~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


W

WALENTY

 

Litania do św. Walenego odmawiana w Krobii, w kościele pw św. Mikołaja     [35]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - módl się za nami.

Św. Walenty, kapłanie i Męczenniku, * módl się za nami.
-         obrońco całego chrześcijaństwa,
-          Patronie miłościwy,
-          lekarzu chorych,
-          Ojcze chorych,
-          Przybytku Ducha Świętego,
-          Zwierciadło kapłana,
-          bałwanów poprawicielu (?),
-          przykładzie doskonałości,
-          umarłych wskrzesicielu,
-          panieńskiej czystości obrońco,
-          Serafinie ognistej miłości Bożej,
-          filarze wiary katolickiej najmocniejszy,
-          nadziejo utrapionych,
-          pełen żarliwości Eliaszowej,
-          cudotwórco przedziwny,
-          pełen gorliwości Apostole,
-          męczenników Chrystusowych ozdobo,
-          Patronie w wielkiej chorobie,
-          świeco gorejąca i jaśniejąca,
-          pochodnio ognia niebieskiego,
-          towarzyszu Aniołów świętych,
-          palmo męczenników nigdy nie zwiędła,

 

Hymn z nowenny odprawianej w Krobii.                          [35]

 

Cześć Ci Walenty, kapłanie oddaję,
Za łaski i pociechy, których doznaję.
Bądź uwielbiony, dzięki Ci ponawiam,
Ciebie pozdrawiam.

Ty w smutku cieszysz, Ty duszę wątpiącą,
Pociechą wspierasz już upadającą,
Z grzechu ratujesz i bronisz od tyrańskich
Sideł szatańskich.

 

Litania do św. Walenego odmawiana w Futomie, w kościele pw św. Leonarda    [49]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - * módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Św. Walenty, kapłanie, męczenniku, * módl się za nami.

-         obrońco chrześcijaństwa,
-          patronie miłościwy,
-          lekarzu chorych,
-          ojcze ubogich,
-          czcicielu Ducha Św.,
-          wzorze kapłanów,
-          przykładzie doskonałości,
-          wskrzesicielu umarłych,
-          obrońco dziewic,
-          Serafinie miłości Bożej,
-          podporo wiary katolickiej,
-          nadziejo strapionych,
-          pełen żarliwości o sprawy Boże,
-          przedziwny cudotwórco,
-          pełen gorliwości apostole,
-          ozdobo męczenników,
-          ratunku w wielkiej słabości,
-          świeco gorejąca i jaśniejąca,
-          pochodnio ognia niebieskiego,
-          towarzyszu Aniołów,
-          palmo męczenników,
-          Kościele Ducha Św.,
-          w naszym kościele cudami słynący,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Walenty.

Byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

         Troskliwy pasterzu i chwalebny męczenniku św. Walenty, który przelałeś krew swą za wiarę świętą, racz wstawić się za nami u Pana Boga, abyśmy za osobliwą pomocą Twoją byli wolni od wszelkiej słabości. Uproś nam zdrowie ciała i gorliwości w służbie Bożej, abyśmy jaśnieli cnotami Bożymi i spełniali dobre uczynki. Zachowaj nas od potępienia wiecznego, wyproś nam u Boga szczęście wieczne w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

                                                                                     [49]

1.      Święty Walenty, przezacny kapłanie,
Sławo, ozdobo. Którzy są w tym stanie,
Tyś urodzony ze krwi królewskiej
Szukałeś jednak chwały niebieskiej.

2.    Krwią i męczeństwem wiary Chrystusowej
Bronisz, nauczasz. Asteriuszowej
Wzrok wyjednałeś córce tyrańskiej,
Całegoś wyrwał z paszczy szatańskiej.

3.     U Klaudiusza jesteś pojmany,
Na ciele swoim srodze katowany,
Z nieba zdrowie niewiernym dajesz,
Za to ofiarą nieba się stajesz.

4.    Nic się nie lęka bawoochwalców złości,
Tyranów srogich i ich zajadłości,
Kijami jest bity Walenty święty
Od nieprzyjaciół wiary jest święty.

5.     Teraz zwycięstwa palmą ozdobiony
Wieńcem laurowym w niebie naznaczony,
Za wzgardę bożków tyran się srożył,
A on za Boga życie położył.

6.    Bóg Mu nagrodził to męstwo obficie,
Gdy Go obsypał łaskami sowicie
swoimi, bo jest wielkim Patronem
W potrzebach naszych przed Boskim tronem.

7.     Wielbią Go wszędzie, wielbi Go świat cały
I w nabożeństwie do Niego jest stały,
By był obrońcą w wielkiej chorobie
Pociechą naszą każdej osobie.

8.    Bliskie, dalekie wzywają go kraje,
Ofiary czynią kogo na to staje,
By od tej plagi byli wolnymi
Na ciele swoim byli zdrowymi.

9.    Starzy i młodzi, ubodzy, bogaci
I niewiniątka w swej biednej postaci
Nieraz doznają tego karania,
Gdy nie pomogą ludzkie starania.

10.           Bóg z opatrzności dał tego świętego
Od tej choroby lekarza Walentego,
Polećmyż Mu się w tym tu obrazie,
Aby nas bronił w nieszczęsnym razie.

11.  Chwalmyż więcz Boga w świętym cudownego,
Niech nas dowiedzie do raju wiecznego,
Gdzie się już cieszy Walenty święty
Kapłan, męczennik, lekarz Walenty.

 

Wezwania do św. Walentego                                                                 [3]

 

Święty Walenty, sławny męczenniku, - *módl się za nami,
-         składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         umocniony przez Ducha Świętego w cieżkich doświadczeniach,
-         prześladowany dla Chrystusa,
-         doświadczany przez potwarze i tortury,
-         mężnie znoszacy złość oprawców,
-         odważnie wyznajacy świętą wiarę,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         miłujacy Boga ponad wszystko,
-         podziwu godny wzorze stałości,
-         cieszący się skarbami nieba,
-         chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         jaśniejący mądrością i wiernością prawdzie,
-         możny wspomożycielu wiernych u Boga,
-         patronie epileptyków,
-         uzdrowicielu z chorób duszy i ciała,
-         ozdobo Kościoła świętego,

Módl się za nami święty Walenty.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twojej pomocy święty Walenty zwycięsko oparł się torturom. Pomóż nam, którzy wspominamy jego triumf, zwyciężyć podstępne działania naszych wrogów. Amen.

 

Pieśni o św. Walentym                                                                                  [3]

Walenty błogosławiony,
Krwią męczeńską ozdobiony,
Kapłanie mądry, gorliwy,
Mężu wielce sprawiedliwy.

Prosim cię, święty Patronie,
Racz nas mieć w swej obronie,
Spraw, niech za Twymi modłami,
Zmiłuje się Bóg nad nami.

Bóg przez wzgląd dla Twej osoby,
Ulecza wszelkie choroby,
Więc i my dziś prosim Ciebie,
Przyczyń się za nami w niebie.

