~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


S

SABINA

 

Wezwania do świętej Sabiny.                                                                [3]

 

Święta Sabino, męczennico, * módl się za nami.
-         otwarta na prawdę,
-         jaśniejąca wiernością prawdzie,
-         jaśniejąca mądrością,
-         posłuszna Bożym natchnieniom,
-         czcicielko jedynego Boga,
-         ciesząca się łaską świętej wiary,
-         odważnie wyznająca wiarę świętą,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         miłująca Chrystusa ponad życie,
-         składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
-         umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-         cierpliwie znosząca złość oprawców,
-         zbudowanie dla chrześcijan,
-         ozdobo chrześcijańskich kobiet,
-         ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,
-         ozdobo Kościoła świętego,
-         chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         patronko cierpiących,
-         patronko umierających z Chrystusem,
-         nasza orędowniczko u Boga.

Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,

Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Pokorne błagania zanosimy przed Twój majestat, Panie, abyś sprawiając nam radość z pamiątki Twojej Męczennicy, Świętej Sabiny, zawsze otaczał nas opieką dzięki jej wstawiennictwu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn [z brewiarza dla męczenników (patrz Daria)]

 

Pieśń

 

Sabino święta, Perło Jezusowa,
Ścieżkę do nieba wskazać nam gotowa.
Wierna przy śmierci Patronko smutnemu,

Konającemu.

Spraw, by mój Jezus był zbawieniem moim
W życiu i zgonie tak, jak był twoim;
Niechaj mnie w niebie przy twojej pomocy

Z sobą zjednoczy.

W ranach najsłodszych, w męce Jego drogiej,
Chroń mnie, Sabino, od szatańskiej trwogi;
Abym umierał pewny twej obrony

Nieustraszony.

Komuż bezpieczniej duszę swą polecę,
Jak Tobie? A Ty Jezusowi w ręce
Oddaj ją świętą, drogo zapłaconą,

Krwią odkupioną.

powrót do strony głównej

SADOK

 

Hymn

Królu chwalebny wyznawców
I męczenników nagrodo,
Tym, którzy Ciebie wybrali,
Otwierasz niebios podwoje.

Boże wysłuchaj łaskawie
Modlitwy pełnej pokory:
Odpuść nam zło popełnione,
Gdy męczenników sławimy!

Mocnych wywyższasz przez mękę.
Dla słabych masz miłosierdzie;
Racz nasze winy zapomnieć
I obdarz nas przebaczeniem.

Tobie, łaskawy nas Ojcze,
W jedności z Synem i Duchem,
Chwała, majestat, podzięka
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.

 

Wezwania do błogosławionego Sadoka                                                [3]

 

Błogosławiony Sadoku -  * módl się za nami.
-         Żywy wzorze kapłanów,
-         Posłuszny woli Bożej,
-         Ozdobo zakony świętego Dominika,
-         Gorliwy apostole pogan,
-         Całym życiem służący Bogu i bliźnim,
-         Mężu głębokiej wiary,
-         Mężu mocnej nadziei,
-         Ofiaro miłości Boga,
-         Męczeński świadku Chrystusa,
-         Światło Kościoła Bożego,
-         Ojcze podwładnych,
-         Podporo dla towarzyszy w obliczu śmierci,
-         Chlubo narodu polskiego,
-         Nasz orędowniku u Boga.

Święci, który ufają Panu,

Osiągną moc i lękać się nie będą.

Módlmy się:  Wszechmogoący, wieczny Boże, Ty dałeś bogosławionym, Sadokowi i jego Towarzyszom udział w męce Chrystusa, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem.  Amen.

 

Pieśń

 

Królu sławny Męczenników,
I wyznawców Twych korono,
Co Twych wieńczysz miłośników
Za znikomość pogardzaną.

Nakłoń ucho Twe askawe
Na pobożne nasze pienia;
Świętych zwycięstw nucim sławę,
Przebacz nasze wykroczenia.

Ty zwyciężasz w męczennikach
I wyznawców krzepisz siły.
Zgniećże zbrodnie w nas grzesznikach,
Przebaczenia Dawco miły.

Bogu Ojcu i Synowi
Niechaj będzie cześć i sława
I świętemu też Duchowi,
Niech na wieki nie ustawa.

powrót do strony głównej 

SALOMEA

 

Litania do Błogosławionej Salomei                                    [3, 27]

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Ojcze Franciszku,
Święta Matko Klaro,
Błogosławiona Matko Salomeo,

Bł. Salomeo, Szczepie krwi Piastowskiej, * módl się za nami.
-         Wzorze godności królewskiej,
-         Obrazie cnoty anielskiej,
-         Kwiecie wstydliwości,
-         Perło czystości,
-         Przykładzie niewinności,
-         Królowo najpokorniejsza,
-         Żywicielko ubogich,
-         Opiekunko wdów i sierot,
-         Pocieszycielko strapionych,
-         Lekarko chorych,
-         Krzewicielko wiary katolickiej,
-         Skarbnico niebieskich darów,
-         Wybrana córko św. Ojca Franciszka,
-         Oblubienico Chrystusowa,
-         Wzgardzicielko świata,
-         Wzorze zakonności,
-         Zwierciadło pobożności,
-         Przykładzie świątobliwości,
-         Męczennico umartwieniem,
-         Dziewic matko i ozdobo,
-         W życiu wsławiona cnotami,
-         Po śmierci sławna cudami,
-         Dziedziczko niebieskiej Ojczyzny,
-         Towarzyszko wszystkich świętych,
-         Patronko Polski,
-         Tarczo w jej obronie,
-         Pośredniczko rodaków przed Bogiem,
-         Wspomożenie prześladowanych za wiarę,
-         Nadziejo lepszej przyszłości,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiona Matko Salomeo.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, któryś w błogosławionej Matce Salomei wzgardę ziemskiego królestwa z czystością panieńską połączył, daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za Jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niewiędnącą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pokaż afekt Matki - proś za swoje dziatki
Boga Wszechmocnego, Oblubieńca Twego.
Niech Cię Matką znamy, opiekunkę mamy
U Boga naszego dla nas wcielonego.

