~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


R

RADZYM GAUDENTY

Litania do błogosławionego Radzyma Gaudentego                        [61]

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo wyznawców - *módl się za nami.

Błogosławiony Radzymie Gaudenty, - *módl się za nami,
-    ozdobo Kościoła świętego,
-    urodzony na czeskiej ziemi,
-    bracie i towarzyszu św. Wojciecha,
-    misjonarzu Czechów, Węgrów, Prusów i Polaków,
-    naśladowco Chrystusa,
-    wierny Sługo Maryi,
-    wierny synu św. Benedykta,
-    pierwszy arcybiskupie gnieźnieński,
-    gorliwy pasterzu owczarni Chrystusowej,
-    wzorze cnót kapłańskich,
-    pasterzu pragnący zbawienia dusz,
-    w przepowiadaniu Ewangelii niestrudzony,
-    krzewicielu wiary świętej,
-    złe obyczaje wykorzeniający,
-    nad występkami bolejący,
-    pomocniku pokutujących,
-    mistrzu skromności i świątobliwości,
-    pocieszycielu strapionych,
-    uzdrowienie chorych,
-    ojcze ubogich i sierot,
-    chlubo narodu polskiego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W.: W swojej miłości Bóg wybrał mężów świętych,

O.: Aby prawda zajaśniała w Jego Kościele.

Módlmy się:

Boże, światłości i pasterzu wiernych, Ty dałeś Kościołowi gnieźnieńskiemu błogosławionego Radzyma, aby Twoje owce karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Ty przez pasterskie trudy, doprowadziłeś go do wiecznej radości. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, którą głosił, i mężnie szli drogą chrześcijańskiego życia, którą wskazywał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

RAFAŁ

Hymn z liturgii godzin                                                       [43]


Sławimy was, Archaniołowie,
Radosną pieśnią w dzień świąteczny
I podziwiamy waszą chwałę
W promiennym domu Wszechmocnego.

MICHALE, książę wojsk niebieskich,
Niezwyciężony w żadnym boju,
Niech Twa prawica nas umocni
I podda wszystkich łasce Boga.

GABRIELU, Pan cię ustanowił
Zwiastunem wielkich swych tajemnic;
Prosimy ciebie, naucz ludzi
Miłować drogę Jego światła.

RAFALE, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebios,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

A wy, zastępy Jasnych Duchów,
Opieką swoją nas otoczcie
I wyjednajcie nam u Boga,
By dał nam radość nieba z wami.

 

Pieśń do świętego Rafała                                                                       [3]

 

Rafale święty, wielki Archaniele,
Przez Ciebie mamy pożytku tak wiele,
Tyś nam w niedoli na pociechę dany,
Z nieba zesłany.

O Ty, lekarzu, stróżu, przewodniku,
W różnych potrzebach dziwny pomocniku,
Święty Rafale opiekuj się nami,
Twymi sługami.

Racz być lekarzem, wodzem, stróżem naszym,
Proś Boga za nas, jak za Tobiaszem,
Byśmy w opiece Twej szczęśliwie żyli,
Niebo nabyli.

powrót do strony głównej

ROCH

 

Litania o świętym Rochu.                                                                      [33]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże. - *Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święty Rochu, z linii królów francuskich pochodzący, *módl się za nami.

-         z rodziców bogobojnych zrodzony,
-          w starości rodziców spłodzony,
-          za przyczyną Matki Bożej na świat uproszony,
-          z krzyżem czerwonym na piersiach urodzony,
-          dwa dni w tydzień przy piersiach poszczący,
-          jałmużniku ubogich,
-          wzgardzicielu dóbr ziemskich,
-          naśladowco Apostołów,
-          hojny rozdawco bogactw twoich,
-          wzgardzicielu dziedzicznych godności,
-          w odzieniu pielgrzyma,
-          wierny sługo Chrystusa,
-          w szpitalach służący,
-          krzyżem świętym powietrze poskramiający,
-          za pracę niewdzięcznością karmiony,
-          ze szpitala wypchnięty,
-          na puszczy w chorobie leżący,
-          w ojczyźnie od swoich nie poznany,
-          od stryja do więzienia wtrącony,
-          przez pięć lat w więzieniu będący,
-          w więzieniu umarły,
-          światłością z nieba objawiony,
-          z krzyża uznany,
-          od stryja opłakany,
-          w kościele od tegoż stryja zbudowanym uczczony,
-          po śmierci od wszystkich za Świętego miany,
-          całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,
-          cudami słynący.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Módlmy się:

Boże, któryś jest chwalebny w Świętych Twoich i wszystkim, do ich opieki udającym się, ku zbawieniu skuteczne udzielasz łaski, daj, prosimy, sługom Twoim, za przyczyną błogosławionego Rocha Wyznawcy, który dla Imienia Twojego na ciele swojem powietrza morowego zgrozę ponosił, abyśmy od niej uwolnieni, Imię Twoje święte chwalili na wieki wieków. Amen.