Byśmy w zdrowiu umcnieni
Chorób, kalectw pozbawieni,
Wiernie tu Bogu służyli,
Po śmierci niebo nabyli.

 

                                                                                              [51]

O tym świętym Walencinie
Wielka sława o nim słynie.

Jaki on to prześliczny był
Oliwnemu drzewu podobien był.

Panny mu się dziwowały
Wielkie dary mu dawały

A on na dary nic nie dbał
Przy Bożym słowie zawsze został.

Prosił Boga wszechmocnego,
Iżby mu przemienił krasę jego.

Pan Jezus go w tym wysłuchał
Święty Walencin księdzem został.

Gdy pierwszą Mszą celebrował
To go ciężki wrzód nagabował.

Ciepało nim po kościele
Od ołtarza na podcienie.

Panny mu się dziwowały
I tak sobie rozmawiały.

Nie jest ten Walencin święty
Ale to jest czart przeklęty.

Jak te słowa wymówiły
To się w kamień obróciły.

Amen, Amen tak nam Bóg daj
Byśmy przyszli w niebieski raj,

Byśmy się w niebo dostali
Z Tobą Walencinie królowali. Amen.

 

                                                                                     [50]

1.      Rozpłyń się serce ludzkie od radości,
Przy ogniu Boskiej rozpłyń się miłości,
Gdy Walentego w te posyła kraje,
Wielkiego chorób lekarza podaje.

2.    Zawitajże życie konających,
Witaj Walenty, zdrowie chorujacych,
Wszystkie pociechy Ty światu przynosisz,
Rozgniewanego kiedy Boga prosisz.

3.     W ciężkich chorobach Twej łaski żebrzemy,
Pokaż się ojcem, my dziećmi będziemy,
Nie tylko na tym płaczliwym padole,
Lecz i w wesołem wiecznej chwały kole.

powrót do strony głównej

WAWRZYNIEC

 

Litania do św. Wawrzyńca Męczennika śpiewana w kościele filialnym pw św. Wawrzyńca parafii św. Michała Archanioła w Dolsku.      [33, 42]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - * módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,
Św. Wawrzyńcze, Obrońco wiary św. katolickiej, * módl się za nami.

-         Lewito rzymski Sykstusa Papieża,
-          Diakonie najniewinniejszy,
-          Kolumno statecznie nienaruszona,
-          Laurze w cierpliwości zawsze zielony,
-          Towarzyszu św. Szczepana Lewity,
-          Ekonomie sierot ubogich,
-          Obrońco wdów osieroconych,
-          Czystych panien obrońco,
-          Jałmużniku skarbów kościelnych,
-          Pelikanie krwią męczeńską płynący,
-          Zwycięzco srogich tyranów,
-          Wodzu dusz Chrystusowych,
-          Wspomożycielu dusz w czyśćcu zostających,
-          Perło najdroższa miasta rzymskiego,
-          Udzielający Ciała i Krwi Chrystusowej przy ołtarzu,
-          Krzaku ogniem miłości Boskiej gorejący,
-          Żywe źródło pragnących Boga,
-          Feniksie z prochu i ognia w Niebo wzlatujący,
-          Od głodu, ognia, powietrza i wojny szczególny patronie,
-          Tarczo od strzał gniewu Bożego,
-          Od ognia piekielnego wybawicielu,
-          Chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,
-          Jedyny miasta tego od ognia patronie,
-          Towarzyszu wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

         Daj nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, grzechów naszych płomienie ugasić, któryś błogosławionemu Wawrzyńcowi udzielił mąk swoich srogość zwyciężyć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Nie bez ran ten bój się toczył,
Gdy Wawrzyniec cierpiał mękę;
Wiara uzbrojona łaską
Hojnie krwią swą szafowała.

2.    On godnością był najwyższy
Spośród siedmiu sług ołtarza,
I zajaśniał między nimi
Miłosierdziem oraz męstwem.

3.     Ten wojownik najmocniejszy
Nie przypasał wcale miecza,
Lecz żelazo wrogie zwrócił
Przeciw sprawcy zła wszelkiego.

4.    Tak, Wawrzyńcze, sługo Boży,
Rozważamy twe męczeństwo:
Niech przez ciebie otrzymamy
Wypełnienie naszych pragnień.

5.     Teraz bowiem już królujesz
W mieście świętym Najwyższego,
I w niewysłowionej chwale
Możesz wstawiać się za nami.

6.    Cześć i chwała niechaj będzie
Ojcu z Synem w Duchu Świętym,
Niechaj Bóg na twoje prośby
Da nam wieniec wawrzynowy. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      Chrystusowego sławmy męczennika,
Który pogardził złudą skarbów świata,
Nagich przyodział, biednym dał jałmużnę,
Nakarmił głodnych.

2.    Ogniem palony, lecz mężnego ducha,
Zwalczył odważnie lęk przed płomieniami,
Pragnął on bowiem z całej głębi serca
Wiecznego życia.

3.     Wszedł więc do nieba zwieńczonego chwałą,
Świętych aniołów otoczony chórem,
Aby do Boga wznieść swe modlitwy
Za grzesznikami.

4.    Z wielką pokorą prośmy męczennika,
Aby nam wszystkim przyniósł wyzwolenie
Z żaru pokusy i brzemienia winy,
Wiarę umocnił.

5.     Chwała niech będzie Bogu Jedynemu:
Ojcu, Synowi z Duchem, dawcą łaski;
Pieśnią wdzięczności niech wysławia Kościół
Wyznawców Pana. Amen.

 

Pieśń ku czci św. Wawrzyńca                                                                [42]

 

Różo z ogrodu Raju rozkosznego,
Wdzięczny kwiateczku Króla Niebieskiego,
Wawrzyńce w swojej trzymaj nas obronie,
Święty Patronie, Święty Patronie.

Boga swojego wielki miłośniku,
Na tak okrutne stosy Męczenniku
Zbyt prędki byłeś. Cząstkę nam ochoty
Uproś do cnoty, uproś do cnoty.

Patronie święty, ofiaro święcona
Bogu i Niebu na ogniu złożona,
Uproś cierpliwość, daj dar z Nieba wzięty,
Wawrzyńce święty, Wawrzyńce święty.

Spraw duszom wszystkim w czyśćcu ochłodzenie,
Niech zgasi ogień krwi twej roztoczenie,
Daj to, okrutnie na krzyżu krwią zlany,
Jezu Kochany, Jezu Kochany.

powrót do strony głównej

WERONIKA

 

Śpiewy przy szóstej stacji Drogi Krzyżowej             [5]


A gdy Jezus z ciężkim krzyżem z miasta wychodzi,
Oto Weronika święta śmiało podchodzi.
Całego zranionego, okrutnie skrwawionego
Otarła Go ta niewiasta do rąbka swego.

 

Niewiasta dzielna z tłumu wybiega
I Tobie chustą ociera twarz.
Wrażliwość ludziom, mężną odwagę,
Na ból człowieka, Ty Mistrzu dasz.