 

Pieśni o bł Salomei                                                                       [3, 27]

 

Witaj, wdzięczny róży kwiecie,
Coś kwitł Bogu na tym świecie.
Witaj, różdżko Aarona,
Kwieciem łaski ozdobiona,
Witaj, lilio niewinności,
Witaj perło pobożności, pobożności.

Witaj, jasna, witaj, czysta
Jak strumieni górskich kryształ,
Jak łan pszenny w plon bogata,
Jak kłos pełen w czasie lata,
Jak róż ogród woniejąca,
Jak róż ogród pełen słońca, pełen słońca.

Witaj, lilio między cierniem,
Swej Czystości strzegłaś wiernie,
Wonią dziewictwa owiana,
I przy boku Kolomana,
I w monarszym majestacie,
I w zakonnej zgrzebnej szacie, zgrzebnej szacie.

Witaj, gołąbko wybrana,
Ziemskim pyłem nieskalana,
Spośród cór królewskich grona,
Chrystusowi poślubiona,
Słodką wonią Twej świętości
Pociągnij nas do miłości, do miłości.

Witaj, witaj, Salomeo,
Tyś pociechą, Tyś nadzieją,
Witaj, Patronko i Matko,
Czuwaj nad Twych sług gromadką.
Pokaż kędy wiedzie droga,
By w światłości ujrzeć Boga, ujrzeć Boga.

 

Śliczny kwiateczku anielskiej czystości,
Pełen Jezusa, Maryi miłości:
Błogosławiona Salomeo ciebie
Prosim, racz błagać Boga za nas w niebie.

Ty pierwociny wieku młodziuchnego,
Kosztowną perłę panieństwa twojego,
Ugruntowałaś w cnotach pobożności,
Płomieniem Boskiej pałając miłości.

Zwyciężycielko Świata, czarta, ciała,
W swem przedsięwzięciu odważna i stała:
W cichym małżonku żądześ uskromiła,
Gdyś go do swojej cnoty przywabiła.

Po śmierci męża z królewskiej godności,
Na zakonne się poświęcasz ostrości:
A zbudowawszy nowy klasztor w Skale,
W nim przemieszkałaś aż do śmierci trwale.

Boże! co w świętych przedstawiasz nam wzory,
Pogardy świata, głębokiej pokory:
Spraw to abyśmy ich przykładem żyli,
Ciebie kochali a światem gardzili.

 

Pieśń śpiewna u SS. Klarysek w Krakowie, zawsze w środę (w dniu poświęconym bł. Salomei)

 

Błogosławiona Salomeo
Tyś przed Bogiem nasz nadzieja
I w potrzebach ucieczka.

Błagaj Boga za nasze winy
Niech doznamy Twojej przyczyny
Gdy Cię wzywamy.

Uproś pokój chrześcijaństwu,
Poznanie Boga wszystkiemu pogaństwu,
Nam dobre skonanie. Amen.

powrót do strony głównej

SCHOLASTYKA

 

Litania do św. Scholastyki                                                                     [5]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami.

Święta Scholastyko, *módl się za nami.
-         Wzorze cnoty chrześcijańskiej,
-         Mistrzyni świętości w życiu zakonnym,
-         Płonąca pochodnio miłości Boga i bliźnich,
-         Przykładzie dobroci, posłuszeństwa i wszelkich cnót zakonnych,
-         której dusza w postaci gołębicy była wzięta do nieba,
Abyś nam przez przyczynę świętej Scholastyki grzechy odpuścić raczył, - * Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
-         Abyś nas czystością ciała i duszy obdarzyć raczył,
-         Abyś nam łask do zachowania przykazań udzielić raczył,
-         Abyś nas od pokus i sideł szatana bronić i zachować raczył.
-         Abyś w godzinę naszej śmierci zmiłować się nad nami raczył.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wsłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Przyczyń się za nami do Boga, święta Scholastyko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

         Wspominając świętą Scholastykę, dziewicę, prosimy Cię, Boże, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

STANISŁAW

 

Litania do św. Stanisława biskupa                             [3, 5]

Święty Stanisławie - * módl się za nami.
-         Święty Biskupie, Męczenniku Chrystusa
-         Św. Stanisławie, Kapłanie Jezusa Chrystusa,
-          Światło Kościoła Bożego,
-          Pasterzu owieczek Chrystusowych,
-          Apostole wiernego ludu,
-          Ojcze Twojej Ojczyzny,
-          Ojcze wiernego ludu,
-          Ofiarowany Bogu przed narodzeniem,
-          Od dzieciństwa postępujący w doskonałości,
-          Mężu przeznaczony do stanu duchownego,
-          Mężu przykładny w stanie duchownym,
-          Wzorze pobożnej doskonałości,
-          Wzorze godności biskupiej,
-          Ozdobo kapłanów,
-          Ozdobo Twojego narodu,
-          Kaznodziejo prawdy,
-          Wielki mową i dziełami przed Bogiem,
-          Obrońco i żywicielu ubogich,
-          Wierny naśladowco Jana Chrzciciela,
-          Podobny w żarliwości Eliaszowi,
-          Pogromco występków,
-          Nauczycielu cnót,
-          Wskrzesicielu umarłych,
-          Prowadzący Piotrowina na świadectwo prawdy z grobu przed króla,
-          Utwierdzając w wierze wątpiących,
-          Umacniający nadzieje zmartwychwstania,
-          Zabity mieczem przez króla przy sprawowaniu Bożej Ofiary,
-          Ofiaro Bogu przyjemna,
-          Lekarzu w różnych chorobach,
-          Opiekunie całej Ojczyzny,
-          Patronie we wszystkich potrzebach,
-          Patronie słynący łaskami w całym świecie chrześcijańskim,