 

Litania do świętego Rocha.                                                          [5]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - *módl się za nami.

Święty Rochu, jałmużniku ubogich, *módl się za nami.
-         który wzgardziłeś dobrami ziemskimi,
-          naśladowco Apostołów,
-          wierny sługo Chrystusa,
-          służący w szpitalach,
-          poskramiający krzyżem morowe powietrze,
-          nierozpoznany w ojczyźnie przez swoich,
-          uznawany po śmierci przez wszystkich za świętego,
-          patronie od zarazy i morowego powietrza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wsłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

         Boże, wybaw nas, prosimy, od wszelkiej zarazy i morowego powietrza za przyczyną świętego Rocha, wyznawcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń śpiewana w Głuchołazach współcześnie (1979):                 [35]

 

1.      O Rochu, który w młodości
Jaśniałeś urodzeniem i cnotą,
Rozdałeś ubogim swe dobra i pieniądze
I postanawiasz pielgrzymkę do Rzymu.

2.    Dotarłeś do miasta,
Gdzie wewnątrz czyha zaraza,
Ludzie umierali bez liku.
A Ty idziesz do szpitala.

3.     Wszystkim spieszysz z pomocą,
Wszystkich pielęgnujesz,
Wszystkich leczysz,
A w końcu sam jesteś chory.

4.    Jakież za to podziękowanie!
Wygnany, musisz iść na tułaczkę
U drugich szukać pomocy,
A chleb, którego Ci odmówiono,
przynosi Ci pies w potrzebie.

5.     W końcu wróciłeś do domu,
Jeszcze dostajesz się do niewoli.
Pragnienie i głód, hańba i drwiny
Są Twoją niezasłużoną nagrodą.

6.    O Rochu, w dniach grozy
Usłysz nasze prośby, usłysz
Nasze skargi, wstaw się za nami
Byśmy byli wolni od zarazy.

 

W Dobrzeniu Wielkim wystawiono 1913 figurę św. Rocha, pod dębem w który uderzył piorun w 1932. Na postumencie wyryty jest wiersz:  [35]

 

1        Rochu pielgrzymie
Obrońcą u Boga
Byłeś naszym przodkom
Gdy nadeszła trwoga.

2       Nam też przewodnikiem
Bądź w pielgrzymstwie
Pomocą bądź naszym w klęskach
W chorobach lekarzem.

3       Potomkom zaś naszym
Zachowaj skarb wiary
Spuść św. Patronie
Z nieba nam swe dary.

 

W Łupnianach koło Dobrzynia śpiewana jest pieśń – legenda:    [35]

 

Przy kościółku, przy łupniańskim,
Jest tam obraz częstochowski,
Który Łupnianie kupili,
Kiedy w Częstochowie byli.

A kiedy go kupowali,
To mu wiernie ślubowali,
Iż mu kaplicę zmurują
I do niej tam chodzić będą.

A kiedy go już przynieśli
Trzy razy kierków (cmentarz) z nim obeszli
Pięknego miejsca szukali
Gdzie by go postawić mieli.

Stawialić go w Bożej Męce
I podnieśli swoje ręce,
Kiedy wiatry zawiewały,
Deszcze lica obmywały.

Pan Bóg nie mógł ścierpieć tego,
Dał powietrza morowego
A gdzie się to w dom dostało
Mało co tam w niem zostało.

Oni ci się urządzili,
Do świętego Rocha chodzić chcieli;
jeno tam dwa razy byli,
Trześ raz im zastąpili:

„Nie chodźcie nam na dziedzinę,
Bo tam słychać złą nowinę,
A jak się nie nawrócicie,
Wszyscy strzelani będziecie”.

I onić się powracali,
W lesie krzyżem popadali:
„A gdzie my się udać mamy?
Do żadnego świętego nie śmiemy.

Ani do domu żadnego,
Ani do Rocha świętego”.

I onić się uradzili
Gęsty bór poprzechodzili.

powrót do strony głównej

ROZALIA

 

Pieśni śpiewane ku czci św. Rozalii w kościele w Słojkach.    [35]

 

Zawitaj wonny kwiecie, królestwa włoskiego,
Rozalio, pochodząca z rodu królewskiego.
Przed narodzeniem Twoim to Ci imię dane
Przez Anioła Pańskiego matce zwiastowane.

To imię oznaczało, żeś miała być święta,
Od zarazy światowej powszechnie wyjęta
A wodą Chrztu świętego bezzwłocznie oblana,
Oblubienicą wcześnie Panu już wybrana.

Ofiarowanie godzinek:

Przyjmij, o Boże dobry, te nasze godzinki,
Które na cześć składamy Rozalii Patronki,
Byśmy wolni od chorób za Jej wstawieniem
Ciebie Boga wielbili nieustannym pieniem.