Niech serce młode będzie wrażliwe,
O to, mój Jezu, ja błagam Cię,
Nad małodusznym, słabym, tchórzliwym,
Ty, Boski Mistrzu, ulituj się.

 

Krzyż tak okrutnie ramiona uwiera,
Żal w sercu dobrej Weroniki wzbiera,
Twarz Mu ociera krwią i potem zlaną,
Od złych oplwaną.

Pełna gorzkości święta Weronika
Rzewne łzy leje, z Panem się spotyka,
Któremu, gdy twarz chustą swą ociera,
Obraz odbiera.

 

Nie tak rzęsisty sok z grona wyciska
Prasa jako krzyż, gdy Pana przyciska,
Twarz święta broczy krwią z potem zmieszana
Od złych zeplwana.

Na to żałosna patrząc Weronika,
Ociera Pańską twarz, wziąwszy ręcznika,
Tę wyraźną w nagrodę uczynku
Ma w upominku.

 

Klęka przed Panem i Weronika,
Podaje czyste płótno ręcznika,
A na niej twarz się odbiła święta,
Daj, niech Twą mękę, Jezu, pamiętam.

powrót do strony głównej

WIKTORIA

 

Wezwania do świętej Wiktorii                                 [3]

 

Święta Wiktorio, dziewico i męczennico, * módl się za nami.
-         oblubienico Chrystusa,
-         otwarta na prawdę,
-         jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,
-         czcicielko jedynego Boga,
-         posłuszna natchnieniom Bożym,
-         ciesząca się łaską świętej wiary,
-         odważnie wyznająca wiarę świętą,
-         gorliwa apostołko Chrystusa,
-         ozdobo chrześcijańskich dziewic,
-         doprowadzająca błądzące panny do prawdziwej wiary,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
-         umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-          przykładzie czystości i męstwa,
-         cierpliwie znosząca złość oprawców,
-         podziwu godny wzorze stałości,
-         miłująca Chrystusa ponad życie,
-         składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         zbudowanie dla chrześcijan,
-         ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,
-         ozdobo Kościoła świętego,
-         chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         potężna orędowniczko u Boga,
-         patronko cierpiących,
-         patronko umierających z Chrystusem.

Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Wiktorii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Antyfona

Oto święta, która nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą i źródłem męstwa, On jest jej światłem na wieki.

Bóg ją wybrał i bardzo umiłował,
Dał jej zamieszkać w swoim przybytku.

 

 

Hymn z Godziny czytań (patrz Krystyna)              [43]

powrót do strony głównej

WILHELM

 

Wezwania do świętego Wilhelma.                                      [3]

 

Święty Wilhelmie, - * módl się za nami.
-         Wychowany w chrześcijańskiej rodzinie,
-         Pielgrzymie idący śladami Zbawiciela,
-         Miłujący Chrystusa nad życie,
-         Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
-         Zjednoczony z Bogiem na modlitwie,
-         Pustelniku wielbiący Boga ukrytym życiem,
-         Wzorze życia pokutnego,
-         Założycielu rodziny zakonnej,
-         Mistrzu życia zakonnego,
-         Przeniknięty duchem miłości bliźniego,
-         Wzorze doskonałości chrzścijańskiej,
-         Przykładzie gorliwości o chwałę Bożą,
-         Oddany służbie Bogu i bliźnim,
-         Mocny w wierze,
-         Żyjący nadzieją nieba,
-         Wzorze kultu Najświętszej Dziewicy,
-         Budowniczy sanktuarium maryjnego,
-         Cieszący się wieczną nagrodą w niebie,
-         Orędujący za nami u Boga.

Módl się za nami święty Wilhelmie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Boże, Ty nam dałeś w świętym Wilhelmie, oparcie, wzór ewangelicznej doskonałości, spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

 

Hymn

 

Jak gwiazda poranna jaśnieje
Wspomnienie człowieka świętego,
Któregoś uczynił, o Chryste,
Filarem Twojego Kościoła.

Gdy poszedł za Tobą z radością
I wszystko opuścił dla Ciebie,
Nazwałeś go nowym imieniem
Wyrytym na białym kamieniu.

Odziałeś go szatą zbawienia
Za wierność pierwotnej miłości
I dałeś spożywać owoce
Rosnące na drzewie żywota.

Przez Niego wskazałeś nam drogę
Wiodącą do Twego królestwa
I grzesznych natchnąłeś nadzieją,
Że Ty się zmiłujesz na nimi.

powrót do strony głównej

WINCENTY a PAULO

 

Litania do świętego Wincentego a Paulo                                             [5]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - módl się za nami.

Święty Wincenty a Paulo, * módl się za nami.
-         Św. Wincenty, wzorze wszelkich cnót chrześcijańskich,
-          wytrwale zwalczający wszelkie pokusy,
-          wierny i roztropny sługo Boży,
-          wierny synu Kościoła,
-          posłuszny Stolicy Apostolskiej,
-          wolny nawet w niewoli,
-          sprawiedliwy z wiary żyjący,
-          wzorze chrześcijańskiej nadziei,
-          zapalony ogniem miłości Boga i bliźniego.
-          żyjący w prostocie i bojaźni Bożej.
-          naśladowco Chrystusa cichego i pokornego,
-          łagodnością prowadzący do Boga,
-          gorliwy w praktyce umartwienia,
-          troskliwy o chwałę Bożą,
-          zapobiegliwy o zbawienie ludzi,
-          bogaty chrześcijańskim ubóstwem,
-          wzorze anielskiej czystości,
-          zwyciężający posłuszeństwem,
-          wytrwały w niepokojach tego świata,
-          cierpliwy w przeciwnościach losu,
-          powołany do głoszenia Ewangelii ubogim,
-          wspomagający duchownych,
-          założycielu Zgromadzenia Misji,
-          założycielu Sióstr Miłosierdzia,
-          patronie stowarzyszeń charytatywnych,
-          promotorze apostolstwa świeckich,
-          gorliwy w głoszeniu misji parafialnych,
-          apostole braci odłączonych,
-          ojcze porzuconych dzieci,
-         powierniku galerników,
-         opiekunie wszystkich ubogich,
-         niestrudzony pracowniku winnicy Pańskiej,
-         którego śmierć jest cenna przed Bogiem,
-         który radujesz się prawdą i miłością w wieczności,
-         abyśmy mogli wiernie cię naśladować,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; prosimy Cię obdarz nas tym samym duchem i naucz nas kochać to, co on kochał i czynić to czego nauczał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Wincentego a Paulo                                    [3]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - módl się za nami.

