~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


P

PATRONOWIE NARODU POLSKIEGO

LITANIA POLSKA
(według litanii pielgrzymskiej Adama Mickiewicza)
 
Kyrie eleyson, Chryste eleyson.
Boże Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli egipskiej i wrócił do ziemi świętej
Wróć nas do ojczyzny naszej.
Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany, zmartwych­wstał i królujesz w chwale
Zbudź z martwych ojczyznę naszą.
Matko Boska, którą ojcowie na­si nazwali Królową Polski i Litwy,
Zbaw Polskę i Litwę.
Przez męczeństwo trzydziestu tysięcy rycerzy barskich, poległych za wiarę i wolność,
Wybaw nas, Panie,
Przez męczeństwo dwudziestu tysięcy obywateli Pragi, wyrżnię­tych za wiarę i wolność,
Wybaw nas, Panie,
Przez męczeństwo młodzieńców Litwy, zabitych kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu,
Wybaw nas Panie,
Przez męczeństwo obywateli Oszmiany, wyrżniętych w Kościołach Pańskich i w domach,
Wybaw nas Panie,
Przez męczeństwo żołnierzy zaknutowanych w Kronsztadzie przez Moskali,
Wybaw nas, Panie,
Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za wiarę i wolność,
Wybaw nas, Panie,
Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnań­ców i pielgrzymów polskich,
Wybaw nas, Panie.
O wojnę powszechną za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie,
O broń i orły narodowe,
Prosimy Cię, Panie,
O grób dla kości naszych w ziemi naszej,
Prosimy Cię, Panie,
O niepodległość, całość i wol­ność Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię, Panie. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Litania narodu polskiego (do prywatnego odmawiania, wyd. w r. 1915, uzupełn. 19 lipca 1981,  za zgodą Władzy Kościelnej w Rzymie)  [5]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - * zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Nad Polską, Ojczyzną naszą - * zmiłuj się Panie.
Nad narodem męczenników,
Nad ludem zawsze wiernym Tobie.
Jezu nieskończenie Miłosierny - *zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie Mocny,
Jezu Nadziejo nasza,
O Maryjo Bogurodzico, Królowo Polski – módl się za nami, (módlcie się za nami).
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny,
Święty Wojciechu, Patronie Polski,
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy,
Święty Jozafacie, Patronie Rusi,
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian,
Święty Ottonie, Apostole Pomorza,
Święta Jadwigo, Patronko Śląska,
Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów,
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży,
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi,
Święty Andrzeju Bobola, Męczenniku za wiarę,
Święty Andrzeju Świeradzie i Benedykcie,
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
Święty Brunonie z Kwefurtu, Apostole ziem polskich,
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej,
Święty Florianie, Patronie Krakowa,
Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego
Święta Kingo, Patronko górników,
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca,
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia,
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej,
Święty Bracie Albercie Chmielowski, opiekunie biednych,
Święty Rafale Kalinowski, odnowicielu Karmelu w Polsce,
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia,
Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bł. Ładysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy,
Bł. Czesławie, Patronie Wrocławia,
Bł. Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego,
Bł. Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa,
Bł. Salomeo, Księżno Halicka,
Bł. Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski,
Bł. Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński,
Bł. Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej,
Bł. Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy,
Bł. Melchiorze, Męczenniku z Koszyc,
Bł. Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennicy sandomierscy),
Bł. Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów,
Bł. Urszulo Julio Ledóchowska, założycielko Szarych Urszulanek,
Bł. Karolino Kózkówno, dziewico i męczenniczko,
Bł. Bolesławo Mario Lament, apostołko zjednoczenia chrześcijan,
Bł. Anielo Salawo, Patronko ubogich,
Bł. Franciszko Siedliska, założycielko Nazaretanek,
Bł. Rafale Chyliński, opiekunie chorych,
Bł. Stanisławie Kazimierczyku, duszpasterzu krakowski,
Bł. Michale Kozalu, męczenniku z Dachau,
Bł. Honoracie Koźmiński, założycielu wielu zgromadzeń zakonnych,
Bł. Jerzy Matulewiczu, odnowicielu zgromadzenia Marianów,
Bł. Józefie Sebastianie Pelczarze, założycielu Sercanek

