie króluje, już panuje z Bogiem we wieczności.

20

Niechaj mówi nasz kraj, bowiem co się tu przydało
Kiedy kościół w Pierśćcu całym i wszystko zgorzało,
Święty Mikołaj w całości został, dla naszej radości.
W krzu leżał, co dzień płakał dla ludzkiej sprośności.

24

Ratuj w nędzy co najprędzej, pociesz nas we smutku,
Uzdrów chorych i błogosław naszemu dobytkowi,
Zachowaj od nieprawości, od kacerstwa, niewierności.
Po żywocie pełnym trudu przywiedź do radości.

 

1.      O święty Mikołaju, Patronie drogi nasz,
Ty twoich wiernych z Pierśćca od wieków w pieczy masz.
Jaśniejesz jak przed laty miłością dzieciom Twym
Dostępu zabraniając wszelkim przygodom złym.

2.    Tak skromny wśród nas stoisz, choć chronisz wciąż lud twój
I wszystkim co przychodzą, ślesz cichy uśmiech swój
Przez Cię cudowne zdroje Bóg nam zesyła łask
Od których wokół świeci, jak ongiś jasny blask.

3.     Stajemy dziś przed Tobą, twój wierny z Pierśca lud,
I korząc serca nasze błagamy Cię o cud.
Proś, wielki Pośredniku, aby wszechmocny Pan
Położył Boskie dłonie na dom nasz i na nas.

4.    Prosimy Cię w pokorze, zgodę zasiej wśród nas,
Abyśmy wytrwać mogli, gdy przyjdzie burzy czas.
O święty Mikołaju, Patronie drogi nasz,
Ufamy Ci radośni, że nas w opiece masz.

 

Już długie lata w pierścieńskim kościele
Słucha próśb wiernych wciąż Mikołaj święty
Do niego udaje się ufny,
Że będzie z dobrocią przyjęty.

Chociaż niewierni chcieli Cię nam spalić,
Choć zarąbane dłonie masz i nogi,
Zechciał Cię Pan Bóg dla lud
ocalić.
Byś nam stróżował, Patronie nasz drogi.   (4)

Blask od Cię bije za granice wioski,
Z dala do Ciebie biedny grzesznik spieszy.
U stóp Twych każdy składa swoje troski
A dobroć Twoja każdego pocieszy.   (5)

 

W latach 1653-54 panowało w Wysokiej morowe powietrze, po ustąpieniu zarazy, proboszcz ułożył pieśń ku czci św. Mikołaja jako podziękę za ocalenie:                                       [35]

 

Ukochany Bogu św. Mikołaju
dziedzicu wieczny niebieskiego raju
Uproś nam zdrowia u zagniewanego

Boga naszego.

Twej parafiej broń od morowego
Powietrza, jakoś począł, niebieskiego
Oka nie zmrużaj, gdy śmierć nędzne trupy

Wtoczy do kupy.

Źle u nas wszystkich Dusz naszych mistrzowie
Zapowietrzeni już są kapłanowie
Nie słychać dzwonów, zawarte kościoły

Pustkami szkoły.

W miastach na koło już nie na zdrowego
Człeka, co zaznał jadu morowego
Tylko Twój kościół mija zła choroba

Śmierć i żałoba.

 

Modlitwa dziecka do Św. Mikołaja

 

Przybądź święty Mikołaju
Zejdź z niebieskich wzgórz.
Grzeczne dzieci Cię czekają,
Choć posnęły już.

Przy łóżeczku anioł Boży,
Czuwa Anioł Stróż.
On Ci z lekka drzwi otworzy,
A Ty dary złóż!

powrót do strony głównej

MŁODZIANKOWIE

 

Hymn z Godziny czytań                                                                           [43]

 

1.      Sławmy hymnami męczeństwo
Dzieci zabitych w Betlejem;
Ziemia straciła je płacząc,
Niebo z radością przyjęło.

2.    Zgładził ich władca okrutny,
Stwórca przygarnął z miłością
Dając im miejsce przy sobie
W świetle królestwa wiecznego.

3.     Śmierć tych niewinnych niemowląt
Chrystus swym blaskiem oświeca,
Zastęp zaś Bożych aniołów
Niesie ich dusze do nieba.