Święty Wincenty a Paulo, * módl się za nami.
-         naśladowco Chrystusa przez całe życie,
-          sprawiedliwy z wiary żyjący,
-          zapalony ogniem miłości,
-          wzbogacony dobrowolnym ubóstwem,
-          głoszący zwycięstwa przez posłuszeństwo,
-          uczniu Chrystusa cichy i pokornego serca,
-          nie ustający w modlitwie i pracach,
-          cierpliwy w przeciwnościach,
-          uprzejmie kochający Twoich nieprzyjaciół i dobrze czyniący nienawidzącym Ciebie,
-          wielki zwycięzco samego siebie,
-          prawdziwy wzgardzicielu świata,
-          żarliwy o chwałę Boską,
-          żarliwy apostole na misjach po wsiach i miastach,
-          założycielu zgromadzenia sióstr Szarytek,
-          opiekunie i żywicielu opuszczonych sierot,
-          pociecho wszystkich ubogich,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą, spraw, abyśmy ożywieni tą gorliwością, miłowali cierpiących braci i śpieszyli im z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśni do św. Wincentego a Paulo                                              [1, 25]

 

1.      Głośmy w prawowiernych gronie
Ewangelicznego męża,
Co stając w bliźnich obronie,
Łzy osusza, zło zwycięża.

2.    Duszy i serca przymioty
Razem z Wincentym wzrastały;
Dla Boga ukochał cnoty,
Bliźnim się poświęcił cały.

3.     Jeśli spotkamy bliźniego,
Którego dotknęła nędza,
Niech nas przykład Wincentego
Do miłosierdzia zachęca.

4.    Serce wszystkich miłujące
Uproś nam, święty Patronie;
Serce biednym współczujące,
W którym Boża miłość płonie.

 

[1]

1.      Ojcze ubogich i sirót Patronie,
Któryś strapionym dany ku obronie,
Wincenty Ciebie, gdy niebo wynosi,
Ziemia z weselem Apostołem głosi.

2.    Na wzór Chrystusa grzeszników prowadzisz
Do Boga, gdy im spowiedź szczerą radzisz
Z całego życia, by za rozgrzeszeniem
Bogu służyli z czystym już sumieniem.

3.     Jeśli się lękasz karania wiecznego,
Wzywaj pomocy dzielnej Wincentego;
Popraw się z grzechów, pokutuj serdecznie,
Zbawiony będziesz i nie zginiesz wiecznie.

4.    Święty Ojcze! Prosim wszyscy Ciebie,
Wspomóż nas, wspomóż każdego w potrzebie,
Zjednuj nam nędznym grzechów odpuszczenie,
A potem duszy po śmierci zbawienie.

powrót do strony głównej

WINCENTY FERRERI

 

Litania do św. Wincentego Ferreri                                         [5]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Mario, - módl się za nami.

Święty Wincenty, * módl się za nami.
-         prawdziwy naśladowco Chrystusa,
-          zwycięzco światowych pociech,
-          krwawo opłakujący mękę Jezusa,
-          drogo prowadząca błędnych do nieba,
-          nauczycielu ludu,
-          przykładzie cierpliwości,
-          wzorze pokory,
-          zwierciadło posłuszeństwa,
-          skuteczny patronie zrozpaczonych w doczesnej i wiecznej potrzebie,
-          lekarzu chorych,
-          żarliwy kaznodziejo,
-          przewodniku niewierzących do wiary,
-          mężu według Serca Bożego,
-          ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś świętego Wincentego, kapłana, na głosiciela Ewangelii, aby przygotował ludzi na przyjście Chrystusa jako sędziego, pozwól nam z radością oglądać w niebie Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg prze wszystkie wieki wieków. Amen

powrót do strony głównej

 

WINCENTY KADŁUBEK

 

Wezwania do Bł. Wincentego Kadłubka                           [3]

 

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, - *módl się za nami.
-         Bł. Wincenty, Orędowniku nasz u Boga,
-          Wierny sługo Jezusa Chrystusa,
-          Pokorny czcicielu Królowej Niebios,
-          Pałający miłością do Jezusa Eucharystycznego,
-          Gorliwy pasterzu Ludu Bożego,
-          Ozdobo Kościoła Świętego,
-          Chlubo zakonu cysterskiego,
-          Wzorze Kościoła ubogich,
-          Słynny biskupie krakowski,
-          Odważny czcicielu biskupa Stanisława,
-          Mężny nauką i cnotą znakomity,
-          Skrzętny naszych dziejów pisarzu,
-          Roztropny doradco królewski,
-          Wzgardzicielu zła światowego,
-          Przykładzie zakonnej karności,
-          Wzorze pokory i pokuty,
-          Ojcze opuszczonych sierot,
-          Słynny cudotwórco jędrzejowski,
-          Szermierzu sprawiedliwości,
-          Obrońco prześladowanych,
-          Pocieszycielu strapionych,
-          Ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce,
-          Nauczycielu miłości Ojczyzny,
-          Opiekunie ludu wiernego,
-          Stróżu ojczystej ziemi,
-          Patronie Polski zawsze wiernej Kościołowi,
-          Jutrzenko lepszej przyszłości,
My grzeszni pokornie prosimy, - *Przyczyń się za nami, błogosławiony Wincenty,
-         Aby nas Bóg łaską niezłomnej wiary obdarzyć raczył,
-         Aby nas Bóg nadzieją wiecznego szczęścia pocieszyć raczył,
-         Aby nas Bóg miłością ewangeliczną natchnąć raczył,
-         Aby nas Bóg w przywiązaniu do Matki Kościoła wspomagać raczył,
-         Aby nas Bóg i Kościół w Polsce męstwem obdarzyć raczył,
-         Aby nas Bóg w wierności Kościołowi zachować raczył,
-         Aby nas Bóg i rodziny polskie opieką swą otoczyć raczył,
-         Aby nas Bóg i młodzież naszą w trzeźwości ugruntować raczył,
-         Aby nas Bóg od nałogu pijaństwa bronić raczył,
-         Aby nas Bóg od niewiary i ateizmu ochronić raczył,
-         Aby nas Bóg i młodzież polską w czystości zachować raczył,
-         Aby nas Bóg w jedności i zgodzie braterskiej umocnić raczył,
-         Aby nas Bóg i Ojczyznę naszą od wszelkich klęsk, a zwłaszcza od wojny ochronić raczył,
-         Aby nam Bóg zwycięstwo i pokój na ziemi i wieczne szczęście w niebie łaskawie dać raczył,

Ześlij nam, Panie, pomoc z przybytku swego.

I racz otoczyć chwałą świętych Sługę Wincentego.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Boże, który błogosławionego Wincentego, biskupa, unikającego zaszczytów świata, okryłeś chwałą pokory, prosimy Cię, abyśmy korzystając z przykładu tak wielkiej cnoty zasłużyli na udział w chwale niebieskiej.

 

Pieśń o Bł. Wincentym                                                 [7, 25, 36]

 

1.      Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony,
Z rodziców zacnych, pobożnych zrodzony,
Dziś w szczęściu wiecznym cieszy się Wincenty,
Do nieba wzięty, do nieba wzięty.

2.    Na świecie żyjąc rodzicom uległy,
W cnotach gruntowny i w naukach biegły,
Gdy się nad przyszłym zastanawiał stanem,
Został kapłanem, został kapłanem.

3.     W zleceniach króla nie zawiódł nadziei
Względem młodziuchnej, świętej Salomei.
A na biskupstwo, będąc z cnót swych znany,
Zgodnie obrany, zgodnie obrany.