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej – * wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli,
Od godziny zwątpienia,
Od podszeptów zdrady,
Od gnuśności naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawiści i złości,
Od wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej.
Winy królów naszych, - * przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych,
Winy szlachty naszej,
Winy rządzących krajem,
Winy kierujących ludem,
Winy pasterzy naszych,
Winy ludu naszego,
Winy ojców i matek naszych,
Winy braci i sióstr naszych,
Winy całego narodu polskiego,
Głos krwi męczenników naszych, - * usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych,
Płacz matek i żon,
Płacz wdów i sierot,
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz,
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi,
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu,
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów,
Jęki konających robotników Poznania i Wybrzeża,
Brzęk pękających kajdan naszych,
Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, - * daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy,
Miłość Polski, Ojczyzny naszej,
Męstwo, rozum, łagodność i solidarność,
Wszystkie dary Ducha Świętego,
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,
Wolność, chwałę, szczęście i pokój,

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego - wzbudź nam, o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca św. na długie lata - zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie Twoje - żyć dobrze naucz nas, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją - cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje - z ciemności grzechu wskrzesz nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje - Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie – „ducha dobrego” daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę – w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych - na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów – *nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki,
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą, Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły wszystkich naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża - zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie - jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia lud Twój. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

 

Pieśń do Świętych Patronów Polski                                   [5]

 

Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy,
Do Was bieżymy w czasie złej godziny,
Których za własnych współziomków ogłasza
Ojczyzna nasza.

Po tejże ziemi z namiście chodzili,
Z tych samych żródeł wodę naszą pili,
Polska Was matka mlekiem swym karmiła,
Rola żywiła.

Wspomnijcie, Bracia, na Waszych rodaków!
Książęta niebios, na wszystkich Polaków!
Dobrego Boga bagajcie za nami
Swymi prośbami.

powrót do strony głównej

PAULINA

Wezwania do świętej Pauliny.                                                               [3]

Święta Paulino, męczennico, * módl się za nami
-         otwarta na prawdę Chrystusową mimo grożącej śmierci,
-         jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,
-         czcicielko jedynego Boga,
-         posłuszna natchnieniom Bożym,
-         ciesząca się łaską świętej wiary,
-         ochrzczona wraz z rodzicami,
-         odważnie wyznająca wiarę świętą,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         miłująca Chrystusa ponad życie,
-         składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
-         umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-         cierpliwie znosząca złość oprawców,
-         podziwu godny wzorze stałości,
-         zbudowanie dla chrześcijan,
-         ozdobo chrześcijańskich dziewcząt,
-         ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,
-         ozdobo Kościoła świętego,
-         chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         potężna orędowniczko u Boga,
-         patronko cierpiących,
-         patronko umierających z Chrystusem.

Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa twojej męczennicy Pauliny, aby zawsze wspomagało nas orędownictwo tej, którą na ziemi otaczamy wielką czcią. Przez Chrystusa, Pana Naszego, Amen.

Antyfona.

Oto święta, która nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą i źródłem męstwa, On jest jej światłem na wieki.

Bóg ją wybrał i bardzo umiłował.

Dał jej zamieszkać w swoim przybytku.

 

Hymn [z brewiarza dla męczenników (patrz Daria)]

powrót do strony głównej

PAWEŁ

Litania do świętego Pawła                                                                     [5]

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.