         Módl się za nami, święty Stanisławie.
         Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

         Boże, za którego cześć chwalebny Biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych; spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego wstawiennictwa odnieśli zbawienny skutek swej modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Wesel się Ojczyzno, w dniu wielkiego święta,
Z radością wychwalaj możne dzieła Pana,
Ziemio męczenników wiernych Jego łasce
Rodząca dla nieba kłosy pełne ziarna.

2.    Pasterz sprawiedliwy oddał swoje życie,
Gdy chleba i wina składał święte dary,
Własną krew mieszając z krwią Bożego Syna,
By stać się na zawsze ojcem swego ludu.

3.     Wesel się, Krakowie, ozdobiony męka,
Twojego biskupa, który podjął mężnie
Idąc śladem Mistrza i jak on zabity,
Powrócił do Niego w blasku wiecznej Paschy.

4.    Wysławiamy Boga w Trójcy Jedynego
Za Jego potęgę dzisiaj okazaną
W świętym Stanisławie, który zło zwyciężył
I jedność przywrócił swemu narodowi. Amen.

 

Pieśni o św. Stanisławie biskupie i męczenniku                  [7, 25]

Autor nieznany z wieku XV. (fragmenty).

 

Chwałą Tobie, Gospodzinie,
Iż o Twych świętych cześć słynie,
Która nigdy nie zaginie
I na wieki nie przeminie.

Wesel się, Polska korono,
Iż masz takiego Patrona,
Dostojnego Stanisława,
Jenże wyszedł z Szczepanowa.

Karał króla z okrutności,
Iż dręczył lud bez litości,
Nie mając żadnej baczności,
Używał swej okrutności...

Król się okrutny pobudził,
Iż był w rozumie zabłądził:
Z poduszczenia ducha złego
Zabił biskupa świętego.

Rozmiotał w pole w kawałce
Święte ciało, święte palce,
Chcąc, by tak marnie strawiono,
Przez psy, przez ptaki skarmiono.

Ale Pan Bóg z wysokości
Bronił ciała, świętych kości.
Na pociechę swego luda
Wnet pokazał wielkie cuda.

Z czterech części świata tego
K'obronie swego świętego
Cztery ptaki, orły prawe,
Zesłał je za stróże pewne...

Promienie z niebieskiej mocy
Świeciły we dnie i w nocy,
Każda cząstka oświecając,
Stanisława wysławiając...

Zrosło się pospołu ciało,
Bo tak święte Bóstwo chciało,
Aby się nie rozdzielało,
By się wszystko oświeciło.

Miły Stanisławie święty,
Tyś u Boga w wielkiej sławie:
Racz być łaskaw na Polany,
Oddal niewierne pogany.

 

Wielki przed Bogiem klejnocie w koronie,
Pochodnio świata, rodaku, patronie,
Cny Stanisławie na Skałce w kościele,
Dajesz łask wiele.

Każdego bronisz, prośbami ratujesz,
Jako dobry pasterz owieczek pilnujesz
Karmisz nauką oraz przykładami,
Módl się za nami

Ty wszystko możesz wyjednać u Boga,
Że się oddali od nas każda trwoga;
Racz się przyczyniać za nami grzesznemi,
Sługami twemi.

Ty Piotrowina od trzech lat zmarłego
Do Bolesława przywiodłeś żywego,
By dał świadectwo, że prawnie posiadasz,
Wsią kupną, władasz.

Tem przekonany król Bolesław Śmiały,
Odstąpić musiał z innemi zuchwały
Wsi Piotrowina, cnemu Biskupowi,
Tejże kupcowi.

Wzięta do dziś dnia widzieć się nam daje,
W której kaplica z kościołem zostaje
Na honor Bogu i Stanisławowi
Męczennikowi.

Na pamięć cudu ta jest wystawiona,
Pogrzebem ciała dawno już wsławiona,
W której zwykły się odprawiać ofiary,
Cuda bez miary.

Tyś był Biskupem gorliwym w Krakowie
Jaśniałeś zawsze prawdą  w swojej mowie
I po ambonach występki gromiłeś,
Jak anioł żyłeś.

Wpadłeś w nienawiść króla Bolesława,
Że z twych gorliwych kazań wielka sława;
Wyklinasz grzesznych, przystępu nie dajesz,
W kościele łajesz.

Przed powstaniem styczniowym na melodię „Kiedy ranne wstają zorze” śpiewano pieśń, której wybrane fragmenty podano poniżej:    [59]

Nie chciej tylko Wielki Panie
Niechaj polska krew nie cieknie
„Stań się Polsko” – Bóg wyrzeknie
I Polska wolną się stanie

Gdy służalce Twego wroga
Rozsiekali ciało święte
Z cudownej wszechmocy Boga
Zrosły się członki pocięte.