4.    Jakże szczęśliwe to miasto,
W którym się Zbawca narodził,
Ono też Jemu złożyło
Pierwsze ofiary męczeństwa.

5.     Teraz przy tronie Chrystusa
Stoją odziane jasnością,
Szaty ich bowiem spłukane
W Krwi purpurowej Baranka.

6.    Jezu zrodzony z Dziewicy,
Tobie i Ojcu Twojemu
Z Duchem Najświętszym jedności
Chwała niech będzie na wieki. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                           [43]

 

1.      Betlejem, miasto szczęśliwe,
Gwiazda nad tobą zabłysła
Zwiastując przyjście Mesjasza,
Który nas wszystkich odkupi.

2.    Betlejem, miasto cierpienia,
Łez i rozpaczy matczynej,
Bo w tobie dzieci niewinne
Zazdrość królewska zgładziła.

3.     Betlejem, nie płacz już więcej,
Spojrzyj na chwałę twych synów,
Gdyż w białe szaty odziani
Idą w orszaku Baranka.

4.    Śpiewajmy hymn uwielbienia
Słowu, co mieszka wśród ludzi
I włada losem człowieka
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.

 

1        Antyfona.

Pan mówi: „W białych szatach będą chodzili ze Mną,
Bo godni są chwały męczeństwa”.

 

2       Antyfona.

Niemowlęta śpiewają chwałę Bogu;
Za życia mówić nie umiały,
Jako męczennicy sławią swego Pana.

 

3.     Antyfona.

Sprawiłeś, Panie, że na przekór Twoim przeciwnikom
Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę.

powrót do strony głównej

MONIKA

Litania do świętej Moniki, Patronki wdów, sierót i matek.    [12]

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo bez zmazy poczęta, - *módl się za nami.

Św. Józefie, opiekunie Przenajświętszej Rodziny,
Św. Moniko, któraś umiała zachować karność życia chrześcijańskiego, *módl się za nami.

-         wzorze małżonek, przykładem cnót twoich nawrócenie niewiernego małżonka jednająca,
-          wzorze dobrych matek i wdów pobożnych,
-          matko św. Augustyna,
-          gorzkie łzy wylewająca w czasie jego obłąkania,
-          nieustająca w gorących modlitwach,
-          tyle przezorna, ile gorliwa w staraniu się o zbawienie swego syna,
-          straży syna w jego oddaleniu,
-          otrzymująca dla syna swego uzdrowienie ze śmiertelnej choroby,
-          proroczymi słowy Biskupa w nadziei utrzymywana,
-          łzami odkupująca nawrócenie swego syna,
-          doznająca pociechy ujrzenia go wiernym Bogu,
-          w bogobojnych z nim rozmowach, bardziej jeszcze w cnotach do zbawienia prowadzących utwierdzona,
-          po ukończonym na tym świecie świątobliwym zawodzie spokojnie w Bogu zasypiająca,
-          światłem syna twojego bardziej jeszcze oświecona,
-          która nie możesz odmówić opieki matkom płaczącym i proszącym jak Ty,
-          niejedną już wdowę w udręczeniu pocieszająca,
-          najpewniejsza pośredniczko sierót u miłosierdzia Boskiego,
-          zachowaj niewinność młodocianych dziatek - * prosimy cię o to.
-         racz podwoić opiekę nad dorastającymi, wystawionemi na niebezpieczeństwo świata,
-         dopomagaj tym, którzy czują w sobie pierwszy zaród łaski, aby w sercach ich wzrastała,
-         przyprowadź ich do szczęśliwego nawrócenia
-         uproś matkom łaski potrzebne do wypełniania swych powinności,
-         uproś dla wdów i sierot łaskę Boską, a w doczesnych potrzebach pomoc ludzi cnotliwych,
-         wraz z świętym Augustynem, wstaw się za dzieci nasze,
-         wraz z świętym Augustynem, weź pod szczególną opiekę uciśnione wdowy i opuszczone sieroty,
Chwalebny synu tak świętej matki, święty Augustynie, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Módlmy się:

         O Boże, który się ulitowałeś nad łzami św. Moniki, i na gorące jej prośby nie tylko nawrócenie jej syna, ale jeszcze tak wielką świętość mu udzieliłeś, daj nam łaskę modlenia się z równą jak ona gorliwością i pokorą za dzieci nasze, ażebyśmy mogły uprosić ich zbawienie, a przez to i na własne zasłużyć, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~