4.    Po latach dziesięciu godnego urzędu,
Z wielkiej pokory, z wnętrznego popędu,
Składa biskupstwo, rzadki przykład daje,
Mnichem zostaje, mnichem zostaje.

5.     Dziwny był widok nie do opisania,
Gdy pasterz trzodę żegnał wśród łez łkania,
I spieszył boso przez dziesięć mil drogi,
W klasztorne progi, w klasztorne progi.

6.    Święty Patronie, gdy głosim Twe czyny,
Twojej do Boga błagamy przyczyny,
Byś nam dał poznać, w jak wielkiej jest cenie
Duszy zbawienie, duszy zbawienie.

powrót do strony głównej

WINCENTY LEWONIUK I DWUNASTU TOWARZYSZY (MĘCZENNICY PODLASCY)

 

Pieśń o Męczennikach Podlaskich (Unitach), śpiewana podczas beatyfikacji, której dokonał papież Jan Paweł II w 1996 roku.

 

Przed Unitami schylamy dziś czoła
Za ich niezwykłe w świętej wierze męstwo,
Że gdy ścisnęła ich przemoc dokoła
Dla świętej wiary ponieśli męczeństwo.

Ref. Prosim Cię Boże, nie odmów tej łaski,
 by świętych swoich miał też lud Podlaski.

Unitów krew się lała w Pratulinie,
Drelów, Hołubla krwią Unitów broczył
Jako męczeńskie stąd Podlasie słynie
Męczeńską drogą lud tu długo kroczył.

Ref.

I spraw to Boże niech Unitów blaski
Już nam zaświecą w Twych Świętych koronie,
Przez nich o Boże racz zsyłać swe łaski,
Niech w sercach naszych ogień wiary płonie.

Ref.

powrót do strony głównej

WIT

 

Hymn [z brewiarza dla męczenników (patrz Daria)]

 

Wezwania do św. Wita.                                                                         [3]

 

Święty Wicie, sławny męczenniku, * módl się za nami.
-         składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         umocniony przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-         prześladowany przez ojca,
-         doświadczany przez potwarze i tortury,
-         mężnie znoszący złość oprawców,
-         odważnie wyznający świętą wiarę,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         miłujący Boga ponad wszystko,
-         podziwu godny wzorze stałości,
-         oddający swoje dziecięce życie w ręce Chrystusa,
-         cieszący się skarbami nieba,
-         chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         jaśniejący mądrością i wiernością prawdzie,
-         możny wspomożycielu wiernych u Boga,
-         patronie młodzieży,
-         patronie różnych zawodów,
-         patronie artystów,
-         opiekunie epileptyków,
-         uzdrowicielu z chorób duszy i ciała,
-         ozdobo Kościoła świętego,

Módl się za nami święty Wicie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, za przyczyną świętych Twoich męczenników Wita, Modesta i Krescencji, daj Kościołowi Twemu nie powodować się pychą, ale postępować w miłej Tobie pokorze, aby, gardząc złem, cokolwiek jest prawe, ze swobodną wykonywać miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

WŁADYSŁAW Z GIELNIOWA

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Już dzień zabłysnął chwały Władysława:
Niech, lud się cieszy tak możnym patronem
I wielbi pieśnią, która z serca płynie,
Chrystusa, Króla wszechświata.

2.    Szczęśliwy człowiek, który krzyż miłując,
Pogardził złudą doczesnych rozkoszy
I z własnej woli cierpiał jak męczennik,
Choć nikt mu ran nie zadawał.

3.     Płomienny herold rad ewangelicznych
Kształtował uczniów przykładem swej cnoty,
Porywał dusze słowem gorejącym
I życiem pełnym świętości.

4.    Na jego prośbę, Boże Stworzycielu,
Uwolnij grzesznych od ciężaru winy,
By Cię sławili hymnem dziękczynienia
Przez wszystkie wieki bez końca. Amen.

 

Pieśni:

 

Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne.                     [7]

         (Pieśń znana jest również pod tytułem „Żołtarz Jezusow czyli piętnaście rozmyślenia o Bożym umęczeniu”. Autorem tekstu jest Ładysław z Gielniowa. Pieśń miała być ułożona w roku 1488. Zachowały się trzy redakcje średniowieczne pieśni; tutaj z końca XV w.)

 

Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne,
Bog Ociec Syna wydał na zbawienie duszne;
Jezus kiedy wieczerzał, swe ciało rozdawał,
Apostoły swe smętne swoią krwią napawał.

Jezus w ogrodek wstąpil (z) swymi miłosniki,
Trzykroć sie Oćcu modlił za wszytki grzeszniki;
Krwawy pot s niego płynął dla bolu silnego,
Duszo miła, oglądaj miło
nika twego.

Jezusa miłosnego gdy Żydowie jęli,
Baranka niewinnego rwali i targali;
Opak ręce związali Panu niebieskiemu,
Pędem rychłym bieżeli do miasta świątego.

Jezus jest policzek wziął u Annasa wielki,
Do Kaifasza posłan, a tamo jest uplwan;
Oczy mu zawiązali Żydowie okrutni,
Poszyjki mu dawali, w lice jego bili.

Jezus staroście wydan, łajncuchem swiązany,
Piłat Żydow jest pytał, ktore jego winy.
Widząc jego przez winy, do Heroda posłał,
Żydowie go soczyli, ale Jezus milczał.

         Jezus swleczon z odzienia, u słupa uwiązan,
         A tak przez miłosierdzia okrutnie biczowan,
         Krew z ciała jest płynęła, Pan niebieski zranion,
         O duszo moja, patrzy, płaczy rzewno, wzdychaj.

Jezus gdy ubiczowan, na stolcu posadzon,
Cirnim jest koronowan, a przeto jest wzgardzon;
Przed Jezusem klękali rycerze niewierni,
S niego sie naśmiewali, na oblicze plwali.

Jezus potem osądzon, Piłat jego sądził,
Od Żydow jest nawi(e)dzon, a w tym Piłat zgrzeszył;
Maryja, Matka Boża, tedy sie smąciła,
Wzdychała a płakała i wszytka semglała.

Jezus s miasta wywiedzion, krzyżem uciążony.
A łotrom jest przyłączon, jak robak wzgardzony;
Matka mu zabieżała, chcąc jego oględać,
A gdy jego uźrzała, jęła rzewno płakać.

Jezusa już krzyżują, patrzy, duszo, pilnie,
Ręce i nogi ranią, krew s ran jego płynie;
Matka gdy to widziała, na ziemię upadła,
Dla Synaczka miłego rada by umarła.

Jezus z krzyżem podniesion, patrzcie, krześcijani,
Między łotry postawion, drogą krwią skropion(y);
Od Żydow jest pośmiewan, gdy na krzyżu wisiał,
Jezus, miłosierny Pan, wszytko skromnie cirpiał.