Jakoś Jej święte ciało po wiekach objawił
Tak nas po naszym skonie z miłosierdzia zbawił.

 

                                                                                              [35]

1.      Witaj kwiecie woniejący,
Radość duszy przynoszący,
Panno święta, Rozalio,
Raju rajskiego lilio.

2.    Anioł Cię matce zwiastuje,
Nim się narodzisz, oznajmuje,
Że będziesz mieć imię święte,
Od róży i Lilii wzięte.

3.     Same te kwiaty znaczyły,
Jak Twój żywot miał być miły
Bogu ku czci, chwale wiecznej
A narodom pożyteczny.

4.    Zaraz od pierwszej młodości
Z powodu Boskiej miłości
Ciało trapiłaś postami,
Niekiedy dyscyplinami. ... (Pieśń ma 13 zwrotek)

 

1.      Przezacna Księżna, dziewica
Rozalia, pustelnica,
Ze krwi Karola Wielkiego
Cesarza chrześcijańskiego.

2.    Pogardzała dostatkami,
Dworem, państwem, pieszczotami,
Na pustynię się udała
Mieszkaniem jej była skała.

3.     Tam Jej z Chrystusem zabawa,
Krynice, ziółka – potrawa,
Towarzystwo z aniołami
Niebieskimi dworzanami.

4.    Tamże w Chrystusie zasnęła,
Tam jej pogrzeb, tam mogiła,
Znać rękami anielskimi,
Gdy nie mogła być ludzkimi.

24.    Witaj, Różo, bez ostrości.
Pomoc w naszej przykrości.
Rozalio, Panno święta,
Bogu miła, światu wzięta.

31. Po wielu latach znaleziona,
Za patronkę objawiona
Przeciw morowej zarazie.
Ratuj nas, Panno w złym razie. ... (Pieśń ma 33 zwrotki.)

powrót do strony głównej

RÓŻA Z LIMY

 

Litania do św. Róży z Limy                                                          [3]

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami,
Królowo Wyznawców,
Święta Różo z Limy, *módl się za nami.

-         pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej,
-          lilio czystości,
-          przykładzie pokory,
-          jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi,
-          pełna miłości Boga i bliźniego,
-          tercjarko dominikańska,
-          ozdobo zakonu dominikańskiego,
-          niestrudzona w dążeniu do świętości,
-          prowadząca głębokie życie modlitwy,
-          rozpłomieniona miłością Boga,
-          zatopiona w modlitwie i kontemplacji,
-          doznająca łask mistycznych,
-          zjednoczona ustawicznie z Bogiem,
-          zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego,
-          niezmordowana w cierpieniu,
-          pokutująca za grzeszników,
-          pełna surowości i wyrzeczenia,
-          doświadczona cierpieniem,
-          krocząca drogą umartwienia,
-          niewzruszenie przywiązana do wiary,
-          oddana bezgranicznie Bogu,
-          pełna heroizmu cnoty i pokory,
-          nękana przez złego ducha,
-          niosąca pomoc potrzebującym,
-          inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie,
-          gorliwie posługująca bliźnim,
-          opiekunko chorych i ubogich,
-          wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych,
-          obdarzona stałą wizją Anioła Stróża,
-          Patronko Ameryki, Filipin i Antyli,
-          nasza orędowniczko przed Bogiem,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że święta Róża obdarzona pełnią łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów Południowej Ameryki świętością życia, daj nam, swoim sługom, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnąć szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

RYTA (RITA)

 

Litania do św. Rity (Ryty)                                                                      [5]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, - *módl się za nami.

Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito, *módl się za nami.

-         Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
-          Pocieszycielko zasmuconych,
-          Obrono i ucieczko opuszczonych,
-          Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
-          Przykładzie łagodności i pokory,
-          Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
-          Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
-          Ozdobo zakonu augustiańskiego,
-          Różo miłości,
-          Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
-          Oblubienico Jezusa cierpiącego,
-          cierniem z korony Jezusa zraniona,
-          raną na czole ozdobiona,
-          pełna ufności w Opatrzność Bożą,
-          w pełni Bogu poświęcona,
-          potężna orędowniczko u Jezusa,
-          cudami przez Boga wsławiona,
-          zawsze przez Boga wysłuchana,
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, - *Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
-         Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
-         Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
-         Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
-         Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
-         Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
-         Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
-         Abyśmy Twoje cnoty naśladowali.
We wszystkich prośbach, - *wspomagaj nas, Panie.
-         We wszystkich niebezpieczeństwach,
-         We wszystkich potrzebach i uciskach,
-         W każdym smutku i przeciwności,
-         W krzyżu i cierpieniu,
-         W godzinę śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Rito.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Ojcze niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Św. Rity (w różnych potrzebach)                          [3]

 

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę (wymienić ją). I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~