I dziesiaj wieczni tyrani
Polską ziemię rozszarpali
Za wolność: - śmierć lub kajdany
Jej zgnębionym synom dali.

Mężu, przez twe święte rany
Błagamy Cię łzy krwawymi
Uproś, aby Pan nad Pany
Dozwolił zróść się tej ziemi.

 

Święty Stanisław

(St. Wyspiański)

Bywało brzęczał wkoło gaj,
Gaj widzę w oczach ścięty.
Człowiek zasieczon w kwitnący maj;
przez wieki wstanie święty.
Zabójca posiadł tron i kraj,
Ród w klątwie padł przeklęty.
Naród – się męką w życie rwie
I idzie śladem świętej krwie
przez mękę krwi poczęty.

 

1.      Cześć Tobie, zacnej krainy Patronie,
Ziomku nasz święty, synu zacnej ziemi,
Gdy Kościół w smutku a lud we łzach tonie,
Módl się do Boga za ziomkami swymi.

2.    Tyś nieulękły jak prorok Jordanu
Bronił czci Bożej i dobra Kościoła,
Tyś i przed gromem jako cedr Libanu
Nie umiał schylić szlachetnego czoła.

3.     Wzorze pasterzy, co w Twych wiernych sprawie
Głowę swą Bogu dałeś na ofiarę –
Bądź naszym wodzem, święty Stanisławie,
A my i na śmierć pójdziemy za wiarę.

4.    Krew Twa męczeńska i Twych cnót znamiona,
Kwitną na niebie, jak palma zielona;
Tam święty ziomku, proś Boga za nami,
Niech się naszymi da przebłagać łzami.

5.     A gdy nad nami albo nad Kościołem
Chmury się zbiorą i burze zagrożą,
Okaż się wtedy Stróżem i Aniołem,
Swoją przyczyną odwróć karę Bożą.

6.    Twoja opieka niech nas w każdej chwili
Wesprze i łaską niebieską zasili,
W smutku, w chorobie, w życiu i przy zgonie
Módl się za nami, święty nasz Patronie.

 

Witaj, święty Stanisławie,
Tyś u nas we wielkiej sławie,
Tyś jest naszym Patronem
I naszym Opiekunem.

Tyś jest biskupem w Krakowie,
Niech tę prawdę każdy powie –
W katedralnym kościele
Nauczasz ludzi wiele...

Ty i króla złość strofujesz
I od grzechu go hamujesz -
Każesz mu pokutować
I za grzechy żałować...

Król się nic nie poprawuje,
Na Biskupa się gotuje -
Szuka na niego winy
Zabić go bez przyczyny...

Król ci bierze wojska wiele,
Aż znajduje go w kościele -
Na Skałce przy Mszy świętej
Stanisław Biskup ścięty.

Swą ręką ściął go w kościele,
Chociaż ludzi było wiele
Nie bojąc się nikogo
Ni Boga wszechmogącego.

Kazał go na pole wywlec
I tam ciało jego rozsiec -
Na siedemdziesiąt dwie sztuki
Ciało jego rozsiekli.

Nie dał ci go z placu zbierać,
By ptaki chciały podziobać.
Orły go pilnowały
I dziobać go nie dały...

Już się do nieba przenosi
I za nami Boga prosi,
Byśmy mieli zbawienie,
Tu na ziemi i w niebie...

 

Hymn odśpiewany w czasie Mszy św. sprawowanej przez papieża Jana Pawła II w 1979 roku, na krakowskich Błoniach:

 

Wesel się Polsko cała,
Matko szlachetnych ludzi.
Przez wieki tobie chwała.
Przez wieki Bogu służysz.

Ciesz się dobrym pasterzem,
Biskupem Stanisławem.
On życie dał w ofierze
Za prawdę lud i wiarę.

Uproś nam Stanisławie
U Boga cząstkę męstwa,
By w każdej słusznej sprawie
Wytrwać, aż do zwycięstwa.

Raduj się dziś Krakowie
Darem świętego ciała.
Boga chwal wszechmogącego
Wesel się Polsko cała!

powrót do strony głównej

STANISŁAW KAZIMIERCZYK

 

Litania do bł. Stanisława Kazimierczyka                             [28]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże,
Duch, święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.

Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, *módl się za nami.
-         Bł. Stanisławie, Wierny wykonawco rad ewangelicznych,
-          Naśladowco życia apostolskiego,
-          Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela,
-          Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym,
-          Miłośniku Krzyża i umartwienia,
-          Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
-          Przykładzie cnót chrześcijańskich,
-          Wzgardzicielu próżności świata,
-          Wzorze pokory i cierpliwości,
-          Siewco braterskiej miłości,
-          Miłośniku czystości,
-          Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże,
-          Nauczycielu teologii i Pisma świętego,
-          Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej,
-          Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego,
-          Przewodniku pokutujących,
-          Ucieczko będących w niebezpieczeństwie,
-          Pociecho smutnych i strapionych,
-          Opiekunie ubogich,
-          Nadziejo chorych,
-          Narzędzie cudownych dzieł Bożych,
-          Lekarzu przywracający wzrok,
-          Podporo chromych,
-          Ozdobo Zakonu Kanoniczego,
-          Chlubo naszego Narodu.
-          Patronie Krakowa i Kazimierza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa:

Bł. Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn z roku 1617, (oryginał w języku łacińskim):                    [7]

 