Jezus Oćcu sie modlił za swe krzyżowniki,
Smętną Matkę ucieszył, łotra i grzeszniki;
„Pragnę grzesznych zbawienia, duszo moja miła,
Już Oćcu polecaję”, wołał wszytką siłą.

Jezusa umarłego stworzenie płakało,
Pana swego miłego barzo żałowało;
Słojnce sie zacimiło, ziemia barzo drżała,
Opoki się ściepały, groby otwarzały.

Jezusowa Matuchna gdy u krzyża stała,
Bok jego włocznią zbodzion i wielko otworzon;
Krew i woda płynęła z boku naświętszego,
Matuchna jego miła żałowała tego.

Jezus z krzyża sejmowan w nieszprną godzinę,
Maryja piastowała ciało swego Syna;
Ciało maścią mazali Jozef z Nikodemem,
W prześciradło uwili, potem w grob włożyli.

Jezusow żołtarz czcicie i często śpiewajcie;
Maryję pozdrawiajcie, k tej sie uciekajcie;
Maryja, przez boleści, ktore jeś cirpiała,
Oddal od nas złości, daj wieczne radości.

Trzykroć pięćdziesiąt mowcie: „Zdrowaś bądź, Maryja”,
A jeden pacierz pojcie za kożdym dziesiątkiem;
Piętnaście rozmyślenia w Bożym umęczeniu
Są do nieba stopienie, duszne oświecenie. Amen.

 

                                                                                         [7, 25]

1.      Coś u Boga w wiecznej sławie,
Patronie nasz Władysławie,
Gdy cnoty twoje wielbimy,
Z twojej się chwały cieszymy.

2.    Bóg cię wezwał do zakonu,
Tyś w nim przetrwał aż do zgonu,
Wiernie chowając ustawy,
Jako syn Franciszka prawy.

3.     W ciągłem żyłeś umartwieniu,
W grubem chodziłeś odzieniu,
Ciało trzymałeś w niewoli,
Zaparłszy się własnej woli.

4.    Słowo Boże z kazalnicy,
Częstoś prawił wśród stolicy,
Raz gdy mękę pańską głosisz,
Cudownie się w górę wznosisz.

5.     Uproś nam naśladowanie
Cnot twoich i w nich przetrwanie,
Abyśmy tu martwiąc ciało,
Mogli na sąd stanąć śmiało.

6.    Niech nam pomocy udziela,
Męka Pana Zbawiciela,
Niech ją często rozmyślamy,
I skutki onej doznamy.

 

                                                                                         [23]

Stolicy patronie, do ciebie wołamy:
Gorliwość wlej w serca polskiego narodu,
O radość proś Pana, łaskę pocieszenia
Dla Polski – Ojczyzny, wszystkich udręczonych.

Z niewoli słabości w moc ducha Bożego
Prowadź, Władysławie, wierny naród polski.

Misjonarzu Pana, sławny kaznodziejo,
Opiekunie słabych, mocy uciśnionych,
Niech twoja modlitwa da siłę wytrwania
I niech nas umacnia w życiowych zadaniach.

Z niewoli...

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi zawsze, w Trójcy Przedwiecznemu.
Módl się za nami, błogosławiony Władysławie,
Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Z niewoli...

powrót do strony głównej

WOJCIECH

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [3, 43]

 

1.      Już dzień jaśnieje szczęśliwy,
Chwalebny męką Wojciecha
Co blaskiem słońce przewyższa
I zbliża niebo do ziemi.

2.    witaj mężu dostojny
Pomiędzy niebian chórami
Wysłuchaj nasze modlitwy
I Boga z nami uwielbiaj!

3.     Zasiałeś ziarno cierpieniem
I mocą krwi twojej wzeszło
Niech w ś
ietle Ojca dojrzewa
By nim się Kościół radował.

4.    Gdy chwałę Bogu oddając
Sławimy Ciebie Wojciechu,
Dopomóż iść Twoim śladem,
By z Tobą cieszyć się w niebie.

5.     Niech Ojcu z Synem i Duchem
Na wieki będzie podzięka
Za śmierć męczeńską pasterza
I opiekuna Ojczyzny. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      Mężny pasterzu, wielki męczenniku,
Chlubo tej ziemi, ojcze i patronie,
Przyjmij łaskawie hołdy ci składane
W dniu twego święta.

2.    Już od młodości Bogu się oddałeś,
Aby dla wiary cierpieć i pracować,
Niosąc cierpliwie brzemię przeciwności
Wciąż nadchodzących.

3.     Jesteś dla Czechów bratem pełnym sławy,
Sercem radosnym chwalą cię Polacy,
Węgrzy z wdzięcznością zowią ciebie światła
Nauczycielem.

4.    Ojcze, wysłuchaj te pokorne prośby,
Wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych,
Bądź nam obrońcą i orędownikiem
W każdej godzinie.

5.     Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie,
Daj w świętej wierze wytrwać aż do końca;
Krwi twojej posiew niechaj wyda plony
Wiecznie trwające.

6.    Cześć i majestat Ojcu i Synowi,
Który zwyciężył, kiedy śmierć pokonał,
Wierny zaś słowu swojej obietnicy
Daje nam Ducha. Amen.

Litania do świętego Wojciecha                                                                     [61]
(modlitwa odmawiana w Gnieźnie przy Grobie Świętego)

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz,

-    męczenniku i wyznawco,
-    urodzony na czeskiej ziemi,
-    wszelkimi cnotami ozdobiony,
-    mężu według Serca Bożego,
-    dobrym przykładem owcom swoim przyświecający,
-    pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twej owczarni dbający,
-    złe obyczaje wykorzeniający,
-    nad występkami ubolewający,
-    postami ciało swe umartwiający,
-    wierny naśladowco Chrystusa Pana,
-    Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący,
-    u pogan wobec śmierci nieustraszony,
-    wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający,
-    za słowo Chrystusa śmierć ponoszący,
-    patronie i opiekunie Ojczyzny naszej,
-    patronie uciśnionych i ubogich ludzi,
-    dobry pasterzu,
-    chwało i ozdobo Ojczyzny naszej,
-    wzorze duchowieństwa,
-    drogo do życia wiecznego,
Abyśmy z grzechów powstali,
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili,
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za twoją przyczyną,
Abyśmy, żyjąc według przykazań Bożych żywot wieczny otrzymali,
Abyśmy razem z tobą Boga chwalili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W.: Przez zasługi świętego Wojciecha,

O.: Chryste wysłuchaj nas.

Módlmy się:

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia, przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśni o św. Wojciechu                                [7, 36, 25]

 

1.      Sławny w męczenników gronie,
Wojciechu, polski Patronie,
Za Twe prace i cierpienia
Przyjmij od nas dziękczynienia.