Udzielenie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, - * módl się za nami.
-         Ty, coś sam dostąpił miłosierdzia Bożego,
-         Ty, któremu objawił się Syn Boży,
-         Ty, który byłeś uczniem wybranym Chrystusa,
-         Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów,
-         Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami,
-         Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła,
-         Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom,
-         Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów,
-         Ty, przez którego Chrystus żył i mówił,
-         Ty, któryś z Chrystusem był przybity do krzyża,
-         Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej,
-         Ty, któryś podjął więzienia i trudy,
-         Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa,
-         Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba,
-         Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie
-         Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie.

Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.

Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:

         Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie matką i nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Pawle Apostole, narzędzie wybrane
Zbawienia narodów poza Izraelem,
Jezus cię nawrócił, gdy chciałeś wyniszczyć
Pokornych wyznawców Jego Ewangelii.

2.    Chrystus był twym życiem, a śmierć wielkim zyskiem,
Bo ufność złożyłeś w obietnicy Pana;
Razem z twoim Mistrzem przybity do krzyża,
Umarłeś dla świata i jego zmienności.

3.     Wejrzyj dzisiaj na nas i pomóż swym braciom
Dochować wierności łasce objawienia,
Przyjąć całym sercem radosną nowinę,
Że krew Jezusowa ludzi z Bogiem jedna.

4.    Z tobą się korzymy przed Ojca mądrością
I z tobą wielbimy Syna, grzesznych Zbawcę,
Przyzywamy Ducha, by wszystkich zjednoczył
W Kościele Chrystusa jako Jego członki. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                        [43]

 

1.      Niech Kościół święty z radością
Oddaje chwałę Pawłowi,
Bo z wroga Pan go przedziwnie
Uczynił swym apostołem.

2.    Przejęty srogim zapałem,
Wyniszczał imię Chrystusa,
A potem z żarem ognistym
Chrystusa miłość rozgłaszał.

3.     O jakże wielka nagroda,
Gdy trzecie niebo oglądał,
A słów tajemnych znaczenia
Nikomu nie śmiał wyjawić.

4.    Gdy ziarna słowa rozsiewał,
Wyrastał plon przeobfity;
Zapełnił nieba spichlerze
Owocem dobrych uczynków.

5.     Jak gorejąca pochodnia
Rozjaśnia świat promieniami,
By znikły błędów ciemności,
A sama prawda władała.

6.    Niech będzie cześć Chrystusowi
I Ojcu z Duchem Najświętszym,
Bo dał On wszystkim narodom
Narzędzie swoje wybrane. Amen.

 

Pieśń na uroczystość nawrócenia św. Pawła.                                       [1]

 

Nie zbadany ślad Twych dróg
Stwórco nasz łaskawy,
Nie zgłębionyś w czynach Bóg
I tajne są Twe sprawy
Co zamieniasz wrogów
Na swych wiernych sług
Cudem im pomagasz dotrzeć
Do niebieskich progów.

Otwórz skarby łaski Twej
O Boże miłosierny
Łaskę Twoją na nas zlej,
Tak błaga lud Twój wierny.

Dobroć Twa bez miary,
Boże Ojcze nasz,
Udziel silnej wiary,
Niech się spełnią Twe zamiary.

powrót do strony głównej

PAWEŁ PUSTELNIK

Litania do św. Pawła, pierwszego pustelnika                    [61]

 

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boga i nasza - *módl się za nami.

