~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


T

TEKLA

Litania do świętej Tekli                                            [61]

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,
Święta Teklo, czysta Panno, Apostoła Pawła duchowa córko i przez niego do wiary Chrystusowej nawrócona,
-    słuchająca Słowa Bożego i wiernie usługująca świętemu Apostołowi Pawłowi,
-    dla miłości Chrystusa z ziemskiego oblubieńca rezygnująca,
-    od pogańskiej matki twojej różnymi sposobami i biciem od Chrystusa odwodzona,
-    przez oblubieńca twego o wiarę w Chrystusa oskarżona,
-    którą bałwochwalczy kapłani do ofiar bożkom przymusić nie zdołali.
-    na spalenie żywcem skazana,
-    która znakiem Krzyża Świętego stos płonący żegnając, przez deszcz z nieba spuszczony ugasiła,
-    zgłodniałym lwom na pożarcie do dołu rzucona,
-    dzikim zwierzętom do nóg na rozszarpanie przywiązana,
-    któraś mocą Bożą od wszystkich mąk uwolniona została,
-    któraś do sędziwego wieku wiernie Bogu służyła,
-    któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do chrztu świętego przyprowadziła,
-    pewna ucieczko w różnych kłopotach i beznadziejnych sprawach,
-    matko wszystkich wdów, sierot i w długach uwikłanych,
-    od ojców świętego Kościoła osobliwie wychwalana i czczona,
-    która wszystkim uciekającym się do ciebie pociechę i ratunek boski upraszasz,
-    do której grobu chrześcijanie z pobożnością pielgrzymowali,
-    zwierciadło i przykładzie dziewic,
-    panno i męczenniczko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W.: Módl się za nami święta Teklo, męczenniczko,

O.: Abyśmy się stali uczestnikami twoich zasług u Boga i obietnic Jego.

Módlmy się:

Boże, któryś dziewicę i męczenniczkę, świętą Teklę, obrał sobie za oblubienicę i szczególniejszym łaskami ją obdarował na pomoc i pocieszenie wiernych Twoich, daj nam, przez jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach naszych, przez łaskę Twoją oświeceni, od wszelkiego zła duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mogli. Przez naszego Pana, Jezusa, Chrystusa, Amen.

powrót do strony głównej

TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS

 

Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus                        [5]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - * módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, * módl się za nami.
-         Św. Tereso, Ukochane dziecko Ojca Niebieskiego,
-          Oblubienico Jezusa,
-          Czysta gołąbko Ducha Świętego,
-          Wybranko Najświętszej Maryi Panny,
-          Wierna córko wielkiej Teresy,
-          Chlubo i ozdobo Karmelu,
-          Anielska siostro nasza,
-          Wspomożenie duchowieństwa,
-          Orędowniczko dzieci,
-          Patronko sierot,
-          Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej,
-          Patronko chcących oddać się Bogu,
-          Miłościwa lekarko chorych,
-          Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,
-          Matko wielu dusz,
-          Matko cudotwórczyni,
-          Bohaterko cnót,
-          Kielichu błogosławieństwa,
-          Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,
-          Słodki kwiecie, ścielący się pod stopy Jezusa,
-          Całopalna ofiaro miłości,
-          Jasny promyku niebios,
-          Niewinny pierwiosnku Boga,
-          Wonna różyczko Dzieciątka Jezus,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

         Panie, który rzekłeś: Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego, daj nam prosimy, tak naśladować św. Teresę dziewicę w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Pieśni o św. Teresie od Dzieciątka Jezus                        [1]

 

1.      Święta Tereso, córko Karmelu,
Spójrz na nas z tronu twej chwały!
Nie zapominaj w wiecznym weselu,
Że smutek gnębi świat cały.

2.    Żyjąc na ziemi, cierpiałaś wiele,
Słodka ofiaro miłości!
Dziś Anioł Boży u stóp twych ściele
Kwiat nieskończonej radości.

3.     W walkach miłości byłaś wytrwałą,
Krzyż był twą siłą, obroną!
Dziś Bóg twe skronie ozdobił chwałą,
Sam stał się twoją koroną.

4.    Dziś napełniona Bożą światłością,
Zstąp do nas, święta Tereniu!
Naucz, ach1 naucz nas żyć miłością,
Uwielbiać Boga w cierpieniu,

5.     Żywy płomieniu Bożej miłości,
Spuszczaj nam swój deszcz różany.
Prowadź nas zawsze drogą ufności,
Kwiatku Karmelu wybrany.

 

[12]

Cześć ci składamy święta dziewico,
Dzieciątka Jezus oblubienico,
Lilio czystości, różo miłości,
Tereso święta!

Stoisz przy Bogu, przy Maryi tronie,
Korona chwały wieńczy twe skronie,
Lilio czystości, różo miłości,
Tereso święta!

Przyrzekłaś róże zsyłać nam z nieba,
Więc zjednaj łaski, jakich nam trzeba,
Lilio czystości, różo miłości,
Tereso święta!