2.    Wielbimy Cię wszyscy społem,
Wyznając Apostołem:
Czechów, Morawców, Polaków,
Węgrów, Ślązaków, Prusaków.

3.     Zaraz od pierwszej młodości
Ćwiczyłeś się w pobożności,
Biorąc nauki z ochotą,
Łączyłeś naukę z cnotą.

4.    Skąd dla wielkich cnót Twych wagi
Zostajesz biskupem Pragi,
Do katedry wjeżdżasz cichym,
Ubogim, na koniu lichym.

5.     Słowy równie, jak przykładem,
Pasterza dobrego śladem,
Pasiesz trzodę powierzoną,
Aby nie była zgubioną.

6.    Czujnyś, pilny i starowny,
Przystępny, z każdym wymowny,
Na ubogich litościwy,
Za krzywdy swoje niemściwy.

7.     Dla złości rzucasz Prażanów,
Idziesz nawracać poganów,
W Węgrach, w Polsce pozostałych,
Wiernych czynisz w wierze trwałych.

8.    Wreszcie dla większej zasługi
Obiegasz Prusów kraj długi,
I tam wiarę świętą głosisz,
Za co męczeństwo ponosisz.

9.    O Wojciechu, nasz Patronie,
Stawaj nam zawsze w obronie,
A przeważnymi modłami,
Racz Boga błagać za nami.

10.           Uproś i Bogarodzicę,
Maryję, czystą Dziewicę,
By się za nami wstawiała
I Syna Bożego błagała.

11.  O Boże w Świętych chwalebny,
Których zsyłasz w czas potrzebny,
Daj nam dla zasług Wojciecha
Dojść tam, gdzie wieczna pociecha.

 

Pieśń opisuje pobyt św. Wojciecha w Modlnicy k/ Krakowa:   [36]

 

1.      Klejnocie zacny w polskiej koronie,
Wojciechu święty, biskupie, kapłanie,
Na drogiej ziemi, przemożny Patronie,
Pamięć Twa z nami niech wiecznie zostanie.

2.    Boś Ty, o święty pielgrzymie w przechodzie
Odwiedził kiedyś Krakowa gród stary
I pierwszy posiał w Sarmackim narodzie
Chrystusa Pana słowa Boskiej wiary.

3.     Gdyś już odpuszczał wierne plemię Piasta,
Pełen żałości i w złych przeczuć trosce,
Żegnałeś rzeszę z okolicy miasta
Pod starą wierzbą w tej tu właśnie wiosce.

4.    A rzesza, którą Twoje słowa wiodły,
Kiedy, o Święty pożegnać Cię miała,
Z ludem tutejszym korne wzniosła modły,
Byś błogosławił, w koło poklękała.

5.     Sędziwy wieśniak tutejszego sioła
Z twarzą wybladłą, pot mu ciecze z czoła,
Zbiera Modliczan i przed Tobą stawia
I tak do Ciebie, o Święty, przemawia:

6.    „Oto mieszkańcy tej tu leśnej włości,
Karczujem gaje, nie mamy źródliska,
Ty krzepisz duszy i ciała słabości,
Uderz więc laską, niech źródło wytryska.

7.     Widzisz niewiastę od żmii zranioną,
Ludek się żali, że tu gadów mnogo,
Wypędź więc węże i bądź nam obroną,
Choć pójdziesz dalej apostolską drogą”.

8.    Odtąd płaz wszelki omija te strony,
Wioskę od modłów nazwano Modlnicą,
Ciebie dom Boży, w tym miejscu wzniesiony
Ma za Patrona razem z okolicą.

9.    O spojrzyj na nas z nieba wysokości,
Pomnij na słowa niegdyś tutaj siane,
Niech już wydadzą owoc Twej miłości,
Którą by serca znów były rozgrzane.

10.           Podczas bezkrwawej ofiary kapłana,
Gdy Bóg otwiera swój skarb niepojęty,
Ty proś za nami Najwyższego Pana,
Ty nas polecaj, o Wojciechu święty.

11.  O nie wypuszczaj ziemi tej z opieki,
By się przykładem cnót braterskich stała.
Czuwaj nad nami teraz i na wieki,
Gdy w niej złożymy grzeszne nasze ciała.

 

Modlitwa do św. Wojciecha kard. Augusta Hlonda

(Modlitwa ta znajduje się w jego tomie pt. „Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948”, Łódź 1979)

 

Biskupie i Męczenniku niezłomny! w tej Bazylice Prymasowskiej, która wyrosła na śladach twych wypraw apostolskich i od dziesięciu wieków w nabożeństwie i pieśni, w spiżu i rzeźbach głosi twą chwałę, przyjm hołd pątników, pielgrzymujących z całej Rzeczypospolitej do twego chwalebnego Grobu.

Święty Wojciechu, prawdy Chrystusowej zwiastunie i obrońco nieustraszony - wyjednaj nam wiarę żywą i życie z wiary.

Święty Wojciechu, ludu wiernego pasterzu dobry - miej w swej opiece biskupów naszych i uproś nam kapłanów apostolskich a świętych.

Święty Wojciechu, Kościoła Chrystusowego filarze niezachwiany - uproś nam pełnię życia nadprzyrodzonego w Mistycznym Ciele Chrystusowym.

Święty Wojciechu, królów przyjacielu i doradco - natchnij myślą bożą rządców ludzkości.

Święty Wojciechu, świadku zarania dziejów polskich - wiedź nas w przyszłość gościńcami prawa bożego.

Święty Wojciechu, natchniony piewco chwały Bogurodzicy Dziewicy - oręduj za nami przed tronem naszej Królowej.

Święty Wojciechu, wielki Patronie Rzeczpospolitej Polskiej - uproś jej ład chrześcijański, zgodę i pomyślność.

Święty Wojciechu, Orędowniku zmartwychwstałej Polski, - uproś jej zrozumienie posłannictw, a wodzom jej błogosławieństwo mądrych i godnych rządów.

Święty Wojciechu, Patronie polskiej Akcji Katolickiej - natchnij katolików świeckich odpowiedzialnością za posłannictwo Kościoła i apostolskim żarem.

Święty Wojciechu, chlubo Słowiańszczyzny - proś ludom słowiańskim jedność wiary i ukochanie sprawy Chrystusowej.

Módlmy się:

Twoje przebaczenie, błagamy Cię, Panie, niech nam uprosi święty Wojciech, Biskup i Męczennik, abyś nam i winy łaskawie odpuścił, i udzielił dobrodziejstw, o które się modlimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa – litania do Świętego Wojciecha (ułożona na podstawie modlitwy kard. Augusta Hlonda), odmawiana w kościele pw św. Wojciecha w Świętym Gaju.

 

Apostole wiary i wierny Sługo Ewangelii, który prawdę Bożą utwierdziłeś męczeńską śmiercią, racz wyjednać nam łaskę mężnego wyznawania wiary.

Święty Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdził go w wierze, uproś nam umiłowanie prawdy przedwiecznej.

Święty Wojciechu, któryś w duszę polską wszczepił cześć i miłość ku Bogurodzicy Dziewicy, wyproś nam Jej przedziwną opiekę.

Święty Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę świętą, wyproś nam stałość i męstwo w wyznawaniu Chrystusa życiem całym.

Święty Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku, wyproś nam trwałą wierność Kościołowi Świętemu.