-    nadziejo lepszego świata,
-    nieustanna pomocy w kształtowaniu w nas chrześcijańskiego charakteru,
Święty Aniele Stróżu, stojący na straży naszego sumienia,
Święty Pawle ojcze Paulińskiego Zakonu,
-    ojcze pustelniczego życia,
-    miłośniku samotności,
-    wzorze doskonałości,
-    zwierciadło ubóstwa,
-    prawdziwy wzorze pokory,
-    ozdobo czystości,
-    wierny sługo Króla Najwyższego,
-    ucieczko kuszonych,
-    najgorętszą miłością pałający,
-    najwyższej bogobojności oddany,
-    przykładzie trzeźwości i wstrzemięźliwości,
-    Opatrzności Bożej zawierzający,
-    wzorze cierpliwości,
-    mężu bez skazy,
-    podziwiany przez św. Antoniego,
-    oddający Bogu ducha z rękami wzniesionymi ku niebu,
-    posługą lwów po śmierci uczczony,
-    przez św. Antoniego pochowany,
-    przez aniołów do nieba zaniesiony.
Abyśmy żyli w duchu wiary, nadziei i miłości, *uproś nam u Boga,
Abyśmy w codziennym życiu obfitowali w dobre czyny,
Abyśmy wiernie wypełniali obowiązki naszego stanu,
Abyśmy zachowali umiar w używaniu dóbr tego świata,
Abyśmy nieustannie pamiętali o  śmierci i sądzie Bożym,
Abyśmy, idąc za ukrzyżowanym Zbawicielem, byli zawsze zjednoczeni z Jego Najświętszą Matką.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W.: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną,

O.: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie żywot wieczny.

Módlmy się:

Boże, któryś sprawił, że św. Paweł na pustyni osiągnął świętość, daj przez jego przyczynę, abyśmy rozwijali w sobie ducha modlitwy i służby, i wten sposób zbliżali się w miłości do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

PIERWSZYCH POLSKICH MĘCZENNIKÓW (PIĘCIU BRACI MĘCZENNIKÓW)

Litania do Świętych Pięciu Braci Męczenników                  [41]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, - * módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Wojciechu męczenniku, arcybiskupie Gnieźnieński,
Święty Romualdzie, godny ojcze świętych synów,
Święty Janie męczenniku,
Święty Benedykcie męczenniku,
Święty Mateuszu męczenniku,
Święty Izaaku męczenniku,
Święty Krystynie męczenniku,
Święty Barnabo, wyznawco,
Święci Janie i Benedykcie, klasztoru Perejskiego kamedulscy zakonnicy,

-         przez Bolesława Chrobrego, książęcia polskiego uproszeni,
-         w ostrości i umartwieniu na puszczy Kazimierskiej żyjący,
-         w początkach wiary świętej nauką i przykładem po Polsce słynący,
-         czterech innych, to jest: Mateusza, Izaaka, Krystyna i Barnabę, do życia pustelniczego wiodący,
-          w pospolitości pustelnicy kazimierscy,
Święci Pustelnicy wraz ze świętym Wojciechem pogan w Prusach nawracający,
-         zelżywe sromoty od pogan cierpiący,
-          z granic pruskich od pogan sromotnie wygnani,
-          do Wielkopolski na puszczę kazimierską powracający,
-          w studzience, którą dla was Bóg sporządził zdrową zawsze dotychczas wodę utrzymujący,
-          którym Bóg cudownie rybę łososia w sztuki krajaną zawsze w całości zachowywał,
-          rozlicznych cnót i świątobliwości zapachem woniejący,
-          Bolesława Chrobrego na ten cnót zapach prowadzący,
-          których Bolesław książę siebie samego i państwo modlitwie polecał,
-          w społeczności Apostołowie i Patronowie polscy,
-          ludzi z różnych miejsc w chorobach i potrzebach ratujący,
-          od Bolesława księcia znaczną pieniędzy szczodrotą udarowani,
-          pieniędzmi i obietnicami gardzący,
-          przez Barnabę świętego te pieniądze na powrót Bolesławowi odsyłający,
-          po dniu zaraz tej nocy od zabójców nielitościwie mordowani,
-          od tychże zabójców przy okrutnych mękach pozabijani,
-          tymże okrutnym zabójcom swoim winy i kary darujący,
-          okrutną śmiercią męczeńską wszędzie rozsławieni,
-          światłem niebieskim i śpiewaniem anielskim przy ciałach obdarzeni,
-          od Bolesława książęcia przystojnie pochowani,
-          przy których się grobie zaraz cuda i łaski w potrzebach ludzkich rozsławiły,
-          wielu niedołężnych i w chorobach niebezpiecznych uzdrawiający,
-          od domowych i pogranicznych obywateli męczennikami nazwani,
-          od Kościoła świętego katolickiego między świętych męczenników policzeni,
-         Święci Męczennicy, nasi patronowie,
-         od Kościoła świętego Rzymskiego za patronów u nas naznaczeni,
-         z radością od wszystkich ludzi w tym królestwie za patronów przyjęci,
-         w potrzebach naszych doświadczeni protektorowie,
-         to tutaj miejsce i obywateli tutejszych, także pograniczne miasta od zarazy i powietrza roniący,
-         od chorób niebezpiecznych uwalniający,
-         za przyczyną swoją wszelakie febry leczący,
-         od szkodliwych grzmotów, piorunów i nawałnic to tutaj miejsce ochraniając,
-         w potrzebach doświadczeni przed Bogiem zastępcy,
-         w uproszeniu nam łask Boskich wielcy dobrodzieje,
-         w kłopotach i trudach naszych pewni opiekunowie,
-         Janie, Benedykcie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, bądźcie nam miłościwi.
My grzeszni Was pokornie prosimy, wysłuchajcie modlitwy, nasze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Módlcie się za nami Święci Męczennicy.
Abyśmy godni byli Boskiej obietnicy.