Zawitaj mężu w pobożności stały,
W społecznym życiu apostolskim trwały,
Błogosławiony Ojcze Stanisławie,
Przez Cię Kazimierz kwitnie w pięknej sławie.
Świecisz prawdziwie ucząc bez obłudy:
Przykładem ludziom zakonnym, Tyś cudy
Sprawił tu w Polsce, Kanonikom sławę,
Od Lateranu wziętym Stanisławie.
Nas wszystkich tedy w tej północnej stronie
Chowaj Patronie w swej świętej obronie.
Będziesz chwalebny, po świecie szerokim,
Który już żyjesz na niebie wysokim:
Spraw nam u Boga byśmy wstali z złości,
Jednaj moc słabym, miej wzgląd na krewkości,
Zabiegaj trwogom Koronnym, a w niebie
Zarządzaj u Boga miejsce wedle siebie.
Witaj światło życia zakonnego,
przedziwny wyznawco Boży.,
Błogosławiony Ojcze Stanisławie,
Tyś gwiazdą błyszczącą nad Kazimierzem,
Tyś chwałą Polaków,
Tyś ozdobą Kanoników,
których święta Reguła podtrzymuje
 i Najwyższemu Bogu przekazuje.
Której błogosławiony Augustyn
po Bogu pierwszym jest autorem.

Mężu wszelkiego języka godny pochwały.

 

Hymn o bł. Stanisławie Kazimierczyku                             [7, 12]

 

Oto dzisiaj wysławiamy
Ciebie, Ojcze Stanisławie,
Jaśniejący cnót darami,
Wiodłeś życie nieskalane.

Błogosławiony Stanisławie,
Wspieraj nas w potrzebie.

Wzorze życia zakonnego,
Posłuszeństwa i pokory,
Pan powierzył Twojej trosce
Młodych w cnocie wychowanie.

Błogosławiony Stanisławie,
Wspieraj nas w potrzebie.

Kaznodziejo, spowiedniku,
Pod natchnieniem Ducha prawdy,
Nauczałeś o miłości
Powierzoną Ci owczarnię.

Błogosławiony Stanisławie,
Wspieraj nas w potrzebie.

Tyś Orędownikiem w niebie
Biednych, chorych i strapionych.
Miej nas zawsze w swej opiece,
Wspieraj w ciężkiej życia doli.

Błogosławiony Stanisławie,
Wspieraj nas w potrzebie.

Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Dawcy łaski,
Niech rozbrzmiewa wdzięcznym głosem
W bratniej zgodzie i miłości.

Błogosławiony Stanisławie,
Wspieraj nas w potrzebie.

powrót do strony głównej

STANISŁAW KOSTKA

 

Litania do świętego Stanisława Kostki                                                 [5]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże,
Duch, święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.

Święty Stanisławie, szczery naśladowco Jezusa Chrystusa, *módl się za nami.
-         powołany przez Maryję do Towarzystwa Jezusowego,
-          wierny swemu powołaniu i łasce Bożej,
-          godny synu świętego Ignacego,
-          wzorze i patronie nowicjuszów,
-          umartwiający swoje ciało,
-          odznaczający się nadzwyczajną czystością,
-          zwycięzco wszystkich złych nałogów,
-          ściśle przestrzegający reguły zakonnej,
-          gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
-          zwierciadło pokory i cierpliwości,
-          wzorze niewinności, czystości, szczerości i pobożności,
-          gorliwy o ubóstwo ewangeliczne,
-          nad swój wiek roztropny,
-          żarliwy o miłość braterską,
-          przejęty wzgardą ku sobie,
-          ofiaro Boskiej miłości,
-          wzorze chrześcijańskiej młodzieży,
-          karmiony przez Aniołów Chlebem niebieskim,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Święty Stanisławie, módl się za nami.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

         Boże, Ty wśród cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Oda napisana przez Grzegorza Samborczyka ok. 1520-1573:   [7]

Św. Stanisław Kostka odpowiada ojcu namawiającemu go do opuszczenia zakonu

-         Cóż mi, ojcze, powiadasz? co namowy brata?
Chcecież, aby krynica wytrysła ze skały?
Już ja nie dla was żyję, umarłem dla świata,
W Bogu żyję, dla Boga oddałem się cały.
Już złożyłem trzy śluby Ojcu Najwyższemu.
Winienem dochować święte śluby boże.
Czemu zachmurzasz czoło i zagrażasz? czemu?
Żadna, ojcze, twa groźba zachwiać mię nie może.
Nie przebić dyamentu toporem ze stali,
Chcesz głową zwalić mury – daremna igraszka!
Lew nie da się zatrwożyć jak robacy mali,
Nie schwytasz lecącego pod niebiosa ptaszka.

 

Pieśni.                                                                                            [1, 25]

 

1.      Jasna Jutrzenko kraju północnego
Drogi klejnocie narodu naszego,
Bądź Stanisławie, mile pozdrowiony,
Młodzieńcze święty, bądź błogosławiony.

2.    Kochanie Boga, w Trójcy Jedynego,
Pociecho Matki Króla niebieskiego,
Spraw, o co proszę, aby serce moje
Pragnęło Boga zawsze, jako Twoje.

3.     Miłością pałasz Boga wszechmocnego,
Użycz nam, iskry ognia zbawiennego;
Niechaj w nas płonie i serca rozpali,
Abyśmy Boga z całych sił kochali.

4.    Tyś Boże Dziecię na ręku piastował,
A z rąk Aniołów Komunię przyjmował,
Przez radość wie
ką, co spotkała Ciebie,
Spraw, byśmy Boga oglądali w niebie.

 

[12]

Ozdobo młodzi, święty Stanisławie,
Młodziutki w lata a wielki w zasługi,
Racz na nas wejrzeć oddanych twej sławie,
Przyjm za swe sługi.