Święty Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy dar odzyskania wolności, wyproś Ojczyźnie naszej ducha jedności i zgody.

Przez zasługi św. Wojciecha, udziel nam Boże, grzechów odpuszczenia.

Przez zasługi św. Wojciecha naucz nas, Boże, odradzać się poprzez łaskę świętych sakramentów, żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej.

Przez zasługi św. Wojciecha spraw Boże, aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała.

Przez zasługi św. Wojciecha spraw Boże, aby naród polski swych świętych posłannictw dopełnił.

Przez zasługi św. Wojciecha spraw Boże, abyśmy wszyscy po dobrym życiu na ziemi szczęścia nieba dostąpić mogli.

 

Wezwania do św. Wojciecha:                      (propozycje autorskie)

 

Święty Wojciechu, urodzony w możnej rodzinie, - *módl się za nami
-         chlubo Słowiańszczyzny,
-          pokorny wyznawco Chrystusa,
-          zaprzyjaźniony z władcami Europy i im doradzający,
-          mężny głosicielu ewangelii,
-          gorliwy w nawracaniu pogan,
-          z rąk pogan ponoszący śmierć męczeńską,
-          po śmierci przez Bolesława Chrobrego wykupiony,
-          przez tegoż na pierwszego patrona Polski wybrany,
-          przebaczający swoim prześladowcom,
-          wzorze cnót chrześcijańskich,
-          pieczęci chrześcijaństwa na progu historii Polski,
-          patronie Akcji Katolickiej,
-          wierny nauce Chrystusa aż po męczeńską śmierć,
-          dobroczyńco Polski,
-          patronie kościołów znaczących ślad twojej pielgrzymki przez Polskę.

powrót do strony głównej

WSZYSCY ŚWIĘCI

 

Litania do Wszystkich Świętych                                                           [33]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Marya, - * módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Michale,
Święty, Gabryelu,
Święty Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, - *módlcie się za nami.
Wszyscy święci niebiescy Duchowie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patryarchowie i Prorocy,
Święty Pietrze,
Święty Pawle,
Święty Jędrzeju,
Święty Jakóbie,
Święty Janie,
Święty Tomaszu,
Święty Jakóbie,
Święty Filipie,
Święty Bartłomieju,
Święty Mateuszu,
Święty Szymonie,
Święty Tadeuszu,
Święty Macieju,
Święty Barnabo,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Wszyscy ŚŚ. Apostołowie i Ewangelistowie,
Wszyscy Uczniowie Pańscy,
Wszyscy ŚŚ. niewinni Młodziankowie,
Święty Szczepanie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wincenty,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Wacławie,
Święty Floryanie,
Święci: Fabianie i Sebastyanie,
Świeci: Janie i Pawle,
Święci: Kosmo i Damianie,
Święci: Gerwazy i Protazy,
Święty Sylwestrze,
Święty Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Augustynie,
Święty Hieronimie,
Święty Marcinie,
Święty Mikołaju,
Święty Kazimierzu,
Wszyscy ŚŚ. Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy ŚŚ. Doktorowie,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święty Dominiku,
Święty Franciszku,
Święty Jacku,
Święty Stanisławie Kostko,
Wszyscy ŚŚ. Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszyscy ŚŚ. Kapłani i Lewitowie,
Święta Anno,
Święta Marya Magdaleno,
Święta Agato,
Święta Łucyo,
Święta Agniszko,
Święta Cecylio,
Święta Katarzyno,
Święta Anastazjo,
Święta Barbaro,
Święta Małgorzato,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto,
Święta Urszulo z Towarzyszkami swemi,
Wszystkie Święte Panny i wdowy,
Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami!
Bądź nam miłościw: Odpuść nam Panie.
Bądź nam miłościw: Wysłuchaj nas Panie.
Od wszego złego, - *wybaw nas Panie.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od sideł szatańskich,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od ducha nieczystego,
Od piorunów i gwałtownej niepogody,
Od potępienia wiekuistego,
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego,
Przez przyjście Twoje,
Przez narodzenie Twoje,
Przez chrzest i święty post Twój,
Przez Krzyż i mękę Twoję,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez święte Zmartwychwstanie Twoje,
Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Ducha Świętego, Pocieszyciela, zesłanie,
W dzień sądu Twego,
My grzeszni Ciebie prosimy: - *wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył,
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś Namiestnika przedniejszego Apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,
Abyś nieprzyjaciele Kościoła świętego poniżyć raczył,
Abyś królom i panom chrześciańskim, pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,
Abyś wszystkiemu ludowi chrześciańskiemu pokój i jedność darować raczył,
Abyś też nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył,
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył,
Abyś dusze nasze, braci, powinnych i dobrodziejów naszych od wiekuistego zatracenia wyswobodzić raczył,
Abyś urodzaje ziemskie dać, i one zachować raczył,
Abyś wszystkie wierne zmarłe do wiecznego odpocznienia domieścić raczył,
Abyś prośby nasze miłościwie przyjąć raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

 

Litania do Wszystkich Świętych                                                           [39]

(litania na nabożeństwa błagalne, w poszczególnych częściach litanii celebrans lub kantorzy mogą w wykazie Świętych na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych np. patronów tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności)

 

I.                  Błagania do Boga.

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba Boże, - *zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

II.               Wezwania do świętych

Święta Maryjo, - *módl się za nami. (módlcie się za nami),

Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci: Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie,
Patriarchowie i Prorocy,

Święty Abrahamie,
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Apostołowie i Uczniowie

Święci: Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święci Janie i Jakubie,
Święty Tomaszu,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Męczennicy

Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci: Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii,
Święci: Izaaku i Janie z Ameryki,
Święty Piotrze z Polinezji,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte: Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretii,
Wszyscy święci Męczennicy,
Biskupi i Doktorzy Kościoła,

Święci Leonie i Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci: Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,

Kapłani i Zakonnicy

Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci: Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty z Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sjeneńska,
Święta Tereso z Avili,
Święta Różo z Limy,
Błogosławiony Czesławie,

Świeccy,

Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      O Chryste, Zbawco ludzkości,
Czuwaj nad swymi sługami,
Wzruszony orędownictwem
Błogosławionej Dziewicy.

2.    Niebieskich duchów zastępy,
Swoją potęgą oddalcie
Wszelakie zło, które było,
Jest i nadejdzie w przyszłości.

3.     Prorocy Sprawiedliwego,
Apostołowie Chrystusa,
Niech wasze modły to sprawią,
Byśmy zyskali zbawienie.

4.    O męczennicy chwalebni,
Boga promienni wyznawcy,
Pomóżcie dojść nam do nieba
Waszym skutecznym błaganiem,

5.     A wy, nietknięte dziewice,
Mnisi żyjący dla Pana,
I wszyscy Święci, uproście
Dla nas królestwo Chrystusa.

6.    Zechciejcie z nami połączyć
Głosy, by pieśnią wdzięczności
Wysławiać teraz i zawsze
Ojca i Syna, i Ducha. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~