Módlmy się:

Prosimy Cię najłaskawszy Boże, niech nas rozwesela zwycięskie męczeństwo świętych męczenników Twoich, Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna: abyśmy za ich przyczyną do Niebieskiego dziedzictwa przez zasługi ich byli doprowadzeni, gdzie oni w towarzystwie wszystkich Aniołów Świętych (zapatrując się na oblicze Najświętsze Twoje ) w niezmiernej radości Ciebie wychwalają. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                        [43]

 

1.      Niech się weseli nasza Ojczyzna,
Bo dziś wydała swój pierwszy owoc
Wierności Bogu, Panu wszechświata,
Zrodzony z męki wybranych ludzi.

2.    Przebici mieczem oddali ducha
Wzywając łaski dla swych zabójców,
A śmierć ich bardziej wierze służyła
Niż chęć głoszenia zbawczego słowa.

3.     Ich krew spłynęła wartkim strumieniem,
By zwilżyć ziemię pod zasiew nowy,
Z którego wzeszły plony stokrotne,
Przewyższające nadzieję siewców.

4.    Bo jeśli ziarno w ziemi obumrze,
Ożyje w kłosach na Bożej roli,
By stać się chlebem, który znużonym
Przywraca siły na dalszą drogę.

5.     Niech będzie chwała Trójcy Najświętszej
I dziękczynienie polskiego ludu,
Za Pięciu Braci, którzy nam dali
Płomienny przykład miłości Pana. Amen.

Modlitwa:

Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć dla Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana...

powrót do strony głównej

PIOTR

Hymn z Godziny Czytań                                                                          [43]

1.      Piotrze, opoko Bożego Kościoła,
Kluczniku nieba, stróżu bram zbawienia,
Jezus cię wybrał i złożył w twe ręce
Najwyższą władzę.

2.    Z ludzkiej słabości zaparłeś się Mistrza,
Lecz gorzko płacząc odkupiłeś winę;
Odtąd swych braci umacniasz w jedności
Prawdziwej wiary.

3.     Jesteś rybakiem królestwa wieczności,
Więc zapuść sieci, by wyłowić ludzi
Z mrocznych odmętów pokusy i kłamstwa
Dawnego wroga.

4.    Pośród nawałnic i groźnej wichury
Sterujesz łodzią, która skarb zawiera
Bożej miłości i wiecznej nadziei
Całego świata.

5.     Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni
Niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego;
Niech nam modlitwa pierwszego papieża
Wyjedna łaskę. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Na Boży rozkaz opadły kajdany,
Które więziły Piotra Apostoła,
Bo Chrystus jego wyznaczył na stróża
Swojej owczarni i nauczyciela,
By chronił owce przed wilkiem drapieżnym.