Spuść deszcz różany na polską ziemię,
Niechaj zasłynie u nas twe imię,
Lilio czystości, różo miłości,
Tereso święta!

powrót do strony głównej

TERESA OD JEZUSA (T. WIELKA; T. Z AVILLA)

 

Litania do św. Teresy od Jezusa                                                            [5]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - módl się za nami.

Święta Tereso, * módl się za nami.
-         Wybrana oblubienico Syna Bożego,
-          Odnowicielko ducha zakonnego,
-          Chwało i radości Zakonu Karmelitańskiego,
-          Mistrzyni ducha niebieskiego,
-          Nauczycielko Boskich tajemnic,
-          Ofiaro miłości Boskiej,
-          Przykładzie pokutujących,
-          Zwierciadło cnót świętych,
-          Obrazie cierpliwości,
-          Skarbie ubóstwa,
-          Wizerunku pokory,
-          Męczennico świętego pragnienia nieba,
-          Opiekunko uciekających się do Ciebie,
-          Wspomożenie rozpaczających,
-         Święta Tereso, Ciebie prosimy,
Od zapomnienia dobrodziejstw Boskich, - * broń nas prośbami Twymi, święta Tereso,
-         Od zaniedbywania obowiązków naszego powołania,
-         Od oziębłości w służbie Bożej,
-         Od nagłej śmierci,
-         Od złego skonania,
-         Abyś nam zechciała uprosić ducha pobożności i prawdziwej pokuty, - * Ciebie prosimy, wstaw się za nami, święta Tereso,
-         Abyśmy Cię mogli naśladować w Twojej drodze do doskonałości i w Twoich cnotach,
-         Abyśmy mogli konać i umierać w miłości Boskiej, podobnej do twojej,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Tereso.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych,

Módlmy się:

         Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, Doktora Kościoła, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Tereso, Boga zwiastunko,
Rodzinny dom opuściłaś,
By nieść poganom Chrystusa
Lub krew swą przelać dla Niego.

2.    Lecz śmierć dla ciebie jest słodsza,
Cierpienie bardziej pociąga;
Umierasz grotem zraniona
Miłości Boga twojego.

3.     To dziś, jak czysta gołąbka,
Twa dusza w niebo wzleciała,
By tam zamieszkać na zawsze
W przybytku Bożej świętości.

4.    Już słyszysz głos Oblubieńca:
O siostro, przybądź z Karmelu
Na ucztę godów Baranka,
By wieniec chwały otrzymać.

5.     Tereso, uproś nam łaskę
Przylgnięcia sercem do Pana,
A Ty, ofiaro miłości,
Przed żarem piekła nas obroń.

6.    O Jezu, szczęście wybranych,
Dziewicze chóry Cię wielbią;
Śpiewając pieśni weselne
Na wieki sławią Twą miłość. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      Żyjąc, Tereso, umierasz zraniona
Miłością Pana, który mieszka w tobie;
Jemu oddałaś swą duszę i serce,
Lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.

2.    Życie zbyt długie i gorzkie wygnanie,
Zbyt ciężkie brzemię, które cię przygniata;
Tylko nadzieja jest twoim pokarmem,
Lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.

3.     Żarem palona tęsknoty nad siły,
Co dzień czekając na odejścia chwilę,
Śmierć już przeżywasz, by złączyć się z Bogiem,
Lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.

4.    Przyszła już wreszcie ostatnia godzina,
Przebite serce grotem serafina,
W ogniu miłości, mocniejszej od śmierci,
Znalazło pełnię Bożego pokoju.

5.     Chwała niech będzie na niebie i ziemi
Naszemu Bogu w Trójcy Jedynemu,
Który na drodze wiodącej do Niego
Zapala dla nas pochodnie świętości. Amen.

powrót do strony głównej

TOMASZ APOSTOŁ

 

Hymn na Jutrznię                                                                           [43]

 

1.      Tomaszu wątpiący, nie chciałeś uwierzyć,
Że Mistrz pogrzebany może powstać z grobu
I przyjść do swych uczniów przynosząc im pokój,
Zdobyty dla ludzi śmiercią w opuszczeniu.

2.    Tomaszu, gdyś widział żywego Jezusa
I swymi palcami Jego ran dotknąłeś,
Poznałeś, że Pana dotykasz i widzisz,
Wyznając ze drżeniem Boga i Człowieka.

3.     Tomaszu, dopomóż zbłąkanym wśród świata,
Co zwątpił o prawdzie i karmi znużeniem,
Odnaleźć nadzieję wzgardzoną przez mędrców
I ujrzeć w wieczności blask oblicza Pana.

4.    Niech cześć, uwielbienie i chwała bez granic
Unosi się z ziemi ku Trójcy Najświętszej,
A umysł człowieczy przez wiarę strzeżony,
Niech przylgnie do Boga, choć nie widzą oczy. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~