Serce niebieską przejęte miłością,
Nie znało świata zdradliwej zachęty,
Zawczasu bogactw pogardził próżnością
Młodzieniec święty.

Niebios Królowę za matkę obiera,
Imię Maryi najsłodsze, wspomina,
Za miłość z Jej rąk cudownie odbiera
Boskiego Syna.

Odtąd już nie chciał nic kochać na ziemi,
Kochał Jezusa, Maryję serdecznie,
Pragnął najrychlej z duchy niebieskimi
Chwalić ich wiecznie.

Spełnione żądze w osiemnastym roku,
Pełen cnót wielkich dla nieba dojrzały,
Opuścił ziemię z Boskiego wyroku
Poszedł do chwały.

Święty młodzieńcze, wzorze niewinności,
Stoisz przy Bogu, przy Maryi tronie;
Uproś nam cząstkę gorącej miłości
Dziś i przy zgonie.

My twoi słudzy, ufni w twej przyczynie,
Niechaj przemożnej doznamy opieki,
Niechaj się z tobą w niebieskiej krainie
Cieszym na wieki.

 

·        Witaj, Kostko Stanisławie,
Młodzieniaszku święty w niebie.
Śpiewam pieśń tę ku twej sławie,
Bo serdecznie kocham ciebie.

·        Ty w aniołów jasnym gronie
Dla przedziwnej niewinności
Przy Maryi stoisz tronie,
Nucąc dla niej pieśń miłości.

·        Nieskalane serce, czyste,
Toć i lica promieniste.
O, bo duch twój płonie cały
Dla Jezusa świętej chwały.

·        Dla skromności i pokory,
Dla świętości twej, nadobny.
Zostawiłeś cnoty wzory,
Śnieżnej lilii tyś podobny.

powrót do strony głównej

SZCZEPAN

 

Hymn z godziny czytań                                                                           [43]

 

1.      Uczcijmy hołdem należnym
Pierwszego wśród męczenników,
Bo dzisiaj Szczepan otrzymał
Wspaniałą palmę zwycięstwa.

2.    Gdy się sprzeciwił odważnie
Świadectwu ludzi fałszywych,
Oglądał chwałę Jezusa
Po Jego Ojca prawicy.

3.     Prosimy teraz z ufnością,
Byś nam dopomógł, Szczepanie,
I swą modlitwą otworzył
Promiennych niebios podwoje.

4.    Obmyty krwi strumieniami
Jaśniejesz blaskiem wieczności,
Więc proś za nami Chrystusa,
By z tobą złączył nas w niebie.

5.     Niech nam swej łaski udzieli
Zrodzony z czystej Dziewicy
Całego Władca wszechświata
W jedności z Ojcem i Duchem. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie,
Jezusa w chwale po Ojca prawicy,
I z sercem wezbranym miłością dla Niego,
Głosiłeś wszystkim zbawienie i pokój.

2.    Jak święci prorocy dawnego Przymierza,
Oddałeś życie, by świadczyć o prawdzie;
Pod gradem kamieni skonałeś błagając
O miłosierdzie dla serc zaślepionych.

3.     Odszedłeś ze świata wzgardzony przez ludzi,
Okryty hańbą jak Chrystus niewinny,
Lecz twoje cierpienie nie było daremne,
Gdyż plon stokrotny przyniosło Mistrzowi.

4.    Wielbimy Cię, Jezu, zrodzony z Dziewicy,
I Twego Ojca, i Ducha Świętego,
Gdy dziś sławimy męczeństwo Szczepana
Uwieńczonego koroną zwycięstwa. Amen.

powrót do strony głównej

SZYMON APOSTOŁ

 

Wezwania do Szymona Apostoła                                                          [3]

Święty Szymonie, - *módl się za nami.
-         chwalebny Apostole Jezusa Chrystusa,
-          wierny sługo Boży,
-          powołany do przepowiadania Ewangelii,
-          niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,
-          cieszący się tytułem „gorliwego” Apostoła,
-          gorliwy naśladowco Jezusa Chrystusa,
-          przykładzie gorliwej służby Bożej,
-          gorliwy nauczycielu wiary słowem i przykładem,
-          gorliwy szafarzu Bożych tajemnic,
-          gorliwy przewodniku dla świata,
-          rozniecający miłość Bożą w ludzkich sercach,
-          śmiało występujący w obronie świętej wiary,
-          przykładzie chrześcijańskiego życia,
-          cierpiący prześladowanie dla świętej wiary,
-          oddający życie za świętą wiarę,
-          przykładzie jedności i zgodnej współpracy,
-          przykładzie niezachwianego trwania w wierze,
-          przykładzie mocnej nadziei,
-          przykładzie miłości Boga i bliźniego,
-          kolumno i podporo prawdy,
-          nawołujący grzeszników do nawrócenia,
-          uzdrawiający chorych na ciele i na duszy,
-          wypełniający wolę Bożą,
-          przynoszący chwałę Bogu, a ludziom uświęcenie,
-          pełen niestrudzonej mocy,
-          możny nasz orędowniku u Boga,

Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana,
Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom.

Módlmy się:

Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętego apostoła Szymona, spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Z liturgii godzin                                                                            [36]

 

1.      Obu was, Apostołowie,
Wspólny hymn wysławia dzisiaj,
Bo wezwanych jedną łaską,
Jedna chwała uwieńczyła.

2.    Rozpalony żarem nieba,
Biegniesz śladem swego Pana
I zwiastujesz Go, Szymonie,
Pełen niestrudzonej mocy.

3.     Chrystusa wierny uczniu,
Jego krewny, duchem bracie,
Judo, głosisz Mistrza światu
I pocieszasz wiernych listem.

4.    Żaden z was nie zadrżał z lęku,
Kiedy musiał krew swą przelać,
Aby przez to stać się świadkiem
Prawdy i ofiarą czystą.