2.    Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi,
Będzie i w niebie mocno zawiązane,
A co swym słowem na ziemi rozwiąże,
Także w niebiosach rozwiązane będzie,
I on w wieczności osądzi narody.

3.     Niech będzie Ojcu majestat i chwała,
Jego Synowi cześć i panowanie,
Pokorne hołdy Duchowi Świętemu;
Kościół wzniesiony na skale Piotrowej
Niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      Rybaku. Bóg cię zawezwał,
Byś łódź i sieci porzucił,
A teraz chwałą jaśniejesz
Trzymając klucze niebieskie.

2.    Za miłość mężnie wyznaną
I za gorliwe świadectwo
Kierujesz całą owczarnią
Obmytą w Pana miłości.

3.     Upadłeś, ale przez łaskę
Opoką jesteś Kościoła,
Przez ciebie trwa on na wieki
I żadna moc go nie zniszczy.

4.    Jak tobie Chrystus obiecał,
Dla wszystkich mistrzem się stałeś,
Umacniasz wiarę swych braci
I słowa życia zwiastujesz.

5.     O zjednocz całą owczarnię,
Niech wyda owoc stokrotny,
Od ciosu wroga ją obroń
I wskaż jej wieczne pastwiska.

6.    Niech będzie cześć Chrystusowi,
A Ty za nami Go błagaj,
By nam pozwolił z weselem
Przekroczyć bramę niebieską. Amen.

 

Pieśni o św. Piotrze Apostole                                                                [1]

 

·        Jeśli chcesz szukać patrona
W którym potężna obrona,
Idź śmiało, proś Apostoła,
Masz Piotra, Głowę kościoła,

Ref.: O święty niebios odźwierny!
Módlże się, módl za lud wierny!
Spraw, niech wolny przystęp mamy
W otwarte niebieskie bramy.

·        Jakoś Ty sam pokutnymi
Oblał grzech łzami rzewnymi,
Niech mocą Twojej przyczyny
Nasze opłaczemy winy.

Ref.

·        Jak na głos Anielskiej mowy
Opadły z Ciebie okowy;
Tak nas Ty rozwiąż znękanych,
W tylu grzechach uwikłanych.

Ref.

·        Ty strzeż narody gorliwie,
Które cię wielbią prawdziwie;
By się błędu wystrzegały
I w świętej wierze wytrwały.

Ref.

powrót do strony głównej

PIOTR I PAWEŁ

Litania do Świętych Apostołów Piotra i Pawła                 [5]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, - * módl się za nami.

Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle,
Święty Piotrze, któremu Pan nasz Jezus Chrystus dał klucze od nieba i ustanowił widzialną głową swego Kościoła,
Święty Pawle, którego Pan nasz Jezus Chrystus wybrał do głoszenia Ewangelii poganom,
Święty Piotrze, który gorzko opłakiwałeś swój upadek,
Święty Pawle, który stałeś się z wielkiego prześladowcy światłem Kościoła,
Święty Piotrze, którego Anioł uwolnił z więzienia,
Święty Pawle, który wycierpiałeś największe prześladowania dla wiary,
Święty Piotrze, który zostałeś ukrzyżowany głową do ziemi,
Święty Pawle, który zostałeś ścięty za świętą wiarę, - módlcie się za nami.

Którzy za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa zupełnie się poświęciliście dla zbawienia dusz ludzkich,
Którzy potwierdziliście własną krwią świętą wiarę,
Przez trudy Waszej apostolskiej pracy, prosimy Was,
Abyśmy kiedyś mogli się dostać do chwały niebieskiej, prosimy Was,
Abyśmy niezachwianie zachowywali świętą wiarę Kościoła katolickiego, prosimy Was,
Aby Bóg raczył wspierać swoją łaską wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościołowi świętemu, prosimy Was,
Aby Bóg raczył utrzymywać małżeństwa w wierności, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności, prosimy Was,
Abyśmy byli zachowani od powietrza, wojny i głodu, prosimy Was,
Abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia, prosimy Was,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie.