5.     Gwiazdy nieba wysokiego,
Dajcie nam wśród wszelkich trudów
Mężnie ustrzec skarbu wiary
I podążać ku wyżynom.

6.    Ojcu z Synem i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała;
Niech modlitwa Apostołów
Błogi pokój nam wyjedna. Amen.

 

Pieśń do świętych Apostołów Szymona i Tadeusza             [3]

 

My, którzy dzisiaj z Kościołem
Szymona, Judę wraz społem
Przystojnie uczcić żądamy,
Obom na chwałę śpiewamy:

Wy Święci Pańscy wybrani,
Módlcie się dzisiaj za nami,
Byśmy tu w wierze wytrwali
Potem się w niebo dostali.

Wyście tu żyjąc na ziemi,
Mistrzowi byli wiernymi;
Wyście szli za Jego śladem,
Żyli za Jego przykładem.

Wy Święci Pańscy...

Wyście w zacnym swym urzędzie,
Gorliwymi byli wszędzie,
Słowo Boże ogłaszali,
Lud do Boga nawracali.

Wy, święci Pańscy...

Przez wasze święte zasługi,
Niech nam Bóg odpuści długi,
Niechaj z swej świętej opieki,
Nie wypuszcza nas na wieki.

Wy, święci Pańscy...

powrót do strony głównej

SZYMON Z LIPNICY

 

Litania o Błogosławionym Szymonie z Lipnicy, wyznawcy zakonu Ojca św. Franciszka, Patrona Królestwa polskiego i ludzi strapionych. [22]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, - * módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku żywy obrazie Męki Jezusowej,
Bł. Szymonie, Wyznawco Chrystusów, *módl się za nami.
-         szczególny sługo Najświętszej Maryi Panny,
-          prawdziwy Synu Franciszka świętego,
-          Aniele nienaruszonej czystości,
-          Skarbie Ewangelicznego ubóstwa nieoszacowany,
-          wzorze ochotnego posłuszeństwa,
-          przykładzie głębokiej pokory,
-          Mistrzu doskonałości zakonnej,
-          wzgardzicielu świata i wszelkich próżności jego,
-          Kaznodziejo gorliwy w opowiadaniu Najsłodszego Imienia Jezus,
-          Zwierciadło cnót wszelkich,
-          Zwycięzco ciała, czarta i świata,
-          serca ludzkie przenikający,
-          przykładem i nauką lud do zbawienia prowadzący,
-          w miłości z Bogiem zawsze zostający,
-          pomnożycielu czci i chwały Boskiej,
-          zbiorze życia surowego umartwienia,
-          ozdobo życia pracowitego i bogobojnego,
-          zbawienia ludzkiego pragnący,
-          w pracy z miłości ku bliźnim niezmordowany,
-          z waśnionemi pokój czyniący,
-          z doskonałości życia świętym od wszystkich zwany,
-          chorych i zapowietrzonych obsługujący,
-          całe nocy na modlitwach i dyscyplinach trwający,
-          podczas powietrza za grzechy ludzkie śmierci pragnący,
-          Wodzu grzeszników do Boga prowadzący,
-          pociecho strapionych,
-          wsparcie matek rodzących,
-          za życia i po śmierci wielkiemi cudami wsławiony,
-          chorym zdrowie, umarłym życie przywracający,
-          zastępco wiernych przed Bogiem, którzy się w potrzebach swoich do ciebie uciekają,
-          do Boga za nami się przyczyniający,
Przez zasługi Błogosławionego Szymona, - *Wybaw nas Panie.
-         Od wszego złego,
-         Od grzechu każdego,
-         Od gniewu Twego,
-         Od sideł szatańskich,
-         Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
-         Od piorunów i nawałności,
-         Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
-         Przez żywot, prace i zasługi cudotwórcy Błogosławionego Szymona,
-         Przez gorącą miłość Jego,
-         Przez żarliwość ku duszom grzesznym,
-         Przez pragnienie męczeńskiej korony,
-         Przez wszystkie sprawy Tobie się podobające,
-         W dzień sądu Twego.
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, - *prosiemy Cię Panie.
-         Abyś nam był miłościw,
-         Abyś nas do prawdziwej skruchy doprowadzić raczył,
-         Abyś nam gorącą miłość Boską i prawdziwą miłość bliźniego dać raczył,
-         Abyś myśli nasze do niebieskich żądań kierować raczył,
-         Abyś nam nadzieję w Opatrzności Boskiej zjednać raczył,
-         Abyś sługi Twoje, i miejsce czci Twojej poświęcone, od zasadzek nieprzyjacielskich, wojny, powietrza, niewoli, pożarów i innych niebezpieczeństw zachować raczył
-         Abyś w utrapieniu pociechę, w potrzebach opatrzenie, w niebezpieczeństwach obronę zjednać raczył,
-         Abyś nas od gniewu Boskiego zachować raczył,
-         Abyś wszystkim wiernym pomocy udzielić raczył,
-         Abyś łaskę oświecającą i stateczność w dobrych uczynkach wielbicielom swoim wyjednać raczył,
Błogosławiony Szymonie, prosimy Cię pokornie, przyczyń się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz itd.

 

Litania do Błogosławionego Szymona z Lipnicy                        [51]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - * módl się za nami.