Módlmy się:

         Panie, nasz Boże, Ty przez Apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary, za ich wstawiennictwem udziel nam pomocy i doprowadź do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymny z liturgii godzin:

Na godzinę czytań                                                                          [36, 43]

 

·        Oto dzień szczęśliwy Apostołów święta,
Który swoim blaskiem napełnia już ziemię;
Dzisiaj Piotr i Paweł, godni równej chwały,
Własną krew przelali, a Chrystus ich obu
Namaścił na wodzów swojego Kościoła.

·        Dwa oliwne drzewa przed obliczem Pana,
Dwa świeczniki jasne i znicze promienne,
Które płoną w niebie światłem wielkiej mocy;
Mogą swoim słowem uwolnić grzeszników
I rajskie podwoje otworzyć zbawionym.

·        Hołd niech będzie Ojcu teraz i na zawsze,
A Synowi Jego majestat królewski,
Cześć Duchowi Prawdy, Dawcy pocieszenia;
Boga w Trójcy Świętej niech wszechświat wysławia
I Jego potęgę nieboskłon niech wieści. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                           [43]

 

1.     Męka Bożych Apostołów
Uświęciła dzień wschodzący;
Piotr i Paweł otrzymali
Wieniec chwały i zwycięstwa.

2.    Obu mężów połączyła
Krew przelana bohatersko;
Szli za Bogiem jako wodzem,
Chrystus wiarę ich nagrodził.

3.    Najpierw złożył swe świadectwo
Piotr Apostoł, za nim Paweł,
Równy chwałą i wybrany,
By się stać narzędziem Pana.

4.    Szymon, aby uczcić Boga,
Zmarł na krzyżu odwróconym,
Wspominając przepowiednię
Niegdyś daną mu przez Mistrza.

5.    Stąd wyrasta wielkość Rzymu,
Który gorliwością słynie,
Utwierdzony krwią tak cenną,
Godność swą z pasterza czerpie.

6.    Tu się mogą spotkać ludzie
Z mieszkańcami jasnych niebios;
Tu narodów jest stolica,
Tron nauczyciela świata.

7.     Dziś prosimy, Zbawicielu,
Abyś raczył nas, niegodnych,
Złączyć w szczęściu wiekuistym
Z pasterzami Twego ludu. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      Przecudne światło wieczności oblało
Świętymi blaski dzień złoty, pogodny,
Co wieńcząc książąt apostolskich chwałą
Grzesznym do nieba ściele tor swobodny.

2.    Odźwierny niebios, mistrz narodów święty,
Świata sędziowie, światłości tej ziemi,
Piotr zmarł na krzyżu, Paweł mieczem ścięty,
W senat żywota weszli uwieńczeni.

3.     Ciebie, o Piotrze, prosim w imię Pana,
Rozwiąż twym słowem pęta grzechów twarde.
Tobie, Pasterzu, wszak władza nadana
Otwierać niebo, zamykać otwarte.

4.    Oświeć nas, Pawle, o Mistrzu wsławiony,
I z sobą w górę wznieś serca gorące,
Gdzie wiara widzi światło bez osłony
I jedna miłość króluje jak słońce.

5.     O szczęsny Rzymie, grodzie poświęcony
Dwóch Apostołów chwalebnym męczeństwem,
Ty jeden w szkarłat krwi ich przystrojony
Wśród wszystkich blasków jaśniejesz pierwszeństwem.

6.    Trójcy Najświętszej niechaj wszystko składa
Hołdy i chwałę, cześć i uwielbienie,
Która w jedności całym światem włada
Przez wszystkie wieki wieków nieskończenie. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~