Bł. Szymonie z Lipnicy, *módl się za nami.
-         Apostole Najśw. Imienia Jezus,
-          gorliwy czcicielu Marii Panny,
-          wierny synu św. Franciszka,
-          silnej wiary przykładzie,
-          nadzieję w Bogu mający,
-          żarliwy miłośniku Boga,
-          Aniele czystego serca,
-          ubogi duchem,
-          przełożonym posłuszny.
-          pokorny sługo Boży,
-          cierpliwy w przeciwnościach,
-          natchniony głosicielu słowa Bożego,
-          cudami słynący,
-          wskrzesicielu umarłych,
-          szczególny opiekunie matek rodzących,
-          patronie w czasie zarazy,
-          uśmierzający bóle głowy,
-          wzrok i mowę przywracający,
-          cudowny lekarzu chorych,
-          patronie młodzieży akademickiej,
-          patronie Krakowa,
-          opiekunie nieszczęśliwych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Szymonie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Bł. Szymona, wyznawcę Twego, łaską nauczania wywyższył, spraw to najłaskawiej, abyśmy jego nauką oświecani, to co się Tobie podoba, wykonywali i po ścieżkach sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Napis wykonany przez bł. Szymona nad celą zakonną, w tłumaczeniu na j. polski.

 

Ktokolwiek będziesz tej celi mieszkańcem,
Pamiętaj, byś był Maryi czcicielem,
Jeśli jej wiernym zawsze pozostaniesz,
To się bezpiecznie do nieba dostaniesz;
Oddasz cześć Matce oraz Jej Synowi,
I co nie wątpię, szczerze się pomodlisz
Za mnie, który tu te słowa pisałem,
Gdy już nie będzie tych zgłosek pisarza,
Gdy go Bóg szczęsną udaruje śmiercią.

W Krakowie żyłem, nad zbawieniem wielu
Szczerze w mem życiu zawsze pracowałem,
Ślepym na duszy byłem przewodnikiem,
Choć pełen smrodu, własnych nieprawości,
Jednak wśród woni wszelkich cnót w około
Czułem potrzebę mej doskonałości.

Święta dziewica, wolna od wszej skazy,
Niech mię oczyści z win mych i obłędów,
Bóg jej poruczył w opiekę człowieka,
Niech się ucieka do niej grzesznik wszelki,
By był oczyszczon i umieszczon w niebie,

Niech się tak stanie, Amen, o co błagam.

 

Pieśni o błogosławionym Szymonie z Lipnicy:                           [7, 25, 36]

 

Błogosławiony z Lipnicy Szymonie,
Wielki obrońco w życiu i przy zgonie,

Święty rodaku wsławiony cudami,
Racz się przyczynić do Boga za nami.

Zjednaj nam wszystko, o co Cię prosimy,
Niechaj na świecie cnotliwie żyjemy,

Spraw byśmy wiernie tu Bogu służyli,
A potem w niebie wiecznie go chwalili. Amen.

 

1.      Błogosławiony Szymonie,
Który już w górnym Syjonie,
Radujesz się z aniołami,
Módl się za nas, módl za nami.

2.    Stań przed tronem Najwyższego,
Błagaj miłosierdzia Jego,
Byśmy w łasce Jego trwali, ,
O zbawienie się starali.

3.     Za posty, za niewygody,
Wszedłeś na niebieskie gody;
Za habit gruby, wełniany,
Całyś światłością odziany.

4.    Tak Bóg nagradza swe sługi
Za doczesne ich wysługi,
Którzy krzyż swój z Nim dźwigają
A tym światem pogardzają.

5.     Osłodź nam, Boże, cierpienia
Udziel łaski do znoszenia;
Bo nikt nie może być w niebie,
Kto tu nie cierpi dla Ciebie.

 

                                                                           [23]

O nowa światłości Boska,
O jasna gwiazdo Krakowska,

Gorący sługo Maryi,
Czystości zacnej lilii.

Kwitnąca różo czystości,
Wielkiej zawsze pobożności,

Szczęśliwy Ojcze Szymonie,
U Bernardynów w Zakonie.

Daj nam swoje wspomożenie,
Łaski Boskiej dostąpienie,

Byśmy z Tobą królowali,
Boga społem wychwalali. Amen.

 

Szymonie z Lipnicy, Tyś chwałą Krakowa,
Wzorem miłosierdzia, pokorą zdobiony,
Miłości bliźniego żarliwym naczyniem,
Jaśniejesz czystością umysłu i serca.

Matce Pana swego, przez Ciebie sławionej,
Pokornie prosimy, przedstaw nasze prośby.

Swoim wstawiennictwem zmaż nasze przewiny,
I przykładem swoim rozbudź ludzką miłość,
Abyśmy w radości, synowie Franciszka,
Wiernie wypełniali nasze powołanie.

Matce Pana swego...

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi zawsze, w Trójcy Przedwiecznemu.

Matce Pana swego...

Módl się za nami błogosławiony Szymonie.
Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

 

Fragment pieśni śpiewanej w Lipnicy (2 i ostatnia zwrotka):

 

Wierny czcicielu Bogurodzicy,
Ozdobo Polski, Chlubo Lipnicy,
Wstaw się Szymonie w niebie za nami
Zanieś przed Boga pienia te!

Pieśni nasza dzwoń, ach dzwoń,
Rozwesel polską skroń.
Zroszoną łzami twarz
Osusz Szymonie, nasz.
Maryję z nami proś,
By starła ludzką złość,
Ubłagaj nam u niebios bram.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~